Quyết định số 21/1998/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 21/1998/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/1998/QĐ-UB về việc công nhận 3 khu vực vùng dân tộc đồng bằng do Uỷ ban dân tộc miền núi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/1998/QĐ-UB

 1. U BAN DÂN T C VÀ C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MI N NÚI Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ********* S : 21/1998/QĐ-UB Hà N i, ngày 25 tháng 2 năm 1998 Q UY T Đ NH C A B TRƯ NG-CH NHI M U BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI S 21/QĐ-UB NGÀY 25 THÁNG 2 NĂM 1998 V VI C CÔNG NH N 3 KHU V C VÙNG DÂN T C Đ NG B NG B TRƯ NG - CH NHI M U B AN D ÂN T C V À MI N NÚI Căn c Ngh đ nh s 11/CP ngày 20/2/1993 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a U ban dân t c và Mi n núi. Th c hi n ý ki n ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 2974/DP1 ngày 13/6/1997 c a Văn phòng Chính ph đã đ ng ý đ U ban dân t c và Mi n núi v n d ng tiêu chí 3 khu v c mi n núi, vùng cao (qui đ nh t i Thông tư 41/UB-TT, ngày 8/1/1996 c a U ban Dân t c và Mi n núi) đ phân đ nh 3 khu v c theo trình đ phát tri n vùng đ ng b ng các t nh phía Nam nơi đ ng bào Khơme, Chăm và các dân t c thi u s khác đang sinh s ng; Theo đ ngh c a UBND các t nh đ ng b ng có vùng dân t c sinh s ng và k t qu xét duy t c a U ban dân t c và mi n núi và các B , ngành liên quan v 3 khu v c vùng dân t c các t nh đ ng b ng; Q UY T Đ NH Đ i u 1 : Công nh n 3 khu v c vùng dân t c đ ng b ng theo trình đ phát tri n c a các t nh (có danh m c kèm theo) Đ i u 2 : Ba khu v c vùng dân t c đ ng b ng là căn c đ đ u tư phát tri n và th c hi n các chính sách kinh t - xã h i phù h p v i trình đ phát tri n c a t ng khu v c. Đ i u 3 : B trư ng các B , cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch UBND các t nh có vùng dân t c đ ng b ng ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. Đ i u 4 : Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký Hoàng Đ c Nghi (Đã ký)
 2. T N H S Ó C T R ĂN G Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân kh u Dân t c thi u s v c S h S nhân kh u 1. Th xã Sóc I 1.1. Phư ng 6 2.460 12.458 178 908 Trăng II 2.1. Phư ng 2 3.281 15.241 481 2.387 2.2. Phư ng 3 3.544 18.668 486 2.558 2.3. Phư ng 4 1.491 8.416 137 765 2.4. Phư ng 7 1.054 5.522 556 3.101 2.5. Phư ng 8 2.245 12.434 361 1.999 2.6. Phư ng 9 1.326 7.605 235 1.349 III 3.1. Phư ng 5 2.169 11.692 1.594 8.514 3.2. Phư ng 10 606 2.649 416 2.179 2. M Xuyên I 1.1. Th tr n M Xuyên 3.273 17.479 103 556 II 2.1. Xã Đ i Tân 2.524 12.992 1.839 9.409 2.2. Xã Th ch Phú 3.459 18.538 1.964 10.605 2.3. Xã Th ch Qu i 3.538 19.675 1.842 9.947 III 3.1. Xã Than Đôn 3.913 15.322 1.826 9.864 3.2. Xã Viên An 1.653 9.423 1.514 8.178 3.3. Xã Viên Bình 1.597 8.530 1.098 5.930 3.4. Xã Tài Văn 2.536 13.950 1.996 10.779 3.5. Xã Th ch Th i An 2.188 11.091 736 3.975 3.Long phú I 1.1.Th tr n Long Phú 2.933 14.555 830 4.316 II 2.1. Xã L ch H i Thư ng 4.047 22.765 1.474 7.664 2.2. Xã Trung Bình 3.926 20.781 1.202 6.250 2.3. Xã Trư ng Khánh 2.795 14.289 1.306 6.791 2.4. Xã An Th ch II 4.713 22.996 207 840 III 3.1. Xã Liêu Tú 2.152 11.950 1.613 8.387 3.2. Xã Đ i Ân 2 2.385 12.848 1.015 5.278 3.3. Xã Long phú 2.674 14.682 2.043 10.623 3.4. Xã Tân Hưng 2.227 11.146 1.411 7.337 3.5. Xã An Th ch III 2.859 15.030 93 430 4.K Sách I 1.1. Th tr n K Sách 2.736 15.129 1.103 5.008 II 2.1. Xã An M 2.782 16.901 355 2.303 2.2. Xã Th i An H i 2.670 14.400 714 3.323 2.3. Xã Trinh Phú 2.566 14.466 167 899 III 3.1. Xã K Thành 1.676 8.550 1.023 5.136
 3. 5.Th nh Tr I 1.1. Th tr n Phú L c 3.117 16.832 301 1.633 II 2.1. Th tr n Ngã Năm 2.521 13.863 81 498 2.2. Xã Tân Long 2.525 13.891 97 561 2.3. Xã M Qu i 2.362 12.990 58 284 2.4. Xã Vĩnh Yên 1.463 8.048 46 257 III 3.1. Xã Châu Hưng 4.390 19.031 1.458 8.702 3.2. Xã Th nh Tr 1.768 9.727 369 1.982 3.3. Xã Th nh Tân 1.543 8.485 683 3.805 3.4. Xã Vĩnh Qu i 1.840 10.124 549 2.983 3.5. Xã Tuân T c 1.434 7.882 929 5.006 3.6. Xã Lâm Tân 1.195 6.572 481 3.022 3.7. Xã Lâm Ki t 1.362 7.493 735 2.992 6. Vĩnh Châu I 1.1. Th Tr n Vĩnh Châu 2.657 15.715 435 2.431 II 2.1. Xã Vĩnh Phư c 3.400 20.804 2.134 12.807 III 3.1. Xã Lai Hoà 3.337 20.729 2.473 15.676 3.2. Xã Vĩnh Tân 2.623 15.775 1.653 9.921 3.3. Xã Vĩnh Châu 3.334 20.382 2.425 15.303 3.4. Xã L c Hoà 1.996 11.811 1.152 6.960 3.5. Xã Vĩnh H i 2.759 17.388 1.184 7.631 3.6. Xã Hoà Đông 1.564 9.887 544 3.482 3.7. Xã Khánh Hoà 1.552 9.661 423 2.626 3.8. Xã Vĩnh Hi p 1.493 8.690 318 1.794 7. M Tú II 2.1. Xã H Đ c Ki n 2.646 14.137 538 2.690 2.2. Xã An Hi p 2.826 14.349 1.638 8.258 2.3. Xã Thu n Hoà 2.499 13.111 1.588 9.317 2.4. Xã Phú Tâm 3.149 18.264 1.156 6.173 2.5. Xã An Ninh 2.299 12.498 1.536 7.185 III 3.1. Xã Phú Tân 2.469 14.426 1.916 9.273 3.2. Xã Phú M 2.597 12.860 2.385 11.884 3.3. Xã Thu n Hưng 2.369 12.296 1.359 6.260 3.4. Xã M Thu n 1.706 8.729 834 4.145 3.5. Xã Thi n M 1.694 9.255 66 319 Toàn t nh I 6 phư ng, th tr n 17.167 92.168 2.953 14.852 II 26 xã, th tr n 71.651 387.664 22.198 118.240 III 33 xã 70.760 387.039 38.314 210.376 65 xã, phư ng, th tr n 159.578 866.871 63.465 343.468 T N H C À M AU Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s
 4. v c kh u S h S nhân kh u 1. U Minh III 3.1. Xã Khánh Lâm 2.619 14.445 142 821 3.2. Xã Khánh Hoà 2.695 13.721 124 867 3.3. Xã Nguy n Phích 2.192 12.800 78 480 2. Th i Bình III 3.1. Xã Tân L c 4.354 24.946 218 1.720 3.2. Xã H Th K 3.165 17.406 315 1.830 3.3. Xã Tân Phú 2.945 16.200 153 887 3.Cái Nư c III 3.1. Th tr n Cái Đôi Vàm 2.120 14.085 72 738 4.Đ m dơi III 3.1. Xã Thanh Tùng 3.187 17.506 301 1.743 3.2. Xã Tân Duy t 3.204 17.999 74 409 5.Th xã Cà Mau III 3.1. Phư ng 1 1.553 7.977 98 596 6. Tr n Văn Th i III 3.1. Xã Khánh Hưng 3.220 19.030 199 1.152 3.2. Xã Khánh Bình Tây 3.337 21.270 515 2.258 3.3. Xã Khánh Bình Đông 3.782 19.541 216 1.232 3.4. Th Tr n Sông Đ c 4.135 21.969 78 411 7. Ng c Hi n III 3.1. Xã Đ t M i 3.432 17.224 161 810 Toàn t nh 15 xã, th tr n 45.940 243.692 2.744 15.954
 5. T NH BÌNH DƯƠNG Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Tân Uyên III 3.1. Xã An Bình 1.830 9.753 158 817 Thôn p Xã Tân Hi p 3.1. p 1 43 184 43 184 2.B n Cát III Thôn, p Xã Minh Hoà 3.1. p 4 229 1.258 80 402 Toàn t nh III 1 xã 1.830 9.753 158 817 2 p 272 1.442 123 586 1 xã, 2 p 2.102 11.195 281 1.403 T N H K I Ê N G I AN G Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Hà Tiên I 1.1. Xã Bình An 2.149 11.188 598 3.141 1.2. Xã Dương Hoà 1.862 9.686 318 1.843 1.3. Xã Hoa Đi n 1.242 6.467 125 743 1.4. Th tr n Kiên Lương 3.454 17.908 117 676 III. 3.1. Xã M Đ c 1.201 5.771 641 3.811 3.2. Xã Tân Khánh Hoà 583 3.038 111 651 3.3. Xã Phú M 902 4.672 473 2.509 2. Gi ng Ri ng I 1.1. Th Tr n Gi ng Ri ng 2.618 13.777 296 1.717 1.2. Xã Long Th nh 2.422 13.520 628 3.656 II 2.1. Xã Th nh Hưng 2.620 16.203 331 1.731 2.2 Xã Th nh Hoà 2.072 13.664 167 824 III 3.1. Xã Hoà Thu n 4.608 27.646 922 5.533 3.2. Xã Bàn Tân Đ nh 3.481 92.409 1.362 8.853 3.3. Xã Ng c Chúc 4.173 23.908 741 4.672 3.4. Xã V nh Th nh 2.354 15.874 779 5.055 Thôn, p Xã Long Thanh 3.1. p 7 234 1.225 190 996 Xã Thanh Hưng 3.2. p Th nh Ng c 570 2.926 331 1.731
 6. Xã Thanh Hoà 3.3. p 2 473 2.291 105 446 3. Châu Thành II 2.1. Xã Mong Th B 3.181 17.273 278 1.529 2.2. Xã Vĩnh Hoà Hi p 3.727 21.886 863 5.096 2.3. Xã Bình An 2.578 14.231 704 4.018 2.4. Th Tr n Minh Lương 3.071 17.288 1.370 7.981 III 3.1. Xã Gi c Tư ng 2.043 11.176 587 3.083 3.2. Xã Minh Hoà 2.565 14.794 1.428 8.284 3.3. Xã Th ch L c 2.040 11.530 785 4.709 Thôn, p Xã Bình An 3.1. p Xà Xiêm 469 2.627 462 2.589 4. Gò Quao II 2.1. Th tr n Gò Quao 1.435 8.229 109 549 2.2. Xã Thu Li u 2.135 13.640 1.428 7.069 2.3. Xã Vĩnh Hoà Hưng 3.044 15.942 467 2.235 III 3.1. Xã Thái Qu n 2.874 16.951 1.584 7.797 3.2. Xã Vĩnh Tuy 3.345 21.346 290 2.030 3.3. Xã Vĩnh Phư c B 1.700 9.833 758 4.012 3.4. Xã Đ nh Hoà 2.729 14.701 1.687 9.497 3.5. Xã Đ nh An 2.535 14.437 1.575 9.526 3.6. Xã Vĩnh Hoà Hưng B c 2.458 12.490 145 608 Thôn, p Xã Thu Li u 714 4.612 635 3.568 3.1. p Th ch Hoà 459 2.396 390 2.192 3.2. p Hoà An 519 2.980 66 347 3.3. p Phư c Hưng 5. Vĩnh Thu n II 2.1. Th tr n Vĩnh Thu n 2.287 12.399 115 574 III 3.1. Xã Vĩnh Long 3.425 17.815 315 1.679 3.2. Xã Tân Thu n 1.993 10.146 183 947 3.3. Xã Minh Thu n 3.355 17.144 266 1.590 3.4. Xã Vình Hoà 3.847 20.003 110 621 3.5. Xã Vĩnh Bình B c 3.226 16.776 406 2.476 3.6. Xã Vĩnh Bình Nam 3.068 15.955 98 389 6. Hòn Đ t II 2.1. Xã Sóc Sơn 3.300 19.643 609 3.360 III 3.1. Xã Th Sơn 2.678 13.443 1.874 8.570 3.2. Xã Bình Giang 1.593 9.482 377 2.289 3.3. Xã Sơn Kiên 2.573 15.670 476 30.395 Thôn, p
 7. Xã Nam Thái Sơn 3.1. p Sơn Hoà 392 1.880 182 960 Xã M Hi p 3.2. p Hi p Tân 513 2.400 95 441 7. An Biên III 3.1. Th tr n Th Ba 1.734 10.668 864 5.006 3.2. Xã Đông Thái 3.019 18.065 196 1.451 3.3. Xã Đông Yên 2.916 14.689 356 2.641 3.4. Xã Nam Thái 1.744 12.872 523 2.613 3.5. Xã Nam Yên 2.787 14.549 361 2.547 3.6. Xã Th ch Hưng Yên 3.627 18.232 617 4.324 8. Tân Hi p III 3.1. Xã Th nh Tr 1.846 10.097 185 1.112 9. Th xã R ch III 3.1. Xã Phi Thông 1.729 10.375 586 3.064 Giá Thôn, p Phư ng An Hoà 3.1. Khu ph 6 367 2.371 68 410 Phư ng R ch S i 3.2. Khu ph 4 326 1.778 140 538 Phư ng Vĩnh Hi p 3.3. Khu ph Phi Kinh 364 2.348 181 1.167 Phư ng Vĩnh Thông 3.4. Khu ph 1 245 1.357 126 608 10. Anh Minh III Thôn, p Xã Đông Hoà 3.1. p 7 Sáng 386 2.501 78 294 Toàn t nh I 6 xã, th tr n 13.747 72.546 2.082 11.776 II 11 xã, th tr n 29.450 170.398 6.441 34.966 III 33 xã 84.751 476.575 21.643 125.044 14 p, khu ph 6.029 33.096 3.049 10.180 50 xã, th tr n 133.977 752.615 33.215 181.966 14 p, khu ph
 8. T NH Đ N G N AI Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Long Khánh I 1.1. Th tr n Xuân L c 9.985 59.815 1.008 7.295 II 2.1. Xã Bình L c 1.456 7.405 276 1.533 2.2. Xã B o Vinh 2.562 13.757 211 1.242 2.3. Xã B o Quang 1.272 6.557 152 769 III 3.1. Xã Xuân Thi n 1.695 8.221 228 1.141 3.2. Xã Sông Nh n 1.524 7.582 105 596 Thôn p Th tr n Xuân L c 3.1. p Bàu S m 353 2.132 242 1.467 3.2. p Bàn Trâm 335 1.993 176 11.106 2. Th ng Nh t II 2.1. Xã Bàn Hàn II 3.000 16.500 183 1.106 Thôn, p Xã Tây Hoà 2.1. p An Hoà 317 1.988 65 387 III 3.1. Xã Sông Tr u 1.826 10.043 147 881 3.2. Xã Sông Thao 1.309 7.202 362 2.170 Thôn, p Xã Thanh Bình 3.1. p Tân Hành 540 1.522 68 416 3. Long Thành II 2.1. Xã Phư c Vân 2.513 14.183 101 646 III Thôn, p Xã Phư c Bình 3.1. p 3 179 1.089 36 240 3.2. p 4 195 1.164 42 282 Xã Tân Hi p 3.3. Khu Dân t c 160 932 48 295 4. Xuân L c II 2.1. Xã Xuân phú 2.189 12.208 325 1.833 Thôn, p Xã Su i Cát 2.1. p Vi t Ki u 230 1.163 48 446 III Thôn, p Xã Xuân Phú 3.1. p Bình Hoà 437 2.185 285 1.766 3.2. p Bình Ti n 438 2.698 258 1.566
 9. 5. Vĩnh C u II 2.1. Xã Vĩnh Tân 2.274 12.423 179 1.060 Toàn T nh I 1. Th tr n 9.985 59.815 1.008 7.295 II 7 xã 15.266 71.033 1.427 8.189 2 p 547 3.151 113 833 III 4 xã 6.354 33.048 842 4.788 8 p 2.637 13.715 1.155 7.140 12 xã, th tr n 34.789 180.762 4.545 28.245 10 p T N H T ÂY N I N H Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Hoà Thành II Thôn, p Xã Thành Tân 2.1. p Th nh Đông 395 1.893 163 903 2. Châu Thành III Thôn, p Xã Thành Long 3.1. p Thành Nam 138 631 29 159 3.2. p Hoà Thành 78 382 51 297 3. Tân Biên III Thôn, p Xã Hoà Hi p 3.1. p Hoà Đông A 349 1.772 65 358 3.2. p Hoà Đông B 159 792 37 207 4. Tân Châu III Thôn, p Xã Su i Dây 3.1. p 7 194 1.065 194 1.065 Xã Tân Đông 3.2. p T m Phô 98 581 98 581 3.3. p Tà t 97 583 97 583 3.4. p Su i D m 80 347 80 347 Xã Tân Hưng 3.5. p Tân Trung A 300 1.501 81 497 Xã Tân Phú 3.6. p Tân Châu 157 836 32 154
 10. Xã Tân Hoà 3.7. p Con Trăng 100 483 57 352 Xã Tân Thành 3.8. p Tân Đông 96 568 96 568 Toàn t nh II 1 p 395 1.893 163 903 III 12 p 2.552 10.552 917 5.198 13 p 2.947 11.980 1.080 6.101 T NH TRÀ VINH Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Trà Cú I 1.1. Th tr n Trà Cú 1.264 5.942 334 1.468 II 2.1. Xã Lưu Nghi p Anh 2.456 12.980 888 4.513 2.2. Xã T p Sơn 3.078 15.693 2.006 9.726 2.3. Xã Ngãi Xuyên 2.024 11.562 878 4.115 2.4. Xã Thanh Sơn 2.778 13.930 2.482 11.311 III 3.1. Xã Phư c Hưng 2.712 14.671 1.309 6.542 3.2. Xã Đ i An 3.311 17.159 1.531 7.574 3.3. Xã Qu ng H u 2.100 10.815 731 3.853 3.4. Xã Hàm Giang 2.978 15.699 2.550 12.170 3.5. Xã Đôn Xuân 2.530 13.549 1.257 6.483 3.6. Xã Đôn Châu 2.296 12.011 1.586 7.561 3.7. Xã Ng c Biên 1.791 8.489 1.027 5.531 3.8. Xã Long Hi p 1.287 6.528 1.018 5.029 3.9. Xã Tân Hi p 1.702 9.215 1.287 6.444 2. Duyên H i III 3.1. Xã L c Ngũ 2.839 16.440 1.751 9.148 3.2. Xã Long Vĩnh 2.063 10.290 524 2.199 Thôn, p Xã Long Khánh 3.1. p Đinh C 176 937 156 817 3. Càng Long II 2.1. Xã Bình Phú 2.534 14.442 657 3.228 2.2. Xã Phương Th nh 2.660 13.277 602 2.659 Thôn, p
 11. Xã Huy n H i 2.1. p Lưu Tư 436 1.308 122 597 2.2. p Sóc 192 1.251 147 985 4.Châu Thành II 2.1. Xã Hoà Thu n 1.690 8.881 458 2.298 2.2. Xã Lương Hoà 4.072 22.027 2.592 12.916 2.3. Xã Thanh Lương 3.299 18.552 681 3.758 Thôn, p Th tr n Châu Thành 2.1. Khóm II 163 770 34 127 2.2. Khóm III 223 1.069 69 332 2.3. Khóm IV 182 822 145 329 2.4. Khóm V 42 204 21 104 3.2. Xã Hoà L i 1.672 10.159 1.022 5.101 3.3. Xã Nguy t Hoá 1.990 10.792 1.070 5.072 3.4. Xã Đa L c 2.965 16.942 2.459 11.768 Thôn, p Xã Phư c H o 3.1. p Ô Ka Đa 134 782 134 782 3.2. p Đa Hoà 252 1.170 246 1.148 5. Ti u C n I 1.1. Th tr n Ti u C n 1.108 5.891 296 1.457 II 2.1. Xã Hi u T 1.961 10.866 1.298 5.770 2.2. Xã Phú C n 1.706 8.865 1.144 5.501 Thôn, p Xã Long Th i 2.1. p C u Tre 252 1.310 232 1.183 2.2. p Trinh Ph 290 1.494 60 339 2.3. p Phú Tân 206 1.071 125 592 III 3.1. Xã Hùng Hoà 5.700 16.893 1.286 8.302 3.2. Xã T p Ngãi 2.456 14.181 720 3.810 3.3. Xã Tân Hoà 2.389 13.210 544 2.769 3.4. Xã Hi u Trung 1.961 9.388 411 2.095 6. C u Ngang II 2.1. Xã M Hoà 1.701 10.489 541 2.706 2.2. Xã Kim Hoà 1.569 8.768 1.055 5.005
 12. 2.3. Xã Hi p Hoà 1.813 9.743 944 4.683 2.4. Xã Thu n Hoà 1.423 8.351 777 4.021 III 3.1. Xã Nh Trư ng 2.101 11.548 1.706 9.093 3.2. Xã Long Sơn 2.016 11.095 1.030 5.384 3.3. Xã Th nh Hoà Sơn 1.449 8.237 935 4.801 3.4. Xã Trư ng Th 1.672 9.618 1.227 6.418 7. C u Kè II 2.1. Xã Phong Th nh 2.277 11.808 753 3.551 2.2. Th tr n C u Kè 1.474 6.526 370 1.773 2.3. Xã Phong Phú 2.220 11.248 1.375 6.967 2.4. Xã Châu Đi n 2.415 13.337 2.235 12.727 2.5. Xã Hoà ân 2.995 13.502 2.018 9.575 Thôn, p Xã Tam Ngãi 2.1. p Ng c H 373 1.766 311 1.377 Xã Thông Hoà 2.2. p Ô Chích 348 1.729 76 380 2.3. p Trà t 695 3.970 106 561 8. Th xã Trà I Thôn, p Vinh 1.1. Khóm 4 256 1.330 132 719 Phư ng VII 1.2. Khóm I 167 781 129 651 1.3. Khóm 7 330 1.819 157 843 1.4. Khóm 9 87 402 76 357 II Thôn, p Xã Long Đ c 2.1. p Sa Bình 540 2.746 399 1.853 Phư ng V 2.2. Khóm 4 103 523 96 446 Phư ng VI 2.3. Khóm 8 163 877 92 487 Toàn t nh I 2 th tr n 2.372 11.833 630 2.925 4 khóm 840 4.332 494 2.570
 13. II 20 xã 46.085 244.847 23.754 116.803 15 p, khóm 4.205 20.910 2.055 9.692 III 23 xã 54.141 278.445 27.864 141.320 3 p 562 2.889 536 2.747 45 xã, th tr n 108.205 563.256 55.333 276.057 22 p, khóm T N H AN G I AN G Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. An Phú III 3.1. Xã Đa Phư c 3.468 18.648 205 1.198 3.2. Xã Khánh Bình 2.018 10.193 76 702 3.3. Xã Qu c Thái 1.968 10.363 97 701 3.4. Xã Nhơn H i 2.048 13.359 246 1.664 3.5. Xã Vĩnh Tư ng 2.567 15.153 222 2.038 2. Tri Tôn III 3.1. Xã lương An Trà 918 4.139 50 216 Toàn t nh 6 xã 12.987 71.621 896 6.519 T NH B C LIÊU Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Giá Rai II 2.1. Th tr n H Phòng 2.999 16.498 293 1.737 III 3.1. Th tr n Giá Rai 2.675 14.713 421 2.578 3.2. Xã Long Đi n 4.224 23.232 375 2.267 3.3. Xã Long Đi n Đông 5.753 31.639 95 423 3.4. Xã Phong Th ch Đông 3.853 20.833 132 752 2. Th xã B c II 2.1. Phư ng 7 4.791 28.175 106 591 Liêu 2.2. Phư ng 8 1.706 10.802 173 968 III 3.1. Xã Hi p Thành 2.348 13.048 125 677 3.2. Xã Thu n Hoà 4.448 25.270 1.665 9.324 3. Vĩnh L i II 2.1. Th tr n Hoà Bình 3.025 19.577 766 4.788 2.2. Xã Châu Hưng 3.196 19.087 135 658
 14. 2.3. Xã Vĩnh M B 2.419 14.303 200 1.018 2.4. Xã Vĩnh M A 2.621 18.223 127 762 III 3.1. Xã Hưng H i 1.744 11.141 1.146 6.674 3.2. Xã Vĩnh Bình 2.014 13.206 143 846 3.3. Xã Vĩnh Thinh 1.778 9.303 199 1.092 3.4. Xã Vĩnh H u 2.252 12.874 472 2.286 4. H ng Dân III 3.1. Th tr n Phư c Long 3.619 19.538 100 531 3.2. Th tr n Ngan D a 1.755 10.120 403 2.735 3.3. Xã Ninh Qu i 4.306 23.252 491 2.654 3.4. Xã Vĩnh Phú Đông 3.147 16.991 394 2.125 3.5. Xã Vĩnh Phú Tây 2.093 11.302 114 614 3.6. Xã Ninh Hoà 2.865 15.472 261 1.408 3.7. Xã L c Ninh 2.118 11.439 679 3.666 3.8. Xã Ninh Thu n L i 2.859 15.438 306 1.653 3.9. Xã Vĩnh L c 3.107 16.778 125 665 Thôn, p Xã Phư c Long 3.1. p Th H u 161 755 41 220 Toàn T nh II 7 xã, phư ng, th tr n 20.757 126.392 1.800 10.519 III 19 xã 56.958 315.589 7.646 42.970 1 p 161 755 41 220 26 xã, phư ng,th tr n, 1 p 77.876 442.736 9.487 53.709 T NH VĨNH LONG Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Vũng Liêm I Thôn, p Th tr n Vũng Liêm 1.1. Khu ph 2 267 1.448 80 391 II 2.1. Xã Trung Thành 754 3.613 231 1.993 Thôn, p Xã Trung Hi u 2.1. p Bình Thành 355 1.721 52 288
 15. 2. Tam Bình III 3.1. Xã Loan M 2.374 11.624 1.039 5.123 3. Trà Ôn II Thôn, p Xã Thi n M 2.1. p M Trung 410 2.147 59 306 III 3.1. Xã Trà Côn 905 4.449 508 3.097 3.2. Xã Tân M 2.185 11.738 858 4.513 Thôn, p Xã H u Thành 3.1. p Vĩnh Hoà 390 1.990 52 230 3.2. p Trà Sơn 317 1.617 69 343 4. Bình Minh I Thôn, p Xã Thu n An 1.1. p Thu n Tâm 642 4.353 110 579 II Xã Đông Bình 2.1. p Phù Ly 1 268 1.362 266 1.335 2.2. p phù Ly 2 238 1.117 225 1.067 III Xã Đông Thành 3.1. p Đông Hoà 2 260 1.292 90 531 3.2. p Hoà Thành 1 337 1.752 217 1.411 3.3. p Hoà Thành 2 195 1.058 52 280 Toàn t nh I 2 p 900 5.801 190 970 II 1 xã 754 3.613 231 1.993 4 p 1.271 6.347 602 2.996 III 3 Xã 5.464 27.811 2.405 12.733 5 p 1.499 7.709 480 2.777 4 xã, 11 p 9.888 51.281 3.908 21.469 T NH BÌNH PHƯ C Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Đ ng Phú II 2.1. Xã Tân Thành 1.908 12.573 317 1.139 III 3.1. Xã Tân Hưng 3.324 6.991 116 366 3.2. Xã Tân Hoà 1.612 8.620 439 1.899
 16. Thôn, p Xã Tân Bình 3.1. p Bưng Xê 166 840 60 320 3.2. p Tân Phú 214 1.076 100 318 3.3. p Bưng Trang 231 1.170 108 378 3.4. p 6 161 867 49 123 Xã Tân L p 3.5. p 4 107 590 29 120 2.Bình Long I 1.1. Th tr n Châu Thành 3.029 14.349 125 435 1.2. Th tr n An L c 5.830 27.495 384 1.909 II 2.1. Xã Minh Long 802 3.946 105 530 2.2. Xã Thanh Bình 1.690 7.999 220 1.230 2.3. Xã Minh Thành 701 3.452 175 460 III 3.1. Xã Minh Đ c 1.383 6.704 247 1.240 3.2. Xã Đ ng N 1.429 6.612 172 891 3.3. Xã Minh L p 952 4.146 137 750 3.4. Xã Tân Quan 946 4.947 251 1.415 3.5. Xã Nha Bích 1.357 6.658 315 1.609 Thôn, p Xã Minh Long 3.1. p 1 69 411 15 76 3.2. p 3 246 1.476 72 365 3.3. p 4 90 479 18 90 Xã Minh Hưng 3.4. p 1 68 387 13 109 3.5. p 2 73 440 17 87 3.6. p 3 142 870 30 157 Xã Tân Khai 3.7. p 1 64 411 15 769 3.8. p 3 59 361 12 72 3.9 p 5 166 1.001 40 205 Xã Thanh Bình 3.10. p Bình Minh 147 886 40 296
 17. 3.11. 3.12 p 1 54 330 11 82 3.13 p Sóc Răng 142 860 50 291 3. L c Ninh I 1.1. Th tr n L c Ninh 1.898 10.582 317 1.139 II 2.1. Xã L c Hưng 1.815 8.900 168 947 III 3.1. Xã L c Khánh 3.228 16.061 570 2.850 Thôn, p Xã L c Thái 3.1. p 3 112 690 30 151 3.2. p 4 107 651 25 112 3.3 p 5 103 611 31 124 Xã L c Hưng 3.4. p 5 201 1.202 137 827 3.5. p 9 121 711 31 120 Toàn T nh I 3 th tr n 10.757 52.426 826 3.483 II 5 xã 6.916 36.870 985 4.306 III 8 xã 14.294 60.739 2.247 11.020 23 p 3.021 17.222 1.052 5.059 16 xã, th tr n, 23 p 34.988 167.257 5.110 23.868 T NH C N THƠ Huy n, th xã Khu Xã, phư ng, th tr n S h S nhân Dân t c thi u s v c kh u S h S nhân kh u 1. Ô Môn II Thôn, p Th tr n Ô Môn 2.1. p Đ ng Hoà 289 1.509 100 508 III 3.1. Xã Th i Đông 4.502 1.073 5.540 Thôn, p Th tr n Ô Môn 3.1. p R ch Chùa 1.158 5.871 299 1.253 Xã Trư ng L c
 18. 3.2. p Th i Bình 386 2.003 125 708 Xã Th i Lai 3.3. p Th i Thu n 836 3.891 131 913 2. Long M III 3.1. Xã Xà Phiên 2.492 12.755 592 3.449 Thôn, p Xã Lương Tâm 3.1. p 5 292 2.730 103 577 3.2. p 7 503 2.715 218 1.284 Xã Vĩnh Vi n 3.3. p 10 264 1.135 86 441 3.4. p 12 307 1.378 79 365 3. V Thanh II Thôn, p Xã Vĩnh Trung 2.1. p 4 331 1.721 142 833 III Xã Ho Lưu 3.1. p Thanh Trung 299 1.598 205 1.037 Xã Vi Đông 3.2. p 4 459 1.926 85 472 Xã Vi Thu 3.3. p 6 402 2.045 210 1.345 Xã Vi Tân 3.4. p 7 159 835 64 359 Th tr n Vi Thanh 3.4. p 11 464 2.378 112 690 Toàn t nh II 2 p 620 3.230 1.341 III 2 xã 6.994 40.560 8.989 12 p 5.529 28.505 9.444 2 xã 13.143 72.295 3.624 19.774 14 p
 19. L I NÓI Đ U DANH M C 3 KHU V C M I N N Ú I , VÙ N G C AO Các t nh vùng cao: Hà Giang Lào Cai Cao B ng Lai Châu Sơn La B cK n Gia Lai Kon Tum Đ kL k Lâm Đ ng Các t nh mi n núi L ng Sơn Qu ng Ninh Yên Bái Tuyên Quang Thái Nguyên Phú Th Hoà Bình B c Giang Bình Phư c Các t nh có mi n núi Vĩnh Phúc Hà Tây Hà Nam H i Dưong TP H i Phòng Ninh Bình Thanh Hoá Ngh An Hà Tĩnh Qu ng Bình Qu ng Tr T-Thiên Hu TP Đà N ng Qu ng Nam Qu ng Ngãi Bình Đ nh Phú Yên Khánh Hoà Ninh Thu n Bình Thu n Đ ng Nai Bà R a - Vũng Tàu An Giang DANH M C 3 KHU V C VÙNG DÂN T C Đ NG B NG Sóc Trăng Kiên Giang Trà Vinh B c Liêu Bình Phư c Cà Mau Đ ng Nai An Giang Vĩnh Long C n Thơ. Bình Dương Tây Ninh H dân t c thi u s s ng xen k C n Thơ Kiên Giang Cà Mau Đ ng Nai Tây Ninh Trà Vinh B c Liêu Sóc Trăng Bình Dương Bình Phư c
Đồng bộ tài khoản