Quyết định số 21/2006/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
1
download

Quyết định số 21/2006/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2006/QĐ-BYT về việc ban hành Dược thư quốc gia Việt Nam dùng cho tuyến y tế cơ sở lần xuất bản thứ nhất do Bộ Y tế ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2006/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 21/2006/Q -BYT Hà N i, ngày 02 tháng 08 năm 2006 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH DƯ C THƯ QU C GIA VI T NAM DÙNG CHO TUY N Y T CƠ S L N XU T B N TH NH T B TRƯ NG B YT Căn c Lu t dư c ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 05 năm 2003 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Xét ngh c a Ch t ch H i ng Dư c i n Vi t Nam, kiêm trư ng ban ch o biên so n Dư c thư qu c gia Vi t Nam và C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành Dư c thư qu c gia Vi t Nam dùng cho tuy n y t cơ s l n xu t b n th nh t. i u 2. Dư c thưqu c gia Vi t Nam dùng cho tuy n y t cơ s là tài li u chính th c c a B Y t nh m cung c p cho các th y thu c nh ng hi u bi t úng v thu c và s d ng thu c an toàn, h p lý, hi u qu cho tuy n y t cơ s . i u 3. Các cơ s khám, ch a b nh, cơ s c p phát thu c, cơ s s n xu t, kinh doanh thu c phòng b nh và ch a b nh cho ngư i, các vi n nghiên c u y dư c, các trư ng i h c, trung h c y dư c, các th y thu c c n nghiên c u, n m v ng n i dung c a Dư c thư qu c gia Vi t Nam dùng cho tuy n y t cơ s áp d ng trong công tác chăm sóc, b o v s c kho nhân dân. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 5. Các Ông/Bà: Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra - B Y t , Ch t ch H i ng Dư c i n Vi t Nam, C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, Lãnh o các V , C c thu c B Y t , Th trư ng các ơn v tr c thu c B Y t , T ng Giám c T ng Công ty Dư c Vi t Nam, Giám c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c S Y t tr c thu c các B , Ngành, Giám c các Trung tâm y t qu n, huy n, Tr m trư ng các Tr m y t xã, phư ng, th tr n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG
  2. Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản