Quyết định số 21/2006/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2006/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2006/QĐ-UB về kết thúc hoạt động của Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX) do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2006/QĐ-UB

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------- Số: 21/2006/QĐ-UB Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH "VỀ VIỆC KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP SẢN XUẤT DỊCH VỤ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI (HAPROSIMEX)" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI - Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; - Căn cứ Quyết định số 541/QĐ-TC ngày 18/02/1989 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX); - Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Kết thúc hoạt động của Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội (HAPROSIMEX) kể từ ngày 02 tháng 3 năm 2006. Điều 2. Giao Giám đốc sở Nội vụ chỉ đạo Tổng Giám đốc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội tiến hành bàn giao toàn bộ hồ sơ tài liệu và các vấn đề có liên quan khác cho Giám đốc công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (HAPROSIMEX) tiếp nhận trước ngày 10 tháng 3 năm 2006 để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty Mẹ - công ty Con. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp thành phố, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động thương binh và Xã hội, Chi cục trưởng Chi cục tài chính doanh nghiệp, Cục thuế Hà Nội, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Tổng Giám đốc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội, Giám đốc công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội và Giám đốc các công ty thành viên trực thuộc Liên hiệp Sản xuất dịch vụ và Xuất nhập khẩu Tiểu thủ công nghiệp Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TỊCH
  2. PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thế Quang
Đồng bộ tài khoản