Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
39
lượt xem
4
download

Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN về việc ban hành quy định nội dung, trình tự và thủ tục quy hoạch phát triển điện lực do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2002/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2002/Q -BCN Hà N i, ngày 04 tháng 6 năm 2002 QUY T NNH C A B CÔNG NGHI P S 21/2002/Q -BCN NGÀY 04 THÁNG 6 NĂM 2002 V VI C BAN HÀNH QUY NNH N I DUNG, TRÌNH T VÀ TH T C QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 45/2001/N -CP ngày 02 tháng 8 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng i n l c và s d ng i n; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và s a i, b sung t i Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 c a Chính ph ; Theo ngh c a V trư ng V K ho ch và u tư; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh n i dung, trình t và th t c quy ho ch phát tri n i n l c, áp d ng cho vi c l p, duy t, qu n lý th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, quy ho ch phát tri n i n l c các qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c T nh. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký và thay th nh ng quy nh trư c ây v công tác qu n lý quy ho ch i n. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, T ng giám c T ng Công ty i n l c Vi t Nam và các t ch c, cá nhân ho t ng i n l c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Hoàng Trung H i ( ã ký)
 2. QUY NNH N I DUNG, TRÌNH T VÀ TH T C QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C (Ban hành kèm theo quy t nh s 21/2002/Q -BCN ngày 4/6/2002 c a B trư ng B Công nghi p) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: 1. Quy ho ch phát tri n i n l c bao g m: a. Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia; b. Quy ho ch phát tri n i n l c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là t nh); c. Quy ho ch phát tri n i n l c qu n, huy n, th xã, thành ph tr c thu c t nh (sau ây g i chung là huy n). 2. Giai o n quy ho ch a. Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia ư c l p cho m i giai o n 10 năm, có xét n tri n v ng 10 năm ti p theo. b. Các quy ho ch phát tri n i n l c khác ư c l p cho m i giai o n 5 năm, có xét n tri nv ng 5 năm ti p theo. 3. Quy nh này áp d ng i v i t ch c, cá nhân tham gia ho t ng i n l c. i u 2: Quy ho ch phát tri n i n l c là m c tiêu, nh hư ng, gi i pháp và cơ ch chính sách v phát tri n ngành i n, phát tri n và c i t o ngu n, lư i i n, nh m m b o cung c p i n m t cách an toàn, liên t c cho các ngành kinh t , công ích, i s ng c a nhân dân và an ninh qu c phòng, trên cơ s s d ng ti t ki m và hi u qu tài nguyên năng lư ng c a t nư c. i u 3: Ch nh ng t ch c tư v n có gi y phép ho t ng i n l c trong lĩnh v c quy ho ch phát tri n i n l c m i ư c phép tham gia l p quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia và quy ho ch phát tri n i n l c t nh. Chương 2: N I DUNG, TRÌNH T TH T C XÂY D NG, TH M NNH VÀ PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C
 3. i u 4: 1. Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia bao g m nh ng n i dung chính sau: a. Hi n tr ng i n l c qu c gia và ánh giá tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c giai o n trư c. b. T ng quan v tình hình kinh t , xã h i và h th ng năng lư ng Vi t Nam. c. D báo nhu c u i n d. Ch tiêu kinh t - k thu t các công trình ngu n và lư i i n. . ánh giá các ngu n năng lư ng sơ c p, kh năng khai thác, kh năng xu t nh p khNu năng lư ng, d báo giá nhiên li u cho s n xu t i n. e. Chương trình phát tri n ngu n i n g. Chương trình phát tri n lư i i n. h. Liên k t lư i i n khu v c. i. Chương trình phát tri n i n nông thôn. k. i u và thông tin h th ng i n Vi t Nam. l. Môi trư ng và b o v môi trư ng trong phát tri n i n l c. m. T ng h p kh i lư ng xây d ng và v n u tư cho chương trình phát tri n i n l c qu c gia. n. Phân tích kinh t - tài chính phương án phát tri n i n l c qu c gia. o. Cơ c u t ch c qu n lý ngành i n. p. Các k t lu n và ki n ngh v cơ ch chính sách, m b o th c hi n chương trình phát tri n i n l c giai o n quy ho ch. (Chi ti t quy nh t i Ph l c 1 kèm theo). 2. Quy ho ch phát tri n i n l c t nh, g m nh ng n i dung chính sau: a. ánh giá hi n tr ng i n l c a phương và tình hình th c hi n quy ho ch giai o n trư c. b. Hi n tr ng và m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i a phương trong giai o n quy ho ch. c. D báo nhu c u i n.
 4. d. ánh giá ti m năng phát tri n các ngu n i n t i a phương. . ánh giá kh năng trao i i n năng v i các khu v c lân c n. e. ánh giá tình hình cung c p i n vùng sâu vùng xa, vùng kinh t c bi t khó khăn (n u có). g. Cân b ng công su t, i n năng cho các m c th i gian quan tr ng trong giai o n l p quy ho ch. h. L a ch n m t s phương án phát tri n ngu n, lư i i n h p lý. i. Tính toán so sánh các ch tiêu kinh t - k thu t cho các phương án ư c ch n. k. L a ch n phương án t i ưu phát tri n i n l c t nh. l. T ng h p kh i lư ng xây d ng và v n u tư cho giai o n quy ho ch. m. Phân tích kinh t - tài chính phương án ư c ch n. n. Các k t lu n và ki n ngh v cơ ch chính sách, m b o th c hi n chương trình phát tri n i n l c t nh giai o n quy ho ch. (Chi ti t quy nh t i Ph l c 2 kèm theo). 3. Quy ho ch phát tri n i n l c huy n, g m nh ng n i dung chính sau: a. ánh giá hi n tr ng i n l c a phương và tình hình th c hi n quy ho ch giai o n trư c. b. Hi n tr ng và m c tiêu phát tri n kinh t , xã h i c a a phương trong giai o n quy ho ch. c. D báo nhu c u ph t i. d. ánh giá ti m năng phát tri n các ngu n i n t i d a phương. . ánh giá kh năng trao i i n năng v i các khu v c lân c n. e. ánh giá tình hình cung c p i n vùng sâu, vùng xa, vùng kinh t d c bi t khó khăn (n u có). g. Cân b ng công su t, i n năng cho các m c th i gian quan tr ng trong giai o n l p quy ho ch. h. L a ch n m t s phương án phát tri n ngu n, lư i i n h p lý nh t. i. Tính toán so sánh các ch tiêu kinh t - k tthu t cho các phương án ư c ch n. k. L a ch n phương án t i ưu phát tri n i n l c huy n.
 5. l. T ng h p kh i lư ng xây d ng và v n d u tư cho giai o n quy ho ch. m. Phân tích tài chính phương án ư c ch n. n. Các k t lu n và ki n ngh v cơ ch chính sách, m b o th c hi n chương trình phát tri n i n l c giai o n quy ho ch. (Chi ti t quy nh t i Ph l c 3 kèm theo). i u 5: Trình t , th t c l p cương, ăng ký v n l p quy ho ch phát tri n i n l c như sau: 1. i v i quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia: Theo chu kỳ 5 năm, B Công nghi p phê duy t cương d toán và ăng ký k ho ch v n ngân sách Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 2. i v i quy ho ch phát tri n i n l c t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Theo chu kỳ 5 năm, S Công nghi p l p cương d toán trình y ban nhân dân t nh duy t và ăng ký k ho ch vôn ngân sách Nhà nư c cho l p quy ho ch phát tri n i n l c t nh theo quy nh hi n hành. 3. i v i quy ho ch phát tri n i n l c huy n: Theo chu kỳ 5 năm, S Công nghi p l p cương, d toán cho công tác quy ho ch tùy theo nhu c u phát tri n i n l c t ng vùng, trình y ban nhân dân tính phê duy t và cân i v n ngân sách a phương cho công tác này theo quy nh hi n hành. 4. ơn giá l p và chi phí thNm nh quy ho ch phát tri n i n l c th c hi n theo quy nh hi n hành. i u 6: Trình t xây d ng quy ho ch phát tri n i n l c như sau: 1. i v i quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia: a. Trên cơ s k ho ch v n ngân sách b trí cho quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, B Công nghi p l a ch n t ch c tư v n có năng l c l p quy ho ch. b. T ch c tư v n ư c ch n ti n hành l p Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia theo úng cương ư c duy t và th i h n ư c giao; c. Trong quá trình l p quy ho ch, t ch c tư v n ph i th c hi n các bư c báo cáo trung gian theo quy nh l y ý ki n các cơ quan liên quan và hoàn ch nh quy ho ch; d. Sau khi hoàn thành quy ho ch, ơn v tư v n trình B Công nghi p thNm nh báo cáo Th tư ng phê duy t. H sơ trình duy t g m: -5b án quy ho ch.
 6. - 15 b n báo cáo tóm t t án quy ho ch. 2. Quy ho ch phát tri n i n l c t nh: a. Trên cơ s k ho ch v n ngân sách b trí cho công tác quy ho ch, S Công nghi p l a ch n t ch c tư v n có năng l c l p quy ho ch. b. T ch c tư v n ư c ch n ti n hành l p quy ho ch phát tri n i n l c t nh, thành ph theo úng cương ã ư c duy t và th i h n ư c giao. c. Trong quá trình l p quy ho ch, tư v n ph i th c hi n các bư c báo cáo trung gian, l y ý ki n c a y ban nhân dân t nh và T ng Công ty i n l c Vi t Nam hoàn ch nh án. d. Sau khi hoàn thành, án quy ho ch dư c S Công nghi p thNm tra báo cáo y ban nhân dân t nh thông qua và trình B Công nghi p phê duy t. H sơ trình duy t g m: -5b án quy ho ch hoàn ch nh. - 15 b báo cáo tóm t t c a án quy ho ch. 3. Quy ho ch phát tri n i n l c huy n: a. Trên cơ s k ho ch v n ngân sách a phương b trí cho công tác quy ho ch, U ban nhân dân t nh giao S Công nghi p l a ch n t ch c tư v n có năng l c l p quy ho ch. b. T ch c tư v n ư c ch n ti n hành l p quy ho ch phát tri n i n l c huy n theo úng cương ã ư c S Công nghi p duy t, th i h n ư c giao. c. Trong quá trình l p quy ho ch, tư v n ph i th c hi n các bư c báo cáo trung gian, l y ý ki n các ban ngành liên quan c a t nh và i n l c t nh hoàn ch nh án. d. Sau khi hoàn thành, quy ho ch ư c g i S Công nghi p thNm nh. H sơ trình duy t g m: -5b án quy ho ch hoàn ch nh; - 15 b n báo cáo tóm t t án quy ho ch; . Trên cơ s k t qu thNm nh c a S Công nghi p, có s tham gia c a các S , Ban ngành có liên quan, y ban nhân dân t nh ra quy t nh phê duy t quy ho ch và giao S Công nghi p ch o th c hi n. i u 7. Trình t , th t c th m nh và phê duy t quy ho ch 1 phát tri n i n l c như sau: 1. i v i quy ho ch phát tri n di n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c thành ph Hà N i và thành ph H Chí Minh:
 7. a. Trong vòng 45 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành, a phương có liên quan và T ng công ty i n l c Vi t Nam, ti n hành thNm nh án quy ho ch. Trong trư ng h p c n thi t, B Công nghi p có th thuê tư v n thNm nh, tư v n ph n bi n ph c v công tác thNm nh; b. Sau khi nh n ư c ý ki n chính th c b ng văn b n c a các B , ngành và a phương có liên quan v án quy ho ch, B Công nghi p hoàn ch nh báo cáo thNm nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; c. Trư ng h p án quy ho ch c n b sung hi u ch nh, B Công nghi p yêu c u tư v n s a i, b sung. Trong vòng 15 ngày, k t khi quy ho ch ã ư c hoàn ch nh, B Công nghi p hoàn thành báo cáo thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 2. i v i quy ho ch phát tri n i n l c t nh: a. Trong vòng 45 ngày k t khi nh n h sơ h p l , B Công nghi p ch trì, ph i h p v i a phương có liên quan và T ng công ty i n l c Vi t Nam, ti n hành thNm nh quy ho ch. Trư ng h p c n thi t, B Công nghi p có th thuê tư v n thNm nh, tư v n ph n bi n ph c v công tác thNm nh; b. Sau khi nh n ư c y ý ki n chính th c b ng văn b n c a d a phương có liên quan và c a T ng công ty i n l c Vi t Nam cho án quy ho ch, V K ho ch và u tư - B Công nghi p hoàn ch nh báo cáo thNm nh trình B trư ng B Công nghi p xem xét, phê duy t; c. Trư ng h p quy ho ch c n hi u ch nh, B Công nghi p yêu c u tư v n s a i, b sung. Trong vòng 15 ngày, k t khi quy ho ch ã ư c hoàn ch nh, V K ho ch và u tư hoàn thành báo cáo thNm nh, trình B trư ng B Công nghi p xem xét, phê duy t. 3. i v i quy ho ch phát tri n i n l c huy n: a. Trong vòng 15 ngày k t khi nh n ư c t trình phê duy t quy ho ch i n l c huy n và h sơ h p l , S Công nghi p ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan và i n l c t nh, ti n hành thNm nh, l p báo cáo thNm nh, trình Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, phê duy t; b. Trư ng h p quy ho ch c n hi u ch nh, S Công nghi p yêu c u tư v n s a i, b sung. Trong vòng 15 ngày k t khi quy ho ch ã dư c hoàn ch nh, S Công nghi p hoàn thành báo cáo thNm nh trình Ch t ch y ban nhân dân t nh xem xét, phê duy t. Chương 3: QU N LÝ TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C i u 8: Phân c p qu n lý th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c như sau:
 8. 1. B Công nghi p ch u trách nhi m qu n lý th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia và quy ho ch phát tri n i n l c các t nh; ch o th c hi n các d án i n c l p theo quy ho ch ã ư c phê duy t. 2. U ban nhân dân t nh có trách nhi m ch o, ôn c vi c th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c trên a bàn do mình qu n lý; 3. T ng công ty i n l c Vi t Nam, t ch c, cá nhân ho t ng i n l c có liên quan ch u trách nhi m th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c t nh, huy n có liên quan theo úng quy ho ch ã ư c duy t. i u 9: S a i, b sung quy ho ch phát tri n i n l c ư c ti n hành như sau: 1. Th tư ng Chính ph phê duy t vi c s a i, b sung quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia, quy ho ch phát tri n i n l c thành ph Hà N i, thành ph H Chí Minh, theo ngh c a B Công nghi p; 2. B trư ng B Công nghi p phê duy t vi c s a i, b sung quy ho ch phát tri n i n l c t nh theo ngh c a y ban nhân dân t nh ho c c a T ng công ty i n l c Vi t Nam; 3. Ch t ch y ban nhân dân t nh phê duy t vi c s a i, b sung quy ho ch phát tri n i n l c huy n theo ngh c a S Công nghi p; 4. Ch u tư không ư c phép th c hi n các d án không phù h p v i quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; 5. Các d án u tư nhóm A và B (theo phân lo i d án quy nh t i Quy ch qu n lý u tư và xây d ng hi n hành) không n m trong các quy ho ch ã ư c duy t, ch ư c phép ti n hành th c hi n các bư c chuNn b u tư (l p Báo cáo nghiên c u ti n kh thi, báo cáo nghiên c u u tư) khi ư c phép c a Th tư ng Chính ph trên cơ s T trình c a B Công nghi p. Trong vòng 30 ngày k t khi nh n ư c yêu c u b sung d án vào quy ho ch, B Công nghi p có trách nhi m xem xét và báo cáo Th tư ng Chính ph , ng th i tr l i cơ quan có yêu c u b sung quy ho ch bi t. i u 10: Ch báo cáo v vi c th c hi n quy ho ch như sau: 1. S Công nghi p t nh, T ng công ty i n l c Vi t Nam có trách nhi m t ng h p, báo cáo B Công nghi p v tình hình th c hi n các quy ho ch phát tri n i n l c ã ư c phê duy t trư c ngày 20 tháng 12 hàng năm; 2. S Công nghi p, i n l c t nh có trách nhi m báo cáo y ban nhân dân t nh tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n i n l c t nh trư c ngày 10 tháng 12 hàng năm; 3. Quy ho ch phát tri n i n l c sau khi ư c duy t s ư c công b công khai. B Công nghi p ch u trách nhi m công b Quy ho ch phát tri n i n l c qu c gia. U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m công b Quy ho ch phát tri n i n l c t nh, Quy ho ch phát tri n i n l c huy n.
 9. PH L C 1 N I DUNG ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C QU C GIA (Kèm theo quy t nh s 21/20002/Q -BCN ngày 4/6/2003 c a B trư ng B Công nghi p) Ph n 1: HI N TR NG I N L C QU C GIA VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C GIAI O N TRƯ C CHƯƠNG I: HI N TR NG I N L C QU C GIA 1.1. Cơ c u t ch c c a ngành i n Vi t Nam 1.2. Hi n tr ng v nhu c u và cung ng i n năng a. Nhu c u v công su t và kh năng áp ng - Th ng kê tr s công su t t i da (Pmax) t i các nút ph t i c a h th ng lư i i n 500 KV, 220 KV, 110 KV. - Phân tích th ph t i i n hình ngày, tu n, quý, năm c a toàn qu c và các mi n. - ánh giá tác d ng c a chương trình qu n lý phía c u trong vi c c i thi n ch s d ng i n. b. Nhu c u v i n năng và kh năng áp ng. - T ng h p, ánh giá theo các lo i h tiêu th i n. - T ng h p, ánh giá theo các Công ty i n l c. - T ng h p, ánh giá theo các mi n. 1.3. Tình hình s n xu t i n a. ánh giá cơ c u giá thành s n xu t i n năng c a các nhà máy hi n có. b. Tình tr ng thi t b c a các nhà máy i n (g m các nhà máy c a T ng công ty i n l c Vi t Nam, BOT, ngu n c l p...) c. Công su t và i n năng s n xu t (th ng kê t ng tháng trong năm ánh giá tình hình khai thác theo mùa), t l t dùng c a các nhà máy i n. d. Su t tiêu hao nhiên li u trong các nhà máy nhi t i n. . Tình hình s c lò máy t i các nhà máy i n.
 10. e. ánh giá trình công ngh và tác ng môi trư ng c a các nhà máy di n hi n có. 1.4. Hi n tr ng lư i truy n t i và phân ph i i n a. Phân tích, ánh giá v m t c u trúc, tình tr ng thi t b và kh năng khai thác v n hành h th ng lư i truy n t i, phân ph i i n. b. Hi n tr ng i n áp và h s công su t (cos j) t i các nút c a lư i truy n t i, phân ph i i n. c. ánh giá tin c y, an toàn cung c p i n và ch t lư ng i n năng. d. Phân tích ánh giá tình hình truy n t i i n năng t i các mi n và trao i gi a chúng, tình tr ng s c lư i truy n t i i n. . ánh giá t n th t k thu t và t n th t thương m i qua các khâu truy n t i và phân ph i i n. 1.5. Hi n tr ng h th ng thông tin liên l c và i u khi n h th ng i n. a. Hi n tr ng h th ng thông tin vi n thông ngành i n. b. Hi n tr ng và kh năng i u khi n h th ng i n c a Trung tâm i u Qu c gia. CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH PHÁT TRI N I N L C GIAI O N QUY HO CH TRƯ C 2.1 . So sánh nhu c u i n th c t và nhu c u i n theo d báo 2.2. ánh giá tình hình th c hi n chương trình phát tri n ngu n i n. 2.3. ánh giá tình hình th c hi n chương trình phát tri n lư i i n. 2.4. ánh giá tình hình kinh t tài chính. 2.5. ánh giá chung v vi c th c hi n quy ho ch giai o n trư c, nh ng ưu như c i m chính, nguyên nhân và các bài h c kinh nghi m. Ph n 2: SƠ PHÁT TRI N I N L C QU C GIA GIAI O N QUY HO CH CHƯƠNG III: T NG QUAN V TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I VÀ H TH NG NĂNG LƯ NG VI T NAM 3.1. Các c i m chung c a Vi t Nam a. c i m a lý, khí h u, th y văn b. T ng quan v kinh t - xã h i
 11. - Hi n tr ng phát tri n kinh t Vi t Nam giai o n quy ho ch trư c + Ngân sách qu c gia, t giá h i oái và t l l m phát giai o n quy ho ch trư c. + T ng s n phNm trong nư c (GDP) phân theo các ngành kinh t , theo các t nh và t c tăng trư ng. + GDP bình quân cho m t ngư i dân. + Cơ c u GDP. - K ch b n phát tri n kinh t - xã h i giai o n quy ho ch + Các k ch b n phát tri n kinh t - xã h i phân theo các ngành và các khu v c giai o n quy ho ch. + T ng quan v tình hình phát tri n kinh t - xã h i, năng lư ng c a các nư c trong khu v c và tri n v ng h p tác kinh t , năng lư ng gi a nư c ta và các nư c. 3.2. Phân tích t ng quan h th ng năng lư ng Vi t Nam a. Tương quan năng lư ng - kinh t giai o n quy ho ch trư c. b. T ng quan v cung - c u năng lư ng trong giai o n quy ho ch. - Phân tích kh năng s n xu t các d ng năng lư ng sơ c p - Hi n tr ng và kh năng xu t nh p khNu các d ng năng lư ng. c. Cân b ng năng lư ng giai o n quy ho ch và nh hư ng phát tri n năng lư ng, nhiên li u cho giai o n mư i năm ti p theo. - ánh giá ti m năng c a các ngu n năng lư ng sơ c p: than, d u, khí, h t nhân, th y i n, a nhi t... - D báo dài h n kh năng khai thác và s d ng các ngu n năng lư ng sơ c p. - D báo nhu c u tiêu th năng lư ng trong quy ho ch dài h n. - Cân b ng năng lư ng cho giai o n quy ho ch, có xét n vi c trao i năng lư ng v i các nư c trong khu v c. CHƯƠNG LV: D BÁO NHU C U I N 4.1. Gi i thi u các mô hình, phương pháp d báo nhu c u i n. 4.2. L a ch n mô hình và phương pháp d báo nhu c u i n phù h p v i hoàn c nh Vi t Nam. 4.3. D báo nhu c u tiêu th i n giai o n quy ho ch.
 12. a. D báo nhu c u v công su t và i n năng cho các Công ty i n l c, các mi n (B c, Trung, Nam). b. D báo nhu c u v công su t và i n năng toàn qu c cho các năm quan tr ng trong giai o n quy ho ch. c. D báo ch tiêu th i n c a các mi n và toàn qu c cho giai o n quy ho ch (bi u ph t i ngày i n hình theo các mùa, bi u ph t i năm, Công su t trung bình và công su t c c i tháng). 4.4. Chương trình qu n lý nhu c u (DSM) a. Tình hình th c hi n DSM Vi t Nam. b. ánh giá ti m năng DSM Vi t Nam. c. Cơ ch chính sách i v i chương trình DSM. d. K ho ch th c hi n chương trình DSM. . D báo hi u qu c a chương trình DSM. 4.5. T ng h p ph t i a. T ng h p ph t i t i các i m nút c a lư i i n truy n t i t 110 KV tr lên cho các m c th i gian l p quy ho ch. b. T ng h p ph t i toàn h th ng cho các m c th i gian l p quy ho ch. 4.6. Th ng kê nhu c u tiêu th i n m t s nư c trên th gi i và khu v c. 4.7. K t lu n và ki n ngh v các phương án ph t i i n. CHƯƠNG V: CH TIÊU KINH T - K THU T CÁC CÔNG TRÌNH NGU N VÀ LƯ I I N 5.1. Các ch tiêu v v n u tư 5.2. Các ch tiêu v nhiên li u 5.3. Các ch tiêu k thu t CHƯƠNG VL: ÁNH GIÁ CÁC NGU N NĂNG LƯ NG SƠ C P, KH NĂNG KHAI THÁC, KH NĂNG XU T NH P KH U NĂNG LƯ NG VÀ D BÁO GIÁ NHIÊN LI U 6.1. ánh giá v than a. Tr lư ng các lo i than phân theo ch ng lo i, c p thăm dò, khu v c...
 13. b. Kh năng khai thác than qua t ng giai o n. c. Lư ng than trong nư c có th cung c p cho phát i n. d. ánh giá kh năng nh p khNu than. 6.2. ánh giá v khí a. Tr lư ng khí phân theo c p, lô thăm dò, hi u qu khai thác... b. Kh năng khai thác khí t qua các giai o n. c. Lư ng khí t có th cung c p cho s n xu t i n. d. ánh giá kh năng hình thành h th ng ư ng ng d n khí trong khu v c và tri n v ng xu t, nh p khNu khí c a Vi t Nam. 6.3. ánh giá v d u a. Tr lư ng d u và kh năng khai thác d u thô. b. Tri n v ng phát tri n công nghi p l c, hóa d u Vi t Nam, lư ng d u có th cung c p cho s n xu t i n. 6.4. ánh giá tr lư ng Uranium Vi t Nam 6.5. ánh giá ti m năng a nhi t và tri n v ng phát tri n các nhà máy i n a nhi t. 6.6. ánh giá v th y i n a.Tr lư ng th y i n Vi t Nam và ti m năng khai thác. b.Tr lư ng th y i n c a các nư c trong khu v c và kh năng bán i n cho Vi t Nam. 6.7. D báo giá c a các lo i nhiên li u giai o n quy ho ch a. Các phương pháp và cơ s d báo gía các lo i nhiên li u. b. Giá d u thô. c. Giá Uranium. d. Giá các s n phNm d u FO, DO. . Giá than n i a, than nh p e. Giá khí t. CHƯƠNG VLL: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N NGU N I N
 14. 7.1. Phương pháp lu n phát tri n ngu n i n a. Gi i thi u các ph n m m tính toán ư c s d ng ph bi n trên th gi i xác nh chương trình phát tri n ngu n i n. b. So sánh tính năng c a các ph n m m, l a ch n ph n m m s d ng vào tính toán chương trình phát tri n ngu n i n. 7.2 Các i u ki n tính toán chương trình phát tri n ngu n i n a. X p h ng các công trình th y i n theo chi phí u tư có xét n lư i truy n t i i n t i trung tâm ph t i. b. ánh giá kh năng ngu n khí cung c p cho i n có xem xét kh năng trao i khí v i các nư c trong khu v c. c. Kh năng khai thác than trong nư c và nh p khNu. d. ánh giá kh năng nh p khNu i n năng t các nư c trong khu v c. . Các y u t môi trư ng sinh thái, kh năng quy ho ch tái nh cư cho các công trình th y i n. 7.3. Phương án phát tri n ngu n i n a. D a vào các i u ki n tính toán, s d ng ph n m m ư c ch n, xác nh m t s phương án phát tri n ngu n i n. b. Phân tích, ánh giá k t qu tính toán v các m t kinh t - k thu t c a các phương án phát tri n ngu n i n nêu trên. c. Ki n ngh m t s phương án phát tri n ngu n ư c coi là phương án t i ưu (các ch tiêu kinh t - k thu t tương ương). 7.4. Cân b ng công su t - i n năng các phương án ngu n Trên cơ s m t s phương án ki n ngh , xây d ng cân b ng công su t - i n năng, xác nh: a. i n năng s n xu t c a nhà máy i n và các lo i nhà máy i n. b. i n năng trao i gi a các mi n. c. i n năng trao i gi a Vi t Nam và các nư c trong khu v c. d. ánh giá cơ c u ngu n cho các m c th i gian 5 năm, 10 năm trong giai o n xây d ng quy ho ch (t tr ng th y i n, nhi t i n ch y khí, nhi t i n ch y than, nhi t i n ch y d u, i n nguyên t ...) . 7.5. Nhu c u v các lo i nhiên li u cho s n xu t i n
 15. D a vào các phương án phát tri n ngu n trong giai o n quy ho ch xác nh: a. Nhu c u v than (than trong nư c và than nh p khNu). b. Nhu c u v khí. c. Nhu c u các lo i d u. d. Nhu c u nhiên li u h t nhân. 7.6. Ki n ngh các công trình ngu n ưu tiên phát tri n qua các giai o n CHƯƠNG VIII. CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N LƯ I I N 8.1. Các tiêu chuNn và cơ s d li u s d ng khi xây d ng chương trình phát tri n lư i i n 8.2. Phương pháp lu n xây d ng chương trình phát tri n lư i truy n t i i n 8.3. Gi i thi u các ph n m m ph c v phân tích h th ng i n 8.4. Xác nh các phương án phát tri n lư i i n tương ng v t các k ch b n phát tri n ngu n i n ã ki n ngh 8.5. Tính toán phân b công su t ch xác l p vào mùa khô và mùa nư c iv i m i phương án k t c u lư i 8.6. Phân tích n nh ng, n nh tĩnh c a h th ng cho các phương án k t c u lư i 8.7. Tính toán dòng i n ng n m ch t i m t s nút chính trong h th ng 8.8. Phân tích, l a ch n các phương án phát tri n lư i truy n t i i n qua các giai o n 8.9. Phân tích, xác nh công su t vô công c n bù cho lư i truy n t i i n vào các năm th 5, th 10, th 15 và th 20 trong giai o n l p quy ho ch 8.10. Xác nh kh i lư ng lư i i n truy n t i, c n xây d ng qua các giai o n (5 năm, 10 năm và d ki n 10 năm ti p theo) 8.11. Danh m c các công trình xây d ng trong giai o n quy ho ch 8.12. M t s k t lu n và ki n ngh v chương trình phát tri n lư i i n CHƯƠNG LX: LIÊN K T LƯ I I N KHU V C 9.1. T ng quan v chương trình phát tri n i n l c c a các nư c trong khu v c (ch y u các nư c trong khu v c Mê Công). 9.2. Ti m năng năng lư ng sơ c p cho s n xu t i n c a các nư c trong khu v c.
 16. 9.3. ánh giá kh năng xu t, nh p khNu i n năng c a các nư c trong khu v c. 9.4. Kh năng liên k t gi a h th ng i n Vi t Nam v i h th ng i n các nư c trong khu v c. 9.5. Phân tích h th ng i n Vi t Nam trong m i liên k t v i h th ng i n các nư c trong khu v c. 9.6. D báo giá i n nh p khNu t các nư c trong khu v c qua các giai o n. CHƯƠNG X: CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N I N NÔNG THÔN, MI N NÚI, H I O ( KHNT) 10.1. c i m các vùng nông thôn Vi t Nam. 10.2. Hi n tr ng cung c p i n cho nông thôn Vi t Nam. 10.3. ánh giá vi c th c hi n chương trình KHNT giai o n quy ho ch trư c. 10.4. Chương trình KHNT Vi t Nam giai o n quy ho ch. 10.5. Các gi i pháp cung ng i n cho các khu v c vùng sâu, vùng xa, mà lư i i n qu c gia không th kéo n ho c không kinh t . 10.6. V n u tư và cơ ch chính sách khi th c hi n KHNT CHƯƠNG XL. I U VÀ THÔNG TIN H TH NG I N VI T NAM 11.1. i u h th ng i n Vi t Nam 11.2. H th ng thông tin vi n thông i n l c Vi t Nam CHƯƠNG XII. MÔI TRƯ NG VÀ B O V MÔI TRƯ NG TRONG PHÁT TRI N I N L C 12.1. Tác ng môi trư ng c a chương trình phát tri n ngu n i n a. ánh giá tác ng môi trư ng c a các ngu n: - Th y i n. - Nhi t i n (ch y d u, ch y than, ch y khí, diezel, i n nguyên t ...) - Các ngu n năng lư ng i n khác. b. Ki n ngh các gi i pháp kh c ph c tác ng x u n môi trư ng. 12.2. ánh giá tác ng môi trư ng c a chương trình phát tri n lư i i n.
 17. CHƯƠNG XIII: CHƯƠNG TRÌNH U TƯ PHÁT TRI N I N L C QU C GIA 13.1. V n u tư cho các công trình ngu n i n. 13.2. V n u tư cho phát tri n lư i i n. 13.3. V n u tư cho các h ng m c công trình khác ph c v cho phát tri n i n l c. 13.4. T ng h p v n u tư phát tri n i n l c qu c gia 13.5. Cơ c u ngu n v n u tư cho phát tri n i n l c qu c gia CHƯƠNG XIV: PHÂN TÍCH KINH T - TÀI CHÍNH PHƯƠNG ÁN PHÁT TRI N I N L C QU C GIA 14.1. H th ng giá i n a. Chi phí biên dài h n cho phát tri n i n l c b. Thu th p và phân tích bi u giá i n c a các nư c trong khu v c c. Các nguyên t c cơ b n khi nh giá i n d. B ng giá i n hi n hành c a ngành i n Vi t Nam . Ki n ngh các nh hư ng cho công tác xây d ng b ng giá i n trong giai o n quy ho ch. 14.2. Phân tích tài chính phương án phát tri n i n l c trong giai o n quy ho ch. a. M i liên quan gi a các khâu trong dây chuy n s n xu t - truy n t i - phân ph i c a ngành i n trên quan i m tài chính b. Phân tích tài chính c. Chung cho T ng công ty i n l c Vi t Nam d. Cho quá trình s n xu t và truy n t i Cho các Công ty phân ph i i n . e. Phân tích cơ ch giá các công trình BOT, IPP trong cơ ch giá i n Vi t Nam 14.3. Các k t lu n và ki n ngh v cơ ch chính sách, m b o th c hi n chương trình phát tri n i n l c giai o n quy ho ch. CHƯƠNG XV: CƠ CH T CH C I N L C QU C GIA 15.1. Hi n tr ng cơ ch t ch c qu n lý i n l c qu c gia
 18. 15.2. Ki n ngh c i cách t ch c ngành i n Ph n 3 K T LU N VÀ KI N NGHN Ph n 4 CÁC PH L C I. TÀI LI U V D BÁO NHU C U PH T I 1.1 Các s li u i u tra và th ng kê ph c v cho d báo ph t i 1.2. Di n bi n v cơ c u tiêu th i n c a toàn qu c và các mi n giai o n quy ho ch trư c. a. Tiêu th i n theo các mùa và các thành ph n (công nghi p, nông nghi p, d ch v ...) b. Tiêu th i n theo các c p i n áp. c. S h tiêu th và lư ng i n tiêu th trong thành ph n ánh sáng sinh ho t theo b c thang c a b ng giá i n hi n hành 1.3. Công su t và ch tiêu th c a m t s tr m 110, 220 KV 1.4. Công su t c c i, c c ti u 1.5. Bi u tiêu th i n c a m t s tr m 110 KV c p i n cho các lo i h tiêu th c trưng: công nghi p, sinh ho t thành ph , nông thôn, mi n núi... 1.6. Các s li u v các khu công nghi p t p trung, khu ch su t 1.7. Các khu công nghi p ã ư c c p gi y phép, tính ch t các khu công nghi p 1.8. Các khu công nghi p ã i vào v n hành 1.9. Công su t và i n năng s d ng trong các khu công nghi p ã xây d ng 1.10. Tri n v ng phát tri n c a các khu công nghi p trong các năm t i 1.11. Bi u ph t i i n c a các công ty, các mi n trong các năm quá kh 1.12. Các s li u th ng kê bình quân theo t l t ng gi trong năm 1.13. Phân tích các ch tiêu th i n 1.14. Thu th p và x lý các s li u phát tri n c a các ngành kinh t qu c dân theo các vùng và các ngành.
 19. 1.15. Các k t qu d báo nhu c u theo các mô hình khác nhau 1.16. So sánh các k t qu d báo 1.17. K t qu chi ti t d báo ch tiêu th . II. CÁC TÀI LI U CƠ S C A CÁC CÔNG TRÌNH NGU N I N D KI N PHÁT TRI N 2.1. Các nhà máy nhi t i n a. c i m công ngh c a các nhà máy nhi t i n b. c i m chính c a các a i m d ki n phát tri n NMN : khí h u, th y văn, giao thông v n t i, c p nư c, c p nhiên li u... 2.2. Các nhà máy th y i n a. Các thông s chính c a các nhà máy th y i n d ki n phát tri n b. Các s li u v th y văn, th y năng c a các công trình. III. S LI U VÀ K T QU TÍNH TOÁN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRI N NGU N I N a. S li u u vào c a các nhà máy nhi t i n, th y i n trong các mô hình quy ho ch ngu n b. K t qu tính toán các phương án phát tri n ngu n IV. S LI U VÀ K T QU TÍNH TOÁN CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRI N LƯ I TRUY N T I I N 4.1. Các s li u ph c v tính toán ch xác l p, phân tích n nh h th ng... 4.2. K t qu tính toán các phương án phát tri n lư i i n 4.3. Danh m c các công trình ư ng dây và tr m bi n áp d ki n phát tri n qua các giai o n. V. CÁC S LI U VÀ K T QU TÍNH TOÁN PHÂN TÍCH KINH T , TÀI CHÍNH a. Các s li u u vào ph c v phân tích kinh t , tài chính. b. B ng tính toán v n u tư cho phát tri n ngu n và lư i i n. c. K t qu tính toán tài chính các phương án ngành i n. VI. CÁC S LI U VÀ K T QU CÂN B NG NĂNG LƯ NG
 20. Cân b ng năng lư ngVi t Nam cho giai o n quy ho ch. PH L C 2 N I DUNG ÁN QUY HO CH PHÁT TRI N I N L CT NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG (Kèm theo Quy t nh s : 21/2002/Q -BCN ngày 4 tháng 6 năm 2002 c a B trư ng B Công nghi p) A. PH N THUY T MINH Chương 1: . PHÂN TÍCH HI N TR NG NGU N, LƯ I I N VÀ TÌNH HÌNH TH C HI N QUY HO CH GIAI O N TRƯ C 1.1. Hi n tr ng ngu n và lư i i n a. ánh giá hi n tr ng theo s li u thông kê - Các ngu n cung c p i n năng. + Th ng kê công su t t c a các tr m ngu n t lư i i n qu c gia + Xác nh kh năng nh n i n năng t lư i i n qu c gia + Th ng kê các ngu n i n c l p ang v n hành (th y i n nh , các ngu n i n tái t o, ngu n năng lư ng m i...) + Phân tích, t ng h p các ngu n i n c l p có kh năng khai thác t i a phương. - Lư i i n + Th ng kê công su t t c a các tr m bi n th phân ph i (h th ) và hi n tr ng khai thác công su t c a các tr m bi n áp theo các mùa và ch ph t i. + Th ng kê dài, tính năng k thu t ( i n áp, thi t di n dây d n, kh năng ch u t i, lo i s cách i n, lo i c t...) cho các ư ng dây i n. + Th ng kê th c tr ng mang t i c a các ư ng dây i n theo ch v n hành. + Phân tích kh năng liên k t c a các ư ng dây trong khu v c quy ho ch và v i các ư ng dây khác trong h th ng i n qu c gia + Th ng kê và phân tích tình hình t n th t i n năng trong m t vài năm g n ây.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản