Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
48
lượt xem
5
download

Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg về ban hành Quy chế kho ngoại quan do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 212/1998/QĐ-TTg

 1. THỦ TƯỠNG CỘNG HOĂ€ XĂƒ HỘI CHỦ NGHĨA CHĂ NH PHỦ VIỆT NAM ******** Ä á»™c láºp - Tá»± do - Hạnh phĂºc ******** Số: 212/1998/QÄ -TTg HĂ Ná»™i, ngĂ y 02 thĂ¡ng 11 năm 1998 QUYẾT Ä á» NH CỦA THỦ TƯỠNG CHĂ NH PHỦ Sá» 212/1998/QÄ -TTG NGĂ€Y 02 THĂ NG 11 NÄ‚M 1998 VỀ BAN HĂ€NH QUY CHẾ KHO NGOẠI QUAN THỦ TƯỠNG CHĂ NH PHỦ Căn cứ Luáºt Tổ chức ChĂnh phủ ngĂ y 30 thĂ¡ng 9 năm 1992; Căn cứ PhĂ¡p lệnh hải quan ngĂ y 20 thĂ¡ng 02 năm 1990; Theo Ä‘á» nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, QUYẾT Ä á» NH: Ä iá» u 1. Ban hĂ nh kèm theo Quyết định nĂ y Quy chế kho ngoại quan. Ä iá» u 2. Quyết định nĂ y thay thế Quyết định số 104/TTg ngĂ y 16 thĂ¡ng 3 năm 1994 của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vá» việc ban hĂ nh Quy chế kho ngoại quan. Ä iá» u 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan chịu trĂ¡ch nhiệm hÆ°á»›ng dẫn thi hĂ nh việc thá»±c hiện Quyết định nĂ y. Ä iá» u 4. Quyết định nĂ y cĂ³ hiệu lá»±c thi hĂ nh sau 15 ngĂ y kể từ ngĂ y kĂ½. Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cÆ¡ quan ngang Bá»™, Thủ trưởng cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh, thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thi hĂ nh Quyết định nĂ y. Phan Văn Khải (Ä Ă£ kĂ½) QUY CHẾ KHO NGOẠI QUAN (Ban hĂ nh kèm theo Quyết định số 212/1998/QÄ -TTg ngĂ y 02 thĂ¡ng 11 năm 1998 của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ)
 2. ChÆ°Æ¡ng 1 QUY Ä á» NH CHUNG Ä iá» u 1. Kho ngoại quan lĂ khu vá»±c kho, bĂ£i được láºp trĂªn lĂ£nh thổ Việt Nam, ngăn cĂ¡ch vá»›i khu vá»±c xung quanh để tạm lÆ°u giữ, bảo quản hoặc thá»±c hiện má»™t số dịch vụ đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ từ nÆ°á»›c ngoĂ i, hoặc từ trong nÆ°á»›c Ä‘Æ°a vĂ o theo hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan được kĂ½ giữa chủ kho vĂ chủ hĂ ng dÆ°á»›i sá»± kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t của Hải quan. HĂ ng hoĂ¡ gá»i để tạm lÆ°u giữ, bảo quản trong Kho ngoại quan nếu lĂ hĂ ng xuất khẩu lĂ hĂ ng Ä‘Ă£ lĂ m xong thủ tục hải quan để xuất khẩu; nếu lĂ hĂ ng từ nÆ°á»›c ngoĂ i Ä‘Æ°a vĂ o lĂ hĂ ng chá» chuyển tiếp Ä‘i nÆ°á»›c khĂ¡c hoặc chá» lĂ m thủ tục nháºp khẩu vĂ o Việt Nam, chÆ°a phải ná»™p thuế nháºp khẩu. Chủ hĂ ng được bảo đảm quyá» n sở hữu đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ của mình gá»i trong Kho ngoại quan. Ä iá» u 2. Kho ngoại quan vĂ tất cả hĂ ng hoĂ¡, phÆ°Æ¡ng tiện váºn tải ra, vĂ o hoặc lÆ°u giữ, bảo quản trong Kho ngoại quan phải chịu sá»± kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t vĂ quản lĂ½ của cÆ¡ quan Hải quan. Ä iá» u 3. Những từ ngữ trong Quy chế nĂ y được hiểu nhÆ° sau: 1. "Chủ kho": LĂ doanh nghiệp được phĂ©p kinh doanh Kho ngoại quan. 2. "Chủ hĂ ng": LĂ ngÆ°á» i (phĂ¡p nhĂ¢n, thể nhĂ¢n) cĂ³ hĂ ng hoĂ¡ gá»i trong Kho ngoại quan. 3. "Ä áº¡i diện hợp phĂ¡p của chủ hĂ ng": LĂ ngÆ°á» i được chủ hĂ ng uá»· quyá» n theo quy định của phĂ¡p luáºt, kể cả ngÆ°á» i nÆ°á»›c ngoĂ i. Chủ hĂ ng phải chịu trĂ¡ch nhiệm trÆ°á»›c phĂ¡p luáºt vá» cĂ¡c quyết định đối vá»›i đại diện hợp phĂ¡p Ä‘Ă£ uá»· quyá» n. 4. "Hải quan Kho ngoại quan": LĂ Ä‘Æ¡n vị Hải quan trá»±c tiếp thá»±c hiện việc lĂ m thủ tục hải quan, kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ Ä‘Æ°a vĂ o, Ä‘Æ°a ra, lÆ°u giữ, bảo quản vĂ cĂ¡c dịch vụ trong Kho ngoại quan. ChÆ°Æ¡ng 2 THĂ€NH LẬP VĂ€ THUĂ KHO NGOẠI QUAN Ä iá» u 4. Kho ngoại quan được phĂ©p thĂ nh láºp ở cĂ¡c khu vá»±c sau:
 3. 1. CĂ¡c tỉnh, thĂ nh phố lĂ Ä‘áº§u mối giao lÆ°u hĂ ng hoĂ¡ giữa nÆ°á»›c ta vá»›i nÆ°á»›c ngoĂ i, cĂ³ lÆ°u lượng hĂ ng hoĂ¡ xuất nháºp khẩu lá»›n, cĂ³ Ä‘iá» u kiện thuáºn tiện cho việc váºn chuyển hĂ ng hoĂ¡ xuất nháºp khẩu. Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ quyết định từng trÆ°á» ng hợp cụ thể cĂ¡c tỉnh, thĂ nh phố được phĂ©p láºp Kho ngoại quan theo Ä‘á» nghị của Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh, thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng vĂ của Tổng cục Hải quan. 2. CĂ¡c Khu cĂ´ng nghiệp, khu cĂ´ng nghệ cao, khu chế xuất, đặc khu kinh tế (dÆ°á»›i Ä‘Ă¢y gá» i chung lĂ Khu cĂ´ng nghiệp) Ä‘Ă£ được cĂ¡c cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n cho phĂ©p thĂ nh láºp. Ä iá» u 5. ThĂ nh láºp Kho ngoại quan. 1. Doanh nghiệp nằm trĂªn địa bĂ n cĂ¡c khu vá»±c quy định tại khoản 1 Ä iá» u 4, khi xin phĂ©p thĂ nh láºp Kho ngoại quan phải cĂ³ cĂ¡c Ä‘iá» u kiện: a. Doanh nghiệp NhĂ nÆ°á»›c Việt Nam cĂ³ Ä‘á»™i ngÅ© cĂ¡n bá»™ cĂ³ trình Ä‘á»™ nghiệp vụ kinh doanh kho váºn, giao nháºn hĂ ng hoĂ¡ xuất nháºp khẩu, cĂ³ trình Ä‘á»™ vá» nghiệp vụ giao dịch thÆ°Æ¡ng mại quốc tế. b. CĂ³ giấy tá» hợp phĂ¡p vá» quyá» n sá» dụng cĂ¡c mặt bằng kho, bĂ£i cần thiết theo Ä‘Ăºng phĂ¡p luáºt. Kho, bĂ£i phải được ngăn cĂ¡ch vá»›i khu vá»±c xung quanh bằng hệ thống tÆ°á» ng rĂ o chắc chắn, cĂ³ trang bị cÆ¡ sở váºt chất kỹ thuáºt, bảo đảm an toĂ n cho ngÆ°á» i, phÆ°Æ¡ng tiện váºn chuyển, lÆ°u giữ, bảo quản hĂ ng hoĂ¡, thuáºn tiện cho việc kiểm tra, giĂ¡m sĂ¡t của Hải quan. c. Chấp hĂ nh tốt chĂnh sĂ¡ch phĂ¡p luáºt; quan hệ vá» kinh doanh, tĂ i chĂnh, tĂn dụng rõ rĂ ng. d. Ná»™p đầy đủ lệ phĂ thĂ nh láºp Kho ngoại quan theo quy định. e. Hồ sÆ¡ xin thĂ nh láºp Kho ngoại quan bao gồm: - Ä Æ¡n xin thĂ nh láºp Kho ngoại quan theo mẫu do Tổng cục Hải quan ban hĂ nh. - Văn bản Ä‘á» nghị của Bá»™ chủ quản hoặc Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh, thĂ nh phố gá»i Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vĂ Tổng cục Hải quan. - Giấy phĂ©p hoặc quyết định thĂ nh láºp doanh nghiệp. (Bản sao cĂ³ cĂ´ng chứng).
 4. - SÆ¡ đồ thiết kế khu vá»±c kho, bĂ£i thể hiện rõ Ä‘Æ°á» ng ranh giá»›i ngăn cĂ¡ch vá»›i bĂªn ngoĂ i, bố trĂ cĂ¡c kho hĂ ng, hệ thống Ä‘Æ°á» ng váºn chuyển ná»™i bá»™ khu kho, hệ thống bảo vệ, phĂ²ng, chữa chĂ¡y, Văn phĂ²ng kho vĂ nÆ¡i lĂ m việc của Ä‘Æ¡n vị Hải quan Kho. - BĂ¡o cĂ¡o giải trình cụ thể (bằng văn bản) vá» hoạt Ä‘á»™ng của kho. - Chứng từ vá» tĂ i khoản tại NgĂ¢n hĂ ng. - Chứng từ hợp phĂ¡p vá» quyá» n sá» dụng kho, bĂ£i. 2. Doanh nghiệp xin thĂ nh láºp Kho ngoại quan trong cĂ¡c Khu cĂ´ng nghiệp phải cĂ³ cĂ¡c Ä‘iá» u kiện sau: a. Phải lĂ doanh nghiệp cĂ³ chức năng kinh doanh kho váºn, giao nháºn hĂ ng hoĂ¡ xuất nháºp khẩu, cung ứng váºt tÆ°, nguyĂªn liệu nháºp khẩu cho Khu cĂ´ng nghiệp. b. Kho ngoại quan phải được thĂ nh láºp trong ranh giá»›i địa lĂ½ Khu cĂ´ng nghiệp. c. Chấp hĂ nh tốt chĂnh sĂ¡ch phĂ¡p luáºt; quan hệ vá» kinh doanh, tĂ i chĂnh, tĂn dụng rõ rĂ ng. d. Ná»™p đầy đủ lệ phĂ thĂ nh láºp Kho ngoại quan theo quy định. e. Hồ sÆ¡ xin thĂ nh láºp Kho ngoại quan: - Ä Æ¡n xin thĂ nh láºp Kho ngoại quan theo mẫu do Tổng cục Hải quan ban hĂ nh. - Quyết định chấp thuáºn đầu tÆ° của cÆ¡ quan cĂ³ thẩm quyá» n hoặc giấy phĂ©p đầu tÆ°, giấy chứng nháºn đăng kĂ½ kinh doanh. (Bản sao cĂ³ cĂ´ng chứng). - CĂ³ văn bản Ä‘á» nghị của Ban quản lĂ½ Khu cĂ´ng nghiệp cấp tỉnh, thĂ nh phố gá»i Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vĂ Tổng cục Hải quan. Má»—i Khu cĂ´ng nghiệp khĂ´ng quĂ¡ 01 doanh nghiệp được phĂ©p thĂ nh láºp Kho ngoại quan. - SÆ¡ đồ thiết kế khu vá»±c kho trong tổng thể Khu cĂ´ng nghiệp, thể hiện rõ: Ä Æ°á» ng ranh giá»›i ngăn cĂ¡ch vá»›i phần cĂ²n lại của Khu cĂ´ng nghiệp, vị trĂ cĂ¡c kho hĂ ng, hệ thống Ä‘Æ°á» ng váº- n chuyển ná»™i bá»™ khu kho, hệ thống bảo vệ, phĂ²ng chĂ¡y, chữa chĂ¡y, Văn phĂ²ng kho vĂ nÆ¡i lĂ m việc của Hải quan Kho. - BĂ¡o cĂ¡o giải trình cụ thể (bằng văn bản) vá» hoạt Ä‘á»™ng của Kho.
 5. - Hợp đồng thuĂª đất hoặc kho, bĂ£i trong Khu cĂ´ng nghiệp. Ä iá» u 6. Thủ tục xĂ©t cấp Giấy phĂ©p kinh doanh Kho ngoại quan. 1. Ä Æ¡n xin thĂ nh láºp Kho ngoại quan vĂ bá»™ hồ sÆ¡ được gá»i đến Hải quan tỉnh, thĂ nh phố. Trong phạm vi 15 ngĂ y kể từ ngĂ y nháºn được Ä‘Æ¡n vĂ hồ sÆ¡ của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố nghiĂªn cứu hồ sÆ¡, khảo sĂ¡t thá»±c tế kho, bĂ£i, cĂ³ bĂ¡o cĂ¡o vĂ kiến nghị vá»›i Tổng cục Hải quan. Trong phạm vi 15 ngĂ y kể từ ngĂ y nháºn được bĂ¡o cĂ¡o của Cục Hải quan tỉnh, thĂ nh phố vĂ hồ sÆ¡ của doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xem xĂ©t, trình Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Khi Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ chấp thuáºn, trong thá» i gian 15 ngĂ y Tổng cục Hải quan phải hoĂ n thĂ nh thủ tục cấp giấy phĂ©p thĂ nh láºp Kho ngoại quan. 2. Ä á»‹nh kỳ má»—i năm má»™t lần vĂ Ä‘á»™t xuất, Tổng cục Hải quan tiến hĂ nh kiểm tra tình hình hoạt Ä‘á»™ng của từng Kho ngoại quan để bĂ¡o cĂ¡o Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ vá» việc thá»±c hiện phĂ¡p luáºt, chấp hĂ nh Quy chế Kho ngoại quan của cĂ¡c doanh nghiệp được cấp giấy phĂ©p. Ä á»‘i vá»›i cĂ¡c trÆ°á» ng hợp chủ Kho ngoại quan vi phạm chĂnh sĂ¡ch, phĂ¡p luáºt liĂªn quan đến hoạt Ä‘á»™ng của Kho ngoại quan mĂ trong 1 năm cĂ³ 3 lần bị xá» lĂ½ hĂ nh chĂnh do vi phạm Quy chế Kho ngoại quan ở mức phạt tiá» n từ 20 triệu đồng trở lĂªn hoặc bị truy cứu trĂ¡ch nhiệm hình sá»± thì Tổng cục Hải quan ra Quyết định rĂºt Giấy phĂ©p. 3. Sau thá» i hạn 6 thĂ¡ng kể từ ngĂ y nháºn giấy phĂ©p thĂ nh láºp Kho ngoại quan, doanh nghiệp khĂ´ng Ä‘Æ°a Kho vĂ o hoạt Ä‘á»™ng mĂ khĂ´ng cĂ³ lĂ½ do chĂnh Ä‘Ă¡ng thì Tổng cục Hải quan ra quyết định rĂºt Giấy phĂ©p. 4. Căn cứ vĂ o nhu cầu kinh doanh, kiến nghị của doanh nghiệp vĂ phĂ¹ hợp vá»›i vị trà địa lĂ½ vĂ cĂ¡c Ä‘iá» u kiện hoạt Ä‘á»™ng của Kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan quyết định cho phĂ©p doanh nghiệp mở rá»™ng, thu hẹp, dịch chuyển địa Ä‘iểm Kho ngoại quan hoặc tạm thá» i sá» dụng cĂ¡c kho, bĂ£i gần khu vá»±c Kho ngoại quan trong thá» i gian nhất định để lÆ°u giữ hĂ ng gá»i Kho ngoại quan, nhÆ°ng phĂ i đảm bảo đủ cĂ¡c Ä‘iá» u kiện để quản lĂ½ chặt chẽ theo cĂ¡c quy định tại Quy chế nĂ y. Ä iá» u 7. Sau khi cĂ³ sá»± thoả thuáºn hoặc uá»· quyá» n của chủ hĂ ng, chủ Kho ngoại quan được phĂ©p lĂ m cĂ¡c dịch vụ sau Ä‘Ă¢y trong Kho ngoại quan: 1. Váºn chuyển hĂ ng hoĂ¡ từ cá»a khẩu vĂ o Kho ngoại quan vĂ từ Kho ngoại quan ra cá»a khẩu; 2. MĂ´i giá»›i tiĂªu thụ đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ gá»i Kho ngoại quan;
 6. 3. Thay mặt chủ hĂ ng lĂ m thủ tục hải quan; 4. MĂ´i giá»›i giĂ¡m định, bảo hiểm; 5. TĂ¡i chế, gia cố bao bì, Ä‘Ă³ng gĂ³i lại, bảo dưỡng, sá»a chữa hĂ ng hoĂ¡; cĂ¡c loại dịch vụ nĂ y phải thá»±c hiện trong Kho ngoại quan cĂ³ sá»± giĂ¡m sĂ¡t của Hải quan. 6. Váºn chuyển hĂ ng hoĂ¡ từ Kho ngoại quan nĂ y sang Kho ngoại quan khĂ¡c. Tổng cục Hải quan hÆ°á»›ng dẫn cụ thể việc thá»±c hiện Ä‘iá» u nĂ y. Ä iá» u 8. Chủ Kho ngoại quan trong cĂ¡c Khu cĂ´ng nghiệp ngoĂ i việc được thá»±c hiện cĂ¡c dịch vụ ghi tại Ä iá» u 7, cĂ²n được tạm nháºp khẩu hĂ ng hoĂ¡ lĂ váºt tÆ°, nguyĂªn liệu để cung cấp cho cĂ¡c doanh nghiệp sản xuất trong Khu cĂ´ng nghiệp Ä‘Ă³. HĂ ng hoĂ¡ nĂ y thuá»™c diện chÆ°a phải chịu thuế nháºp khẩu cho đến khi được phĂ©p nháºp khẩu chĂnh thức vĂ o Việt Nam. Tổng cục Hải quan hÆ°á»›ng dẫn cụ thể việc thá»±c hiện Ä‘iá» u nĂ y. Ä iá» u 9. ThuĂª Kho ngoại quan. 1. Ä á»‘i tượng được phĂ©p thuĂª Kho ngoại quan: - Doanh nghiệp, tổ chức nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ cĂ¡ nhĂ¢n ngÆ°á» i nÆ°á»›c ngoĂ i. - Doanh nghiệp Việt Nam thuá»™c cĂ¡c thĂ nh phần kinh tế được phĂ©p kinh doanh xuất nháºp khẩu. - Doanh nghiệp cĂ³ vốn đầu tÆ° nÆ°á»›c ngoĂ i. 2. Hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan: Hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan do chủ kho vĂ chủ hĂ ng thoả thuáºn theo yĂªu cầu chung của hai bĂªn, đảm bảo phĂ¹ hợp vá»›i chĂnh sĂ¡ch, phĂ¡p luáºt Việt Nam. Trong hợp đồng, nhất thiết phải ghi những ná»™i dung: tĂªn chủng loại hĂ ng hoĂ¡, số lượng, chất lượng hĂ ng hoĂ¡; thá» i hạn thuĂª kho, cĂ¡c dịch vụ ghi tại Ä iá» u 7 nếu chủ hĂ ng cĂ³ yĂªu cầu. Hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan phải được kĂ½ vĂ Ä‘Äƒng kĂ½ vá»›i cÆ¡ quan Hải quan cháºm nhất 24 giá» trÆ°á»›c khi hĂ ng tá»›i cá»a khẩu nháºp đầu tiĂªn của Việt Nam.
 7. 3. Thá» i hạn thuĂª Kho ngoại quan được quy định trong hợp đồng thuĂª kho nhÆ°ng khĂ´ng quĂ¡ 01 (má»™t) năm. Thá» i hạn thuĂª kho cĂ³ thể được gia hạn thĂªm 2 lần, má»—i lần khĂ´ng quĂ¡ 06 thĂ¡ng vĂ phải thĂ´ng bĂ¡o bằng văn bản cho Hải quan Kho ngoại quan trÆ°á»›c khi hợp đồng thuĂª kho hết hạn. TrÆ°á» ng hợp hợp đồng thuĂª kho Ä‘Ă£ hết hạn mĂ chủ hĂ ng khĂ´ng lĂ m thủ tục gia hạn thì hĂ ng hoĂ¡ bị xá» lĂ½ nhÆ° sau: - Nếu trong thá» i hạn 30 ngĂ y kể từ ngĂ y hết hạn hợp đồng mĂ chủ hĂ ng kĂ½ hợp đồng gia hạn thì Hải quan chấp nháºn hợp đồng gia hạn. - NgoĂ i 30 ngĂ y thì cứ 01 thĂ¡ng chủ kho phải thĂ´ng bĂ¡o cho chủ hĂ ng 01 lần. Trong 03 thĂ¡ng kể từ ngĂ y hết hạn hợp đồng, nếu chủ hĂ ng kĂ½ hợp đồng gia hạn thì xá» lĂ½ vi phạm hĂ nh chĂnh, chấp nháºn hợp đồng gia hạn. QuĂ¡ 03 thĂ¡ng kể từ ngĂ y hết hạn hợp đồng mĂ chủ hĂ ng khĂ´ng kĂ½ hợp đồng gia hạn thì chủ kho thĂ´ng bĂ¡o bằng văn bản cho chủ hĂ ng vĂ Hải quan Kho ngoại quan. Sau 15 ngĂ y kể từ ngĂ y cĂ´ng bố thĂ´ng bĂ¡o mĂ chủ hĂ ng khĂ´ng trả lá» i thì Hải quan tổ chức thanh lĂ½ theo quy định hiện hĂ nh, tiá» n thanh kĂ½ ná»™p ngĂ¢n sĂ¡ch NhĂ nÆ°á»›c sau khi trừ cĂ¡c chi phĂ lÆ°u kho, phĂ dịch vụ (nếu cĂ³) vĂ chi phĂ tổ chức thanh lĂ½ theo quy định của Bá»™ TĂ i chĂnh. - Trong thá» i hạn gá»i hĂ ng nếu chủ hĂ ng cĂ³ văn bản hoặc giữa chủ kho vĂ chủ hĂ ng cĂ¹ng cĂ³ văn bản thoả thuáºn từ bá» hĂ ng hoĂ¡ gá»i kho thì Hải quan tổ chức thanh lĂ½. Tiá» n thanh lĂ½ hĂ ng hoĂ¡ Ä‘Ă³ được xá» lĂ½ nhÆ° quy định nĂªu trĂªn. - Nếu hĂ ng hoĂ¡ bị hÆ° há» ng khĂ´ng cĂ²n sá» dụng được thì được phĂ©p tiĂªu huá»· theo quy định tại khoản 4, Ä iá» u 13 Quy chế nĂ y. ChÆ°Æ¡ng 3 THỦ TỤC HẢI QUAN Ä á» I Vá» I HĂ€NG HOĂ Ä Æ¯A VĂ€O, Ä Æ¯A RA VĂ€ LƯU GIá»® BẢO QUẢN TRONG KHO NGOẠI QUAN Ä iá» u 10. HĂ ng hoĂ¡ Ä‘Æ°a vĂ o, Ä‘Æ°a ra vĂ lÆ°u giữ, bảo quản trong Kho ngoại quan: 1. Tất cả cĂ¡c loại hĂ ng hoĂ¡ xuất khẩu Ä‘Ă£ lĂ m xong thủ tục Hải quan, hĂ ng từ nÆ°á»›c ngoĂ i Ä‘Æ°a vĂ o Việt Nam để chá» chuyển tiếp sang nÆ°á»›c khĂ¡c hoặc chá» nháºp khẩu vĂ o Việt Nam của cĂ¡c đối tượng được phĂ©p thuĂª Kho ngoại quan quy định tại khoản 1 Ä iá» u 9 Ä‘á» u được Ä‘Æ°a vĂ o lÆ°u giữ trong Kho ngoại quan, trừ cĂ¡c hĂ ng hoĂ¡ sau Ä‘Ă¢y:
 8. - HĂ ng hoĂ¡ giả mạo nhĂ£n hiệu hoặc tĂªn gá» i xuất xứ Việt Nam. - HĂ ng gĂ¢y nguy hiểm cĂ´ng cá»™ng hoặc Ă´ nhiá»…m mĂ´i trÆ°á» ng. - HĂ ng cấm xuất khẩu, cấm nháºp khẩu, trừ trÆ°á» ng hợp được Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ cho phĂ©p. Những hĂ ng hoĂ¡ tạm ngừng nháºp khẩu trong từng thá» i kỳ vẫn được phĂ©p Ä‘Æ°a vĂ o lÆ°u giữ trong Kho ngoại quan để xuất ra nÆ°á»›c ngoĂ i. HĂ ng tạm ngừng xuất khẩu khĂ´ng được phĂ©p Ä‘Æ°a vĂ o lÆ°u giữ trong Kho ngoại quan. 2. HĂ ng gá»i Kho ngoại quan chá» nháºp khẩu vĂ o thị trÆ°á» ng ná»™i địa bao gồm: - HĂ ng của chủ hĂ ng lĂ ngÆ°á» i nÆ°á»›c ngoĂ i chÆ°a kĂ½ hợp đồng bĂ¡n hĂ ng cho doanh nghiệp ở Việt Nam. - HĂ ng của doanh nghiệp Việt Nam nháºp khẩu từ nÆ°á»›c ngoĂ i nhÆ°ng chÆ°a lĂ m thủ tục hải quan nháºp khẩu vĂ o thị trÆ°á» ng ná»™i địa. 3. HĂ ng hoĂ¡ lÆ°u giữ, bảo quản trong Kho ngoại quan phải phĂ¹ hợp vá»›i hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan. HĂ ng hoĂ¡ Ä‘Æ°a vĂ o, Ä‘Æ°a ra Kho ngoại quan Ä‘á» u phải lĂ m thủ tục hải quan vĂ ná»™p lệ phĂ hải quan theo Ä‘Ăºng quy định. 4. Việc váºn chuyển hĂ ng hoĂ¡ từ cá»a khẩu hoặc từ địa Ä‘iểm táºp kết sau khi Ä‘Ă£ lĂ m xong thủ tục hải quan (đối vá»›i hĂ ng xuất khẩu Ä‘Æ°a vĂ o Kho ngoại quan) đến Kho ngoại quan hoặc từ Kho ngoại quan đến cá»a khẩu Ä‘á» u phải chịu sá»± giĂ¡m sĂ¡t, quản lĂ½ của Hải quan. Việc váºn chuyển nĂ y được tiến hĂ nh cả bằng Ä‘Æ°á» ng biển hoặc Ä‘Æ°á» ng bá»™; qua cĂ¡c cá»a khẩu quốc tế, quốc gia. TrÆ°á» ng hợp giao hĂ ng xuất khẩu Ä‘i qua cĂ¡c địa Ä‘iểm khĂ¡c, Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh biĂªn giá»›i xem xĂ©t quyết định từng địa Ä‘iểm cụ thể nhÆ°ng phải đảm bảo nguyĂªn tắc giữ vững lợi Ăch, chủ quyá» n an ninh quốc gia, tráºt tá»± biĂªn giá»›i vĂ chống buĂ´n láºu. Ä iá» u 11. Thủ tục Hải quan đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ Ä‘Æ°a vĂ o Kho ngoại quan: 1. HĂ ng từ nÆ°á»›c ngoĂ i đến cá»a khẩu đầu tiĂªn của Việt Nam trÆ°á»›c khi Ä‘Æ°a vĂ o Kho ngoại quan, chủ hĂ ng hoặc ngÆ°á» i đại diện hợp phĂ¡p của chủ hĂ ng phải ná»™p cho Hải quan Kho ngoại quan hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan, tá» khai vĂ cĂ¡c chứng từ
 9. 2. HĂ ng từ ná»™i địa Việt Nam Ä‘Æ°a vĂ o Kho ngoại quan bao gồm hĂ ng xuất khẩu Ä‘Ă£ lĂ m xong thủ tục hải quan chá» xuất khẩu; hĂ ng hết thá» i hạn tạm nháºp phải tĂ¡i xuất khẩu; hĂ ng do cÆ¡ quan NhĂ nÆ°á»›c cĂ³ thẩm quyá» n quyết định buá»™c phải tĂ¡i xuất khẩu. Ä á»‘i vá»›i hĂ ng từ ná»™i địa Việt Nam Ä‘Æ°a vĂ o Kho ngoại quan, chủ hĂ ng phải lĂ m đầy đủ cĂ¡c thủ tục hải quan nhÆ° đối vá»›i má»™t lĂ´ hĂ ng xuất khẩu, kể cả việc ná»™p thuế (nếu cĂ³) theo luáºt định. Chủ hĂ ng hoặc đại diện hợp phĂ¡p của chủ hĂ ng phải ná»™p cho Hải quan Kho ngoại quan hợp đồng thuĂª Kho ngoại quan, tá» khai hĂ ng xuất khẩu Ä‘Ă£ lĂ m xong thủ tục Hải quan, tá» khai hĂ ng Ä‘Æ°a vĂ o Kho ngoại quan vĂ cĂ¡c chứng từ cần thiết khĂ¡c do Tổng cục Hải quan quy định để lĂ m thủ tục nháº- p kho. Ä iá» u 12. Thủ tục hải quan đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ Ä‘Æ°a ra khá» i Kho ngoại quan: 1. Ä Æ°a hĂ ng ra nÆ°á»›c ngoĂ i: Chủ hĂ ng hoặc đại diện hợp phĂ¡p của chủ hĂ ng xuất hĂ ng hoĂ¡ trong kho ra nÆ°á»›c ngoĂ i phải thá»±c hiện khai bĂ¡o hải quan vĂ xuất trình cho Hải quan Kho ngoại quan: - Tá» khai hĂ ng hoĂ¡ xuất. - Giấy uá»· quyá» n xuất hĂ ng (nếu chÆ°a được uá»· quyá» n trong hợp đồng thuĂª kho). - Phiếu xuất kho. Hải quan Kho ngoại quan đối chiếu bá»™ chứng từ khai bĂ¡o khi xuất kho vá»›i chứng từ khi lĂ m thủ tục nháºp kho vĂ thá»±c tế lĂ´ hĂ ng, nếu phĂ¹ hợp thì lĂ m thủ tục xuất, thá»±c hiện chế Ä‘á»™ niĂªm phong hải quan hoặc Ă¡p tải hĂ ng đến cá»a khẩu xuất hĂ ng. Nếu lĂ´ hĂ ng của má»™t hợp đồng xuất má»™t lần khĂ´ng hết thì trừ lĂ¹i cho đến hết số lượng hĂ ng hoĂ¡ ghi trong hợp đồng. Trong trÆ°á» ng hợp gặp khĂ³ khăn trong việc giao hĂ ng thì thá» i hạn lÆ°u giữ hĂ ng tại khu vá»±c cá»a khẩu biĂªn giá»›i cÅ©ng khĂ´ng được quĂ¡ 180 ngĂ y. Nếu tại khu vá»±c cá»a khẩu biĂªn giá»›i cĂ³ Kho ngoại quan thì phải gá»i vĂ o Kho ngoại quan để chá» xuất khẩu. Sau thá» i hạn 180 ngĂ y, nếu hĂ ng hoĂ¡ chÆ°a Ä‘Æ°a hết ra khá» i Việt Nam thì chủ hĂ ng hoặc đại diện hợp phĂ¡p của chủ hĂ ng phải kĂ½ hợp đồng gá»i hẳn vĂ o Kho ngoại quan biĂªn giá»›i hoặc kĂ½ hợp đồng Ä‘Æ°a hĂ ng trở lại Kho ngoại quan cÅ© vĂ lĂ m thủ tục nháºp Kho trở lại.
 10. 2. Nháºp hĂ ng hoĂ¡ vĂ o Việt Nam: a. HĂ ng từ nÆ°á»›c ngoĂ i tạm gá»i Kho ngoại quan, hĂ ng hết thá» i hạn tạm nháºp phải lĂ m thủ tục tĂ¡i xuất gá»i Kho ngoại quan nếu được phĂ©p nháºp khẩu Ä‘Æ°a vĂ o tiĂªu thụ tại thị trÆ°á» ng ná»™i địa Việt Nam thì coi nhÆ° hĂ ng hoĂ¡ nháºp khẩu từ nÆ°á»›c ngoĂ i vĂ o Việt Nam vĂ phải thá»±c hiện đầy đủ cĂ¡c quy định hiện hĂ nh đối vá»›i hĂ ng hoĂ¡ nháºp khẩu. Thá» i Ä‘iểm nháºp khẩu lĂ thá» i Ä‘iểm Hải quan đăng kĂ½ tá» khai hĂ ng nháºp khẩu. HĂ ng vi phạm phĂ¡p luáºt cĂ³ quyết định xá» lĂ½ buá»™c phải tĂ¡i xuất gá»i Kho ngoại quan khĂ´ng được nháºp khẩu trở lại. b. HĂ ng hoĂ¡ từ Kho ngoại quan Ä‘Æ°a vĂ o Khu chế xuất vĂ Khu cĂ´ng nghiệp, Khu cĂ´ng nghệ cao vĂ ngược lại coi nhÆ° hĂ ng nháºp khẩu từ nÆ°á»›c ngoĂ i hoặc xuất khẩu ra nÆ°á»›c ngoĂ i thá»±c hiện theo Quy chế nĂ y vĂ Quy chế Khu cĂ´ng nghiệp, Khu chế xuất, Khu cĂ´ng nghệ cao ban hĂ nh kèm theo Nghị định số 36/CP ngĂ y 24 thĂ¡ng 4 năm 1997 của ChĂnh phủ. Ä iá» u 13. Quản lĂ½ lÆ°u giữ, bảo quản hĂ ng trong Kho ngoại quan. 1. Má» i sá»± dịch chuyển hĂ ng hoĂ¡ trong kho hoặc từ kho nĂ y sang kho khĂ¡c phải thĂ´ng bĂ¡o Hải quan Kho ngoại quan. Ä á»ƒ thá»±c hiện cĂ¡c dịch vụ ghi tại Ä iá» u 7 của Quy chế nĂ y, chủ kho phải thĂ´ng bĂ¡o cho Hải quan Kho ngoại quan trÆ°á»›c khi thá»±c hiện vĂ phải chịu sá»± giĂ¡m sĂ¡t của Hải quan Kho ngoại quan trong suốt quĂ¡ trình thá»±c hiện. 2. Chủ Kho ngoại quan phải mở sổ sĂ¡ch theo dõi xuất, nháºp kho theo mẫu thống nhất vĂ chế Ä‘á»™ ghi chĂ©p bĂ¡o cĂ¡o do Tổng cục Hải quan quy định. 3. HĂ ng năm, chủ kho phải tổ chức kiểm kĂª hĂ ng tồn Ä‘á» ng trong Kho ngoại quan dÆ°á»›i sá»± giĂ¡m sĂ¡t của Hải quan Kho ngoại quan. Ä á»‹nh kỳ 06 thĂ¡ng, 01 năm chủ Kho ngoại quan phải bĂ¡o cĂ¡o cho Hải quan Kho ngoại quan vá» hoạt Ä‘á»™ng của Kho ngoại quan. 4. Trong trÆ°á» ng hợp muốn tiĂªu huá»· những lĂ´ hĂ ng đổ vỡ, hÆ° há» ng, giảm phẩm chất hoặc quĂ¡ thá» i hạn sá» dụng phĂ¡t sinh trong quĂ¡ trình lÆ°u kho, phải cĂ³ thoả thuáºn bằng văn bản giữa chủ hĂ ng hoặc đại diện hợp phĂ¡p của chủ hĂ ng vá»›i chủ Kho gá»i cho Hải quan tỉnh, thĂ nh phố nÆ¡i cĂ³ Kho ngoại quan. Việc tiĂªu huá»· những lĂ´ hĂ ng nĂ y phải lĂ m đầy đủ thủ tục theo quy định của Tổng cục Hải quan. ChÆ°Æ¡ng 4 XỬ LĂ VI PHẠM
 11. Ä iá» u 14. Những hĂ nh vi vi phạm cĂ¡c Ä‘iá» u khoản trong Quy chế nĂ y, tuỳ theo tĂnh chất vĂ mức Ä‘á»™ vi phạm sẽ bị xá» lĂ½ theo PhĂ¡p lệnh xá» lĂ½ vi phạm hĂ nh chĂnh hoặc bị truy cứu trĂ¡ch nhiệm hình sá»±. ChÆ°Æ¡ng 5 Ä IỀU KHOẢN THI HĂ€NH Ä iá» u 15. Quy chế nĂ y thay thế Quy chế Kho ngoại quan ban hĂ nh kèm theo Quyết định số 104/TTg ngĂ y 16 thĂ¡ng 3 năm 1994 vĂ cĂ³ hiệu lá»±c thi hĂ nh theo Quyết định số 212/1998/QÄ -TTg ngĂ y 02 thĂ¡ng 11 năm 1998 của Thủ tÆ°á»›ng ChĂnh phủ. Ä iá» u 16. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan cĂ³ trĂ¡ch nhiệm hÆ°á»›ng dẫn thi hĂ nh Quy chế nĂ y, Bá»™ trưởng, Thủ trưởng cĂ¡c cÆ¡ quan ngang Bá»™, Thủ trưởng cÆ¡ quan thuá»™c ChĂnh phủ, Chủ tịch Uá»· ban nhĂ¢n dĂ¢n tỉnh, thĂ nh phố trá»±c thuá»™c Trung Æ°Æ¡ng cĂ³ trĂ¡ch nhiệm thi hĂ nh Quy chế nĂ y.
Đồng bộ tài khoản