Quyết định số 2106/1997/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 2106/1997/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2106/1997/QĐ-BGTVT về thể lệ bốc dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá tại cảng biển Việt Nam do Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2106/1997/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2106-Q /GTVT Hà N ingày 23 tháng 8 năm 1997 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH TH L B C D , GIAO NH N VÀ B O QU N HÀNG HOÁ T I C NG BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý Nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; phù h p v i ho t ng th c ti n c a các c ng bi n Vi t Nam trong cơ ch th trư ng; Theo ngh c a ông V trư ng V Pháp ch - V n t i và ông C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành "Th l b c d , giao nh n vào b o qu n hàng hoá t i c ng bi n Vi t Nam". i u 2. Quy t nh này hu b Quy t nh s 2073 Q /VT ngày 6/10/1991 c a B trư ng B Giao thông v n t i và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3. Ông C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam ch u trách nhi m hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 4- Các ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V Pháp ch - V n t i, C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Bùi Văn Sư ng ( ã ký) TH L
  2. B C D , GIAO NH N VÀ B O QU N HÀNG HOÁ T I C NG BI N VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 2106/Q -GTVT ngày 23/8/1997 c a B trư ng B Giao thông v n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. 1. Th l này quy nh nh ng nguyên t c v vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá thông qua c ng bi n Vi t Nam. 2. C ng bi n Vi t Nam là c ng bi n ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n công b cho tàu thuy n ra vào ho t ng theo quy nh c a pháp lu t, sau ây g i t t là c ng. i u 2. 1. Th l này ư c áp d ng i v i m i t ch c, cá nhân có liên quan n vi c b c d , giao nh n và b o qu n t t c các lo i hàng hoá t i c ng. 2. Vi c b c d , giao nh n, b o qu n hàng hoá t i c ng ư c th c hi n theo quy nh c a Th l này và các quy nh c a pháp lu t v H i quan, Thu v , Ki m d ch, Y t ... có liên quan. i u 3. Trong Th l này, các t ng sau ây ư c hi u là: a. "Hàng nh p khNu" là hàng hoá ư c v n chuy n b ng tàu bi n t nư c ngoài n c ng và d t i c ng c a Vi t Nam. b. "Hàng xu t khNu" là hàng hoá ư c ưa ra c ng b c xu ng tàu bi n v n chuy n ra nư c ngoài. c. "Hàng n i a" là hàng hoá ư c v n chuy n b ng tàu bi n gi a các c ng Vi t Nam và ư c b c xu ng tàu ho c d lên kh i tàu t i các c ng ó. d. "B c hàng" là ưa hàng t c ng ho c hàng t phương ti n v n chuy n khác n c ng x p hàng ó lên tàu. c. "D hàng" là ưa hàng t tàu lên c ng ho c phương ti n khác. e. "Ngư i giao hàng", "Ngư i nh n hàng", "Ngư i thuê v n chuy n" ư c hi u như quy nh t i i u 61 và i u 93 B Lu t hàng h i Vi t Nam, sau ây g i là Ch hàng. g. "Ngư i v n chuy n" ư c hi u như quy nh t i i u 61 B Lu t hàng h i Vi t Nam.
  3. h. "Ngư i ư c u thác" là t ch c ho c cá nhân ư c ch hàng ho c ngư i v n chuy n u quy n th c hi n vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng. Chương 2: H P NG B C D , GIAO NH N, B O QU N HÀNG HOÁ i u 4. Vi c b c d , giao nh n, b o qu n hàng hoá t i c ng ư c th c hi n trên cơ s h p ng ký k t gi a c ng v i ch hàng ho c ngư i v n chuy n ho c ngư i ư c u thác. H p ng ph i ư c l p theo quy nh c a pháp lu t. i u 5. Các t ch c, cá nhân có kh i lư ng hàng ít không ch ng ký h p ng ư c thì vi c b c d , giao nh n và b o qu n hàng hoá t i c ng ư c th c hi n theo thông l qu c t và phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam. Chương 3: GIAO NH N HÀNG HOÁ i u 6. Vi c giao nh n hàng hoá các bên ư c quy n l a ch n phương th c có l i nh t và tho thu n c th trong h p ng. Nguyên t c chung v giao nh n hàng hoá là nh n b ng phương th c nào thì giao b ng phương th c y. Phương th c giao nh n g m: 1. Giao nh n nguyên bao, ki n, bó, t m, cây, chi c. 2. Giao nh n nguyên h m c p chì. 3. Giao nh n theo s lư ng, tr ng lư ng, th tích theo phương th c cân, o, m. 4. Giao nh n theo m n nư c. 5. Giao nh n theo nguyên container niêm chì. 6. K t h p các phương th c giao nh n nói trên. 7. Các phương th c giao nh n khác. i u 7. Trách nhi m giao nh n hàng hoá là c a ch hàng ho c ngư i ư c ch hàng u thác v i ngư i v n chuy n. Ch hàng ph i t ch c giao nh n hàng hoá m b o ư c nh m c x p d c a c ng. N u vi c giao nh n hàng không áp ng nh m c x p d c a c ng thì c ng ư c phép d hàng lên kho bãi c ng ( i v i hàng nh p) ho c yêu c u ch hàng t p k t trư c hàng vào kho bãi c ng ( i v i hàng xu t), ch hàng ph i thanh toán chi phí phát sinh cho c ng. i u 8. Trong trư ng h p ngư i nh n hàng ho c ngư i ư c u thác nh n hàng không th c hi n vi c nh n hàng theo tho thu n trong h p ng v n chuy n ho c theo
  4. nh m c b c d hàng hoá ư c c ng chính th c công b , thì ngư i v n chuy n và c ng có quy n l p biên b n, d hàng lên kh i tàu và ký g i vào kho bãi c ng. Ngư i nh n hàng có nghĩa v thanh toán m i chi phí có liên quan. i u 9. Trong trư ng h p có hàng hoá ph i lưu kho bãi c a c ng thì ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i giao nh n tr c ti p v i ngư i v n chuy n ng th i giao nh n v i c ng kh i lư ng hàng hoá lưu kho bãi c ng. N u ngư i ư c ch hàng u thác là c ng thì c ng ph i th c hi n theo h p ng u thác ã ký k t v i ch hàng. i u 10. 1. Hàng hoá thông qua c ng ph i có y ký, mã hi u hàng hoá theo quy nh hi n hành, tr hàng r i, hàng tr n giao nh n theo t p quán thương m i. 2. i v i hàng container: s hi u container ph i rõ ràng, tình tr ng k thu t v còn nguyên v n và còn nguyên niêm chì. 3. i v i hàng nguyên h m c p chì: ph i còn nguyên niêm chì. 4. N u nh ng yêu c u t i kho n 1, 2, 3 i u này không m b o gây nên nh m l n, ch m tr trong giao nh n thì c ng ư c mi n trách nhi m. i u 11. C ng giao hàng cho ngư i nh n hàng theo nguyên t c: - Ngư i nh n hàng ph i xu t trình ch ng t h p l xác nh n quy n ư c nh n hàng và có ch ng t thanh toán các lo i cư c phí cho c ng. - Ngư i nh n hàng ph i nh n liên t c trong m t th i gian nh t nh kh i lư ng hàng hoá trong m t v n ơn ho c gi y g i hàng ho c ch ng t v n chuy n hàng hoá tương ương ho c m t l nh giao hàng. - C ng giao nh n hàng hoá cho ngư i nh n hàng theo phương th c giao nh n quy nh t i i u 6 c a Th l này. - C ng không ch u trách nhi m v hàng hoá bên trong n u bao, ki n ho c d u xi chì con nguyên v n. - Trư ng h p hàng hoá giao nh n theo phương th c nguyên bao, ki n, bó, t m, cây, chi c, n u có rách v phát sinh thì giao nh n theo th c t s hàng rách v phát sinh. Tình tr ng hàng hoá rách v ph i ư c xác l p b ng văn b n và có ch ký c a các bên liên quan. i u 12. Trư c khi ký nh n hàng v i c ng, ngư i nh n hàng ph i ki m tra hàng hoá ho c tình tr ng k thu t và niêm chì c a container ngay t i kho bãi c a c ng. N u hàng hoá do c ng chuy n n kho bãi c a ngư i nh n hàng theo h p ng u thác thì ch hàng ph i ki m tra hàng hoá trư c khi ký nh n t i kho c a ch hàng.
  5. C ng không ch u trách nhi m v nh ng hàng hoá b hư h ng ho c m t mát mà ngư i nh n hàng phát hi n sau khi ã ký nh n v i c ng. i u 13. Nh ng gi y t v hàng hoá ngư i v n chuy n ph i giao cho c ng: 1. i v i hàng nh p khNu: - Lư c khai hàng hoá 02 b n - Sơ hàng hoá 02 b n - Chi ti t h m hàng 02 b n - Hàng quá kh quá t i (n u có) 02 b n Các lo i gi y t trên giao cho c ng trư c 24 gi khi t u n v trí ón tr hoa tiêu. N u c ng là ngư i ư c u thác thì còn ph i giao cho c ng 01 b v n ơn. Trư ng h p hàng hoá trong container lưu t i kho bãi c ng, ngư i nh n hàng ph i giao cho c ng: - L nh giao hàng (có d u xác nh n c a H i quan) 01 b n - B n sao v n ơn ho c ch ng t v n chuy n tương ương 01 b n - Gi y mư n v container (n u mu n ưa container v kho c a ch hàng rút, óng hàng) 01 b n 2. i v i hàng xu t khNu (k c hàng hoá trong container): - Lư c khai hàng hoá 05 b n - Sơ hàng hoá 02 b n (giao cho c ng trư c 08 gi b c hàng xu ng tàu) 3. i v i hàng n i a: a. T i c ng b c hàng: - Gi y v n chuy n hàng 05 b n (giao cho c ng trư c 24 gi tàu n v trí b c hàng) - Sơ hàng hoá 02 b n (giao cho c ng trư c 08 gi b c hàng xu ng tàu) b. T i c ng d hàng: - Gi y v n chuy n hàng hoá 02 b n - Sơ hàng hoá 02 b n Các gi y t này giao cho c ng ch m nh t 08 gi trư c khi tàu n v trí d hàng. Trong trư ng h p c ng là ngư i ư c u thác giao nh n hàng v i tàu thì ngoài các gi y t quy nh trên còn ph i giao cho c ng 01 b v n ơn.
  6. 4. i v i hàng quá c nh, hàng chuy n t i, hàng chuy n khNu, hàng t m nh p tái xu t: ph i ư c ghi rõ lo i hàng trong v n ơn, lư c khai hàng hoá ho c các ch ng t có liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t i v i lo i hàng ó. 5. i v i hàng hoá c m gi hàng h i: ngư i v n chuy n ph i xác nh n b ng văn b n ó là hàng hoá c m gi hàng h i. Các gi y t quy nh t i i u này ph i giao cho c ng k p th i, n u không c ng không ch u trách nhi m v th i gian t u ch i b c d hàng hoá. Chương 4: B CD HÀNG HOÁ i u 14. Vi c b c d hàng hoá trong ph m vi c ng do c ng t ch c th c hi n. Trư ng h p ch hàng ho c ngư i v n chuy n ho c ngư i ư c u thác mu n ưa ngư i và phương ti n c a mình vào c ng b c d hàng hoá thì ph i ư c s ng ý c a c ng và ph i tr các chi phí có liên quan cho c ng theo tho thu n. i u 15. C ng ph i công b nh m c b c d cho t ng lo i hàng, t ng lo i tàu khác nhau trên cơ s kh năng b c d th c t c a c ng. Các bên liên quan có th tho thu n nh m c b c d v i c ng nhưng không ư c th p hơn nh m c ã công b . i u 16. Khi b c d nh ng lo i hàng hoá ph i b o v c bi t ho c hàng nguy hi m thì ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i báo cáo cho c ng bi t nh ng c i m c a hàng hoá có nh ng bi n pháp b c d thích h p và n u c n ch hàng ho c ngư i ư c u thác ph i tr c ti p hư ng d n c ng vi c b c d hàng hoá ó. i u 17. 1. Tàu ph i chăm lo ánh sáng trong h m hàng và các nơi c n thi t khác cũng như các trang thi t b làm hàng khác m b o an toàn cho vi c b c d hàng hoá. 2. C ng có quy n t ch i ho c ình ch vi c b c d hàng hoá trong các trư ng h p tàu không i u ki n an toàn làm hàng. Trong trư ng h p này, c ng và các bên có liên quan ph i l p biên b n xác nh n các vi ph m quy nh v m b o an toàn b c d hàng hoá. i u 18. C ng có quy n t ch i không nh n b c d nh ng hàng hoá không có k mã hi u ho c ký mã hi u không rõ ràng ho c bao bì không m b o an toàn trong khi b c d . Trư ng h p hàng hoá có tr ng lư ng th c t không úng v i tr ng lư ng ã ghi trên lư c khai hàng hoá c a tàu thì ch hàng ph i ch u m c cư c x p d cao hơn m c cư c quy nh i v i ph n tr ng lư ng vư t quá so v i lư c khai hàng hoá (m c cư c này do C ng quy nh). N u vì sai tr ng lư ng mà gây thi t h i n phương ti n thi t b x p d c a c ng thì ch hàng có trách nhi m b i thư ng cho c ng. Chương 5:
  7. B O QU N HÀNG HOÁ i u 19. 1. C ng có trách nhi m b o qu n hàng hoá lưu kho bãi c ng theo úng k thu t và thích h p v i t ng v n ơn, t ng lô hàng. 2. C ng có quy n t ch i vi c nh n b o qu n và lưu kho bãi c ng i v i hàng hoá không có ký mã hi u ho c k mã hi u không rõ ràng hay bao bì không b o m an toàn cho vi c lưu gi hàng hoá. 3. Trư ng h p phát hi n hàng lưu kho bãi c ng có hi n tư ng b hư h ng, c ng ph i báo cáo ngay cho ch hàng n gi i quy t ng th i ti n hành nhưng bi n pháp c n thi t ngăn ch n và h n ch t n th t. Ch hàng ph i ch u m i chi phí phát sinh cho c ng n u không ch ng minh ư c r ng nh ng bi n pháp do c ng ti n hành là không c n thi t. i u 20. 1. Th i gian hàng hoá ph i lưu kho bãi c a c ng do ch hàng ho c ngư i v n chuy n ho c ngư i ư c u thác tho thu n v i c ng thông qua h p ng. N u quá th i h n thanh toán quy nh trong h p ng 7 ngày mà ch hàng không thanh toán m i chi phí cho c ng ho c không ký h p ng gia h n thêm th i gian lưu kho bãi thì c ng thông báo cho ch hàng b ng văn b n. Sau 15 ngày (theo d u bưu i n) mà ch hàng không tr l i ho c không có phương án gi i quy t tho áng thì c ng ư c x lý s hàng hoá ó theo quy nh c a pháp lu t. 2. Cư c, phí lưu kho bãi c ng ư c tính theo nguyên t c lu ti n theo th i gian. Chương 6: THANH TOÁN, B I THƯ NG, THƯ NG PH T i u 21. Vi c thanh toán cư c, phí, l phí và các chi phí khác có liên quan n b c d , giao nh n, b o qu n hàng hoá t i c ng căn c vào các quy nh c a pháp lu t và h p ng ã k k t gi a c ng và các bên liên quan. i u 22. M i vi ph m pháp lu t và h p ng ã ký có gây thi t h i cho phía bên kia thì bên vi ph m ph i b i thư ng thi t h i ó. Nh ng thi t h i u ph i ư c ch ng minh b ng gi y t h p pháp và vi c b i thư ng thi t h i ư c tính b ng ti n. i u 23. Trư c, trong và sau khi d hàng ra kh i tàu, n u nghi ng hàng hoá b hư h ng, t n th t do ngư i giao hàng ho c ngư i thuê v n chuy n ho c ngư i v n chuy n gây ra thì ngư i nh n hàng ho c ngư i ư c u thác ph i l p biên b n v i ngư i v n chuy n làm cơ s òi b i thư ng khi có thi t h i x y ra. i u 24.
  8. 1. Trong quá trình b c d , hàng hoá b hư h ng, t n th t do ngư i b c d c a c ng gây ra thì c ng ph i b i thư ng cho ch hàng. 2. Hàng hoá lưu t i kho bãi c a c ng b hư h ng, t n th t, các bên liên quan ph i l p biên b n, có xác nh n c a c ng và có k t lu n c a giám nh i v i hàng hoá ó. 3. C ng b i thư ng thi t h i cho bên b thi t h i n u không ch ng minh ư c c ng không có l i. i u 25. H sơ òi b i thư ng thi t h i g m: - Biên b n xác nh n hàng hoá b hư h ng gi a các bên liên quan. - Biên b n giám nh t n th t hàng hoá c a cơ quan giám nh. - Gi y xác nh n hàng hoá thi u h t c a c ng ho c ch ng t chưa giao hàng c a c ng, n u hàng lưu kho bãi c ng. - V n ơn ho c hoá ơn mua hàng ho c gi y g i hàng, ho c ch ng t v n chuy n hàng hoá tương ương. - Các văn b n, tài li u khác có liên quan n vi c gi i quy t b i thư ng (n u c n) i u 26. Bên b thi t h i òi b i thư ng t n th t ph i g i h sơ cho bên b i thư ng trong vòng 30 ngày, k t ngày ã nh n xong hàng ho c t ngày ngư i nh n hàng nh n ư c ch ng t không cơ s pháp lý òi ch tàu b i thư ng, n u c ng là ngư i ư c u thác giao nh n v i tàu. Sau 15 ngày (theo d u bưu i n) k t ngày nh n ư c h sơ òi b i thư ng, bên b i thư ng ph i tr l i cho bên òi b i thư ng bi t ch p nh n ho c không ch p nh n b i thư ng i u 27. Trong th i gian 90 ngày k t ngày bên b khi u n i nh n ư c h sơ yêu c u b i thư ng, hai bên ph i thương lư ng gi i quy t xong. N u không t ư c k t qu thì các bên có quy n khi u n i lên cơ quan xét x do các bên tho thu n trong h p ng ho c theo quy nh c a pháp lu t (n u không có tho thu n). i u 28. B i thư ng t n th t hàng hoá theo nguyên t c: - M t nguyên bao, nguyên ki n ph i b i thư ng nguyên bao, nguyên ki n. - M t mát ho c hư h ng m t ph n ph i b i thư ng ph n hư h ng, m t mát, ch hàng ph i nh n ph n hàng còn l i. - Ti n b i thư ng hàng hoá căn c vào th i giá c a hàng hoá ó t i nơi và lúc b i thư ng, n u các bên liên quan không có tho thu n khác.
Đồng bộ tài khoản