Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
69
lượt xem
5
download

Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/2009/QĐ-TTg về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ chế thị trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 21/2009/Q -TTg Hà N i, ngày 12 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V GIÁ BÁN I N NĂM 2009 VÀ CÁC NĂM 2010 - 2012 THEO CƠ CH THN TRƯ NG TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t i n l c ngày 03 tháng 12 năm 2004; Ngh nh s 105/2005/N -CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t i n l c; Căn c Pháp l nh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002; Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Ngh nh s 75/2008/N -CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 170/2003/N -CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh Giá; Xét ngh c a B trư ng B Công Thương, QUY T NNH i u 1. Phê duy t giá bán i n năm 2009 và các năm 2010 - 2012 theo cơ ch th trư ng v i m t s n i dung ch y u sau ây: 1. T 01 tháng 3 năm 2009, giá bán l i n bình quân là 948,5 /kWh, chưa bao g m thu VAT (tăng 8,92% so v i giá i n bình quân năm 2008). 2. T 01 tháng 01 năm 2010, giá bán i n ư c th c hi n trên cơ s giá th trư ng. i u 2. Phê duy t nguyên t c i u ch nh cơ c u bi u giá bán l i n 1. Năm 2009: a. i u ch nh bi u giá b c thang cho i n sinh ho t v i b c thang u tiên m c t 1 - 50 kWh. M c bù giá cho b c thang 1 - 50 kWh b ng 35 - 40% giá bán i n bình quân năm 2009. Giá i n cho b c thang t 51 - 100 kWh b ng giá thành bình quân, không có l i nhu n. b. T l tăng giá i n cho s n xu t gi m c th p hơn t l tăng giá i n bình quân; t l tăng giá i n sinh ho t gi m c cao hơn t l tăng giá i n bình quân t ng
  2. bư c xóa b bù chéo t i n s n xu t cho i n sinh ho t, th c hi n chính sách h tr giá i n cho h thu nh p th p, h nghèo úng i tư ng. c. Áp d ng bi u giá i n b c thang cho i n sinh ho t khu v c nông thôn cho m i lo i hình t ch c c a các t ch c kinh doanh i n bán l i n nông thôn th c hi n chính sách c a Chính ph h tr giá i n cho h thu nh p th p, h nghèo úng i tư ng. Giá bán buôn i n nông thôn cho t ng b c thang b ng giá bán l c a b c thang ó gi m tr t 25% t i t i a là 30% cho t n th t i n năng và chi phí h p l cho qu n lý v n hành lư i i n nông thôn. d. Áp d ng bi u giá i n theo th i gian (TOU) i v i các khách hàng s d ng i n cao th và trung th và các khách hàng s d ng i n h th t i nh ng nơi i u ki n k thu t cho phép. . Áp d ng giá i n th ng nh t toàn qu c cho các i tư ng khách hàng t i nh ng vùng n i lư i i n qu c gia. 2. T năm 2010 tr i, nghiên c u b sung thêm các hi u ch nh sau: a. Áp d ng giá i n hai thành ph n giá công su t và giá i n năng cho các i tư ng thích h p nơi i u ki n k thu t cho phép. b. Áp d ng cơ ch bù giá cho các h nghèo, h thu nh p th p có m c tiêu th i n th p hơn ho c b ng 50 kWh/tháng b ng cách kh u tr tr c ti p t hóa ơn ti n i n hàng tháng ( nh ng nơi i u ki n k thu t cho phép). Giá i n c a b c thang 51 - 100 kWh ư c gi b ng giá thành bình quân, không có l i nhu n. c. T ng bư c áp d ng giá tr n bán l i n cho các khách hàng s n xu t và d ch v ; cho phép các Công ty i n l c d n ư c bán i n cho khách hàng theo giá th a thu n dư i giá tr n quy nh tùy thu c quy mô s d ng theo hư ng d n c a cơ quan i u ti t i n l c. Riêng giá i n cho sinh ho t nh ng nơi n i lư i i n qu c gia v n áp d ng giá th ng nh t toàn qu c do Nhà nư c quy nh. i u 3. Phê duy t cơ ch i u ch nh giá bán i n theo th trư ng 1. Hàng năm, B Công Thương căn c tình hình s n xu t, kinh doanh c a ngành i n và m t b ng giá chung, ph i h p v i B Tài chính quy t nh vi c i u ch nh (tăng, gi m) giá i n theo cơ ch th trư ng. 2. Trư ng h p m c i u ch nh giá bán i n bình quân tăng (ho c gi m) th p hơn ho c b ng 5% so v i giá bán i n bình quân ư c duy t c a năm trư c, T i u hành giá bán i n (g m C c i u ti t i n l c - B Công Thương và C c Qu n lý giá - B Tài chính) thNm nh trình B trư ng B Công Thương phê duy t. N u ý ki n c a các B khác nhau, B trư ng B Công Thương quy t nh i u ch nh giá và ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph . 3. Trư ng h p m c i u ch nh giá bán i n bình quân tăng (ho c gi m) trên 5% so v i giá bán i n bình quân ư c duy t c a năm trư c, B Công Thương xem xét và trình, B Tài chính thNm nh, báo cáo Th tư ng Chính ph phê duy t; trong th i gian ch quy t nh c a Th tư ng Chính ph , B trư ng B Công Thương ư c phê
  3. duy t i u ch nh tăng (ho c gi m) 5% b ng m c tr n theo y quy n c a Th tư ng Chính ph . i u 4. Giá bán l i n khu v c nông thôn: 1. T năm 2009, áp d ng bi u giá b c thang cho i n sinh ho t th ng nh t chung trong c nư c cho nh ng vùng ư c c p i n t lư i i n qu c gia, không phân bi t gi a các t ch c kinh doanh bán i n t i khu v c nông thôn. 2. i v i các t ch c kinh doanh i n nông thôn chưa i u ki n th c hi n bán l i n theo bi u giá i n sinh ho t b c thang, cho phép t m th i áp d ng giá tr n i n nông thôn hi n hành là 700 /kWh; ch m nh t vào ngày 01 tháng 9 năm 2009, các ơn v này ph i chuy n sang th c hi n bán i n theo giá bán l b c thang v i m c giá quy nh t i kho n 1 i u này. Sau th i h n trên, n u các t ch c kinh doanh i n nông thôn không i u ki n kinh doanh bán i n theo giá b c thang, y ban nhân dân c p t nh ch o bàn giao cho các Công ty i n l c thu c T p oàn i n l c Vi t Nam (EVN) ti p nh n, u tư nâng c p và b o m bán i n tr c ti p t i ngư i dân nông thôn. 3. Giá bán l i n nh ng nơi chưa n i lư i i n qu c gia do ơn v bán i n xây d ng trên nguyên t c b o m kinh doanh, trình y ban nhân dân c p t nh quy t nh sau khi có ý ki n c a B Công Thương. i u 5. T ch c th c hi n 1. Giao B Công Thương a. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính ban hành thông tư quy nh và hư ng d n bi u giá bán l i n năm 2009 v i m c giá bán l bình quân là 948,5 /kWh theo nguyên t c i u ch nh cơ c u bi u giá bán l i n quy nh t i i u 2 c a Quy t nh này; giá bán buôn i n nông thôn, giá bán buôn i n khu t p th c m dân cư, giá bán buôn i n cho các khu công nghi p và hư ng d n th c hi n bi u giá bán l năm 2009. b. Ch trì, ph i h p v i B Tài chính ban hành thông tư quy nh th c hi n cơ ch xây d ng và i u ch nh giá bán i n theo cơ ch th trư ng theo nguyên t c ư c phê duy t t i i u 3 c a Quy t nh này. c. Xây d ng Quy nh phương pháp l p, trình t th t c thNm nh và ban hành giá bán i n theo cơ ch th trư ng áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2010, trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong quý II năm 2009. d. Ban hành ch tiêu gi m t n th t i n năng cho các năm ti p theo áp d ng trong tính giá i n. . Ch o ngành i n th c hi n các bi n pháp b o m ti t ki m chi phí, gi m t n th t i n năng. e. T ch c tuyên truy n, gi i thích ch trương i u ch nh giá i n doanh nghi p, nhân dân hi u và ng thu n v i ch trương c a Chính ph .
  4. 2. B trư ng B Công Thương căn c Lu t i n l c và các văn b n pháp lu t hi n hành ch o tri n khai th c hi n theo các quy nh t i Quy t nh này. 3. B Tài chính có trách nhi m ph i h p v i B Công Thương ban hành thông tư quy nh th c hi n cơ ch xây d ng và i u ch nh giá bán i n theo cơ ch th trư ng theo nguyên t c ư c phê duy t t i i u 3 c a Quy t nh này và th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v giá i n. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ch o, t ch c ki m tra giám sát các ơn v kinh doanh bán i n n h dân nông thôn trên a bàn th c hi n cơ ch giá bán l i n nông thôn quy nh t i i u 4 c a Quy t nh này. i u 6. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 12 tháng 02 năm 2009. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - Các T p oàn kinh t , T ng công ty 91; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản