Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban dân tộc thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 21/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BAN DÂN T C THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Ngh nh s 53/2004/N -CP ngày 18 tháng 02 năm 2004 c a Chính ph v vi c ki n toàn t ch c b máy làm công tác dân t c thu c UBND các c p; Căn c Thông tư liên t ch s 246/2004/TTLT-UBDT-BNV ngày 06 tháng 5 năm 2004 c a y ban Dân t c và B N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c cơ quan chuyên môn giúp UBND qu n lý nhà nư c v công tác dân t c a phương; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S N i v t i Công văn s 237/SNV-QLSN ngày 24 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Dân t c, QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Ban Dân t c thành ph Hà N i như sau: 1. V trí, ch c năng Ban Dân t c thành ph Hà N i là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i, có con d u và tài kho n riêng; Ban Dân t c ch u s ch o, qu n lý toàn di n v t ch c, biên ch và ho t ng c a UBND thành ph ; ng th i, ch u s ch o, hư ng d n, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a y ban Dân t c. Ban Dân t c thành ph Hà N i có ch c năng tham mưu, giúp UBND thành ph Hà N i th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác dân t c trên a bàn thành ph Hà N i; 2. Nhi m v , quy n h n
  2. a. Trình UBND thành ph các quy t nh, ch th v lĩnh v c công tác dân t c thu c ph m vi qu n lý; b. Trình UBND thành ph các chương trình, k ho ch công tác dài h n và hàng năm, các d án quan tr ng thu c lĩnh v c dân t c trên a bàn thành ph ; c. Trình UBND thành ph các bi n pháp nh m b o m i u ki n c i thi n i s ng v t ch t và tinh th n, nâng cao dân trí c a ng bào dân t c thi u s trên a bàn thành ph ; d. Hư ng d n, ki m tra và ch u trách nhi m t ch c th c hi n các văn b n quy nh pháp lu t, chương trình, k ho ch, d án ã ư c phê duy t; thông tin, tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý; . i u tra, nghiên c u, t ng h p v ngu n g c l ch s , s phát tri n c a các dân t c; c i m, thành ph n dân t c, kinh t xã h i, i s ng văn hóa, phong t c t p quán và nh ng v n khác v dân t c trên a bàn thành ph theo phân công, phân c p; e. Ch trì, ph i h p v i các ngành, các c p, các t ch c chính tr xã h i a phương trong vi c th c hi n các ch trương, chính sách dân t c c a ng và Nhà nư c v quy n dùng ti ng nói, ch vi t; v phát tri n giáo d c, m mang dân trí, ưu tiên ào t o, b i dư ng cán b dân t c thi u s ; v chăm sóc s c kh e cho ng bào dân t c thi u s trên a bàn thành ph ; g. Ch trì, ph i h p v i các ngành, các c p, các t ch c chính tr xã h i trên a bàn thành ph trong vi c xây d ng và t ch c th c hi n chương trình, d án, mô hình thí i m, các chính sách ưu ãi i v i ng bào dân t c thi u s , vùng sâu, vùng xa, vùng có khó khăn c bi t do UBND thành ph và y ban Dân t c giao; h. T ch c, ch o th c hi n chính sách c a Nhà nư c v b o m th c hi n quy n bình ng gi a các dân t c, gi gìn, tăng cư ng oàn k t và tương tr giúp l n nhau gi a các dân t c thành ph ; i. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n công tác nh canh, nh cư iv i ng bào dân t c thi u s trên a bàn thành ph ; k. Trình UBND thành ph các bi n pháp c th duy trì, b o t n và phát tri n các t c ngư i trên a bàn thành ph ; ch o và t ch c th c hi n sau khi ã ư c phê duy t; l. Ti p ón, thăm h i ng bào các dân t c thi u s ; ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c thành ph gi i quy t các nguy n v ng chính áng c a ng bào theo ch chính sách và quy nh c a pháp lu t; m. T ch c các cu c g p g gi a các dân t c giao lưu, trao i kinh nghi m nh m tăng cư ng kh i i oàn k t các dân t c trên a bàn thành ph ; n. B i dư ng, l a ch n nh ng i n hình t p th và cá nhân tiêu bi u, có uy tín là ngư i dân t c thi u s thành ph gương m u th c hi n các ch trương, chính sách c a ng và Nhà nư c, làm h t nhân trong phong trào phát tri n kinh t , gi gìn tr t
  3. t xã h i, c ng c qu c phòng, an ninh; giúp UBND thành ph ch o nhân r ng các i n hình t p th , cá nhân tiêu bi u trên a bàn; o. Ph i h p th c hi n ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác dân t c trên a bàn thành ph ; p. Ph i h p v i S N i v trong vi c b trí t l biên ch là ngư i dân t c thi u s t i ch trong t ng biên ch c a các cơ quan chuyên môn thu c huy n có ông ng bào dân t c thi u s ; q. Thanh tra, ki m tra, gi i quy t khi u n i, t cáo, ch ng tham nhũng, tiêu c c và x lý hành vi vi ph m pháp lu t trong lĩnh v c công tác dân t c thu c ph m vi qu n lý r. Quy t nh và ch o th c hi n chương trình c i cách hành chính c a cơ quan theo m c tiêu và n i dung ư c UBND thành ph phê duy t; s. Th c hi n công tác thông tin báo cáo nh kỳ và t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh v i UBND thành ph và y ban Dân t c; t. Qu n lý t ch c b máy, biên ch , th c hi n ch ti n lương và các chính sách, ch ãi ng , khen thư ng, k lu t, ào t o và b i dư ng v chuyên môn, nghi p v i v i cán b , công ch c thu c thNm quy n; u. Qu n lý tài chính, tài s n c a cơ quan theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND Thành ph ; v. Th c hi n các nhi m v khác do UBND thành ph giao. 3. Cơ c u t ch c a. Lãnh o Ban: Ban Dân t c thành ph Hà N i có Trư ng ban và 02 Phó Trư ng ban Trư ng ban là ngư i ng u Ban, ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b các ho t ng c a Ban Dân t c thành ph . Phó Trư ng ban là ngư i giúp Trư ng ban ph trách m t ho c m t s lĩnh v c công tác do Trư ng ban phân công; ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c pháp lu t v lĩnh v c công tác ư c giao. b. Cơ c u t ch c c a Ban: b.1. Văn phòng; b.2. Thanh tra; b.3. Phòng Nghi p v 1;
  4. b.4. Phòng Nghi p v 2. 4. Biên ch Biên ch c a Ban Dân t c thành ph ư c UBND thành ph giao hàng năm trong t ng s biên ch hành chính, s nghi p c a thành ph ư c Trung ương giao và H i ng nhân dân thành ph phê duy t. Căn c ch c năng, nhi m v ư c giao, Trư ng ban Dân t c thành ph quy nh c th nhi m v , biên ch c a các phòng, b ph n chuyên môn thu c Ban và b trí, s d ng cán b , công ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c S N i v , Trư ng ban Dân t c, Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - y ban Dân t c; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; các Ban H ND TP; Nguy n Th Th o - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - Các CVNCTH; - Lưu: Văn thư, Chung NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản