Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chỉ tiêu thu quỹ phòng, chống lụt bão đối với công dân năm 2006 do Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** Đ c l p - T do - H nh phúc ******* S : 21/2006/QĐ-UBND Qu n 8, ngày 20 tháng 06 năm 2006 QUY T Đ NH V VI C ĐI U CH NH CH TIÊU THU QU PHÒNG, CH NG L T BÃO Đ I V I CÔNG DÂN NĂM 2006 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh đ nh s 50/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 c a Chính ph ban hành Quy ch thành l p và ho t đ ng c a Qu phòng, ch ng l t bão đ a phương; Căn c Quy t đ nh s 485/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v quy đ nh giá lúa tính thu s d ng đ t nông nghi p và thu nhà đ t năm 2006; Căn c Quy t đ nh s 43/2006/QĐ-UBND ngày 17 tháng 3 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu thu n p Qu phòng, ch ng l t, bão đ i v i công dân trên đ a bàn thành ph năm 2006; Căn c Ch th s 18/2006/CT-UBND ngày 18 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành quy đ nh v công tác phòng, ch ng l t bão, gi m nh thiên tai - tìm ki m c u n n t i thành ph H Chí Minh năm 2006; Xét đ ngh c a Trư ng Phòng Tài chính K ho ch qu n 8 và Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 - Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng, ch ng l t bão qu n 8, QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay đi u ch nh ch tiêu thu Qu phòng, ch ng l t bão năm 2006 đ i v i công dân cư trú trên trên đ a bàn 16 phư ng qu n 8: 325.128.000 đ ng (đính kèm ph l c 2). Đi u 2. Đ i tư ng và m c đóng góp Qu phòng, ch ng l t bão năm 2006: 2.1. Công dân: nam t đ 18 tu i đ n h t 60 tu i, n t đ 18 đ n h t 55 tu i có trách nhi m đóng góp vào Qu phòng ch ng l t bão đ a phương. 2.2. M c đóng góp: đ i v i thành viên h nông nghi p: 1.500 đ ng/ngư i /năm; thành viên các đ i tư ng khác: 3.000 đ ng/ngư i/năm. Đi u 3. Các trư ng h p mi n gi m đóng góp Qu phòng, ch ng l t bão th c hi n theo quy đ nh t i đi u 7 chương II, Quy ch thành l p và ho t đ ng Qu phòng ch ng l t bão đ a phương, ban hành kèm theo Ngh đ nh s 50/NĐ-CP ngày 10/5/0997 c a Chính ph , bao g m: 3.1. Thương binh, b nh binh và nh ng ngư i đư c hư ng chính sách như thương binh, b nh binh; 3.2. Cha, m , v ho c ch ng c a li t sĩ; 3.3. Quân nhân làm nghĩa v trong l c lư ng võ trang đang hư ng ph c p sinh ho t phí; 3.4. Sinh viên h c sinh đang theo h c t p trung dài h n trong các trư ng đ i h c, cao đ ng, trung h c và d y ngh ; 3.5. Ngư i b suy gi m kh năng lao đ ng t 21% tr lên; 3.6. Các thành viên h gia đình vùng b thiên tai m t mùa và h gia đình nghèo đang hư ng tr c p c a qu xóa đói gi m nghèo, h gia đình vùng r t khó khăn thu c di n mi n n p thu s d ng đ t nông nghi p. Đi u 4. Trách nhi m thu - n p, phân b và qu n lý Qu phòng ch ng l t bão: 4.1. Giao Ch t ch y ban nhân dân phư ng t ch c tri n khai thu - n p Qu phòng, ch ng l t bão đ i v i công dân trên đ a bàn phư ng. Th i gian hoàn thành vi c thu n p Qu phòng ch ng l t bão ch m nh t vào ngày 31 tháng 12 năm 2006, quy t toán ch m nh t vào ngày 31 tháng 3 năm 2007. 4.2. T ng s ti n thu đư c, y ban nhân dân phư ng th c hi n như sau: - Trích 5% trên t ng s thu đ tr thù lao cho ngư i, đơn v tr c ti p đi thu. - Trích 95% trên t ng s thu đem n p vào ngân sách qu n theo s tài kho n 934.03.08.00004 t i Kho b c Nhà nư c qu n 8.
  2. 4.3. Ph n 95% y ban nhân dân phư ng n p ngân sách qu n đư c quy thành 100%, giao Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 làm th t c trích n p 60% v tài kho n Qu phòng ch ng l t bão thành ph , s tài kho n: 946.02.00.00003 t i Kho b c Nhà nư c thành ph H Chí Minh, đơn v nh n là Chi c c Th y l i và Phòng ch ng l t bão và 40% vào tài kho n Qu phòng ch ng l t bão qu n 8. Đi u 5. Phân công trách nhi m ph i h p: 5.1. Giao Ch t ch y ban nhân dân phư ng ch u trách nhi m thu đúng, thu đ , thông báo công khai cho công dân thu c đ i tư ng đóng góp Qu phòng ch ng l t bão đ a phương bi t, t ch c xem xét, th ng kê, báo cáo các trư ng h p mi n gi m theo quy đ nh cho Phòng Kinh t - Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão qu n 8, t ch c th c hi n ch đ k toán, thông tin báo cáo theo quy đ nh. 5.2. Giao Phòng Kinh t qu n 8 - Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão qu n 8 - ph i h p v i Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Kho b c Nhà nư c qu n 8 ki m tra, đôn đ c, báo cáo k t qu thu - n p, qu n lý và s d ng Qu phòng, ch ng l t bão đ i v i công dân v Văn phòng Thư ng tr c Ban ch huy Phòng ch ng l t bão thành ph . 5.3. Giao thành viên Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão qu n 8 đư c phân công ph trách phư ng v công tác phòng, ch ng l t bão ti n hành ki m tra, đôn đ c tình hình thu – n p và s d ng Qu phòng, ch ng l t bão đ i v i công dân trên đ a bàn phư ng đúng theo quy đ nh hi n hành c a nhà nư c. 5.4. Giao Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 hư ng d n, theo dõi, qu n lý, ki m tra tình hình thu - n p và s d ng Qu phòng, ch ng l t bão đ i v i công dân các phư ng, đ nh kỳ báo cáo cho y ban nhân dân qu n 8 và các ngành liên quan, th c hi n trích n p đ y đ theo quy đ nh. Đi u 6. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Giám đ c Kho b c Nhà nư c qu n 8, Trư ng Phòng Kinh t qu n 8 - Thư ng tr c Ban Ch huy Phòng ch ng l t bão qu n 8 và các thành viên, Ch t ch y ban nhân dân 16 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH T CH Nguy n Đô Lương
  3. CH TIÊU ĐI U CH NH V THU QU PHÒNG CH NG L T BÃO Đ I V I CÔNG DÂN NĂM 2006 ĐVT: 1.000đ Ch tiêu đi u ch nh v S đ i tư ng trong tu i lao S đ i tư ng đư c mi n S đ i tư ng ph i n p qu Ch tiêu thu Qu phòng, ch ng đ ng gi m theo quy đ nh quy đ nh thu đ i l t bão đ i v i công dân v i công năm 2006 T ng s Ch tiêu Thành dân đã Thành dân Thành Thành Đ i viên Đ i Đ i giao đ u viên Đ i viên h viên h năm T ng tư ng T ng s h tư ng T ng s tư ng T ng s h tư ng nông nông 2006 s khác nông khác khác nông khác nghi p nghi p nghi p nghi p 1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9=3-6 10=4-7 11=9+10 12 13 14 15=13 +14 T ng s 369.203 5.492 152.853 152.853 2.076 46.185 48.261 3.416 106.668 110.084 267.843 5.124 320.004 325.12 8 Phư ng 24.944 12.330 12.330 4.353 4.353 7.977 7.977 23.931 23.931 23.931 01 Phư ng 23.373 11.616 11.616 1.816 1.816 9.800 9.800 26.577 29.400 29.400 02 Phư ng 25.590 14.768 14.768 4.918 4.918 9.850 9.850 23.550 29.550 29.550 03 Phư ng 37.432 12.500 12.500 4.500 4.500 8.000 8.000 24.000 24.000 24.000 04 Phư ng 38.374 11.191 11.191 2.744 2.744 8.447 8.447 25.341 25.341 25.341 05 Phư ng 28.982 241 7.730 7.730 2.291 2.291 241 5.439 5.680 13.679 362 16.317 16.679 06 Phư ng 22.721 4.951 6.483 6.483 1.990 2.122 4.112 2.961 4.361 7.322 17.525 4.442 13.083 17.525 07
  4. Phư ng 10.815 6.458 6.458 2.585 2.585 3.873 3.873 11.619 11.619 11.619 08 Phư ng 21.541 10.264 10.264 2.285 2.285 7.979 7.979 6.600 23.937 23.937 09 Phư ng 21.909 6.417 6.417 .851 .851 5.566 5.566 11.490 16.698 16.698 10 Phư ng 10.032 5.398 5.398 2.143 2.143 3.255 3.255 9.765 9.765 9.765 11 Phư ng 18.966 10.990 10.990 3.260 3.260 7.730 7.730 12.825 23.190 23.190 12 Phư ng 9.800 5.348 5.348 2.140 2.140 3.208 3.208 9.624 9.624 9.624 13 Phư ng 21.236 8.650 8.650 2.127 2.127 6.523 6.523 19.569 19.569 19.569 14 Phư ng 30.308 300 14.660 14.660 86 6.900 6.986 214 7.760 7.974 14.628 321 23.280 23.601 15 Phư ng 23.180 8.050 8.050 1.150 1.150 6.900 6.900 17.121 20.700 20.700 16 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8
Đồng bộ tài khoản