Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 211/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP KHU KINH TẾ CỬA KHẨU NAM GIANG, HUYỆN NAM GIANG, TỈNH QUẢNG NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1721/TTr-UB ngày 21 tháng 9 năm 2004 và số 3008/TTr-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4331/BKH-QLKT ngày 13 tháng 6 năm 2006 và số 5119/BKH-QLKT ngày 11 tháng 7 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang bao gồm 2 xã: Chà Vàl và La Dêê thuộc huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Điều 2. Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang được áp dụng chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới được quy định tại Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với Khu kinh tế cửa khẩu biên giới và Quyết định số 273/2005/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2001/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2001. Điều 3. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm: - Lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu trong phạm vi quy định tại Điều 1. - Bảo đảm tuân thủ các quy định về quản lý khu bảo tồn thiên nhiên. - Phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao thực hiện tốt các dự án liên quan đến an ninh, quốc phòng, đối ngoại. - Sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình và hạng mục công trình để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng có hiệu quả.
  2. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố Nguyễn Tấn Dũng trực thuộc Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính quốc gia; - VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Website Chính phủ, Ban Điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTTH (5b).
Đồng bộ tài khoản