Quyết định số 21/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 21/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2004/QĐ-UB việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Mỹ Đình-Mễ Trì, huyện Từ Liêm-Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 21/2004/Q -UB Hà N i, ngày 19 tháng 02 năm 2004 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH - M TRÌ, HUY N T LIÊM HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8 /1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 20/2004/Q -UB ngày 19/2/2004 c a y ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình - M Trì, huy n T Liêm - Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n, QUY T NNH i u 1 : Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t khu ô th m i M ình - M Trì, huy n T Liêm - Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3 : Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Xây d ng, Giao thông Công chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Ch t ch UBND huy n T Liêm, Ch t ch UBND xã M ình, Ch t ch UBND xã M Trì, T ng Giám c T ng Công ty Sông à, Giám c Công ty C ph n u tư Phát tri n ô th và Khu Công nghi p Sông à, và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM/ U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
  2. I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T KHU Ô THN M I M ÌNH- M TRÌ HUY N T LIÊM, HÀ N I T L 1/500 ( PH N QUY HO CH KI N TRÚC VÀ GIAO THÔNG ) ( Ban hành theo Quy t nh s 21/2004/Q -UB ngày 19 tháng 02 năm 2004 ) Chương 1: QUI NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng Quy ho ch chi ti t khu ô th M ình – M Trì, huy n T Liêm, Hà N i t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s /2004/Q -UB, ngày tháng 2 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh trong i u l này, vi c qu n lí xây d ng trong khu ô th m i M ình –M Trì, huy n T Liêm, Hà N i còn ph i tuân th các qui nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph Hà N i xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch U ban nhân dân huy n T Liêm, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c U ban nhân dân Thành ph v vi c qu n lí xây d ng trong Khu ô th m i M ình – M Trì, huy n T Liêm, Hà N i theo úng Quy ho ch ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUI NNH C TH i u 5: Quy mô, Ranh gi i và ph m vi khu ô th m i M ình – M Trì: - T ng di n tích: 368.612m2 - a i m : xã M ình và xã M Trì, huy n T Liêm, Hà N i. - Ph m vi, ranh gi i: + Phía ông- B c giáp ư ng Vành ai 3. + Phía Tây- B c giáp khu dân cư thôn ình Thôn. + Phía ông- Nam giáp ư ng quy ho ch i trung tâm thành ph . + Phía Tây- Nam giáp ư ng quy ho ch và khu Liên h p th thao qu c gia.
  3. i u 6: Các ch tiêu s d ng t: Stt T ng di n tích : 368612 m2 Di n tích T l Trong ó: (m2) 1 th nh p 26.016 7,06% 2 t trư ng h c 8.910 2,42% 3 t công c ng 25.107 6,81% 4 t ình chùa 1.921 0,52% 5 t ư ng 40 m < B < 50 m 60.283 16,35% 6 t ơn v 233.729 100,00% 63,41% a t công trình công c ng 19.692 8,43% b t ( nhà cao t ng và nhà bi t th ) 140.875 60,27% c t cây xanh 18.258 7,81% d t ư ng 13,5 m < B < 21,25 m 54.904 23,49% 7 t khác 12.646 3,43% T ng c ng (1+2+3+4+5+6+7) 368.612 100,00% Toàn b di n tích t xây d ng trong ranh gi i nghiên c u ư c chia thành 31 ô t và ư ng giao thông ư c th hi n trên B n quy ho ch s d ng t QH 05A c a án Quy ho ch khu ô th m i M ình –M Trì t l 1/500 ( Ph n Ki n trúc và Giao thông ).V i các ch c năng sau: - t xây d ng công trình h n h p , tr s , cơ quan g m 04 ô t ( có kí hi u HH1,HH2,HH3,HH4 ) - t xây d ng trư ng Ph thông trung h c ( kí hi u TH1 ) - t xây d ng trư ng Ti u h c ( kí hi u TH2 ) - t xây d ng Nhà tr ( kí hi u NT ) - t xây d ng công trình công c ng g m 03 ô t (có kí hi u CC1,CC2,CC3 ) - t xây d ng khu Qui t p m a phương ( kí hi u QTM ) - t xây d ng các khu cây xanh công viên, cây xanh t p trung g m 05 ô t (có kí hi u CX1,CX2,CX3,CX4,CX5 ) - t khu mi u ình Thôn gi l i và ch nh trang ( kí hi u DT )
  4. - t ph c v dãn dân và công trình h t ng k thu t u n i khu ô th m i và khu dân cư hi n có ( kí hi u DD) - t xây d ng nhà có 13 ô t bao g m: + 09 ô t xây d ng nhà cao t ng (có kí hi u CT1,CT2,CT3,CT4,CT5,CT6, CT7, CT8, CT9). + 04 ô t xây d ng nhà th p t ng (có kí hi u TT1, TT2,TT3,TT4 ). i u 7: t có t ng di n tích 140.875 m2 bao g m 13 ô t có kí hi u t CT1 n CT9 và TT1 n TT4 (trong ó có 13.628 m2 là t cách ly h th ng h t ng k thu t, cây xanh và giao thông công c ng). Các ch tiêu cho t ng ô t ư c quy nh c th như sau: Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M Ghi chú t hi u TCTB s DT sàn XD XD ( m2) (T ng) SD (m2) (m2) (%) (L n) t nhà cao 1 CT 86.126 30.963 318.501 Chi m 60% t t ng T ng 1,2 là DT d ch v công a Nhà cao t ng CT1 10709 3.960 37 14,6 5,39 57.758 c ng & tr s UBND phư ng t 9.319 t hành lang cách ly & bãi 1.390 xe Trong t ng 1 b Nhà cao t ng CT2 10.502 3.783 36 9,5 3,42 35.934 ư c b trí d ch v công c ng t 9.102 t hành lang cách ly & bãi 1.400 xe t giao thông công c ng và 1000 c nh quan Trong t ng 1 c Nhà cao t ng CT3 11984 4.202 35 9,5 3,33 39.923 ư c b trí d ch v công c ng t 10.167
  5. t hành lang cách ly & bãi 1.817 xe t giao thông công c ng và 1000 c nh quan Trong t ng 1 d Nhà cao t ng CT4 11.847 4.461 38 10,5 3,95 46.842 ư c b trí d ch v công c ng t 10.257 t hành lang cách ly & bãi 1.590 xe t giao thông công c ng và 1000 c nh quan Trong t ng 1 e Nhà cao t ng CT5 12.415 4.689 38 10,5 3,97 49.236 ư c b trí d ch v công c ng t 11.568 t hành lang cách ly & bãi 847 xe t giao thông công c ng và 1000 c nh quan Trong t ng 1 f Nhà cao t ng CT6 3.897 1.436 37 9,0 3,32 12.921 ư c b trí d ch v công c ng t XD nhà cao t ng ph c v g Nhà cao t ng CT7 1.472 582 40 9,0 3,56 5.242 di dân gi i phóng m t b ng t XD nhà cao t ng ph c v h Nhà cao t ng CT8 19.099 6.311 33 9,0 2,97 56.798 di dân gi i phóng m t b ng Dành 4000m2 sàn ph c v di k Nhà cao t ng CT9 4.201 1.539 37 9,0 3,30 13.847 dân gi I phóng m t b ng 2 t nhà th p TT 54.749 23.575 89.110 Chi m 40% t
  6. t ng Trong ó dành Nhà th p 328 m2 cho các a TT1 6.200 2.532 41 4,0 1,63 10.129 t ng i t ng chính sách Nhà th p b TT2 8.370 3.859 46 4,0 1,84 15.401 t ng Nhà th p c TT3 17.430 7.316 42 3,7 1,55 27.069 t ng t giao thông công c ng và 1.195 c nh quan Trong ó dành Nhà th p 3006 m2 cho các d TT4 22.749 9.868 43 3,7 1,60 36.511 t ng i tư ng chính sách t giao thông công c ng và 1.398 c nh quan T ng c ng 140.875 55.917 409.679 Các yêu c u v Quy ho ch và Ki n trúc: * Khi thi t k các công trình c n tuân th các ch tiêu kinh t k thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng và h s s d ng t. * Các công trình nhà cao t ng , t ng 1 k t h p làm c a hàng, văn phòng i di n giao d ch, d ch v công c ng... Riêng bi t v i l i lên khu nhà , m b o v an ninh và môi trư ng. * Hình th c ki n trúc các công trình ư c thi t k v i dáng d p p, màu s c hài hoà, phù h p v i ch c năng s d ng. T ch c cây xanh , sân vư n và ư ng n i b k t h p v i nơi xe m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. * M t ngoài nhà không ư c sơn quét màu en, màu t i s m và trang trí các chi ti t ph n m thu t. Tr nh ng trư ng h p t bi t c n có tho thu n c a cơ quan ch c năng có thNm quy n. i u 8: t h n h p: Các ch tiêu t ư c Di n tích Ký Stt Ch c năng ô t M H s Ghi chú hi u DT XD TCTB DT sàn ( m2) XD SD (m2) (T ng) (m2) (%) (L n) 30 % di n tích sàn xây 1 H nh p1 HH1 8.587 3.091 36 18,0 6,48 55.644 d ng nhà
  7. 30 % di n tích sàn xây 2 H nh p2 HH2 3.768 1.329 35 18,0 6,35 23.927 d ng nhà 30 % di n tích sàn xây 3 H nh p3 HH3 3.798 1.329 35 18,0 6,30 23.927 d ng nhà 30 % di n tích sàn xây 4 H nh p4 HH4 9.863 3.550 36 17,0 6,12 60.343 d ng nhà T ng c ng 26.106 9.299 163.841 Các yêu c u v Quy ho ch và Ki n trúc: · Các công trình xây d ng ph i tuân th các yêu c u sau: úng ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng và h s s d ng t. Chi u cao công trình có th thay i nhưng ph i ư c xem xét theo thi t k c th và có ý ki n tho thu n c a cơ quan qu n lí , ư c c p có thNm quy n phê duy t. Trong khuôn viên t c a công trình ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 9: t xây d ng công trình công c ng : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) 1 t công c ng CC1 7.477 2.464 33 5,0 1,65 12.320 2 t công c ng CC2 4.783 1.956 41 5,0 2,04 9.779 3 t ch CC3 3.691 1.005 27 2,6 0,7 2.598 t Qui t p m 4 thôn ình QTM 12.847 12,8 0,1 Thôn T ng c ng 28.798 5437.8 24.697 Các yêu c u v Quy ho ch và Ki n trúc: Th c hi n như quy nh t i i u 8 i u 10: t xây d ng trư ng ti u h c, trung h c ph thông và nhà tr : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) 1 Trư ng PHTH TH1 8.910 2.250 25 3,8 0,97 8.620
  8. Trư ng ti u 2 h c TH2 11.606 2.675 23 3,6 0,82 9.500 3 Nhà tr NT 4.395 1.362 31 2,0 0,62 2.724 T ng c ng 24.911 6.287 20.844 Ngoài di n tích nhà tr ư c b trí t i ô t có ký hi u NT còn dành m t s di n tích sàn t i t ng 1 c a nhà cao t ng làm nhà tr (di n tích c th s ư c xác nh trong giai o n l p d án), m b o ph c v cho dân cư c a Khu ô th . Các yêu c u v Quy ho ch và Ki n trúc: * Các công trình xây d ng ph i tuân th các ch tiêu kinh t kĩ thu t ã kh ng ch v ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng và h s s d ng t. * Khi thi t k và thi công các công trình c n chú ý cho các i tư ng là ngư i tàn t t. * Các công trình xây d ng ph i có hình th c ki n trúc p, phù h p v i tính ch t s d ng, tuân th các tiêu chuNn v thi t k trư ng h c. Trong khuôn viên t công trình c n tr ng cây xanh và t o sân chơi cho h c sinh. i u 11: t cây xanh ơn v : Các ch tiêu t ư c Di n Ch c năng ô Ký tích H Stt DT M DT Ghi chú t hi u TCTB s XD XD sàn ( m2) (T ng) SD (m2) (%) (m2) (L n) có công trình 1 t cây xanh CX1 9.052 1.379 15 1,5 0,23 2.068 ph c v TDTT 2 t cây xanh CX2 3.271 3 t cây xanh CX3 2.124 4 t cây xanh CX4 2.071 5 t cây xanh CX5 1.740 T ng c ng 18.258 1.379 2.068 Các yêu c u v Quy ho ch và Ki n trúc: Là i m cây xanh, vui chơi gi i trí và sân bãi th d c th thao ph c v dân cư trong khu nhà . Không xây d ng công trình v i ch c năng khác. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng, ư ng d o. B trí cây xanh bóng mát , cây c nh k t h p v i sân chơi nh t o c nh quan và c i thi n vi khí h u cho khu dân cư. i u 12: t khu mi u ình Thôn theo tho thu n v i a phương công trình này c n ư c gi l i và ch nh trang (Di tích tôn giáo chưa x p h ng): Có di n tích kho ng 1.921m2, ký hi u DT.
  9. Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Tuy t i c m xây d ng các công trình có ch c năng khác trong ph m vi ô t , có th tr ng cây xanh t o c nh quan và t o i u ki n vi khí h u cho khu v c. i u 13: t dãn dân c a xã M ình và u n i h th ng h t ng k thu t gi a khu ô th m i và khu dân cư cũ. Có t ng di n tích kho ng 12.646m2, ký hi u DD. Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Các công trình xây d ng ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và quy ho ch ô th , phù h p v i Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 14: H th ng giao thông bao g m: - ư ng Thành ph , ư ng khu v c và liên khu v c C th g m : + ư ng thành ph : ư ng vành ai 3 giáp phía ông B c khu ô th m i ã xây d ng, có b r ng 68m . Trên tuy n ư ng này hi n có tuy n i n 110KV n m ch gi i phía Tây Nam ư ng, hàng lang b o v tuy n i n ư c tính t tim tuy n i n v phía Tây Nam là 10m + ư ng liên khu v c: có b r ng 50m phía ông Nam Khu ô th m i, g m: 2 lòng ư ng xe cơ gi i r ng: 2x7,5m 2 lòng ư ng xe thô sơ r ng : 2x7m Hè 2 bên r ng: 2x8m D i phân cách gi a r ng:3m, 2 d i phân cách gi a lòng xe cơ gi i và lòng ư ng xe thô sơ r ng 2x1m + ư ng khu v c: có m t c t ngang r ng 40m phía Tây Nam khu ô th m i, g m: 2 lòng ư ng xe cơ gi i r ng: 2x11,25m D i phân cách gi a r ng: 3m Hè 2 bên r ng : 2x7,25m + ư ng phân khu v c: có m t c t ngang r ng 21,25m, v a hè m i bên r ng 5m. - ư ng phân khu v c và ư ng nhánh bao g m: + ư ng nhánh: có b r ng 13,5m n 16m, lòng ư ng r ng 7,5m, v a hè r ng t 3m n 4,25m + Các ư ng vào nhà có m t c t ngang ư ng r ng 11,5m, lòng ư ng r ng 5,5m. B trí các l i vào nhà có b r ng 7,5m m b o vi c i l i và phòng cháy ch a cháy. + Qu ng trư ng: thi t k tr c không gian cây xanh và t ch c i b trung tâm khu ô th m i, t o không gian có thi t k ô th cho sinh ho t c ng ng.
  10. - Giao thông tĩnh: Trong khu v c t ch c xe ư c th c hi n ng th i c 2 gi i pháp: + S d ng bãi xe k t h p cây xanh, và hành lang cách ly trên m t c ng h p (xây d ng khi c ng hóa mương) v i di n tích kho ng 15.605m2. + Xây d ng các Gara ng m t 1 n 2 t ng t i khu v c sân vư n các tòa nhà CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT9, HH1, HH4 di n tích kho ng 31.183m2. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 15: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày kí. i u 16: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b s ph t hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s theo qui nh c a pháp lu t. i u 17: Các cơ quan có trách nhi m qu n lí xây d ng căn c vào án Quy ho ch chi ti t và i u l này, t ch c ki m tra hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch và qui nh c a pháp lu t. i u 18: án Quy ho ch chi ti t khu ô th M ình- M Trì t l 1/500 ( Ph n Ki n trúc và Giao thông ) và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n:
Đồng bộ tài khoản