Quyết định số 211-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Quyết định số 211-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 211-QĐ về việc ban hành một tiêu chuẩn kỹ thuật Nhà nước do Uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 211-QĐ

  1. U BAN KHOA H C VÀ K C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THU T NHÀ NƯ C NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S 211-Q Hà N i, ngày 25 tháng 8 năm 1981 QUY T NNH C A U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C S 211 - Q NGÀY 25- 8-1981 BAN HÀNH M T TIÊU CHU N K THU T NHÀ NƯ C CH NHI M U BAN KHOA H C VÀ K THU T NHÀ NƯ C Căn c vào Ngh inh s 123 - CP ngày 24/8/1963 c a H i ng Chính ph v vi c nghiên c u, xây d ng, xét duy t, ban hành và qu n lý các tiêu chu n k thu t c a s n ph m công nghi p, nông nghi p; Xét ngh ngày 6/8/1981 c a C c trư ng C c tiêu chu n - o lư ng - ch t lư ng Nhà nư c, QUY T NNH i u 1: Nay ban hành tiêu chuNn Nhà nư c TCVN 3663-81. Rư u mùi. Phương pháp xác nh hàm lư ng ch t chi t chung. i u 2: Tiêu chuNn trên ban hành chính th c áp d ng, có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 1982 và ph i ư c nghiêm ch nh ch p hành trong t t c các ngành, các a phương có liên quan. Lê Kh c ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản