Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
277
lượt xem
21
download

Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT về việc ban hành “Quy định về điều kiện sức khoẻ đối với những người tiếp xúc trực tiếp trong quá trình chế biến thực phẩm bao gói sẵn và kinh doanh thực phẩm ăn ngay do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ---------- Đ c l p - T do - H nh phúc ---------- S : 21/2007/QĐ-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 3 năm 2007 QUY T Đ NH BAN HÀNH “QUY Đ NH V ĐI U KI N S C KHO Đ I V I NH NG NGƯ I TI P XÚC TR C TI P TRONG QUÁ TRÌNH CH BI N TH C PH M BAO GÓI S N VÀ KINH DOANH TH C PH M ĂN NGAY” B TRƯ NG B YT Căn c Ngh đ nh s 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph , quy đ nh v ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 và Ngh đ nh s 163/2004/NĐ-CP ngày 7 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Xét đ ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m - B Y t , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này "Quy đ nh v đi u ki n s c kho đ i v i nh ng ngư i ti p xúc tr c ti p trong quá trình ch bi n th c ph m bao gói s n và kinh doanh th c ph m ăn ngay". Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch , V trư ng V Đi u tr – B Y t , C c trư ng C c An toàn v sinhth c ph m, Giám đ c S Y t các t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Th trư ng các đơn v liên quan tr c thu c B , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Quydinh
Đồng bộ tài khoản