Quyết định số 21/QĐ-TTg

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
84
lượt xem
6
download

Quyết định số 21/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 21/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 21/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 21/Q -TTg Hà N i, ngày 08 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N GIAO THÔNG V N T I HÀNG KHÔNG GIAI O N N NĂM 2020 VÀ NNH HƯ NG N NĂM 2030 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Hàng không dân d ng Vi t Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006; Xét ngh c a B Giao thông v n t i, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án Quy ho ch phát tri n giao thông v n t i hàng không Vi t Nam giai o n n năm 2020 và nh hư ng n năm 2030 v i nh ng n i dung chính như sau: I. M C TIÊU PHÁT TRI N: - Xây d ng Ngành Hàng không dân d ng (HKDD) tr thành ngành kinh t quan tr ng c a t nư c, góp ph n thúc Ny s phát tri n kinh t , xã h i và công cu c công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c. - Phát tri n nhanh th trư ng hàng không song song v i b o m an ninh, an toàn ho t ng hàng không trên t t c các lĩnh v c: v n chuy n hàng không, m b o ho t ng bay, khai thác c ng hàng không, sân bay … áp ng nhi m v phát tri n kinh t g n v i an ninh qu c phòng. - áp ng nhu c u c a th trư ng v n chuy n hàng không, m b o ch t lư ng d ch v theo tiêu chuNn qu c t . - Phát tri n i máy bay, cơ s h t ng c ng hàng không, trang thi t b m b o ho t ng bay theo hư ng i th ng vào công ngh , k thu t hi n i, ng b . - Phát tri n các doanh nghi p hàng không có năng l c c nh tranh c v quy mô, ch t lư ng trong th trư ng n i a và trên th trư ng qu c t . - Ny nhanh phát tri n công nghi p hàng không Vi t Nam t ch ti p nh n và làm ch công ngh chuy n giao n t thi t k , ch t o các trang thi t b chuyên ngành. II. NNH HƯ NG PHÁT TRI N: Giao thông hàng không ph i là phương ti n giao thông an toàn, ph bi n và thu n ti n; óng góp tích c c vào công cu c công nghi p hóa – hi n i hóa và phát tri n t nư c. n năm 2030, Vi t Nam tr thành qu c gia có ngành hàng không phát tri n ngang t m tiên ti n v i hàng không các nư c trong khu v c và trên th gi i. 1. Các ch tiêu phát tri n: -T c tăng trư ng bình quân:
 2. + T ng th trư ng v n t i hành khách: 17,3% giai o n 2007 – 2010; 16% giai o n 2010 – 2015; 14% giai o n 2015-2020 và 7,5% giai o n n năm 2030. + T ng th trư ng v n t i hàng hóa: 17,5% giai o n 2007-2010; 16% giai o n 2010-2015; 18% giai o n 2015-2020 và 14% giai o n n năm 2030. + Ph c v hành khách t i c ng hàng không (CHK): 18,3% giai o n 2007 – 2010; 15% giai o n 2010- 2015; 13,6% giai o n 2025-2020 và 7,7% giai o n n năm 2030. + Ph c v hàng hóa t i CHK: 16% giai o n 2007-2010; 17% giai o n 2010-2015; 17% giai o n 2015-2020 và 14% giai o n n năm 2030. + i u hành bay: 8,5% giai o n 2007 – 2010; 5,6% giai o n 2010-2015; 5,6% giai o n 2015-2020 và 5% giai o n n năm 2030. + S n lư ng v n t i c a các Hãng hàng không Vi t Nam (HKVN): - Năm 2010: 15,2 tri u khách và 20.161 tri u Hk.Km; 0,25 tri u t n và 486 tri u T.Km hàng hóa. - Năm 2015: 32,5 tri u khách và 37.145 tri u Hk.Km; 0,52 tri u t n và 856 tri u T.Km hàng hóa. - Năm 2020: 63 tri u khách và 63.725 tri u Hk.Km; 01 tri u t n và 1.580 tri u T.Km hàng hóa. - Năm 2030: 132 tri u khách và 125.000 tri u Hk.Km; 3,2 tri u t n và 3.400 tri u T.Km hàng hóa. + S n lư ng khai thác c ng hàng không: - Năm 2010: 32,4 tri u khách và 0,62 tri u t n hàng hóa. - Năm 2015: 65 tri u khách và 1,4 tri u t n hàng hóa. - Năm 2020: 123 tri u khách và 3,1 tri u t n hàng hóa. - Năm 2030: 260 tri u khách và 11,5 tri u t n hàng hóa. + S n lư ng i u hành bay: - Năm 2010: 366 nghìn l n chuy n và 461 tri u km i u hành. - Năm 2015: 480 nghìn l n chuy n và 588 tri u km i u hành. - Năm 2020: 631 nghìn l n chuy n và 751 tri u km i u hành. - Năm 2030: 1 tri u l n chuy n và 1,2 t km i u hành. 2. M ng ư ng bay: a) n năm 2020: M ng ư ng bay ư c xây d ng ch y u theo mô hình “tr c – nan” v i t n su t khai thác cao, d ch v trung chuy n t t t i 02 trung tâm là Hà N i và thành ph H Chí Minh. Trong m ng ư ng bay, i v i các hãng hàng không c a Vi t Nam, các ư ng bay qu c t khu v c ông Nam Á và ông B c Á là các ư ng bay ho t ng chính; các ư ng bay n i a và ông Dương là các ư ng bay có ý nghĩa quan tr ng; các ư ng bay xuyên l c a có ý nghĩa chi n lư c lâu dài.
 3. - M ng ư ng bay khu v c ông B c Á: + M r ng m ng ư ng bay b ng các lo i máy bay thân l n n Nh t B n, Hàn Qu c, Trung Qu c, ài Loan, H ng Kông b ng vi c tăng t n su t bay, tăng i m bay. n 2020 m ng ư ng bay s n i các c ng hàng không qu c t (CHKQT) v i 4 i m c a Nh t B n (Tô-ky-ô, Ô-sa-ka, Phu-ku-ô-ka, Na- gô-ya), 7 i m c a Trung Qu c (B c Kinh, Thư ng H i, Côn Minh, Qu ng Châu, Nam Ninh, ThNm Quy n, o H i Nam), 2 i m c a ài Loan ( ài B c, Cao Hùng), 1 i m c a H ng Kông, 3 i m c a Hàn Qu c (Xơ-un, Chê-zu, Bu-san). + Chú tr ng khai thác thương quy n 3-4 k t h p khách thương quy n 6 gi a các i m ông B c Á v i các nư c ông Nam Á và Úc. M r ng trao i thương quy n 5 v i các nư c ông B c Á. - M ng ư ng bay khu v c ông Nam Á: Th c hi n t do hóa v n t i hàng không (bao g m c thương quy n 5 trong ASEAN). n 2020 m ng ư ng bay ông Nam Á s bao g m: + M ng ư ng bay trong ti u vùng Vi t Nam – Lào – Căm-pu-chia – Mi-an-ma: Gi v ng th c nh tranh v i c a ngõ Băng C c, tăng t n su t bay cao trên các ư ng bay gi a Vi t Nam (Hà N i và Thành ph H Chí Minh) v i Căm-pu-chia (Phnôm-pênh và Xiêm Ri p), ư ng bay xuyên ông Dương, ư ng bay C ô Hu - Xiêm Ri p – Luông-phra-băng; m ư ng bay t Hà N i và Thành ph H Chí Minh n Giang-gun (Mi-an-ma), ư ng bay t à N ng i Viên Chăn. Tăng cư ng khai thác thương quy n 6 h tr các ư ng bay dài trong m ng bay c a các hãng hàng không Vi t Nam. + Tăng cư ng t n su t khai thác cao trên các ư ng bay t Thành ph H Chí Minh/Hà N i i Băng C c, Kua-la-lăm-pơ, Xinh-ga-po; m ư ng bay t à N ng n các i m này. i v i các tuy n bay có t n su t t 2 chuy n/ngày có th k t h p khai thác các lo i máy bay có thân r ng có t i tr ng l n tăng hi u qu và tăng kh năng khai thác ch hàng. Nghiên c u m các ư ng bay gi a Hà N i, thành ph H Chí Minh v i các sân bay th c p c a Thái Lan, Ma-lay-sia. M ư ng bay thành ph H Chí Minh – Gia-các-ta và ư ng bay Hà N i – Gia-các-ta k t h p thương quy n 5 qua các i m khác c a ông Nam Á. M l i ư ng bay thành ph H Chí Minh – Manila. + Khuy n khích m các ư ng bay qu c t tr c ti p gi a H i Phòng, Hu , Nha Trang, C n Thơ, Phú Qu c v i các nư c trong khu v c. - M ng ư ng bay Nam Á, Nam Thái Bình Dương và Trung ông: Tăng cư ng t n su t khai thác b ng máy bay thân r ng n Úc (Men-bơn, Xít-ni); m ư ng bay n n , i m th 3 t i Úc; m ư ng bay n Niu-di-lân thông qua khai thác thương quy n 5 t i các i m ông Nam Á; m ư ng bay n 1-2 i m t i Trung ông (UAE, Qua-ta). - M ng ư ng bay t m xa: + Tăng cư ng khai thác các ư ng bay th ng t Hà N i, thành ph H Chí Minh n Pa-ri (Pháp), Mát-xcơ-va (Nga) và Phrăng-phu c ( c); nghiên c u khai thác n các trung tâm trung chuy n l n khác t i châu Âu (Luân- ôn, Am-xtéc- am …). T ng bư c m có ch n l c các ư ng bay t i Th y S , Viên, U-crai-na, Scan- i-navi… và vùng Vi n ông c a Nga, B c M (các i m m i t i M , Ca- na- a), Trung ông, Châu Phi và Nam M . + S m m các ư ng bay n Hoa Kỳ, k t h p khai thác thương quy n 5 t i khu v c ông B c Á ho c Châu Âu. - M ng ư ng bay n i a: + Các ư ng bay tr c B c – Nam: khai thác t n su t cao trên các ư ng bay n i các trung tâm kinh t , chính tr , văn hóa l n c a c nư c là Hà N i – à N ng – thành ph H Chí Minh
 4. + M r ng khai thác liên vùng gi a Hà N i, thành ph H Chí Minh v i H i Phòng, Sơn La, Qu ng Ninh, Lào Cai (vùng B c B ); Vinh, ng H i (Khu 4 và B c Trung B ); à N ng, Hu , Chu Lai (mi n Trung); Cam Ranh (Nam Trung B ); Buôn Ma Thu t, Liên Khương (Tây Nguyên); Phú Qu c, C n Thơ (khu kinh t , du l ch tr ng i m). + Tăng t n su t và t i cung ng trên các ư ng bay n i vùng. + Trong giai o n 2008-2010 m các ư ng bay n i vùng và liên vùng m i: Thành ph H Chí Minh – Chu Lai – Hà N i, Hà N i – à N ng – Quy Nhơn, C n Thơ – à N ng – Hà N i; Hà N i – Buôn Ma Thu t; thành ph H Chí Minh – ng H i – Hà N i; Hu - à L t; tăng cư ng t n su t bay trên tuy n Hà N i – à L t. + Giai o n 2010 – 2015: m thêm các tuy n bay liên vùng thành ph H Chí Minh – Nà S n; Hà N i – à N ng – Phú Qu c; nghiên c u khai thác các tuy n bay liên vùng không n i v i Hà N i, thành ph H Chí Minh và à N ng gi a các trung tâm du l ch như: H i Phòng, Vinh, ng H i, Hu , Cam Ranh, Liên Khương, Buôn Mê Thu t, C n Thơ, Phú Qu c … + Giai o n 2015 – 2020: Ti p t c tăng cư ng m ng ư ng bay n i a; m m i các ư ng bay liên vùng, k c các ư ng bay không n i v i các trung tâm Hà N i, thành ph H Chí Minh và à N ng. - M ng ư ng bay v n chuy n hàng hóa riêng: + Trư c năm 2015, khai thác các máy bay ch hàng trên các ư ng bay i Châu Âu, Hoa Kỳ, Nh t B n, Trung Qu c. + Phát tri n CHK Chu Lai thành trung tâm chuy n phát nhanh và trung chuy n hàng hóa c a khu v c trong giai o n 2010-2020. b) n năm 2030: - Tăng cư ng và m r ng m ng ư ng bay qu c t , c bi t là các tuy n bay xuyên l c a n Hà N i, thành ph H Chí Minh, à N ng (hành khách) và Chu Lai (hàng hóa); M m i các ư ng bay qu c t t các c ng hàng không qu c t n các i m m i t i Châu Âu, B c M , Trung ông, Châu Phi và Nam M . - Ti p t c tăng cư ng m ng ư ng bay n i a; m m i các ư ng bay liên vùng, k c các ư ng bay không n i v i các trung tâm Hà N i, thành ph H Chí Minh và à N ng - T p trung phát tri n m ng ư ng bay theo mô hình v n t i a phương th c, m b o vi c phát tri n cân i, s g n k t ch t ch gi a các lo i hình v n t i khác nhau. 3. i tàu bay: a) n năm 2020: - Ch ng lo i tàu bay: + Tàu bay t m ng n (khai thác các ư ng bay dư i 4 gi bay): khai thác ch y u cho m ng ư ng bay n i a và m ng ư ng bay ông Nam Á. nh hư ng s d ng các lo i tàu bay t 65-100 gh (ATR- 72 c a châu Âu, nghiên c u phát tri n i tàu bay tương ương công ngh Ca-na- a, Bra-xin, Nga và Nh t B n), các lo i tàu bay t 150 – 200 gh (dòng tàu bay A318/319/320/A321 và các lo i khác thu c dòng B737). + Tàu bay t m khung (khai thác các ư ng bay dư i 10 gi bay): khai thác ch y u cho m ng ư ng bay ông B c Á, Nam Á và Úc. nh hư ng s d ng các lo i tàu bay t 250 – 350 gh dòng B777- 200ER, B787-8, A350-800 và các lo i thu c dòng A330 và tương ương ( i v i tàu bay thuê).
 5. + Tàu bay t m xa (khai thác các ư ng bay xuyên l c a): khai thác ch y u cho m ng ư ng bay i châu Âu, B c M và có k t h p ch hàng. nh hư ng s d ng các lo i tàu bay trên 300 gh dòng B787-9, A350-900 và các lo i thu c dòng A340, B777-200LR và tương ương ( i v i tàu bay thuê). V lâu dài nghiên c u s d ng dòng tàu bay A380. + Lo i tàu bay ch hàng: S d ng lo i 20 – 30 t n khai thác ch hàng trong khu v c; lo i 70 – 100 t n khai thác ch hàng i châu Âu và B c M . nh hư ng s d ng các lo i tàu bay chuyên d ng ch hàng c a Boeing, Airbus, Nga, Nh t B n ho c tương ương. - S lư ng tàu bay: S lư ng tàu bay các lo i (c ch khách và hàng hóa) n năm 2020 t 140 – 150 chi c (s h u 70 – 80 chi c), bao g m: + Tàu bay t m ng n: 60-70 chi c, trong ó s h u 30-35 chi c. + Tàu bay t m trung: 30-35 chi c, trong ó s h u 17-20 chi c. + Tàu bay t m xa: 20-24 chi c, trong ó s h u 10-12 chi c. + Lo i ch hàng: 8-10 chi c, trong ó s h u 3-5 chi c. - i v i T ng công ty HKVN: + Giai o n 2007 – 2010: u tư 16 tàu bay g m 10 tàu bay A321 và 06 tàu bay ATR72-500. T ng s tàu bay khai thác: 62 tàu bay. + Giai o n 2011 – 2015: u tư 16 tàu bay g m 10 tàu bay A321, 04 tàu bay B787-9, 01 tàu bay A350-900 và 01 tàu bay ATR72-500. T ng s tàu bay khai thác là 104 tàu bay. + Giai o n 2016 – 2020: u tư 13 tàu bay g m 04 tàu bay B787-9, 09 tàu bay A350-900. T ng s tàu bay khai thác là 150 tàu bay. (S lư ng tàu bay nêu trên không bao g m s tàu bay do T ng công ty HKVN ang tham gia u tư t i Công ty cho thuê tàu bay (VALC) g m: 08 tàu B787-9 và 10 tàu bay A321). b) n năm 2030: nh hư ng n năm 2030 ti p t c t p trung u tư i tàu bay, trong ó chú tr ng u tư h p lý cho i tàu bay khai thác các ư ng bay xuyên l c a nh m nâng cao kh năng khai thác, c nh tranh c a các hãng Hàng không Vi t Nam trên các ư ng bay n châu Âu và châu M theo quy ho ch phát tri n m ng ư ng bay. i tàu bay c a HKVN s có kho ng 230-250 chi c, trong ó tàu bay s h u ti p t c duy trì trên 50% tính theo u tàu bay. 4. M ng c ng hàng không – sân bay: a) n năm 2020: M ng c ng hàng không (CHK) n năm 2020 ư c quy ho ch trên quan i m l y mô hình k t c u tr c nan làm cơ s chính v i Hà N i, à N ng, Thành ph H Chí Minh là 03 i m gom t lưu lư ng hành khách, hàng hóa n i v i các ư ng bay n i a và qu c t . Vi c quy ho ch m ng CHK n năm 2020 cũng ư c cân nh c nhu c u phát tri n m t cách h p lý các CHK t i các khu v c có vai trò quan tr ng v kinh t và qu c phòng nh m thúc Ny s phát tri n c a các khu v c này thông qua vi c m các tuy n bay n i a liên vùng cũng như các tuy n bay qu c t khu v c khi có nhu c u.
 6. n năm 2020 có 26 CHK ư c ưa vào khai thác, s d ng, trong ó có 10 CHK qu c t (CHKQT) là N i Bài, Cát Bi, Phú Bài, à N ng, Chu Lai, Cam Ranh, Tân Sơn Nh t, Long Thành, C n Thơ, Phú Qu c và 16 c ng hàng không n i a (CHKN ) là i n Biên Ph , Nà S n, Lào Cai, Qu ng Ninh, Gia Lâm, Vinh, ng H i, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thu t, Liên Khương, R ch Giá, Cà Mau, Côn Sơn, Vũng Tàu. T ng di n tích t các CHK n năm 2020 kho ng 23.000 ha, trong ó di n tích t do HKDD qu n lý kho ng 11.200 ha, t dùng chung v i quân s kho ng 6.500 ha, t do quân s qu n lý kho ng 5.300 ha. Trên cơ s quy ho ch phát tri n vùng, quy ho ch các a phương, trong giai o n n năm 2020 nghiên c u, quy ho ch xây d ng các sân bay ph c v cho ho t ng hàng không chung, bay airtaxi b ng tàu bay tr c thăng và tàu bay cánh b ng các lo i nh t i các t nh vùng sâu, vùng xa, các t nh chưa có CHK. Phân chia c ng hàng không theo khu v c: - Khu v c phía B c g m 09 CHK: 02 CHKQT (N i Bài, Cát Bi), 07 CHKN ( i n Biên, Nà S n, Lào Cai, Gia Lâm, Qu ng Ninh, Vinh, ng H i). - Khu v c mi n Trung g m 07CHK: 04 CHKQT ( à N ng, Chu Lai, Phú Bài, Cam Ranh), 03 CHKN (Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku). - Khu v c phía Nam g m 10 CHK: 04 CHKQT (Tân Sơn Nh t, Long Thành, C n Thơ, Phú Qu c), 06 CHKN (Buôn Ma Thu t, Liên Khương, R ch Giá, Cà Mau, Côn Sơn, Vũng Tàu). - Các sân bay nh , sân bay chuyên d ng và bãi áp tr c thăng: + Nghiên c u, quy ho ch xây d ng các sân bay ph c v cho ho t ng bay tr c thăng và máy bay cánh b ng lo i nh t i các t nh vùng sâu, vùng xa, các t nh chưa có CHK như: Lai Châu, Cao B ng, L ng Sơn, Kon Tum, c Nông, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Qu ng Tr , Bình Thu n, An Giang … áp ng nhu c u phát tri n và phù h p v i quy ho ch phát tri n các vùng và các a phương. Trong giai o n n năm 2020, ưu tiên quy ho ch, xây d ng các sân bay Lai Châu (t nh Lai Châu), Cao B ng (t nh Cao B ng), Phan Thi t (t nh Bình Thu n). + t n d ng t i a năng l c các CHK cũng như m b o tính hi u qu trong khai thác, n năm 2020 vi c khai thác các ho t ng bay hàng không chung (bay nông nghi p, lâm nghi p, a ch t, tìm ki m c u n n, hu n luy n, th thao …) s ư c th c hi n t i các CHK ã ư c quy ho ch nêu trên. Trong giai o n sau 2020, trên cơ s nhu c u th c t s nghiên c u, quy ho ch các sân bay chuyên d ng riêng ph c v cho các m c ích này. + Các ho t ng bay tr c thăng ph c v v n chuy n hành khách, hàng hóa thư ng l , bay ph c v kinh t qu c dân s ti p t c ư c th c hi n t i các CHK ã ư c quy ho ch nêu trên. i v i nhu c u khai thác bay tr c thăng, máy bay cánh b ng lo i nh ph c v các m c ích khác (ph c v ho t ng c a các t ch c, doanh nghi p, cá nhân), các bãi áp tr c thăng s ư c xem xét, c p phép cho t ng trư ng h p c th trên cơ s quy ho ch c a t ng vùng, yêu c u v an ninh, qu c phòng c a t ng a phương. b) n năm 2030: - M ng c ng hàng không – sân bay: + Ti p t c phát tri n các CHK hi n có bao g m 10 CHKQT (N i Bài, Cát Bi, Phú Bài, à N ng, Chu Lai, Cam Ranh, Tân Sơn Nh t, Long Thành, C n Thơ, Phú Qu c) và 16 CHKN ( i n Biên Ph , Nà S n, Gia Lâm, Lào Cai, Qu ng Ninh, Vinh, ng H i, Phù Cát, Tuy Hòa, Pleiku, Buôn Ma Thu t, Liên Khương, R ch Giá, Cà Mau, Côn Sơn, Vũng Tàu). Nghiên c u tr trí, quy mô CHKQT th 2 trong vùng Th ô Hà N i khi nhu c u v n t i hành khách hàng không trong vùng vư t quá 50 tri u HK/năm. N u nhu c u th trư ng l n, trong giai o n này có th phát tri n m t s sân bay như Lai Châu, Cao B ng, Phan Thi t thành các c ng hàng không.
 7. + T ng di n tích t các CHK, sân bay n năm 2030 kho ng 25.000 ha. + Trong giai o n này ti p t c nghiên c u, quy ho ch, xây d ng thêm các sân bay nh ph c v cho ho t ng bay tr c thăng, airtaxi, các ho t ng hàng không chung t i các t nh, thành ph chưa có CHK. - Các C ng hàng không qu c t : + Ti p t c u tư, m r ng các giai o n ti p theo i v i CHKQT Long Thành c ng m b o vai trò thay th CHKQT Tân Sơn Nh t, tr thành CHKQT quan tr ng nh t c a khu v c phía Nam, là CHKQT l n nh t toàn qu c và là trung tâm trung chuy n hành khách c a khu v c theo tiêu chuNn qu c t . CHKQT Long Thành t c p 4F theo tiêu chuNn ICAO v i t ng công su t t 80 n 100 tri u HK/năm. + u tư m r ng CHKQT N i Bài v phía Nam v i vi c xây d ng ư ng c t h cánh th 3; h th ng ư ng lăn song song, ư ng lăn n i; h th ng sân máy bay; nhà ga T3 công su t 20-25 tri u hành khách/năm; nhà ga hàng hóa công su t 0,5 – 1 t n/năm; cơ s s a ch a, b o dư ng máy bay thân l n cùng h th ng cơ s h t ng ng b kèm theo. Giai o n sau 2020, CHKQT N i Bài t c p 4F theo tiêu chuNn ICAO và sân bay quân s c p I. T ng công su t t 50 tri u HK/năm. + u tư m r ng cơ s ph c v hành khách, hàng hóa t i CHKQT Cát Bi, áp ng công su t 4 – 5 tri u HK/năm và 80 – 100.000 t n HH/năm. Tăng cư ng trang thi t b d n ư ng áp ng tiêu chuNn CAT – II c a ICAO. + Ti p t c u tư m r ng, nâng cao kh năng khai thác c a CHKQT à N ng phù h p v i yêu c u phát tri n chính tr , kinh t - xã h i c a Thành ph à N ng nói riêng và khu v c mi n Trung nói chung. Công su t CHKQT à N ng t 10 – 15 tri u HK/năm và 250.000 – 300.000 t n HH/năm trong giai o n 2020 – 2030. + u tư m r ng cơ s ph c v hành khách t i CHKQT Phú Bài, áp ng công su t 4 – 5 tri u HK/năm và 200.000 – 300.000 t n HH/năm. Tăng cư ng trang thi t b d n ư ng áp ng tiêu chuNn CAT – II c a ICAO. + Ti p t c u tư, phát tri n CHKQT Chu Lai thành trung tâm trung chuy n hàng hóa c a khu v c v i vi c u tư ư ng c t h cánh th 2 (4.000m x 60m), h th ng nhà ga hàng hóa công su t 5 tri u t n/năm, ga hành khách 4 tri u HK/năm. + u tư m r ng cơ s ph c v hành khách t i CHKQT Cam Ranh, áp ng công su t 4 – 5 tri u HK/năm và 200.000 – 300.000 t n HH/năm. Tăng cư ng trang thi t b d n ư ng áp ng tiêu chuNn CAT – II c a ICAO. + u tư m r ng cơ s ph c v hành khách, hàng hóa t i CHKQT C n Thơ, áp ng công su t 5 tri u HK/năm và 400.000 – 500.000 t n HH/năm. Tăng cư ng trang thi t b d n ư ng áp ng tiêu chuNn CAT – II c a ICAO. + Ưu tiên phát tri n CHKQT Phú Qu c tr thành CHK c a trung tâm du l ch và giao thương, m b o khai thác máy bay B747 ho c tương ương v i công su t 6 tri u hành khách/năm và 300.000 t n HH/năm. - Các C ng hàng không n i a: Ti p t c u tư m r ng, tăng cư ng năng l c khai thác các CHKN , c bi t c n t p trung u tư, m r ng năng l c khai thác các CHK n m t i các khu v c có ti m năng du l ch, phát tri n kinh t , có vai trò quan tr ng v qu c phòng như Qu ng Ninh, Cam Ranh, Liên Khương, Phú Qu c, Côn Sơn, Cà Mau … làm ng l c phát tri n kinh t - xã h i, qu c phòng c a các a phương và c a c nư c. 5. Qu n lý m b o ho t ng bay:
 8. a) n năm 2020: - Lĩnh v c không lưu: + T ch c ho ch nh vùng tr i cho môi trư ng CNS/ATM m i. Xây d ng h th ng ư ng HK hi n i, phù h p v i Quy ho ch m ng CHK, sân bay và công tác qu n lý không lưu m i (ATM) bao g m nhi u lo i ư ng HK. + u tư m i 02 d án ACC Hà N i và H Chí Minh và các cơ s qu n lý không lưu ng d ng công ngh CNS/ATM theo l trình k ho ch không v n khu v c c a ICAO. + Tri n khai u tư, t ch c qu n lý lu ng không lưu (ATFM). Ti p t c hoàn thi n h th ng các ư ng bay qu c t , n i a trong FIR Hà N i và FIR H Chí Minh. Th c hi n gi m phân cách cao (RVSM) theo l trình c a ICAO. + Tri n khai th c hi n chương trình t ng hóa công tác qu n lý i u hành bay song song v i vi c th c hi n quá trình chuy n i sang h th ng CNS/ATM m i phù h p v i ti n trình chung c a khu v c và th gi i. - Lĩnh v c thông tin, d n ư ng, giám sát: + Thông tin: M r ng, tăng cư ng th tích ph sóng ch ng l n b ng phương ti n VHF, m b o d phòng v tr m trong các phân khu. Áp d ng công ngh thông tin d li u và n i m ng thông tin vi n thông HK (ATN) không a trong hai vùng thông báo bay. M r ng và tăng cư ng năng l c c a m ng thông tin v tinh i m i i m trên tuy n tr c (B c – Trung – Nam) và i/ n các tr m thông tin, các CHKN . Nghiên c u, áp d ng công ngh m ng ATN m t t trên ph m vi toàn qu c. + D n ư ng: Thay th toàn b phương th c d n ư ng b ng NDB sang phương th c d n ư ng b ng DVOR/DME. Nghiên c u, áp d ng t ng bư c công ngh d n ư ng b ng v tinh trong t ng th chương trình CNS/ATM m i. + Giám sát: Duy trì và tăng cư ng năng l c h th ng giám sát hàng không theo công ngh truy n th ng (Ra a). Tri n khai t ng bư c công ngh giám sát ph thu c t ng (ADS-B) trong c hai vùng thông báo bay. - Lĩnh v c khí tư ng: + Hoàn thành vi c u tư các tr m quan tr c th i ti t t ng t i các CHKN ; m ng ra a khí tư ng c bi t t i các CHKQT. + L p m ng cơ s d li u khí tư ng (k t n i, trao i, lưu tr s li u và các d li u khí tư ng khác) k t h p v i vi c xây d ng mô hình d báo khí tư ng hàng không theo phương pháp s tr t i các cơ s cung c p d ch v khí tư ng. Hoàn thành chương trình tri n khai m ng D-ATIS t i t t c các CHKQT theo tiêu chuNn ICAO. - Lĩnh v c thông báo tin t c hàng không: + Tri n khai d án t ng hóa thông báo tin t c hàng không (AIS): H th ng t ng x lý, in n b n HK, bao g m c b n s . + Xây d ng h th ng qu n lý t ng chư ng ng i v t hàng không và tri n khai Chương trình xây d ng h th ng qu n lý ch t lư ng (ISO 9000) các d ch v thông báo tin t c hàng không. Th c hi n k t n i h th ng thông báo tin t c hàng không t ng toàn c u t năm 2016. - Lĩnh v c tìm ki m – c u n n:
 9. + T p trung u tư l c lư ng tìm ki m – c u n n t i T ng công ty m b o ho t ng bay, các CHK c v trang thi t b , con ngư i i ôi v i vi c hoàn thi n t ch c ho t ng. + u tư Chương trình tr giúp tìm ki m máy bay b n n b ng máy tính bao g m c cơ s d li u tìm ki m – c u n n (k t n i, trao i, lưu tr s li u tìm ki m – c u n n, k c s li u t các tr m v tinh/LUT giúp nh v máy bay b n n). + u tư 04 máy bay chuyên d ng tìm ki m – c u n n HK, nâng t ng s lên 06 chi c vào năm 2020 (B Qu c phòng u tư). - Trang b các trang thi t b trên tàu bay: + Trang b các h th ng trang thi t b trên tàu bay áp ng các yêu c u v d n ư ng khu v c RNAV/RNP, gi m tiêu chuNn phân cách cao (RVSM), h th ng FANS 1/A (H th ng d n ư ng tương lai). + Tri n khai m ng qu n lý khai thác bay (AOC) và m ng liên l c công c ng c a hành khách (PPC) phù h p v i c u hình m ng vi n thông ATN toàn Ngành HKDD (trong ó ưu tiên tri n khai ngay m ng d li u ACARS). - Công tác bay hi u chuNn: + Hoàn thành vi c u tư thi t b , con ngư i và quy trình khai thác u năm 2010 Ngành HKDD có th t m nhi m vi c tri n khai công tác bay hi u chuNn cho toàn b trang thi t b ph c v công tác qu n lý, b o m ho t ng bay theo các quy nh c a ICAO. + Ti p t c hoàn thi n c v trang thi t b , cơ s h t ng, con ngư i ph c v công tác bay hi u chuNn. T năm 2016 nghiên c u u tư i máy bay ph c v công tác bay hi u chuNn thi t b cho toàn Ngành cũng như có th tham gia các h p ng bay hi u chuNn cho các qu c gia khác. b) n năm 2030: - Lĩnh v c không lưu: + Hoàn thành chương trình t ng hóa công tác qu n lý i u hành bay + Hoàn thành th c hi n quá trình chuy n i công tác qu n lý không lưu theo chương trình CNS/ATM m i phù h p v i ti n trình chung c a khu v c và th gi i. + Hoàn thành chương trình u tư qu n lý lu ng không lưu (ATFM). - Lĩnh v c thông tin, d n ư ng, giám sát: Hoàn thành vi c chuy n i toàn b h th ng trang thi t b thông tin, d n ư ng, giám sát sang h th ng CNS/ATM m i. - Lĩnh v c khí tư ng: + Hoàn thành chương trình tri n khai m ng D-ATIS t i t t c các CHK. + Hoàn thành vi c k t n i h th ng thông tin khí tư ng hàng không toàn c u. + Hoàn thành vi c xây d ng mô hình d báo khí tư ng hàng không cho t ng CHK, sân bay theo phương pháp s tr . - Lĩnh v c thông báo tin t c hàng không: Ti p t c tăng cư ng k t n i h th ng không báo t ng toàn c u.
 10. - Lĩnh v c tìm ki m – c u n n: Ti p t c u tư các tàu bay, h th ng trang thi t b chuyên d ng tìm ki m – c u n n HK. - Công tác bay hi u chuNn: Ti p t c hoàn thi n c v trang thi t b , cơ s h t ng, con ngư i ph c v công tác ki m tra, bay hi u chuNn trang thi t b m b o ho t ng bay. 6. Công nghi p hàng không: a) n năm 2020: - Lĩnh v c k thu t tàu bay: + Thành l p t ch c chuyên cung ng d ch v k thu t tàu bay trên cơ s ti p t c phát tri n h th ng các cơ s b o dư ng tàu bay hi n có nh m t các tiêu chuNn JAR/FAR 145, có năng l c m nh, m b o kh năng cung ng các d ch v k thu t tàu bay cho các hãng HK trong nư c và các hãng HK qu c t i n Vi t Nam. + Th c hi n liên minh cung ng khí tài k thu t và b o dư ng, s a ch a tàu bay v i các i tác s d ng tàu bay và phương ti n k thu t tương t nh m thi t l p kho v t tư, khí tài, ng cơ dùng chung m b o tính linh ho t, hi u qu khai thác. H p tác, liên k t v i nư c ngoài u tư xây d ng cơ s b o dư ng tàu bay thân l n, t m c khu v c t i CHK Chu Lai, Long Thành v i m c ích xu t khNu d ch v b o dư ng tàu bay cho các hãng HK trong khu v c. + G n các chương trình u tư tàu bay dài h n v i vi c h p tác tham gia s n xu t ph tùng, c u ki n tàu bay. Khuy n khích các doanh nghi p trong nư c th c hi n vi c liên doanh, liên k t qu c t ho c cho phép các công ty nư c ngoài u tư 100% v n th c hi n các d án u tư, s n xu t các c u ki n tàu bay, ph tùng tàu bay t i Vi t Nam. - Lĩnh v c trang thi t b k thu t khác: + Hình thành Công ty D ch v k thu t hàng không trên cơ s Trung tâm d ch v k thu t hi n tr c thu c T ng công ty m b o ho t ng bay Vi t Nam nh m m b o toàn b công tác b o trì, s a ch a, l p t máy móc, thi t b ; s n xu t các s n phNm ( èn hi u hàng không, bi n báo, thi t b d n ư ng …), máy móc, d ng c , thi t b , ph n m m và cung c p các d ch v khác trong lĩnh v c m b o ho t ng bay. + Khuy n khích các doanh nghi p trong nư c th c hi n vi c liên doanh, liên k t qu c t ho c cho phép các công ty nư c ngoài u tư 100% v n th c hi n các d án u tư, s n xu t các trang thi t b k thu t hàng không. b) n năm 2030: - Lĩnh v c k thu t tàu bay + Hình thành m t s công ty k thu t HK c a Vi t Nam ho c liên doanh v i nư c ngoài làm nòng c t phát tri n Công nghi p hàng không trong lĩnh v c k thu t tàu bay nh m m b o th c hi n s a ch a, i tu các lo i tàu bay và ng cơ mà các công ty, hãng hàng không c a Vi t Nam khai thác. + T ng bư c gia công, ch t o m t ph n linh ki n tàu bay. Ti n hành h p tác liên doanh s n xu t m t ph n c u hình tàu bay. + u tư phát tri n m t t h p Công nghi p hàng không bao g m các cơ s s a ch a, b o dư ng tàu bay, cơ s nghiên c u, thi t k ch t o linh ki n tàu bay, thi t b chuyên ngành có t m c khu v c t i CHKQT Long Thành. - Lĩnh v c trang thi t b k thu t khác:
 11. + Hình thành Công ty Phát tri n công nghi p và d ch v k thu t HK v i quy mô l n và c l p, ch u trách nhi m b o dư ng s a ch a và s n xu t ph tùng và các s n phNm không thu c lĩnh v c k thu t tàu bay. Bên c nh ó, khuy n khích thành l p và t o i u ki n các công ty k thu t tham gia cung c p d ch v và s n xu t m t s thi t b theo nhu c u c a th trư ng Công nghi p hàng không. + Khuy n khích các công ty trong và ngoài nư c u tư s n xu t ph tùng, trang thi t b chuyên ngành hàng không t i Vi t Nam. 7. Doanh nghi p Hàng không: a) n năm 2020: - Các doanh nghi p v n t i hàng không: + Ti p t c phát tri n Vietnam Airlines là nòng c t c a l c lư ng v n t i hàng không Vi t Nam, có t m c trong khu v c Châu Á – Tây Thái Bình Dương; có b n s c, có năng l c c nh tranh, kinh doanh hi u qu và ư c ưu chu ng; l y th trư ng qu c t khu v c và th trư ng n i a là tr ng tâm, k t h p v i phát tri n t ng bư c th trư ng xuyên l c a và liên khu v c. Th c hi n c ph n hóa Vietnam Airlines trên quan i m Nhà nư c n m gi c ph n chi ph i. + Phát tri n Jetstar Pacific Airlines theo hư ng là hãng hàng không c ph n giá r khai thác th trư ng n i a và các ư ng bay qu c t t i các th trư ng ông B c Á và th trư ng ông Nam Á. Th c hi n tăng v n i u l và m r ng thành ph n c ông tham gia bao g m c c ông nư c ngoài trên quan i m các c ông qu c t ch Vi t Nam chi m t l t 70% tr lên. + Phát tri n Công ty bay d ch v (VASCO) theo hư ng công ty c ph n k t h p gi a cung c p các d ch v bay ph c v kinh t qu c dân, chuy n phát nhanh, ch hàng ư ng ng n v i phát tri n d ch v v n chuy n hành khách, hàng hóa thư ng l . + Phát tri n T ng công ty bay d ch v (SFC) ch o bay ph c v d u khí, m r ng ra th trư ng nư c ngoài, ng th i phát tri n bay ph c v kinh t qu c dân, du l ch, bay HK chung. + T o i u ki n các hãng hàng không m i thành l p như Viet Jet Air, hãng hàng không ông Dương (Indochina Airlines), Mekong Aviation phát tri n nh m m b o môi trư ng c nh tranh bình ng, th trư ng phát tri n n nh, nâng cao năng l c cung ng phù h p v i yêu c u phát tri n trong t ng th i kỳ. Ti p t c cho phép thành l p thêm các hãng HK m i bay n i a và qu c t v i m ng ư ng bay n i a tùy t ng th i kỳ bao g m các ư ng bay tr c B c – Nam và các ư ng bay liên vùng khác. V m ng ư ng bay qu c t , hãng HK m i s th c hi n bay gom t n các i m trong ASEAN, Trung Qu c; sau 5-7 năm có th m r ng ta các i m khác t i ông B c Á, châu Úc; khuy n khích l y CHKQT Cát Bi, Phú Bài, à N ng, Chu Lai, Cam Ranh, C n Thơ, Phú Qu c làm CHK căn c . Nhà nư c khuy n khích vi c thành l p các hãng hàng không kinh doanh v n chuy n hàng không chung. - Các doanh nghi p cung ng d ch v công ích: + S m th c hi n c ph n hóa các T ng công ty khai thác CHK và thành l p công ty c ph n u tư CHKQT Long Thành trên quan i m Nhà nư c n m gi c ph n chi ph i. Ti p t c tri n khai xây d ng, thành l p các công ty d ch v k thu t thương m i t i các CHKQT k t h p chuy n m t s CHK tr c thu c các T ng công ty khai thác CHK thành các ơn v h ch toán c l p. Trư c 2010, chuy n Trung tâm d ch v k thu t (ATTECH) và trung tâm thông báo tin t c hàng không thu c T ng công ty m b o ho t ng bay sang h ch toán c l p. + M r ng, cho phép các doanh nghi p ngoài Ngành tham gia cung ng các d ch v phi HK t i các CHK. Ny m nh liên doanh, liên k t v i nư c ngoài i v i các chương trình, d án u tư trong lĩnh v c d ch v HK òi h i v n u tư l n, công ngh ph c t p và ph thu c nhi u vào m ng d ch v toàn c u như d án u tư thành l p trung tâm trung chuy n hàng hóa qu c t Chu Lai, d án xây d ng CHKQT Long Thành…
 12. - T p oàn Hàng không Vi t Nam: Thành l p và ưa vào ho t ng T p oàn Hàng không Vi t Nam theo hư ng t o ra m t t ch c kinh doanh có quy mô ngành, có ti m l c m nh, m b o s phát tri n cân i, nh t quán trong toàn ngành áp ng nhu c u phát tri n c a t nư c. b) n năm 2030: - Các doanh nghi p v n t i hàng không: T năm 2020 n năm 2030, căn c nhu c u th trư ng ti p t c cho phép thành l p thêm các hãng HK m i khai thác ư ng bay n i a và qu c t . Ti p t c ưu tiên, khuy n khích phát tri n các doanh nghi p kinh doanh hàng không chung. - Các doanh nghi p khai thác CHK: Hoàn thi n mô hình t ch c các doanh nghi p khai thác CHK khu v c theo hư ng ti p t c tách các CHKQT và CHK n i a thành l p các doanh nghi p CHK, ho t ng theo ch h ch toán c l p tr c thu c T ng công ty khai thác CHK khu v c. - T p oàn Hàng không Vi t Nam: Hoàn thi n và ti p t c m r ng ho t ng T p oàn Hàng không Vi t Nam tr thành t ch c kinh doanh có t m c trong khu v c, có quy mô ho t ng th trư ng trong nư c và nư c ngoài. 8. Ngu n nhân l c và cơ s ào t o: a) n năm 2020: - Ngu n nhân l c: + Duy trì tăng trư ng lao ng m c th p hơn 50% tăng trư ng v s n lư ng, m b o tăng trư ng lao ng k t h p v i tăng năng su t lao ng. Quy ho ch n năm 2015 toàn Ngành s có trên 30.000 lao ng, tăng bình quân 5%/năm. + Ny m nh b sung, ào t o m i, ào t o l i t i các cơ s trong và ngoài nư c m b o n năm 2010 có i ngũ lao ng v s lư ng, phù h p v cơ c u, năng l c áp ng yêu c u qu n lý, s n xu t kinh doanh theo tiêu chuNn và thông l qu c t . L c lư ng ngư i lái ph i m b o áp ng ư c trên 80% nhu c u. L c lư ng lao ng k thu t c thù ph i m b o trên 90% yêu c u t t ch c khai thác, b o dư ng i máy bay, trang thi t b qu n lý i u hành bay, trang thi t b t i CHK …. + Hoàn thi n cơ c u ngu n nhân l c trong toàn Ngành trên quan i m t p trung ưu tiên ào t o, phát tri n i ngũ công nhân k thu t chuyên ngành b c cao, cán b có trình i h c các chuyên ngành k thu t, tin h c, qu n lý. Th c hi n xây d ng cơ c u lao ng n năm 2015 như sau: Theo trình : Lao ng có trình trên i h c chi m t 3% - 5%; trình i h c, cao ng chi m 35% - 40%; trung c p chi m 15% - 20%; công nhân k thu t chi m 20% - 25%; sơ c p chi m 10% - 15%. Theo tu i: tu i bình quân t 36-38 tu i, trong ó dư i 30 tu i chi m 40% - 43%; t 30-40 tu i chi m 30%-33%; t 40-50 tu i chi m 18%-22%; trên 50 tu i chi m 5%-10%. - Các cơ s ào t o: + T p trung phát tri n H c vi n Hàng không Vi t Nam trên c 3 m t: cơ s h t ng, i ngũ giáo viên và h th ng giáo trình. n năm 2010, H c vi n HK ph i áp ng ư c tiêu chuNn c a Nhà nư c v giáo d c i h c. T năm 2009, s chuyên ngành ào t o b c i h c t i thi u là 5 chuyên ngành, ng th i tri n khai công tác ào t o b c sau i h c i v i 5 chuyên ngành nói trên. + Trư c năm 2010, h p nh t H c vi n Hàng không Vi t Nam và Vi n khoa h c Hàng không thành m t cơ s ào t o, nghiên c u khoa h c có t m c qu c gia, l p phân vi n 2 c a H c vi n HK t i khu v c
 13. phía B c. Khuy n khích các cơ s ào t o ngoài ngành ph i h p v i H c vi n HK t ch c các khóa ào t o nhân l c cho Ngành, c bi t là c p b c i h c và trên i h c. + K t h p vi c phát tri n các cơ s ào t o phi công cơ b n v i vi c u tư phát tri n cơ s hu n luy n nh m t o thành cơ s ào t o, hu n luy n chuyên ngành th ng nh t, áp ng cơ b n nhu c u ào t o phi công, ti p viên hàng không cũng như công tác hu n luy n, b i dư ng thư ng xuyên, nh kỳ nghi p v chuyên môn h p cho các ơn v trong ngành. + u tư xây d ng Trung tâm hu n luy n nghi p v chuyên ngành m b o ho t ng bay. + Th c hi n xã h i hóa công tác ào t o, tuy n d ng phi công, ti p viên hàng không. Cho phép các t ch c trong và ngoài nư c tham gia thành l p các cơ s ào t o t i Vi t Nam cũng như khuy n khích cá nhân t b kinh phí ào t o phi công nh m gi m b t gánh n ng kinh phí cho các hãng HK cũng như áp ng nhu c u v phi công trong nh ng năm t i. b) n năm 2030: - Ngu n nhân l c: + Ti p t c chú tr ng u tư cho phát tri n ngu n nhân l c, trong ó ưu tiên hàng u cho nhu c u phát tri n i ngũ phi công, k sư k thu t chuyên ngành, tin h c, qu n lý và th k thu t b c cao. m b o n năm 2020 l c lư ng lao ng trong Ngành có y kh năng áp ng 100% nhu c u c a Ngành v phi công, t m b o qu n lý, khai thác, b o dư ng và áp ng ph n l n nhu c u v s a ch a các trang thi t b chuyên ngành. + Th c hi n ào t o, phát tri n ngu n nhân l c g n li n v i vi c i m i, cơ c u l i l c lư ng lao ng m t cách h p lý. Trong giai o n này ngu n nhân l c b sung ch y u dành cho lao ng tr c ti p, lao ng có trình cao nh m phát huy t t ph c v chương trình hi n i hóa c a Ngành. - Các cơ s ào t o: + Ti p t c u tư, phát tri n H c vi n HKVN thành trung tâm ào t o, nghiên c u khoa h c có t m c qu c gia, trong ó công tác nghiên c u khoa h c ph i ư c t lên là nhi m v ưu tiên trong giai o n này. Ph i l y nghiên c u ng d ng làm ti n và ng l c phát tri n công nghi p hàng không. + M r ng th trư ng, ph m vi ho t ng các cơ s ào t o nhân viên hàng không ra th trư ng qu c t . 9. Nhu c u v n u tư - Giai o n n năm 2020: T ng nhu c u v n u tư cho các d án ưu tiên n năm 2020 kho ng 227.800 t ng (tương ương 14,2 t USD), trong ó: +V n u tư i tàu bay: 117.000 t ng (tương ương 7,3 t USD); +V n u tư cơ s h t ng CHK: 90.200 t ng (tương ương 5,6 t USD) +V n u tư cơ s h t ng m b o ho t ng bay: 5.000 t ng (tương ương 313 tri u USD); +V n u tư phát tri n CNHK: 15.400 t ng (tương ương 960 tri u USD) + u tư khác: 260 t ng (tương ương 16 tri u USD). - Giai o n n năm 2030: T ng nhu c u v n u tư cho các d án ưu tiên n năm 2030 kho ng 323.000 t ng (tương ương 20,5 t USD). +V n u tư i tàu bay: 165.000 t ng (tương ương 10,3 t USD);
 14. +V n u tư cơ s h t ng CHK: 124.000 t ng (tương ương 7,8 t USD); +V n u tư cơ s h t ng m b o ho t ng bay: 6.500 t ng (tương ương 400 tri u USD); +V n u tư phát tri n CNHK: 27.000 t ng (tương ương 1,7 t USD); + u tư khác: 450 t ng (tương ương 30 tri u USD). - D báo ngu n l c th c hi n: + V n ngân sách nhà nư c; + V n vay ODA; + V n c a các doanh nghi p (bao g m c ngu n v n t c ph n hóa); + V n huy ng (v n vay, phát hành trái phi u công trình …); + V n t các nhà u tư trong và ngoài nư c. 10. Các gi i pháp: - Hoàn thi n h th ng các văn b n pháp lu t k t h p v i vi c ti p t c c i cách hành chính, i m i công tác ch o, i u hành theo hư ng tăng cư ng, t p trung vào công tác giám sát, qu n lý nhà nư c i v i m i ho t ng trong lĩnh v c HKDD, c bi t trong công tác m b o an ninh, an toàn HK. - T o môi trư ng kinh doanh bình ng, thúc Ny c nh tranh lành m nh gi a các hãng HK, các doanh nghi p tham gia các ho t ng HK. - Th c hi n s p x p, i m i, phát tri n và nâng cao hi u qu các doanh nghi p trong Ngành. Khuy n khích vi c thành l p các hãng HK m i trên cơ s nhu c u c a th trư ng và vi c tham gia kinh doanh các d ch v HK c a t t c các doanh nghi p thu c các thành ph n kinh t khác nhau. - Tăng cư ng, Ny nhanh h i nh p và c nh tranh qu c t . Có chính sách t ng th ph i h p phát tri n hai ngành Hàng không và Du l ch. - u tư, phát tri n có tr ng i m v HK cho các a phương, c bi t chú tr ng phát tri n các ho t ng bay và u tư h t ng t i các CHK n m trong các khu v c h i o, Tây Nguyên, Tây B c, Tây Nam B , các khu v c có ti m năng phát tri n du l ch, m b o ti p nh n máy bay l n c ngày và êm. - Ưu tiên phát tri n công nghi p hàng không. Tri n khai có hi u qu các chương trình nghiên c u ng d ng khoa h c công ngh tr ng i m c a Ngành ph c v cho phát tri n công nghi p hàng không, xây d ng cơ s h t ng thông tin, công ngh ph n m m, m ng thông tin toàn Ngành song song v i u tư phát tri n ph i tăng cư ng công tác b o v môi trư ng. - T p trung m i ngu n l c, ưu tiên phát tri n i máy bay, h t ng cơ s CHK ( c bi t các CHK có vai trò then ch t là nh ng i m trung chuy n hành khách, hàng hóa như N i Bài, Tân Sơn Nh t, Long Thành, Chu Lai) nh m t o ra nh ng chuy n bi n m nh m , cơ b n v năng l c, ch t lư ng ph c v c a Ngành trong nh ng năm t i. - Các gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c: + a d ng hóa các hình th c, phương th c ào t o: ng n h n, dài h n, ào t o trong nư c, ào t o ngoài nư c, ào t o theo trư ng l p và t ào t o. Song song v i vi c phát tri n h p lý các cơ s ào t o trong Ngành, ph i t n d ng t i a năng l c, kh năng ào t o c a các cơ s ào t o trong nư c c bi t là i v i các ngành m .
 15. + Áp d ng ch tuy n d ng công khai thông qua thi tuy n, th vi c trên cơ s h th ng tiêu chuNn ch t ch , khoa h c và công b ng cho m i i tư ng. Ưu tiên s d ng, phát tri n ngu n nhân l c t i ch và th c hi n ch ưu ãi i v i các i tư ng lao ng t i các CHKN , vùng sâu, vùng xa, h i o. - Các gi i pháp t o v n phát tri n: + Nhà nư c ưu tiên s d ng ngu n ngân sách Nhà nư c cho phát tri n k t c u h t ng giao thông hàng không. Ngu n v n u tư cho các i máy bay, phát tri n công nghi p hàng không, các cơ s d ch v ng b … ch y u huy ng t các doanh nghi p, t ch c và cá nhân. + B Giao thông v n t i xây d ng và trình Th tư ng Chính ph án thành l p qu t p trung c a Nhà nư c cho b o trì và u tư cơ s h t ng t i các CHK huy ng t m t ph n ngu n n p ngân sách c a các doanh nghi p thu c C c HKVN, t thu phí các i tư ng s d ng tr c ti p k t c u h t ng giao thông hàng không thông qua giá vé máy bay, l phí SB, ph thu qua giá bán xăng d u hàng không … + Ny m nh huy ng các ngu n v n t doanh nghi p, t ch c kinh t , cá nhân …, t các hình th c c ph n hóa, phát hành c phi u, trái phi u công trình ph c v cho công trình phát tri n i bay, m r ng s n xu t kinh doanh c a các doanh nghi p. + a d ng hóa các hình th c u tư, khuy n khích phương án h p v n u tư trong nư c i v i t t c các thành ph n kinh t , m r ng u tư tr c ti p t nư c ngoài b ng nhi u hình th c khác nhau. Khuy n khích ngu n v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài (FDI), các d ng u tư như BT, BOT, BOO, PPP … cho vi c phát tri n CHK Chu Lai, Long Thành, các CHK, sân bay m i, phát tri n công nghi p HK (s a ch a, b o dư ng máy bay, ch t o linh ki n, khí tài, v t tư …), các cơ s k thu t thương m i khác t i các CHK. + Công b r ng rãi danh m c, chương trình u tư dài h n, chương trình u tư n năm 2015, k c danh m c kêu g i v n u tư tr c ti p c a nư c ngoài và v n h tr phát tri n chính th c (ODA) nh hư ng cho các nhà u tư trong và ngoài nư c l a ch n và làm cơ s cho vi c huy ng các ngu n v n u tư. 11. T ch c th c hi n Quy ho ch: - B Giao thông v n t i ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c qu n lý, tri n khai th c hi n Quy ho ch này. - Trên cơ s Quy ho ch, B Giao thông v n t i ch o C c Hàng không Vi t Nam và các ơn v liên quan t ch c l p và phê duy t các k ho ch chi ti t theo nh kỳ 5 năm, hàng năm, phù h p v i phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c; hư ng d n ki m tra quá trình th c hi n Quy ho ch; xu t nh ng gi i pháp c n thi t th c hi n quy ho ch phát tri n này, trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; nh kỳ t ch c sơ k t, ánh giá tình hình th c hi n Quy ho ch. - y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương liên quan có trách nhi m qu n lý ch t ch qu t, vi c xây d ng các công trình trong khu v c lân c n CHK, sân bay theo quy nh c a pháp lu t nh m áp ng nhu c u phát tri n, xây d ng h th ng cơ s h t ng v n t i hàng không theo Quy ho ch, g n v i Quy ho ch, v i quy ho ch phát tri n, k ho ch s d ng t c a a phương, ng th i ra phương hư ng, nhi m v và các v n gi i quy t ngay trong giai o n 2007 – 2015 và b sung quy ho ch chi ti t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t liên quan n Quy ho ch này. - B Tài nguyên và Môi trư ng ch trì, ph i h p v i các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c giám sát, qu n lý vi c m b o môi trư ng trong quá trình th c hi n Quy ho ch; xu t nh ng gi i pháp c n thi t m b o vi c u tư, phát tri n g n ch t v i b o v môi trư ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký.
 16. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Qu c h i; - Văn phòng Ch t ch nư c; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, C ng TT T; - Lưu VT, KTN (5).
Đồng bộ tài khoản