Quyết định số 2102/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp ban hành

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
3
download

Quyết định số 2102/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2102/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2102/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Tư pháp ban hành

  1. B TƯ PHÁP C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2102/Q -BTP Hà N i, ngày 04 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN I DI N C A B TƯ PHÁP T I THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B TƯ PHÁP Căn c Ngh nh s 93/2008/N -CP ngày 22 tháng 8 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tư pháp; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. V trí và ch c năng Cơ quan i di n c a B Tư pháp t i thành ph H Chí Minh (sau ây g i là Cơ quan i di n) là ơn v thu c B Tư pháp (sau ây g i là B ) ư c thành l p trên cơ s B ph n Thư ng tr c c a Văn phòng B t i Thành ph H Chí Minh, có ch c năng: i di n cho B Tư pháp trong các ho t ng, quan h công tác v i các cơ quan, t ch c, cá nhân t i các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t t nh Ninh Thu n tr vào (sau ây g i là khu v c phía Nam) trong ph m vi quy nh t i Quy t nh này và nh ng nhi m v c th ư c B trư ng giao; tham mưu, giúp B trư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v các lĩnh v c công tác tư pháp t i khu v c phía Nam theo quy nh t i Quy t nh này và s phân công c a B trư ng; ph i h p v i các ơn v thu c B th c hi n nhi m v trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B ; và m b o các i u ki n, phương ti n làm vi c theo chương trình công tác c a B t i khu v c phía Nam. Cơ quan i di n có tư cách pháp nhân, có tr s t i thành ph H Chí Minh, có con d u và tài kho n riêng t i Kho b c nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t. i u 2. Nhi m v và quy n h n Cơ quan i di n có các nhi m v , quy n h n sau: 1. Trình B trư ng k ho ch công tác dài h n, 5 năm, hàng năm c a Cơ quan i di n và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; 2. V i di n cho B Tư pháp trong các ho t ng và quan h v i các cơ quan, t ch c, cá nhân t i khu v c phía Nam, bao g m:
  2. a) Làm u m i liên h , ti p xúc, t ch c làm vi c gi a B v i T nh u , H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh, các cơ quan, t ch c, cá nhân t i khu v c phía Nam; b) Ch trì ho c tham d các bu i làm vi c, cu c h p, h i ngh , h i th o, to àm c a B ho c c a các b , ngành, a phương t ch c t i khu v c phía Nam và báo cáo B trư ng v n i dung các cu c h p, h i ngh , h i th o, to àm ó; c) T ch c ti p công dân t i khu v c phía Nam; ti p nh n, phân lo i, vào s theo dõi và th lý, x lý ơn khi u n i, t cáo theo trình t , th t c c a pháp lu t v khi u n i, t cáo; d) Th c hi n cung c p thông tin liên quan n ho t ng c a B , Ngành cho các cơ quan, t ch c, cá nhân t i khu v c phía Nam theo quy nh c a B . 3. V tham mưu, giúp B trư ng th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c trong các lĩnh v c công tác tư pháp, bao g m: a) Tham mưu, xu t v i B trư ng các ch trương, gi i pháp v xây d ng và t ch c th c hi n các nhi m v công tác tư pháp t i khu v c phía Nam và t ch c th c hi n sau khi ư c phê duy t; b) Hư ng d n tri n khai, ôn c vi c th c hi n các ch trương, chính sách, k ho ch, chương trình, nhi m v công tác c a B t i khu v c phía Nam; ch ng xu t v i B trư ng các gi i pháp nh m nâng cao ch t lư ng và hi u qu trong tri n khai các nhi m v công tác tư pháp t i khu v c phía Nam; c) Theo dõi, t ng h p tình hình t ch c, ho t ng và các xu t c a T nh u , H i ng nhân dân và U ban nhân dân c p t nh, cơ quan tư pháp và cơ quan thi hành án dân s a phương khu v c phía Nam v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B . 4. V ph i h p v i các ơn v thu c B th c hi n nhi m v trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B , bao g m: a) Ph i h p v i các ơn v thu c B hư ng d n, ki m tra chuyên môn nghi p v , ch ng xu t bi n pháp kh c ph c k p th i các khó khăn, vư ng m c trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B t i khu v c phía Nam; b) Tham gia các oàn thanh tra, ki m tra c a B v các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B t i khu v c phía Nam; c) Cung c p thông tin, có ý ki n khi bình xét danh hi u thi ua, hình th c khen thư ng c a Ngành i v i t p th và cá nhân thu c khu v c phía Nam; d) Ph i h p v i các ơn v thu c B t ch c các cu c h p, h i ngh , h i th o, to àm, t p hu n, giao ban c a B t i khu v c phía Nam. 5. B o m các i u ki n, phương ti n làm vi c cho cán b , công ch c c a B vào công tác t i khu v c phía Nam theo ch , chính sách hi n hành;
  3. 6. Ch trì xây d ng d th o Quy ch ph i h p gi a Cơ quan i di n và các ơn v thu c B trình B trư ng quy t nh; 7. Tham gia xây d ng chi n lư c, quy ho ch và k ho ch phát tri n dài h n, 5 năm và hàng năm c a ngành Tư pháp; tham gia ý ki n i v i d án, d th o văn b n quy ph m pháp lu t thu c ph m vi qu n lý c a B và các d án, d th o văn b n khác theo s phân công c a B trư ng ho c ngh c a các ơn v thu c B ; 8. Th c hi n ch , chính sách i v i cán b , công ch c c a B ã ngh hưu; th c hi n l tân, thăm h i, thăm vi ng, tang l t i khu v c phía Nam theo s ch o c a B trư ng; 9. Th c hi n ch thông tin, báo cáo theo quy nh c a pháp lu t và ch oc aB trư ng; 10. Th c hi n ch tài chính - k toán, qu n lý kinh phí, tài s n c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t; 11. Th c hi n qu n lý i ngũ công ch c, ngư i lao ng c a ơn v theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a B ; 12. Th c hi n m t s nhi m v khác theo chương trình, k ho ch và quy nh v phân c p qu n lý c a B ho c do B trư ng giao. i u 3. Cơ c u t ch c, biên ch 1. Cơ c u t ch c a) Lãnh o Cơ quan i di n: Cơ quan i di n g m có V trư ng - Trư ng Cơ quan i di n (sau ây g i là Trư ng Cơ quan i di n) và không quá 3 (ba) Phó V trư ng - Phó Trư ng Cơ quan i di n (sau ây g i là Phó Trư ng Cơ quan i di n). Trư ng Cơ quan i di n ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v vi c th c hi n các nhi m v , quy n h n ư c giao. Các Phó Trư ng Cơ quan i di n giúp Trư ng Cơ quan i di n qu n lý, i u hành ho t ng c a Cơ quan i di n; ư c Trư ng Cơ quan i di n phân công tr c ti p qu n lý m t s lĩnh v c, nhi m v công tác; ch u trách nhi m trư c Trư ng Cơ quan i di n và trư c pháp lu t v nh ng lĩnh v c công tác ư c phân công. b) Các t ch c tr c thu c Cơ quan i di n: - Văn phòng; - Phòng Công tác thi hành án dân s ; - Phòng Công tác Hành chính tư pháp và B tr tư pháp;
  4. - Phòng Công tác tư pháp khác. Vi c thành l p, sáp nh p chia tách, gi i th các t ch c thu c Cơ quan i di n do B trư ng quy t nh trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Trư ng Cơ quan i di n. Ch c năng, nhi m v , quy n h n và m i quan h công tác gi a các t ch c thu c Cơ quan i di n do Trư ng Cơ quan i di n quy nh. M i quan h ph i h p gi a Phòng Công tác thi hành án dân s , Phòng Công tác Hành chính tư pháp và B tr tư pháp v i C c Thi hành án dân s , Thanh tra B , V Hành chính tư pháp và V B tr tư pháp c a B do Trư ng Cơ quan i di n và Th trư ng các ơn v liên quan quy nh. 2. Biên ch c a Cơ quan i di n thu c biên ch hành chính c a B Tư pháp, do B trư ng quy t nh phân b trên cơ s ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Trư ng Cơ quan i di n. i u 4. Trách nhi m và m i quan h ph i h p Trách nhi m và m i quan h ph i h p gi a Cơ quan i di n v i Lãnh o B , các ơn v thu c B , S Tư pháp và Thi hành án dân s c p t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c th c hi n theo Quy ch làm vi c c a B và theo các quy nh c th sau: 1. Trong ph m vi ch c năng, nhi m v ư c giao, Cơ quan i di n ch u s ch o tr c ti p c a B trư ng ho c Th trư ng ư c phân công ph trách; có trách nhi m t ch c th c hi n, báo cáo và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v k t qu gi i quy t công vi c ư c giao; xu t s a i, b sung v cơ ch , chính sách chương trình, k ho ch có liên quan n lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B và c a ơn v . 2. Cơ quan i di n có trách nhi m ch ng ph i h p v i các ơn v thu c B có liên quan th c hi n nhi m v , quy n h n ư c giao. Khi phát có v vi c phát sinh trong các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý c a B t i khu v c phía Nam, Cơ quan i di n có trách nhi m k p th i n m thông tin, x lý theo thNm quy n; trư ng h p vư t quá thNm quy n thì ph i báo cáo và ph i h p v i các ơn v xu t v i Lãnh o B bi n pháp gi i quy t v vi c ó. N u có ý ki n khác nhau gi a Cơ quan i di n và ơn v thu c B thì Cơ quan i di n có trách nhi m báo cáo, xin ý ki n ch o c a Lãnh o B ph trách ơn v ho c lĩnh v c ó. 3. Các ơn v thu c B có trách nhi m tham kh o ý ki n c a Cơ quan i di n khi tri n khai th c hi n ch c năng, nhi m v , quy n h n c a ơn v mình t i khu v c phía Nam. 4. Khi g i văn b n c a B ho c c a ơn v thu c B n các cơ quan, t ch c, cá nhân t i khu v c phía Nam, các ơn v thu c B có trách nhi m ng th i g i văn b n ó n Cơ quan i di n.
  5. Khi ban hành văn b n ho c tham mưu cho y ban nhân dân cùng c p ban hành văn b n g i n B , các ơn v thu c B , các cơ quan tư pháp và thi hành án dân s a phương t i khu v c phía Nam có trách nhi m ng th i g i văn b n ó n Cơ quan i di n. Khi g i văn b n v B , Cơ quan i di n có trách nhi m ng th i g i văn b n ó v các ơn v thu c B có liên quan. i u 5. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b kho n 1 i u 3 Quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng B Tư pháp ban hành kèm theo Quy t nh s 935/Q -TC ngày 09/12/1994 c a B trư ng B Tư pháp. i u 6. Trách nhi m thi hành Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , Trư ng Cơ quan i di n, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Tư pháp, Trư ng Thi hành án dân s t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 6; - Th tư ng Chính ph , các Phó Th tư ng Chính ph ( báo cáo); - Các b , cơ quan ngang b ; - Ban TV Thành u , H ND, UBND thành ph HCM ( ph i h p) - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Hà Hùng Cư ng - Lãnh o B ; - Văn phòng ng u ; - Các t ch c chính tr - xã h i cơ quan B ; - Lưu: VT, V TCCB.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản