Quyết định số 21/ 2003/ QĐ-BXD về TCXDVN 60 2003

Chia sẻ: Tuong Van | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
233
lượt xem
38
download

Quyết định số 21/ 2003/ QĐ-BXD về TCXDVN 60 2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn này được áp dụng để thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo nhà và công trình của các trường dạy nghề chính qui, các cơ sở dạy nghề đào tạo dài hạn, ngắn hạn thuộc Trung ương, địa phương hoặc các tổ chức kinh tế do Nhà nước quản lý trong phạm vi cả nước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/ 2003/ QĐ-BXD về TCXDVN 60 2003

 1. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Bé x©y dùng céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Sè 21 / 2003/ Q§-BXD §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Hµ Néi , ngµy 28 th¸ng 7 n¨m 2003 QuyÕt ®Þnh cña Bé tr|ëng bé x©y dùng VÒ viÖc ban hµnh Tiªu chuÈn x©y dùng ViÖt Nam TCXD VN 60 : 2003 " Tr|êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " Bé tr|ëng bé x©y dùng - C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 36 / 2003 / N§ - CP ngµy 04 / 04 / 2003 cña ChÝnh Phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé X©y dùng. - C¨n cö biªn b¶n sè 118 / BB - H§KHKT ngµy 25 / 9 / 2003 cña Héi ®ång Khoa häc kü thuËt chuyªn ngµnh nghiÖm thu tiªu chuÈn 2003 " Tr|êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " - XÐt ®Ò nghÞ cña Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ vµ ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc. QuyÕt ®Þnh §iÒu 1 : Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh nµy 01 Tiªu chuÈn X©y dùng ViÖt Nam : TCXD VN 60 : 2003 " Tr|êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ". Tiªu chuÈn nµy thay thÕ cho TCXD 60 - 1974 " Tr|êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ " ban hµnh n¨m 1974. §iÒu 2 : QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy kÓ tõ ngµy ký ban hµnh. §iÒu 3 : C¸c ¤ng : Ch¸nh V¨n phßng Bé, Vô tr|ëng Vô Khoa häc C«ng nghÖ, ViÖn tr|ëng ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc vµ Thñ tr|ëng c¸c ®¬n vÞ cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy ./. KT/bé tr|ëng bé x©y dùng N¬i nhËn : Thø tr|ëng - Nh| ®iÒu 3 - Tæng Côc TC§LCL - L|u VP&Vô KHCN PGS,TSKH NguyÔn V¨n Liªn
 2. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 tcxdVN tiªu chuÈn x©y dùng viÖt nam TCXDVN 60-2003 Tr|êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ School of Vocational Training - Design Standards Hµ Néi 2003
 3. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Lêi nãi ®Çu TCXDVN 60-2003 so¸t xÐt TCXD 60-1974 TCXDVN 60-2003 do ViÖn Nghiªn cøu KiÕn tróc chñ tr× so¸t xÐt, biªn so¹n. Vô Khoa häc C«ng nghÖ - Bé X©y dùng ®Ò nghÞ vµ ®|îc Bé X©y dùng ban hµnh.
 4. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Tr|êng d¹y nghÒ - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ School of Vocational Training - Design Standards 1. Ph¹m vi ¸p dông Tiªu chuÈn nµy ®|îc ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ x©y dùng míi hoÆc c¶i t¹o nhµ vµ c«ng tr×nh cña c¸c tr|êng d¹y nghÒ chÝnh qui, c¸c c¬ së d¹y nghÒ ®µo t¹o dµi h¹n, ng¾n h¹n thuéc Trung |¬ng, §Þa ph|¬ng hoÆc c¸c tæ chøc kinh tÕ do Nhµ n|íc qu¶n lý trong ph¹m vi c¶ n|íc. Chó thÝch: Tiªu chuÈn nµy còng ®|îc ¸p dông khi thiÕt kÕ nhµ vµ c«ng tr×nh cña tr|êng ®µo t¹o gi¸o viªn d¹y nghÒ. 2. Tiªu chuÈn trÝch dÉn: -TCVN 2748-1991 Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng. Nguyªn t¾c chung -TCVN 4450-1987 Nhµ ë. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ -TCXD 13-1991 Ph©n cÊp nhµ vµ c«ng tr×nh d©n dông. Nguyªn t¾c chung -TCVN 4601-1988 Trô së c¬ quan. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCVN 4513-1988 CÊp n|íc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCVN 4474-1987 Tho¸t n|íc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCXD 33-1985 CÊp n|íc. M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh -TCXD 51-1984 Tho¸t n|íc. M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh -TCXD 16 -1986 ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCXD 29-1991 ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCXD 25-1991 §Æt ®|êng d©y dÉn ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ. -TCXD 27-1991 §Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ -TCVN 2622-1995 Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ -TCVN 5674 -1992 C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Tiªu chuÈn thi c«ng nghiÖm thu 3. Quy ®Þnh chung 3.1. Häc sinh tr|êng d¹y nghÒ ®|îc chia thµnh líp, mçi líp kh«ng qu¸ 35 häc sinh. Sè l|îng häc sinh cña tr|êng d¹y nghÒ ®|îc tÝnh theo nhiÖm vô thiÕt kÕ víi c¸c quy m« nh| sau: - Qui m« nhá: tõ 300 hs ®Õn 600 hs; - Qui m« võa: tõ 600 hs ®Õn 1000 hs; - Qui m« lín: tõ 1000 hs ®Õn 1500 hs. Chó thÝch: 1) Qui m« tr|êng d¹y nghÒ ®|îc tÝnh theo sè l|îng häc sinh nhiÒu nhÊt cña hÖ häc chÝnh qui dµi h¹n 2) Tr|êng hîp ®Æc biÖt, cho phÐp sè l|îng häc sinh cña tr|êng d¹y nghÒ lín h¬n quy ®Þnh ë ®iÒu 3.1
 5. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 3.2.Tr|êng d¹y nghÒ ®|îc thiÕt kÕ víi cÊp c«ng tr×nh tõ cÊp I ®Õn cÊp IV. Néi dung cô thÓ cña tõng cÊp c«ng tr×nh ¸p dông theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “Ph©n cÊp c«ng tr×nh x©y dùng - Nguyªn t¾c chung” - TCVN 2748 - 1991. 3.3.Trong mét tr|êng ®|îc phÐp thiÕt kÕ x©y dùng c¸c h¹ng môc cã cÊp c«ng tr×nh kh¸c nhau, nh|ng kh«ng v|ît qu¸ 3 cÊp vµ ph¶i |u tiªn cÊp c«ng tr×nh cao cho khèi nhµ häc. Chó thÝch: Nhµ vµ c«ng tr×nh cÊp IV chØ thiÕt kÕ x©y dùng ë khu vùc ch|a cã quy ho¹ch hoÆc ®èi víi mét sè c«ng tr×nh phô trî cña tr|êng d¹y nghÒ. 4. Yªu cÇu vÒ khu ®Êt x©y dùng vµ quy ho¹ch tæng mÆt b»ng 4.1.§Þa ®iÓm x©y dùng tr|êng d¹y nghÒ cÇn ph¶i: - Phï hîp víi quy ho¹ch c¸c ®iÓm d©n c| vµ m¹ng l|íi tr|êng d¹y nghÒ; - GÇn c¸c c¬ së s¶n xuÊt cã ngµnh nghÒ mµ tr|êng ®µo t¹o nh| xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, c«ng tr|êng x©y dùng, n«ng tr|êng, l©m tr|êng, bÕn c¶ng v.v… 4.2.Khu ®Êt x©y dùng tr|êng d¹y nghÒ cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: - Yªn tÜnh cho viÖc gi¶ng d¹y vµ häc tËp; - Giao th«ng thuËn tiÖn vµ an toµn; - ThuËn tiÖn cho viÖc cung cÊp ®iÖn, n|íc; ë trªn nÒn ®Êt tèt, cao r¸o; - - §¶m b¶o kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh ®èi víi c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp th¶i ra chÊt ®éc h¹i. Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh ®|îc lÊy theo b¶ng 1 B¶ng 1. Kho¶ng c¸ch vÖ sinh CÊp ®éc h¹i cña nhµ m¸y, Kho¶ng c¸ch ly vÖ sinh nhá nhÊt (m) xÝ nghiÖp, kho tµng CÊp I 1.000 CÊp II 500 CÊp III 300 CÊp IV 100 CÊp V 50 4.3. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr|êng d¹y nghÒ ®|îc chia lµm 3 khu vùc sau: a. Khu häc tËp: gåm c¸c líp häc, gi¶ng ®|êng, phßng thÝ nghiÖm, x|ëng thùc hµnh vµ nhµ lµm viÖc; b. Khu rÌn luyÖn thÓ chÊt: gåm c¸c s©n, b·i tËp thÓ dôc thÓ thao; c. Khu phôc vô sinh ho¹t cho häc sinh. DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng tr|êng ®|îc tÝnh theo b¶ng 2 4.4. MËt ®é x©y dùng c«ng tr×nh cña tr|êng d¹y nghÒ kh«ng nhá h¬n 20% vµ kh«ng lín h¬n 40%.
 6. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 B¶ng 2. Tiªu chuÈn diÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng (m2/hs). Sè l|îng Toµn tr|êng Khu häc tËp Khu rÌn luyÖn Khu phôc vô häc sinh thÓ chÊt sinh ho¹t häc sinh ®ång ®ång Trung du, ®ång Trung du, Trung du, Trung du, §ång miÒn nói miÒn nói b»ng miÒn nói b»ng miÒn nói b»ng b»ng 8 12 300O500 35O40 45O62 15 O20 20 O 30 10 O12 15O20 25 12 600O1000 33O36 46O52 14 O16 7O8 8 O12 13O15 25 10 12 1000O1500 27O30 45O47 12 O14 5O6 8 O10 Chó thÝch: 1) DiÖn tÝch khu ®Êt x©y dùng ë b¶ng 2 ch|a kÓ ®Õn diÖn tÝch ®Êt x©y dùng c¸c c¬ së thùc hµnh hay thÝ nghiÖm lín nh| b·i tËp l¸i « t«, m¸y kÐo, ®Êt trång thÝ nghiÖm, tr¹i ch¨n nu«i thÝ nghiÖm. 2) §èi víi c¸c tr|êng d¹y nghÒ cã nhu cÇu x©y dùng nhµ ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña tr|êng, cho phÐp t¨ng thªm gi¸ trÞ trong b¶ng 2 theo nhiÖm vô thiÕt kÕ ®|îc duyÖt. 3) Tr|êng hîp ph¶i x©y dùng trªn ®Êt n«ng nghiÖp cã s¶n l|îng c©y trång cao cho phÐp gi¶m diÖn tÝch ®Êt trong b¶ng tõ 15% ®Õn 20%. 4) §Êt dù tr÷ ph¸t triÓn ph¶i tÝnh thªm tõ 20% ®Õn 25% 4.5. ChØ giíi x©y dùng c¸c c«ng tr×nh cña tr|êng d¹y nghÒ ph¶i c¸ch ®|êng ®á Ýt nhÊt lµ 15m. NÕu gÇn trôc giao th«ng chÝnh, kho¶ng c¸ch ®ã ph¶i lín h¬n 50m. 4.6. DiÖn tÝch c©y xanh cña khu tr|êng d¹y nghÒ tÝnh tõ 30% ®Õn 40% diÖn tÝch khu ®Êt toµn tr|êng. Chó thÝch: NÕu tr|êng d¹y nghÒ x©y dùng gi¸p víi rõng nói, v|ên c©y hoÆc gi÷a c¸nh ®ång th× diÖn tÝch x©y xanh cã thÓ gi¶m xuèng, nh|ng kh«ng nhá h¬n 20% 4.7. Khu ®Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t ph¶i ®|îc ng¨n c¸ch víi khu häc tËp b»ng d¶i c©y xanh hoÆc s©n thÓ thao vµ cã lèi ®i riªng biÖt. 4.8. Khu ®Êt x©y dùng tr|êng ph¶i ®|îc b¶o vÖ b»ng hµng rµo. ChiÒu cao cña hµng rµo kh«ng nhá h¬n 1,5m. VËt liÖu lµm hµng rµo tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng ®Þa ®iÓm x©y dùng nh|ng ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu b¶o vÖ vµ mü quan. 5. Néi dung c«ng tr×nh vµ c¸c yªu cÇu vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 5.1. Tr|êng d¹y nghÒ bao gåm c¸c khèi chøc n¨ng c«ng tr×nh chñ yÕu sau: - Khèi häc tËp; - Khèi thùc hµnh-lao ®éng; - Khèi phôc vô häc tËp; - Khèi rÌn luyÖn thÓ chÊt (TDTT); - Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ phô trî; - Khèi phôc vô sinh ho¹t (víi tr|êng cã néi tró).
 7. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 5.2. Gi¶i ph¸p thiÕt kÕ tr|êng d¹y nghÒ ph¶i phï hîp víi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, ®iÒu kiÖn khÝ hËu, kinh tÕ, ®Êt ®ai; phï hîp víi vÞ trÝ vµ tÇm quan träng cña c«ng tr×nh trong hÖ thèng x©y dùng ë ®Þa ph|¬ng (thµnh phè, thÞ x·, thÞ trÊn, n«ng tr|êng v.v...), ®ång thêi ph¶i phï hîp víi môc tiªu ®µo t¹o cña tr|êng, b¶o ®¶m mèi liªn hÖ chÆt chÏ gi÷a c¸c c«ng tr×nh nh»m phôc vô tèt cho häc tËp vµ sinh ho¹t. 5.3. Thµnh phÇn, c¬ cÊu vµ diÖn tÝch c¸c phßng trong c¸c khèi cña tr|êng ®|îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së quy m«, c¬ cÊu tæ chøc, ngµnh nghÒ ®µo t¹o, kÕ ho¹ch gi¶ng d¹y cña mçi tr|êng d¹y nghÒ. Chó thÝch: C«ng suÊt sö dông tÝnh cho phßng häc kh«ng nhá h¬n 75%; cho x|ëng thùc hµnh kh«ng nhá h¬n 85%. 5.4. ChiÒu réng cña cÇu thang vµ hµnh lang trong c¸c nhµ häc ®|îc thiÕt kÕ theo quy ®Þnh sau: - CÇu thang chÝnh: tõ 2,1m ®Õn 2,4m tïy theo sè l|îng häc sinh; - ChiÒu réng hµnh lang chÝnh: tõ 1,8m ®Õn 2,4m tuú theo sè l|îng häc sinh. 5.5. ChiÒu cao phßng häc vµ phßng thÝ nghiÖm : tõ 3,6 m trë lªn. Khèi häc tËp 5.5. C¸c phßng häc chung hay phßng häc chuyªn m«n cÇn bè trÝ theo c¸c nguyªn t¾c sau: a. C¸c phßng häc cña c¸c líp cïng n¨m häc, cïng khoa, bé m«n ®Æt gÇn nhau. b. C¸c phßng häc sö dông chung cÇn bè trÝ ë gi÷a c¸c nhãm phßng häc. c. Ng¨n c¸ch víi c¸c phßng cã nguån g©y tiÕng ån hoÆc cã mïi vÞ (x|ëng thùc hµnh, phßng thÝ nghiÖm ho¸, nhµ ¨n, nhµ bÕp ...). 5.6. C¸c phßng thuéc khèi häc tËp kh«ng bè trÝ ë tÇng hÇm, tÇng nöa hÇm hay tÇng gi¸p m¸i. C¸c phßng thÝ nghiÖm cã thiÕt bÞ nÆng cã thÓ bè trÝ ë tÇng d|íi cïng. C¸c phßng phô, kho vµ c¸c phßng kü thuËt kh¸c cã thÓ ®Æt ë tÇng hÇm. DiÖn tÝch c¸c phßng trong khèi häc tËp ®|îc lÊy theo b¶ng 3 B¶ng 3. DiÖn tÝch c¸c phßng häc Tªn phßng Quy m« líp DiÖn tÝch phßng tÝnh theo quy m« líp Phßng häc c¸c m«n khoa häc c¬ b¶n vµ kü thuËt 1 líp 48m2 O 60m2 c¬ së, thÝ nghiÖm vµ c¸c m«n chuyªn m«n Phßng häc ghÐp líp 2 líp 1,4O1,5 (m2/chç) Phßng vÏ kü thuËt 1/2 líp 42 m2 O 60 m2 Phßng chuÈn bÞ cho c¸c phßng häc vµ phßng thÝ 2 líp 12 m2 O 18 m2 nghiÖm Phßng in vµ phim ®Ìn chiÕu Toµn tr|êng 18 m2 O 24 m2 Chó thÝch: 1) Mçi phßng chuÈn bÞ phôc vô cho hai phßng häc (phßng thÝ nghiÖm) kÒ hai bªn. 2) DiÖn tÝch c¸c phßng häc chuyªn m«n, phßng thÝ nghiÖm vµ phßng vÏ kü thuËt ®|îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn c«ng n¨ng vµ trang thiÕt bÞ. 3) Phßng vÏ kü thuËt tÝnh cho hai ca.
 8. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 5.9. ë mçi tÇng cña nhµ häc, cÇn cã phßng nghØ cho gi¸o viªn. DiÖn tÝch phßng nghØ tõ 2,4 m2 ®Õn 3,0m2 / 1 phßng häc, nh|ng kh«ng nhá h¬n 15 m2. 5.10. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trang thiÕt bÞ trong phßng häc cña khèi häc tËp ®|îc lÊy theo h×nh 1 vµ b¶ng 4 H×nh 1: 1. Bµn häc sinh 2. GhÕ häc sinh 3. Bµn gi¸o viªn 4. GhÕ gi¸o viªn 5. B¶ng ®en 6. Bôc gi¶ng B¶ng 4. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c thiÕt bÞ trong phßng häc Ký Tªn gäi c¸c kho¶ng c¸ch KÝch th|íc (m) hiÖu b ChiÒu réng phßng häc, kh«ng nhá h¬n: 6,0 n1 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c d·y bµn, kh«ng nhá h¬n: 0,60 n2 Kho¶ng c¸ch gi÷a d·y bµn ngoµi vµ t|êng ngoµi, kh«ng nhá h¬n: 0,50 y Kho¶ng c¸ch tõ d·y bµn cuèi ®Õn b¶ng, kh«ng lín h¬n: 10,0 y1 Kho¶ng c¸ch tõ d·y bµn ®Çu ®Õn b¶ng, kh«ng nhá h¬n: - Víi phßng häc chuyªn ngµnh 2,0 - Víi phßng häc lý thuyÕt chung 1,6 y2 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai bµn trong cïng mét d·y, kh«ng nhá h¬n: 0,60 y3 Kho¶ng c¸ch tõ d·y bµn cuèi tíi t|êng sau, kh«ng nhá h¬n: 0,70 y4 Kho¶ng c¸ch tõ bµn gi¸o viªn ®Õn b¶ng, kh«ng nhá h¬n: 0,80 300 Gãc nh×n tõ chç ngåi ngoµi cïng ë bµn ®Çu ®Õn mÐp trong cña b¶ng, , kh«ng nhá h¬n: 5.11. C¸c tr|êng d¹y nghÒ cã tõ 400 häc sinh trë lªn, cã thÓ tæ chøc mét phßng häc lín (gi¶ng ®|êng). Quy m« gi¶ng ®|êng ®|îc tÝnh c¨n cø vµo sè l|îng häc sinh, ch|¬ng tr×nh häc tËp, môc tiªu ®µo t¹o, kh¶ n¨ng thiÕt bÞ vµ theo nhiÖm vô thiÕt kÕ ®|îc duyÖt. C«ng suÊt sö dông cña gi¶ng ®|êng kh«ng nhá h¬n 60%. 5.12. DiÖn tÝch gi¶ng ®|êng ®|îc lÊy theo b¶ng 5 B¶ng 5. Tiªu chuÈn diÖn tÝch trong gi¶ng ®|êng DiÖn tÝch mét chç ngåi (m2) Sè chç ngåi trong gi¶ng ®|êng 200 – 350 1O1,1 120 – 150 1,2 80 – 100 1,3
 9. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Chó thÝch: 1) ChiÒu dµi gi¶ng ®|êng kh«ng lín h¬n 21m, chiÒu réng tïy theo sè chç. 2) Gi¶ng ®|êng cã chiÒu dµi lín h¬n 10m ph¶i cã bôc gi¶ng cao h¬n mÆt sµn 0,3m. 3) Trªn gi¶ng ®|êng cÇn bè trÝ chç chiÕu phim hay ®Ìn chiÕu ®Ó phôc vô gi¶ng d¹y. 5.13. Tuú theo yªu cÇu cña ngµnh nghÒ ®µo t¹o, cã thÓ x©y dùng phßng m« h×nh, häc cô, phßng in-tr¸ng ¶nh vµ phim ®Ìn chiÕu phôc vô cho häc tËp. Yªu cÇu kü thuËt cña c¸c phßng nµy do nhiÖm vô thiÕt kÕ quy ®Þnh. 5.14. Phßng häc ph¶i thiÕt kÕ Ýt nhÊt cã hai cöa ra vµo, mét cöa bè trÝ ë ®Çu líp, mét cöa bè trÝ ë cuèi líp. Cöa ph¶i thiÕt kÕ hai c¸nh vµ më ra phÝa hµnh lang. 5.15. C¸c phßng trong khèi häc tËp ph¶i thiÕt kÕ chç ®Ó mò, nãn vµ ¸o m|a cña häc sinh. Khèi thùc hµnh 5.15. X|ëng thùc hµnh cÇn b¶o ®¶m hai nhiÖm vô ®µo t¹o: thùc hµnh c¬ b¶n vµ thùc hµnh s¶n xuÊt. 5.16. Néi dung vµ quy m« diÖn tÝch c¸c x|ëng thùc hµnh trong tr|êng d¹y nghÒ ®|îc thiÕt kÕ tuú theo ®iÒu kiÖn trang bÞ, m¸y mãc t|¬ng øng víi ngµnh, nghÒ ®|îc ®µo t¹o (c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, th|¬ng nghiÖp, l©m nghiÖp ...) Chó thÝch: 1) CÇn tËn dông c¸c c¬ së s¶n xuÊt ë ®Þa ph|¬ng (nhµ m¸y, c«ng tr|êng, n«ng tr|êng v.v...) lµm n¬i thùc hµnh s¶n xuÊt cho häc sinh. Tr|êng chØ x©y dùng x|ëng thùc hµnh c¬ b¶n, kh«ng x©y dùng x|ëng thùc hµnh s¶n xuÊt nÕu ®· cã c¬ së s¶n xuÊt b¶o ®¶m cho häc sinh tham gia thùc hµnh nghÒ. 2) ThiÕt kÕ x|ëng thùc hµnh cÇn chó ý sao cho viÖc sö dông thiÕt bÞ ®|îc linh ho¹t. Khi cÇn thay ®æi trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, c«ng tr×nh chØ ph¶i c¶i t¹o Ýt nhÊt. 3) ThiÕt kÕ x|ëng thùc hµnh tïy theo ngµnh, nghÒ ®µo t¹o cÇn tu©n theo c¸c tiªu chuÈn, qui ph¹m hiÖn hµnh cã liªn quan. 5.17. C¬ cÊu chung c¸c x|ëng thùc hµnh gåm cã: a. Chç lµm viÖc cña phô tr¸ch x|ëng (hay ph©n x|ëng). b. Chç ®Ó dông cô, ®å nghÒ, vËt liÖu (kho). c. Chç lªn líp tr|íc khi thùc hµnh. d. Chç thay quÇn ¸o, t¾m röa, vÖ sinh. e. Chç ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ vµ thùc hµnh. f. Chç chuÈn bÞ ph«i liÖu cho thùc hµnh. g. Chç söa ch÷a m¸y mãc vµ hoµn chØnh s¶n phÈm. Chó thÝch: DiÖn tÝch chç ®Æt m¸y mãc, thiÕt bÞ tÝnh theo sè l|îng c¸c chñng lo¹i mµ tr|êng ®|îc trang bÞ theo nhiÖm vô thiÕt kÕ. CÇn bè trÝ ®ñ diÖn tÝch ®i l¹i vµ vËn chuyÓn. Tr|êng hîp cÇn chç cho ng|êi tham quan vµ kiÕn tËp, ph¶i quy ®Þnh trong nhiÖm vô thiÕt kÕ. 5.19. C¸c ph©n x|ëng thùc hµnh cÇn bè trÝ thµnh khu vùc riªng, b¶o ®¶m kho¶ng c¸ch ly cÇn thiÕt víi c¸c khu vùc kh¸c vµ ë cuèi h|íng giã chÝnh.
 10. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Khèi phôc vô häc tËp 5.20. Héi tr|êng cña tr|êng d¹y nghÒ ph¶i b¶o ®¶m phôc vô ®|îc c¸c cuéc héi häp, ho¹t ®éng v¨n hãa, xem phim vµ häc chÝnh trÞ tËp trung. Quy m« cña héi tr|êng ®|îc tÝnh nh| sau: a. §èi víi c¸c tr|êng ë vïng ®ång b»ng: tõ 20% O 30% sè häc sinh toµn tr|êng. b. §èi víi tr|êng ë vïng trung du, miÒn nói: tõ 30% O 50% sè häc sinh toµn tr|êng. Chó thÝch: Tr|êng d¹y nghÒ qui m« nhá vµ võa cã thÓ sö dông phßng häc lín (gi¶ng ®|êng) lµm héi tr|êng. 5.21. DiÖn tÝch c¸c phßng trong héi tr|êng tÝnh theo b¶ng 6. B¶ng 6. Tiªu chuÈn diÖn tÝch c¸c phßng trong héi tr|êng DiÖn tÝch (m2) Tªn phßng §¬n vÞ tÝnh - Phßng kh¸n gi¶ chç ngåi 0,7 O 0,75 - Kho thiÕt bÞ, dông cô chç ngåi 0,02 - Khu vÖ sinh chung Theo tiªu chuÈn vÖ sinh chung - S©n khÊu chç ngåi 0,15 O 0,18 - Phßng truyÒn thanh, h×nh ¶nh Phßng 15 O18 - Kho (dông cô) s©n khÊu Phßng 12 O 15 - Phßng Chñ tÞch ®oµn; Phßng diÔn viªn Phßng 24 O 36 - Khu vÖ sinh, t¾m c¹nh s©n khÊu phßng 2O4 - S¶nh, hµnh lang kÕt hîp nghØ chç ngåi 0,20 O 0,25 5.22. T|êng ng¨n vµ c¸c trang bÞ trong héi tr|êng cÇn thiÕt kÕ linh ho¹t ®Ó phï hîp víi nhu cÇu ho¹t ®éng cña c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau. 5.23. C©u l¹c bé cña tr|êng d¹y nghÒ, tuú ®iÒu kiÖn cña tõng tr|êng, cã thÓ bè trÝ ë khu ký tóc x¸ häc sinh hoÆc kÕt hîp víi héi tr|êng nh|ng cÇn b¶o ®¶m tÝnh chÊt sö dông ®éc lËp cña tõng bé phËn c«ng tr×nh. DiÖn tÝch c¸c phßng trong c©u l¹c bé tÝnh theo b¶ng 7. 5.24. Th| viÖn trong tr|êng d¹y nghÒ bao gåm kho s¸ch, phßng ®äc cho gi¸o viªn vµ phßng ®äc cho häc sinh. DiÖn tÝch c¸c phßng trong th| viÖn tÝnh theo b¶ng 8. B¶ng 7. Tiªu chuÈn diÖn tÝch c¸c phßng trong c©u l¹c bé Tªn phßng DiÖn tÝch (m2) D|íi 1000 häc sinh Trªn 1000 häc sinh Phßng diÔn tËp v¨n nghÖ 18 O 24 24 O 30 Phßng tËp ca nh¹c 15 O18 18 O 24 Phßng xem v« tuyÕn 36 O 42 45 O 65 Phßng thÓ thao 28 - 42 42 - 65 Chó thÝch: Tr|êng d¹y nghÒ qui m« nhá nªn kÕt hîp x©y dùng c©u l¹c bé víi héi tr|êng
 11. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 B¶ng 8. Tiªu chuÈn diÖn tÝch c¸c phßng trong th| viÖn Tªn phßng §¬n vÞ tÝnh DiÖn tÝch (m2) - Kho s¸ch Cho 1.000 ®¬n vÞ s¸ch 2,2 - Phßng ®äc cña häc sinh Chç 1,5 O 1,8 - Phßng ®äc cña c¸n bé, gi¸o viªn Chç 2,0 O 2,4 5.25. Sè chç trong phßng ®äc cña th| viÖn tÝnh nh| sau: a. Cho 3% sè häc sinh toµn tr|êng trë lªn b. Cho 20% c¸n bé gi¶ng d¹y. Chó thÝch: 1) Sè l|îng s¸ch trong kho tÝnh tõ 25 ®¬n vÞ s¸ch trë lªn cho mét häc sinh. 2) Kh«ng bè trÝ lèi ®i ngang qua phßng ®äc vµ kho s¸ch ®Õn phßng kh¸c. 5.26. Phßng truyÒn thèng cña tr|êng d¹y nghÒ ®|îc thiÕt kÕ cho tÊt c¶ c¸c quy m« víi diÖn tÝch tõ 36 m2 trë lªn. 5.27. ë khu vùc häc tËp, thÝ nghiÖm vµ thùc hµnh cÇn bè trÝ khu vÖ sinh cã ®ñ xÝ, tiÓu vµ chç röa tay riªng cho gi¸o viªn vµ häc sinh nam, n÷ ë tõng tÇng riªng biÖt. Sè l|îng thiÕt bÞ vÖ sinh tÝnh nh| sau: 1 xÝ, 2 tiÓu, 1 chç röa tay cho 40 ng|êi. 5.28. C¸c x|ëng thùc hµnh nghÒ cã g©y bÈn, bôi ®|îc bè trÝ phßng t¾m c«ng céng theo tiªu chuÈn kh«ng qu¸ 8 ng|êi cã 1 vßi t¾m h|¬ng sen vµ phßng thay quÇn ¸o theo tiªu chuÈn 0,25 m2/ng|êi-0,3 m2/ng|êi. Sè l|îng ng|êi tÝnh theo sè häc sinh vµ gi¸o viªn ë ca thùc hµnh ®«ng nhÊt. Chó thÝch: 1) NÕu khu thùc hµnh ë c¸ch ký tóc x¸ kh«ng qu¸ 200 m, cã thÓ kh«ng thiÕt kÕ phßng t¾m. 2) Kh«ng bè trÝ khu vÖ sinh ®èi diÖn víi phßng häc. Khèi rÌn luyÖn thÓ chÊt 5.29. Trong tr|êng d¹y nghÒ, tïy theo qui m« vµ ®iÒu kiÖn cô thÓ cã thÓ x©y dùng c«ng tr×nh thÓ thao cã m¸i che. DiÖn tÝch c«ng tr×nh tÝnh tõ 0,13 ®Õn 0,17 m2/ häc sinh vµ ®|îc thiÕt kÕ theo c¸c kÝch th|íc chÝnh: 24mx12m; 36mx18m. Chó thÝch: CÇn kÕt hîp phßng tËp thÓ thao trong c©u l¹c bé vµo c«ng tr×nh thÓ thao cã m¸i che. 5.30. Khu thÓ dôc-thÓ thao ngoµi trêi tr|êng d¹y nghÒ cÇn bè trÝ c¸c c«ng tr×nh sau: S©n tËp thÓ dôc, ®iÒn kinh; - S©n bãng ræ, bãng truyÒn, cÇu l«ng ; - NÕu cã ®iÒu kiÖn, cã thÓ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau: S©n bãng ®¸; -
 12. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 B·i tËp thÓ thao quèc phßng ; - Hå b¬i ®¬n gi¶n. - Chó thÝch: 1) C¸c c«ng tr×nh thÓ thao kh«ng bè trÝ ngay cöa phßng häc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c s©n b·i ®Õn khu häc tËp ph¶i lín h¬n 20 m. 2) KÝch th|íc vµ quy ®Þnh c¸c lo¹i s©n thÓ thao c¨n cø theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh. 3) §èi víi c¸c nghÒ cÇn cã yªu cÇu rÌn luyÖn thÓ lùc ®Æc biÖt nh| thuû thñ, l¸i cÈu th¸p..., cã thÓ bè trÝ thªm s©n b·i tËp luyÖn riªng tïy theo sè l|îng häc sinh. 4) NÕu cã nhiÒu tr|êng d¹y nghÒ tËp trung ë mét khu vùc, cã thÓ x©y dùng chung mét khu thÓ dôc thÓ thao. Khèi hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ phô trî 5.31. DiÖn tÝch c¸c phßng lµm viÖc cña Ban gi¸m hiÖu, phßng nghiÖp vô, ®oµn thÓ quÇn chóng tÝnh theo b¶ng 9. B¶ng 9. DiÖn tÝch c¸c phßng lµm viÖc DiÖn tÝch (m2) Tªn phßng §¬n vÞ Phßng hiÖu tr|ëng Phßng 20 O 25 Phßng phã hiÖu tr|ëng Phßng 12 O 15 Phßng gi¸o viªn, c¸c bé m«n, khoa Gi¸o viªn 5O6 Phßng c¸n bé hµnh chÝnh, nghiÖp vô, qu¶n lý C¸n bé 4 O 4,5 Phßng häp héi ®ång:-Tr|êng cã d|íi 500 hs Phßng 18 O24 -Tr|êng cã trªn 600 hs Phßng 24 O 36 Phßng truyÒn thèng ( theo nhiÖm vô thiÕt kÕ) Phßng 36 O 54 Phßng chuÈn bÞ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn Gi¸o viªn 1,2 O 1,5 Chó thÝch: 1) C¸c tr|ëng, phã, phßng ban tÝnh theo tiªu chuÈn 10 m2/ng|êi O12 m2/ng|êi. 2) Cã thÓ t¸ch riªng v¨n phßng §¶ng uû vµ v¨n phßng c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng (c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn, phô n÷), diÖn tÝch mçi phßng kh«ng qu¸ 15m2 nÕu sè häc sinh d|íi 500, kh«ng qu¸ 18m2 nÕu sè häc sinh trªn 500. 3) Phßng gi¸o viªn cã thÓ chia theo bé m«n hoÆc tËp trung thµnh mét vµi phßng lín ®Ó tiÖn lµm viÖc, héi häp tuú theo sè l|îng c¸n bé. 4) Phßng chuÈn bÞ gi¶ng d¹y cña gi¸o viªn nªn chia theo bé m«n, diÖn tÝch mçi phßng kh«ng nhá h¬n 18m2. 5) Phßng häp chÝnh nªn ®Ó ë nhµ häc chÝnh. 5.32. Tuú theo lo¹i h×nh vµ qui m« tr|êng d¹y nghÒ, cã thÓ thiÕt kÕ c¸c kho tµng vµ c«ng tr×nh cÇn thiÕt nh| tr¹m biÕn thÕ, nhµ ®Ó xe, tr¹m cÊp n|íc ... Sè l|îng vµ quy m« c¸c lo¹i c«ng tr×nh trªn ®|îc quy ®Þnh trong nhiÖm vô thiÕt kÕ vµ tÝnh to¸n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. Khèi phôc vô sinh ho¹t 5.33. Khèi phôc vô sinh ho¹t néi tró cña häc sinh trong tr|êng d¹y nghÒ gåm : ký tóc x¸, nhµ ¨n vµ c¸c c«ng tr×nh phôc vô sinh ho¹t kh¸c.
 13. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 5.34. Ký tóc x¸ häc sinh tr|êng d¹y nghÒ ®|îc tÝnh to¸n cho 100% häc sinh ë néi tró. Nªn bè trÝ häc sinh nam, n÷ ë riªng tõng nhµ, tõng tÇng hay tõng khu vùc cã cöa ®i riªng. Chó thÝch: Cã thÓ bè trÝ phßng qu¶n lý häc sinh trong khu nhµ ë tuú theo yªu cÇu vÒ tæ chøc vµ qu¶n lý häc sinh 5.35. DiÖn tÝch ë cho häc sinh trong tr|êng d¹y nghÒ lÊy theo b¶ng 10. B¶ng10.Tiªu chuÈn diÖn tÝch ë cña häc sinh Thµnh phÇn Ghi chó DiÖn tÝch (m2) Häc sinh nam 3,5 Gi|êng 2 tÇng Häc sinh n÷ 4,0 Gi|êng 1 tÇng Häc sinh n|íc ngoµi Gi|êng 1 tÇng 6 O7 Chó thÝch: 1) Mçi phßng ë kh«ng Ýt h¬n 2 vµ kh«ng nhiÒu h¬n 6 häc sinh. NÕu ë gi|êng 2 tÇng kh«ng nhiÒu h¬n 8 häc sinh. 2) Phßng ë dïng gi|êng 2 tÇng ®|îc t¨ng chiÒu cao phßng lªn 3,3m. 5.35. Khu vÖ sinh nªn bè trÝ cho tõng cÆp phßng hoÆc riªng biÖt cho tõng phßng ë cã ®ñ xÝ, röa, t¾m. Tr¸nh bè trÝ khu vÖ sinh c«ng céng hoÆc chung cho mçi tÇng. NÕu thiÕt kÕ nhµ ë tËp thÓ, sè l|îng thiÕt bÞ trong khu vÖ sinh c«ng céng tÝnh theo b¶ng 11. B¶ng 11. Khu vÖ sinh c«ng céng trong nhµ ë cña häc sinh Thµnh phÇn vµ Tiªu chuÈn (chç) sè häc sinh T¾m Röa GiÆt XÝ TiÓu VS kinh nguyÖt 1 1 1 1 1 - Nam tõ 12 O 16 häc sinh 1 1 1 1 1 1 N÷ tõ 12 O 16 häc sinh 5.36. §èi víi c¸c tr|êng d¹y nghÒ cã yªu cÇu thiÕt kÕ nhµ ë cho gi¸o viªn vµ c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña tr|êng th× tiªu chuÈn diÖn tÝch ®|îc lÊy theo nhiÖm vô thiÕt kÕ do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt vµ ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 4450-1987 “Nhµ ë. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ”. 5.37. Trong tr|êng d¹y nghÒ ®|îc x©y dùng mét nhµ ¨n tËp thÓ phôc vô cho häc sinh vµ mét phÇn c¸n bé, c«ng nh©n viªn nhµ tr|êng. 5.38. Khi thiÕt kÕ nhµ ¨n tËp thÓ, cÇn kÕt hîp víi c¸c sinh ho¹t kh¸c cña tr|êng vµ tu©n theo nh÷ng tiªu chuÈn hiÖn hµnh cã liªn quan. 5.39. Qui m« nhµ ¨n tËp thÓ ®|îc x¸c ®Þnh theo sè häc sinh néi tró vµ tÝnh to¸n sö dông cho 2 ca/b÷a ¨n. 5.40. DiÖn tÝch phßng ¨n vµ c¸c bé phËn trong nhµ ¨n tÝnh theo b¶ng 12.
 14. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 B¶ng 12. DiÖn tÝch c¸c bé phËn trong nhµ ¨n. DiÖn tÝch (m2/chç) Phßng - bé phËn Nhµ ¨n 300 Nhµ ¨n chç 500 chç Khu bÕp vµ kho ( gia c«ng th«, gia c«ng kü,bÕp, kho). 0,88 0,63 Phßng ¨n (phßng ¨n,tiÒn s¶nh,röa tay,uèng n|íc,röa vµ ®Ó b¸t). 1,12 0,99 Khu vùc hµnh chÝnh,sinh ho¹t,thanh to¸n tiÒn, kho phô. 0,25 0,16 5.41. Nhµ ¨n cÇn bè trÝ ®éc lËp nh|ng ph¶i liªn hÖ thuËn tiÖn víi khu nhµ häc vµ khu nhµ ë, kho¶ng c¸ch xa nhÊt kh«ng qu¸ 500m. 5.42. Trong khu ký tóc x¸ cña häc sinh cã thÓ bè trÝ mét sè quÇy phôc vô, thµnh phÇn vµ diÖn tÝch nh| sau: QuÇy b¸ch hãa, c«ng nghÖ phÈm: 15 m2 ®Õn18 m2; - QuÇy gi¶i kh¸t: 12 m2 ®Õn18 m2; - C¸c dÞch vô kh¸c ( c¾t tãc,mayv¸,s¸ch b¸o,tem th|...): 24 m2 ®Õn30 m2. - Chó thÝch: DiÖn tÝch c¸c quÇy b¸ch hãa, c«ng nghÖ phÈm, gi¶i kh¸t ®|îc tÝnh gép c¶ chç b¸n hµng, kho chøa vµ chç chÕ biÕn. 5.43. Tuú thuéc vµo ®Æc ®iÓm, yªu cÇu thùc tÕ cña tõng tr|êng d¹y nghÒ cã thÓ thiÕt kÕ mét tr¹m y tÕ. DiÖn tÝch c¸c phßng cña tr¹m y tÕ lÊy theo b¶ng 13. 5.44. C¸c tr|êng d¹y nghÒ ë xa thµnh phè hoÆc c¸c khu d©n c|, tuú theo qui m« cã thÓ thiÕt kÕ nhµ kh¸ch diÖn tÝch tõ 36 m2 ®Õn 54m2 B¶ng 13: DiÖn tÝch c¸c phßng cña tr¹m y tÕ DiÖn tÝch (m2) Tªn phßng §¬n vÞ tÝnh Phßng tr|ëng tr¹m, y t¸ trùc phßng 9 O 12 Phßng kh¸m bÖnh Phßng 12 Phßng y tÕ, hå s¬, ph¸t thuèc Phßng 12 Phßng Phßng tiªm vµ thñ thuËt cã 1O2 gi|êng 12 O18 Phßng bÖnh nh©n 1gi|êng/100 hs 4O6 Kho chç 6O9 Chó thÝch: 1) C¸c tr|êng d¹y nghÒ qui m« d|íi 800 häc sinh chØ nªn bè trÝ mét phßng y tÕ kiªm c¸c chøc n¨ng kh¸m, ph¸t thuèc vµ ch÷a bÖnh th«ng th|êng. 2) Tr¹m y tÕ bè trÝ ë n¬i yªn tÜnh, cuèi h|íng giã chÝnh, cã ®|êng «t« vµ lèi ra vµo riªng. 6. Yªu cÇu vµ chiÕu s¸ng, kü thuËt ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn yÕu ChiÕu s¸ng tù nhiªn 6.1. ChiÕu s¸ng tù nhiªn cña c¸c phßng trong tr|êng d¹y nghÒ ¸p dông theo TCXD 29 - 1991 " ChiÕu s¸ng tù nhiªn trong c«ng tr×nh d©n dông. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ".
 15. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 HÖ sè chiÕu s¸ng tù nhiªn tiªu chuÈn ®èi víi c¸c phßng häc, phßng thÝ nghiÖm, lÊy theo ®é chÝnh x¸c cña c«ng viÖc. 6.2. C¸c phßng häc ph¶i cã chiÕu s¸ng tù nhiªn trùc tiÕp. Cöa sæ lÊy ¸nh s¸ng cña c¸c phßng häc, gi¶ng ®|êng bè trÝ phÝa bªn tr¸i häc sinh. Kh«ng bè trÝ cöa sæ ë t|êng treo b¶ng viÕt. 6.3. C¸c phßng vÏ kü thuËt cÇn bè trÝ cöa sæ lÊy ¸nh s¸ng ë h|íng B¾c, T©y b¾c. C¸c phßng häc nãi chung kh«ng lÊy ¸nh s¸ng theo h|íng §«ng T©y. 6.4. Khi thiÕt kÕ hµnh lang gi÷a cÇn ®¶m b¶o: a. Bè trÝ chiÕu s¸ng tù nhiªn mét ®Çu khi chiÒu dµi hµnh lang kh«ng qu¸ 20 m. b. Bè trÝ chiÕu s¸ng tù nhiªn hai ®Çu khi chiÒu dµi hµnh lang kh«ng qu¸ 40m. c. Khi hµnh lang dµi h¬n 40 m, ph¶i bè trÝ c¸c khoang lÊy ¸nh s¸ng cã chiÒu réng kh«ng nhá h¬n 3m, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khoang hay tõ khoang cuèi cïng tíi ®Çu håi nhµ lÊy tõ 20m ®Õn 25m. Chó thÝch: C¸c buång thang hë còng ®|îc coi lµ khoang lÊy ¸nh s¸ng. 6.5. HÖ sè ph¶n x¹ bÒ mÆt bao che vµ ®å ®¹c trong phßng häc kh«ng ®|îc nhá h¬n c¸c chØ sè sau: TrÇn, l¸ chíp cöa sæ, cöa ®i : 0,70 - PhÇn trªn cña t|êng : 0,60 - T|êng : 0,50 - §å ®¹c (thiÕt bÞ b»ng gç) : 0,35 - Sµn : 0,25 - ChiÕu s¸ng nh©n t¹o - kü thuËt ®iÖn vµ thiÕt bÞ ®iÖn yÕu 6.6. ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng nh©n t¹o trong tr|êng d¹y nghÒ ph¶i tu©n theo TCXD 16- 1986 “ChiÕu s¸ng nh©n t¹o trong c«ng tr×nh d©n dông.Tiªu chuÈn thiÕt kÕ”. Yªu cÇu chiÕu s¸ng cho c¸c khu vùc tÝnh theo b¶ng 14. B¶ng 14. Yªu cÇu vÒ ®é räi nhá nhÊt trªn mÆt ph¼ng lµm viÖc. §é räi nhá nhÊt MÆt ph¼ng ®|îc Khu vùc (lux) chiÕu s¸ng §Ìn §Ìn huúnh quang nung s¸ng Phßng häc tËp, thÝ nghiÖm, vÏ: - Bµn häc sinh 300 150 Ngang 0,8m - B¶ng ®Ìn 300 150 §øng -Trªn b¶ng - X|ëng thùc hµnh 300 150 Ngang 0,8m - Phßng lµm viÖc 150 75 Ngang 0,8m - Phßng ®äc s¸ch 300 150 Ngang 0,8m - Phßng m|în s¸ch 150 75 Ngang 0,8m - Phßng häp, phßng kh¸ch 150 75 Ngang 0,8m - Phßng ¨n, bÕp 100 50 Ngang 0,8m - Hµnh lang, cÇu thang, khu vÖ sinh - 30 Ngang 0,8m
 16. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Chó thÝch: 1) §é räi nhá nhÊt t¹i bÊt kú ®iÓm nµo cña c¸c ®iÓm lµm viÖc trong c¸c phßng häc, gi¶ng ®|êng, phßng ®äc s¸ch ®¶m b¶o kh«ng nhá h¬n 2/3 ®é räi trung b×nh cña phßng ®ã. 2) §é räi trong x|ëng thùc hµnh vµ phßng thÝ nghiÖm cã thÓ cho phÐp cao h¬n quy ®Þnh trong b¶ng 14 b»ng c¸ch bæ sung chiÕu s¸ng t¹i chç ®Ó b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ ®é chÝnh x¸c cÇn thiÕt t¹i ®ã (theo nhiÖm vô thiÕt kÕ quy ®Þnh). 6.7. ChiÕu s¸ng cho b¶ng ®en nªn dïng ®Ìn huúnh quang. C¸c ®Ìn nung s¸ng ph¶i cã chôp h|íng ¸nh s¸ng vµo b¶ng, kh«ng h|íng vµo mÆt häc sinh. 6.8. CÊp ®iÖn ¸p dïng trong tr|êng d¹y nghÒ lµ ®iÖn xoay chiÒu 3 pha 220/380 hoÆc 127/220v«n. 6.9. HÖ thèng ®iÖn yÕu trong tr|êng d¹y nghÒ gåm; a. §iÖn tho¹i . b. §iÖn truyÒn thanh, thiÕt bÞ ©m thanh trong gi¶ng ®|êng, héi tr|êng. c. Chu«ng ®iÖn b¸o giê, ®ång hå ®iÖn. d. TÝn hiÖu b¶o vÖ. 6.10. §Æt thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®|êng dÉn ®iÖn trong tr|êng d¹y nghÒ tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®Æt ®|êng d©y dÉn ®iÖn vµ ®Æt thiÕt bÞ ®iÖn trong nhµ ë vµ c«ng tr×nh c«ng céng: TCXD 25 - 1991, TCXD 27-1991. 6.11. Chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh tr|êng d¹y nghÒ cÇn tu©n theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ vµ thi c«ng chèng sÐt cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng hiÖn hµnh. C¸c c«ng tr×nh trong tr|êng d¹y nghÒ ®|îc xÕp vµo lo¹i cã yªu cÇu chèng sÐt cÊp III vµ c«ng tr×nh th|êng xuyªn tËp trung ®«ng ng|êi. 7. Yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y 7.1. Khi thiÕt kÕ tr|êng d¹y nghÒ, ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu phßng ch¸y ch÷a ch¸y theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn "Phßng ch¸y, chèng ch¸y cho nhµ vµ c«ng tr×nh. Yªu cÇu thiÕt kÕ. TCVN 2622 - 1995". 7.2. C¸c phßng häc ®|îc thiÕt kÕ theo giíi h¹n cho phÐp vÒ bËc chÞu löa, sè tÇng vµ chiÒu dµi quy ®Þnh ë b¶ng 15. B¶ng 15. Quy ®Þnh vÒ yªu cÇu phßng ch¸y cho c«ng tr×nh CÊp BËc ChiÒu dµi lín nhÊt (m) c«ng tr×nh chÞu löa Sè tÇng nhµ Kh«ng cã t|êng Cã t|êng ng¨n ch¸y ng¨n ch¸y I I Kh«ng quy ®Þnh 110 Kh«ng quy ®Þnh II 1-8 110 Kh«ng quy ®Þnh II III 1-5 90 Kh«ng quy ®Þnh III IV 2 50 100 1 70 140 IV IV 1 70 140 V 1 50 100
 17. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 Chó thÝch: Trong c¸c ng«i nhµ cã t|êng ng¨n ch¸y, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c t|êng ng¨n ch¸y kh«ng ®|îc v|ît qu¸ chiÒu dµi cña ng«i nhµ kh«ng cã t|êng ng¨n ch¸y cã bËc chÞu löa t|¬ng ®|¬ng. 7.3. Kho¶ng c¸ch xa nhÊt tõ cöa ®i c¸c phßng (trõ phßng vÖ sinh, röa tay, phßng t¾m vµ c¸c phßng phô) ®Õn lèi ®i bªn ngoµi gÇn nhÊt hoÆc cÇu thang ®|îc lÊy theo b¶ng 16. B¶ng 16. Kho¶ng c¸ch tõ c¸c phßng ®Õn cÇu thang gÇn nhÊt Kho¶ng c¸ch xa nhÊt cho phÐp (m) BËc chÞu löa Tõ c¸c phßng ë gi÷a c¸c cÇu Tõ c¸c phßng cã lèi ra thang hoÆc lèi ra bªn ngoµi hµnh lang côt I - II 40 25 III 30 15 IV 25 12 V 20 10 7.4. Kho¶ng c¸ch phßng ch¸y gi÷a c¸c ng«i nhµ cã bËc chÞu löa kh¸c nhau ph¶i b»ng hoÆc lín h¬n kho¶ng c¸ch qui ®Þnh trong b¶ng17. B¶ng17: Kho¶ng c¸ch phßng ch¸y gi÷a c¸c ng«i nhµ cã bËc chÞu löa kh¸c nhau BËc chÞu löa cña ng«i nhµ Kho¶ng c¸ch ®Õn ng«i nhµ thø hai, cã bËc chÞu löa (m) thø nhÊt I-II III IV V 6 8 10 10 I-II 8 8 10 10 III 10 10 12 15 IV 10 10 15 15 V 7.5. Phßng häc, gi¶ng ®|êng cã 100 chç trë lªn vµ c¸c phßng häp ph¶i cã Ýt nhÊt 2 lèi tho¸t. 7.6. GhÕ ngåi ë c¸c phßng häc, héi tr|êng trªn 100 chç ph¶i liªn kÕt cè ®Þnh vµo sµn nhµ. 7.7. Phßng cã ®«ng ng|êi sö dông kh«ng ®|îc ®Æt c¸c cÇu thang xo¾n èc, chiÕu nghØ ng¾t ®o¹n, bËc thang l|în h×nh rÎ qu¹t trªn ®|êng tho¸t n¹n, trõ cÇu thang lªn tÇng gi¸p m¸i. 7.8. Trªn ®|êng tho¸t n¹n an toµn, cöa ra vµo kh«ng nhá h¬n1,4m. Hµnh lang réng Ýt nhÊt1,5m. 8. C¸c c¸nh cöa ph¶i më ra phÝa ngoµi lèi tho¸t ra cña ng«i nhµ. 9. 7.9. Kh«ng cho phÐp bè trÝ c¸c kho vËt liÖu dÔ ch¸y vµ dÔ næ trong nhµ häc chÝnh. 10. 7.10. Cho phÐp bè trÝ kh«ng qu¸ 2 tñ hót cña mét phßng vµo mét hÖ thèng hót, nÕu l|îng chÊt cÇn ph¶i th¶i kh«ng t¹o ra hçn hîp næ, ch¸y hoÆc ®éc h¹i nhiÒu. 8. Yªu cÇu vÒ cÊp - tho¸t n|íc vµ kü thuËt vÖ sinh CÊp n|íc
 18. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 8.1. Trong tr|êng d¹y nghÒ ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n|íc chung cho häc tËp vµ sinh ho¹t, theo c¸c qui ®Þnh trong tiªu chuÈn “CÊp n|íc. M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh TCXD 33- 1985” vµ tiªu chuÈn “CÊp n|íc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ TCVN 4513-1988”. 8.2. C¸c tr|êng d¹y nghÒ x©y dùng ë khu vùc ch|a cã hÖ thèng cÊp n|íc bªn ngoµi th× ph¶i cã giÕng vµ hÖ thèng läc ®¬n gi¶n. N|íc ch÷a ch¸y cÇn tËn dông c¸c nguån n|íc tù nhiªn (hå, ao) hoÆc cã thÓ x©y bÓ chøa n|íc. 8.3. L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n cho nhu cÇu häc tËp vµ thùc hµnh s¶n xuÊt lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ trong nhiÖm vô thiÕt kÕ ®|îc duyÖt. Chó thÝch: L|u l|îng n|íc tÝnh to¸n cho c¸c vßi thÝ nghiÖm ®|îc x¸c ®Þnh theo tû lÖ sè vßi dïng n|íc ®ång thêi nh| trong b¶ng 18. B¶ng 18. Tû lÖ sè vßi dïng n|íc ®ång thêi Tæng sè vßi ®|îc dïng (c¸i) Tû lÖ sè vßi dïng ®ång thêi (%) D|íi 100 30 100 - 200 25 200 - 500 20 500 - 1000 15 - 18 Trªn 1000 10 8.4. L|îng n|íc tÝnh to¸n cho nhu cÇu sinh ho¹t ë c¸c nhµ häc vµ x|ëng thùc hµnh ¸p dông theo b¶ng 19 B¶ng 19. Tiªu chuÈn sö dông n|íc Tªn c«ng tr×nh §¬n vÞ sö dông Tiªu chuÈn (l) Nhµ häc 1 ng|êi (häc sinh, gi¸o viªn) trong 1 ngµy 15 - 20 X|ëng thùc hµnh 1 ng|êi cho 1 ca 25 Phßng t¾m cã h|¬ng sen 1 ng|êi trong 1 ngµy 100 - 120 Nh©n viªn phôc vô 1 ng|êi trong 1 ca phôc vô 25 Tho¸t n|íc 8.5. Trong tr|êng d¹y nghÒ ph¶i thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc chung cho sinh ho¹t, häc tËp, thÝ nghiÖm vµ thùc hµnh. Khi thiÕt kÕ hÖ thèng tho¸t n|íc, cÇn tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn thiÕt kÕ “Tho¸t n|íc - M¹ng l|íi bªn ngoµi vµ c«ng tr×nh. TCXD 51-1984” vµ tiªu chuÈn “Tho¸t n|íc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ - TCVN 4474 - 1987”. 8.6. Khèi l|îng vµ thµnh phÇn n|íc th¶i ë phßng thÝ nghiÖm vµ ë x|ëng thùc hµnh ®|îc lÊy theo nhiÖm vô thiÕt kÕ c«ng nghÖ. N|íc th¶i cã chøa axit (®é pH d|íi 6,5) hay chøa kiÒm (®é pH trªn 8,5) cÇn ph¶i xö lý trung hoµ tr|íc khi x¶ vµo hÖ thèng tho¸t n|íc chung. Th«ng giã 8.7. Nh÷ng phßng chÝnh cña nhµ häc vµ c«ng tr×nh trong tr|êng d¹y nghÒ ph¶i b¶o ®¶m th«ng giã tù nhiªn, më cöa sæ h|íng giã thÞnh hµnh vÒ mïa hÌ.
 19. TI£U CHUÈN x©y dùng ViÖt Nam TCXDVN 60-2003 8.8. C¸c phßng sau ®©y ph¶i ®|îc th«ng giã trùc tiÕp vµ th|êng xuyªn: phßng häc, héi tr|êng, th| viÖn, phßng thÝ nghiÖm cã sinh ra h¬i vµ nhiÖt thõa, c©u l¹c bé. 8.9. ChØ ®|îc thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ cho c¸c phßng thÝ nghiÖm, x|ëng thùc hµnh cã sinh ra h¬i ®éc hoÆc cã lß ph¸t nhiÖt (rÌn, ®óc v.v..) Chó thÝch: 1) Trong c¸c phßng thÝ nghiÖm cã sinh ra h¬i ®éc, ph¶i bè trÝ hót h¬i t¹i chç b»ng c¸c tñ hót h¬i. N¬i hót h¬i ®éc cÇn bè trÝ t¹i c¸c chç tho¸ng, kh«ng lµm ¶nh h|ëng tíi ng|êi lµm viÖc hay sinh ho¹t. 2) Sè lÇn trao ®æi kh«ng khÝ cña phßng ®|îc tÝnh to¸n theo nång ®é cho phÐp cña h¬i ®éc trong phßng hay theo l|îng nhiÖt thõa th¶i ra. 8.10. C¸c phßng häp, héi tr|êng, phßng häc, phßng thÝ nghiÖm, c©u l¹c bé, phßng ®äc s¸ch, th| viÖn, nhµ ¨n, phßng lµm viÖc ®|îc dïng qu¹t trÇn. Chèng nãng 8.11. C¸c phßng häc vµ sinh ho¹t ph¶i ®|îc chèng nãng vµ chèng n¾ng b»ng c¸c biÖn ph¸p kü thuËt thÝch hîp. 8.12. Ph¶i cã quy ho¹ch trång c©y vµ th¶m cá ë nh÷ng kho¶ng ®Êt trèng. 8.13. ë nh÷ng vïng chÞu ¶nh h|ëng cña giã l¹nh mïa ®«ng, c¸c cöa sæ cña phßng häc quay vÒ h|íng giã l¹nh ph¶i cã cöa kÝnh. 9. Yªu cÇu vÒ c«ng t¸c hoµn thiÖn 8.1. C«ng t¸c hoµn thiÖn nhµ häc vµ c¸c c«ng tr×nh bao gåm c¸c viÖc tr¸t, l¸t, èp, s¬n... ph¶i ®¸p øng yªu cÇu sö dông, ®ång thêi ph¶i tËn dông vËt liÖu trang trÝ cña ®Þa ph|¬ng. Khi tiÕn hµnh c«ng t¸c hoµn thiÖn ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn “C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Tiªu chuÈn thi c«ng nghiÖm thu - TCVN 5674 - 1992”. 8.2. MÆt t|êng, trÇn vµ cöa ®i trong c¸c phßng häc ph¶i nh½n vµ cã mÇu s¸ng, tr¸nh nh÷ng trang trÝ kh«ng cÇn thiÕt. 9.3. MÆt sµn trong c¸c phßng ph¶i ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu: a. Trong phßng häc kh«ng tr¬n, tr|ît vµ kh«ng cã khe hë; b¶o ®¶m dÔ dµng lau chïi. b. Trong phßng thÝ nghiÖm, x|ëng thùc hµnh ph¶i chèng ®|îc sù ph¸ ho¹i cña c¸c chÊt ho¸ häc, b¶o ®¶m chèng thÊm, tr¸nh rªu mèc, Èm |ít, tr¬n tr|ît vµ chèng ®|îc c¸c chÊn ®éng cña m¸y. c. Trong tÊt c¶ c¸c lo¹i phßng, kh«ng ®|îc biÕn d¹ng do s¸t trïng hoÆc tÈy uÕ. 9.4. C¸c phßng thÝ nghiÖm hay x|ëng thùc hµnh cã c¸c lo¹i m¸y, thiÕt bÞ kü thuËt tinh vi ®Æc biÖt cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ côc bé thÝch hîp. 9.5. Trong c¸c phßng cã sö dông n|íc, Èm |ít hoÆc g©y bÈn cÇn ph¶i lau röa nhiÒu (kÓ c¶ khu vÖ sinh) th× mÆt t|êng ®|îc tr¸t b»ng Granit«, xi m¨ng ®¸nh mÇu hoÆc èp g¹ch men tõ 1,0 ®Õn 1,2m.
Đồng bộ tài khoản