Quyết định số 210/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
36
lượt xem
2
download

Quyết định số 210/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 210/QĐ-BGTVT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Giao thông vận tải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 210/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 210/Q -BGTVT Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BÁO GIAO THÔNG V N T I B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 51/2008/N -CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét ngh c a T ng Biên t p Báo Giao thông v n t i và V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Báo Giao thông v n t i là t ch c s nghi p báo chí tr c thu c B Giao thông v n t i, th c hi n ch c năng thông tin tuyên truy n ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và m i ho t ng c a ngành giao thông v n t i theo quy nh c a pháp lu t. Báo Giao thông v n t i ch u s ch o v chính tr , tư tư ng c a Ban Tuyên giáo Trung ương, ch u s qu n lý nhà nư c v báo chí c a B Thông tin và Truy n thông. Báo Giao thông v n t i có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c hư ng m t ph n kinh phí t ngân sách Nhà nư c và các ngu n thu khác theo quy nh c a pháp lu t, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và Ngân hàng, có tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Thông tin v tình hình trong nư c, qu c t và ho t ng trong ngành Giao thông v n t i phù h p v i l i ích c a t nư c, c a nhân dân và ngành. 2. Tuyên truy n, ph bi n, góp ph n xây d ng và b o v ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, thành t u c a t nư c, c a th gi i và c a ngành Giao thông v n t i theo tôn ch , m c ích c a cơ quan báo chí. 3. Tuyên truy n, ph bi n thành t u khoa h c công ngh , sáng ki n, kinh nghi m trong lĩnh v c giao thông v n t i. 4. Ph n ánh và hư ng d n dư lu n xã h i, làm di n àn th c hi n quy n t do ngôn lu n c a nhân dân, c a cán b , công ch c, viên ch c, ngư i lao ng ngành Giao thông v n t i. 5. Phát hi n, nêu gương ngư i t t, vi c t t, nhân t m i; u tranh phòng, ch ng các hành vi vi ph m pháp lu t và các hi n tư ng tiêu c c xã h i khác.
  2. 6. Th c hi n vi c c i chính khi thông tin sai s th t, xuyên t c, vu kh ng, xúc ph m uy tín c a t ch c, danh d , nhân phNm c a cá nhân. 7. T ch c ho t ng kinh doanh, d ch v trong lĩnh v c in n, ch b n, phát hành n phNm, qu ng cáo, quay phim, nhi p nh và kinh doanh thi t b v t tư liên quan và n chuyên môn nghi p v báo chí quan theo quy nh c a pháp lu t. Vi c m r ng lĩnh v c kinh doanh, d ch v các lĩnh v c khác liên quan n chuyên môn nghi p v báo chí ph i ư c s ng ý c a B Giao thông v n t i và ph i báo cáo cơ quan qu n lý nhà nư c v báo chí bi t. 8. ư c nh n và s d ng các kho n tài tr t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c và ngoài nư c phù h p quy nh c a pháp lu t ph c v ho t ng c a Báo. 9. Quan h v i B Thông tin và Truy n thông, các cơ quan có liên quan và ph i h p v i các cơ quan, ơn v thu c B th c hi n ch c năng, nhi m v và quy n h n ư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 10. T ch c t p hu n, b i dư ng ki n th c nghi p v cho biên t p viên, phóng viên và công tác viên c a Báo Giao thông v n t i; t ch và t ch u trách nhi m v qu n lý t ch c, biên ch , tài chính theo quy nh c a pháp lu t và phân c p qu n lý c a B . 11. Th c hi n các nhi m v , quy n h n khác theo s phân công c a B trư ng và quy nh c a pháp lu t. i u 3. Cơ c u t ch c Báo Giao thông v n t i 1. Phòng Phóng viên – Biên t p. 2. Phòng Thư ký tòa so n – Ch b n. 3. Phòng Phát hành và Thông tin qu ng cáo. 4. Phòng Hành chính tr s . 5. Văn phòng i di n t i thành ph H Chí Minh 6. Văn phòng i di n t i thành ph à N ng. i u 4. Lãnh o Báo Giao thông v n t i 1. Báo Giao thông v n t i có T ng Biên t p là ngư i ng u, ch u trách nhi m trư c B trư ng B Giao thông v n t i và pháp lu t v toàn b ho t ng c a Báo Giao thông v n t i; giúp vi c T ng Biên t p có các Phó T ng Biên t p, ch u trách nhi m trư c T ng Biên t p và pháp lu t v nhi m v ư c T ng Biên t p phân công. 2. T ng Biên t p Báo Giao thông v n t i do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m. 3. Các Phó T ng Biên t p Báo Giao thông v n t i do B trư ng B Giao thông v n t i b nhi m, mi n nhi m theo ngh c a T ng Biên t p Báo Giao thông v n t i. i u 5. Hi u l c và trách nhi m thi hành 1. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký; bãi b Quy t nh s 2563/Q - BGTVT ngày 29 tháng 8 năm 2003 c a B trư ng B Giao thông v n t i quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Báo Giao thông v n t i và Quy t nh s 3680/Q -BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2004 c a B trư ng B Giao thông v n t i v vi c thành l p Phòng Phát hành và Thông tin qu ng cáo thu c Báo Giao thông v n t i.
  3. 2. Chánh Văn phòng, T ng biên t p Báo Giao thông v n t i, các V trư ng, Chánh Thanh tra, Th trư ng các cơ quan, ơn v thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như kho n 2 i u 5; - B trư ng; - Các Th trư ng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; H Nghĩa Dũng - B Thông tin và Truy n thông; -B N iv ; - Công oàn GTVTVT; - ng y cơ quan B ; - Công oàn cơ quan B ; - Lưu: VT, TCCB (3)
Đồng bộ tài khoản