Quyết định số 210/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 210/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 210/2003/QĐ-UB về ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003-2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 210/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 210/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2003 QUY T NH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V BAN HÀNH K HO CH GI I QUY T TÌNH TR NG TR EM Ư NG PH , T I THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2003-2005. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c Quy t nh s 134/1999/Q -TTg ngày 31/5/1999 c a Th tư ng Chính ph v chương trình b o v tr em có hoàn c nh c bi t; Nh m ti p t c th c hi n chương trình hành ng Qu c gia vì Tr em giai o n 2001-2010 và y m nh công tác phòng ng a, ngăn ch n t i ph m xâm h i tr em và tr em làm trái pháp lu t ; Xét ngh c a y ban Dân s Gia ình và Tr em thành ph ; QUY T NH i u 1 - Nay ban hành kèm theo quy t nh này K ho ch gi i quy t tình tr ng tr em ư ng ph , t i thành ph H Chí Minh năm 2003-2005. i u 2- Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban Dân s Gia ình và Tr em thành ph , Th trư ng các S -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 KT. CH T CH - UBQGDSG và TE - TT/TU, TT.H ND/TP PHÓ CH T CH - Thư ng tr c UBND/TP - UBMTTQVN thành ph - Các oàn th thành ph - VP/TU và các Ban TU - Các Ban H ND/TP - Các Thành viên UBDSG &TE - Vi n KSND, TAND/TP, Báo, ài Nguy n Thành Tài - VPH -UB: PVP/VX, T VX, NC, TH
  2. - Lưu (VX-LC)
Đồng bộ tài khoản