Quyết định số 212/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
56
lượt xem
1
download

Quyết định số 212/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 212/2003/QĐ-BCN về việc ban hành tiêu chuẩn ngành do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 212/2003/QĐ-BCN

 1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 212/2003/QĐ-BCN Hà N i, ngày 09 tháng 12 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này 02 Tiêu chu n ngành: 24 TCN 82 – 2003 : B t gi y – Ư c lư ng đ b i 24 TCN 83 – 2003 : B t gi y tái ch - Ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o Tiêu chu n này áp d ng trong các lĩnh v c s n xu t, xu t nh p kh u và tiêu dùng n i đ a; có hi u l c áp d ng k t ngày 01 tháng 01 năm 2003. Đi u 2. V trư ng V Khoa h c Công ngh có trách nhi m hư ng d n th c hi n Quy t đ nh này. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , T ng Giám đ c T ng Công ty Gi y Vi t Nam, và các doanh nghi p s n xu t, kinh doanh gi y trong c nư c có trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TH TRƯ NG Nguy n Xuân Thúy
 2. 2 TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 82 : 2003 B T GI Y – Ư C LƯ NG Đ B I HÀ N I - 2003
 3. 3 L I NÓI Đ U Tiêu chu n ngành 24 TCN 82 : 2003 B t gi y – Ư c lư ng đ b i đư c biên so n d a theo Tiêu chu n TAPPI T 213 om - 97 24TCN 82 : 2003 do Vi n Công nghi p Gi y và Xenluylô biên so n; V khoa h c công ngh trình duy t; B Công nghi p ra quy t đ nh ban hành s 212 / 2003 / QĐ - BCN ngày 09 tháng 12 năm 2003.
 4. 4 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 24 TCN 82 : 2003 B CÔNG NGHI P Có hi u l c t : 01 - 01 - 2004 B T GI Y – Ư C LƯ NG Đ B I Pulp – Estimation of dirt 1 M c đích và ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp ư c lư ng đ b i trong b t gi y m i và b t gi y tái ch dư i d ng các đ m có di n tích màu đen tương đương v i đ th ư c lư ng kích thư c b i TAPPI. Phương pháp này đư c dùng đ ư c lư ng đ b i giúp cho các nhà máy l a ch n lo i b t gi y thích h p cho s n xu t gi y in và gi y vi t. 2 Tiêu chu n vi n d n TCVN 4360 : 2001 B t gi y – L y m u th nghi m. 3 Đ nh nghĩa 3.1 B i B i là các ph n t ngo i lai không ph i là xơ s i b t gi y có trong t b t gi y mà khi ki m tra b ng ánh sáng ph n x , ánh sáng không đi qua, có màu s c tương ph n v i ph n còn l i c a t b t 2 gi y và có di n tích màu đen tương đương 0,04 mm ho c l n hơn. 3.2 Di n tích màu đen tương đương Di n tích màu đen tương đương c a các h t b i xác đ nh theo di n tích c a các đ m tròn trên n n tr ng c a đ th ư c lư ng đ b i TAPPI. Chú thích : Di n tích màu đen tương đương ư c lư ng đư c c a h t b i màu xám ho c có màu khác nh hơn di n tích th c c a chúng, ngư c v i khi cư ng đ màu c a chúng tương ph n m nh v i màu n n. Như v y, di n tích màu đen tương đương c a đ m đen trong b t gi y chưa t y tr ng đư c coi là nh hơn di n tích th c vì ngo i quan c a chúng không rõ ràng như khi trong b t gi y t y tr ng. 4 Thi t b , d ng c 4.1 Đ th ư c lư ng kích thư c b i (hình 1) Đ th là m t t m nh kích thư c kho ng 89 mm x 127 mm, có m t lo t các đ m tròn đen v i các di n tích khác nhau trên n n tr ng, h s ph n x ánh sáng bư c sóng 457 nm c a n n tr ng là 81,5 ± 1% và các đ m đen là 2,4 ± 0,4 %. Theo Graff t t c các đ m tròn trên đ th hi n nay, tr 2 danh sách li t kê, có đ chính xác trong kho ng 10% ho c 0,005 mm . V i đ chính xác đ c bi t, di n tích ch đ nh đư c thay đ i và ghi trong ngo c đơn : 1,00 (1,08); 0,80 (0,76); 0,60 (0,58); 0,40 (0,42); 0,30 (0,31); 0,25 (0,26); 0,20 (0,21); 0,15 (0,16); 0,10 (0,11); 0,09 (0,10). Đ th là b n photocopy,ho c b c plastic không cho k t qu tương đương và không đư c s d ng trong phương pháp này.
 5. 5 Khi c n đ chính xác cao, kích thư c h t đư c đo trên kính hi n vi và hi u ch nh theo h s phóng đ i. Hình 1 - Đ th ư c lư ng kích thư c b i TAPPI 4.2 S chi u sáng 2 Ánh sáng tr ng ho c t nhiên đư c ch nh h p đ có đ sáng trên các m u th kho ng 535 Im/m (50 fc). Vì ánh sáng nh hư ng như nhau đ n ngo i quan c a các h t b i và các đ m tròn so sánh trên đ th , nên không dùng ánh sáng m nh. Đ i v i các t b t gi y không ph ng, đ t ngu n sáng v trí đ không t o ra bóng c a nó. 5 L y m u và chu n b m u L y m u theo TCVN 4360: 2001. 5.1 B t gi y d ng t m L y ít nh t là 10 t , thích h p nh t là 20 t ho c nhi u hơn; m i t có di n tích c a m i m t t i 2 thi u là 1500 cm . Các t đư c l y t ki n b t gi y là thích h p. 5.2 B t gi y d ng mi ng L y đ s lư ng các mi ng b t gi y có đư ng kính 75 mm ho c 100 mm. Chia các mi ng m u 2 thành 10 nhóm, m i nhóm có t ng di n tích t i thi u là 570 cm ho c l n hơn. Có th l y các mi ng m u có di n tích nh hơn, nhưng lư ng m u th c n l y ph i nhi u hơn. 5.3 B t gi y d ng huy n phù Xeo m u b t gi y thành t b ng ph u l c Buchner ho c trên máy xeo t . Đ nh lư ng t m u t i 2 2 thi u là 200 g/m và s lư ng t sao cho có t ng di n tích không nh hơn 4000 cm cho c hai m t. D ng c l y m u và đ ng m u ph i đư c r a s ch trư c khi s d ng. Làm khô các t m u trong b t kỳ thi t b nào thích h p, không đư c đ các t m u nhi m b n. 5.4 B t gi y d ng các m nh v n Đánh tơi m u trong nư c và xeo thành t m u như 4.3. 6 Cách ti n hành 6.1 B t gi y s ch
 6. 6 Đ t t m u ch không có b i và ki m tra c hai m t, t t nh t là đ t t m u lên m t t gi y to và s ch. Quan sát t m u t i v trí vuông góc v i b m t c a nó. Chú thích 1 : Đi u này đ c bi t quan tr ng v i các t b t gi y không ph ng vì di n tích t đư c tính theo nguyên t c hình h c và b qua s tăng di n tích do các đư ng rãnh. N u t b t gi y và các h t b i đư c nhìn t góc tiêu chu n đ n b m t t b t gi y thì nh hư ng c a bóng đư ng ng n đư c b qua. Dùng ch i lông quét nh các h t b i bám h trên b m t t b t gi y. Đ m các h t b i có di n tích 2 màu đen tương đương 0,04 mm ho c l n hơn. Ghi l i di n tích màu đen tương đương c a t ng 2 h t b i tính theo mm . Khi ư c lư ng di n tích màu đen tương đương c a h t b i màu trên t b t tr ng ho c h t b i đen trên t b t m u, l a ch n trên đ th TAPPI đ m đen thích h p nghĩa là có th nhìn rõ như nhau. N u chúng cùng nhìn rõ ho c có di n tích màu đen tương đương thì c h t b i và đ m đã l a ch n không th phân bi t đư c t i cùng m t kho ng cách khi chuy n kh i t m nhìn, ho c cùng bi n m t khi nhìn qua phim có đ tán x ánh sáng không đáng k , phim đó tương t như gi y bóng m nhưng có đ đ ng đ u hơn. Chú thích 2 : Trong khi đ m b i n u th y các m nh b i l không thông thư ng như xác côn trùng ho c v t b i không đ i di n cho lô hàng (đư c kh ng đ nh qua vi c quan sát các t b t khác) thì b qua. Chú thích 3 : Các ph n thô cũng có th đ m như là các h t b i n u nhìn th y chúng khi nhìn t i góc tiêu chu n v i v m t t b t gi y, ho c có th báo cáo riêng n u c n thông tin đó. 6.2 B t gi y b n N u b t gi y b n và có r t nhi u các h t b i nhìn th y đư c trên t m u, trong trư ng h p đó ch n đ m liên quan đ c trưng trên đ th TAPPI có di n tích màu đen tương đương trung bình 2 ho c l n hơn t i thi u cho m t c b i có trên t ng 500 cm c a b m t t b t gi y. (Kích c c a 2 2 các đ m liên quan đư c l a ch n có th t 0,08 mm đ i v i b t gi y s ch đ n 0,25 mm ho c l n hơn đ i v i b t gi y b n.) Làm m t t m che có l th ng gi a ho c góc v i di n tích b ng m t ph n năm di n tích c a t b t gi y. Ki m tra c hai m t c a t b t gi y t i nơi không có b i. Nhìn t b t gi y vuông góc v i b m t c a nó (xem chú thích 1) Không s d ng t m che, dùng ch i lông quét nh các h t b i bám h trên b m t t b t gi y. Sau đó đ m các h t b i còn l i có di n tích màu đen tương đương b ng ho c l n hơn đ m liên quan đã l a ch n. Ghi l i di n tích màu đen tương đương c a t ng h t b i theo milimet vuông. S d ng t m che, đ m t ng h t b i trên ph n l th ng có kích cõ nh hơn đ m liên quan nhưng 2 b ng ho c l n hơn 0,04 mm . Ghi l i di n tích màu đen tương đương c a t ng h t b i theo milimet vuông. 7 Tính toán k t qu Tính k t qu trung bình c a đ b i theo milimet vuông trên mét vuông (ph n tri u) l y chính xác t i hai ch s có nghĩa. 7.1 B t gi y s ch S d ng nguyên t c hình h c, xác đ nh t ng di n tích c a c hai m t t b t gi y theo mét vuông. B qua s tăng di n tích do các đư ng ng n. T ng di n tích màu đen tương đương c a các h t b i trên c hai m t tính b ng milimet vuông. Tính t ng di n tích c a các h t b i b ng milimet vuông trên di n tích b m t đã ki m tra tính b ng mét vuông. 7.2 B t gi y b n S d ng nguyên t c hình h c, xác đ nh t ng di n tích c a c hai m t t b t gi y theo mét vuông, Tính di n tích màu đen tương đương c a các h t b i trên c hai m t là t ng di n tích màu đen tương đương c a các h t b i b ng và l n hơn c ng 5 l n di n tích màu đen tương đương c a các h t b i nh hơn đ m liên quan đã ch n đư c đ m như 5.2 trên toàn b di n tích ki m tra. Tính t ng di n tích các h t b i b ng milimet vuông trên di n tích b m t b t gi y đã ki m tra tính b ng mét vuông. 8 Đ chính xác
 7. 7 Đ chính xác đư c đánh giá d a trên s li u th c nghi m v i ba lô b t gi y có m c b i trong 2 2 2 2 kho ng 1 mm /m và 5 mm /m . Các lô b t gi y này đư c th nghi m trên các t b t gi y t i b n phòng thí nghi m khác nhau. 8.1 Đ l p l i (trong m t phòng thí nghi m ): 15 % 8.2 Đ tái l p (gi a các phòng thí nghi m) : 90%. Các s li u trên là đ i v i b t gi y s ch. Đ chính xác c a phương pháp gi m khi lư ng b i đ m đư c tăng. Đ chính xác th p vì s đánh giá khác nhau c a ngư i th nghi m. Phương pháp đư c s d ng m c dù đ chính xác không cao vì đây là phương pháp xác đ nh đ b i hi n có t t nh t. 9 Báo cáo th nghi m Báo cáo th nghi m g m các ph n sau: 1) các tiêu chu n liên quan; 2) đ a đi m và th i gian th nghi m; 3) đ c đi m c a m u th ; 4) k t qu ; 5) di n tích và s t b t gi y đã ti n hành ki m tra; 6) các yêu t nh hư ng t i k t qu th nghi m;
 8. 8 TCN TIÊU CHU N NGÀNH 24 TCN 83 : 2003 B T GI Y TÁI CH – Ư C LƯ NG CÁC PH N T CH T DÍNH VÀ CH T D O HÀ N I - 2003
 9. 9 L I NÓI Đ U Tiêu chu n ngành 24 TCN 83 : 2003 B t gi y tái ch – Ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o đư c biên so n d a theo Tiêu chu n ISO 15360 – 1 : 2000 và ISO 15360 – 2 : 2001. 24TCN 83 : 2003 do Vi n Công nghi p Gi y và Xenluylô biên so n; V khoa h c công ngh trình duy t; B Công nghi p ra quy t đ nh ban hành s 212 / 2003 / QĐ - BCN ngày 09 tháng 12 năm 2003.
 10. 10 M cl c 24 TCN 83 : 2003 g m các ph n sau Trang Ph n 1 – Phương pháp quan sát b ng m t thư ng……………………..3 Ph n 2 – Phương pháp phân tích hình nh……………………………10 Ph l c A……………………………………………………………..23 Ph l c B……………………………………………………………..24
 11. 11 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM 24 TCN 83 : 2003 B CÔNG NGHI P Có hi u l c t : 01 - 01 - 2004 B t gi y táI ch - Ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o 10 Recycled pulps – Estimation of stickies and plastic Ph n 1 : Phương pháp quan sát b ng m t thư ng Part1 : Visual method 1 M c đích và ph m vi áp d ng Tiêu chu n này quy đ nh phương pháp ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o cho t t c các lo i b t gi y tái ch . Tiêu chu n này ch xác đ nh các ph n t ch t dính và ch t d o còn l i trên lư i sàng v i kích c quy đ nh. Tiêu chu n này không xác đ nh t ng lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o th c có trong m u b t gi y. 2 Tiêu chu n vi n d n TCVN 4407 : 2001 B t gi y – Xác đ nh đ khô. TCVN 4360 : 2001 B t gi y – L y m u th nghi m. 3 Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1 Các ph n t ch t dính Các ph n t ch t dính là nhóm các v t li u khác nhau còn l i trên lư i sàng thí nghi m (5.2) có kích thư c 100 µm ho c 150 µm, bám dính v i các v t mà chúng ch m vào t i nhi t đ thư ng ho c ch t i nhi t đ và áp su t cao, ho c khi thay đ i môi trư ng pH. Chú thích 1 – Các ch t dính thư ng g p: các s n ph m nh n đư c t ph n còn l i c a các lo i v t li u như m c, h c ín, ch t nhi t d o, sáp và xà phòng v i các ion kim lo i đa hoá tr ho c các lo i ch t k t dính nh y áp. Chú thích 2 – Các ph n t ch t dính có th là h p ch t c a các v t li u k t dính cũng như các m nh ch t d o không bám dính và xơ s i xenluylô. 3.2 Các ph n t ch t d o Các ph n t ch t d o là các polyme không bám dính còn l i trên lư i sàng thí nghi m (5.2) có kích c quy đ nh, tr xenluylô. Chú thích – Các ch t d o thư ng g p: v t li u polyme nh n đư c t các g c như polyethylene, polypropylene, polyester, các ch t tráng ph lưu hoá b ng tia c c tím và polystyrene. 3.3 Lư i sàng Lư i sàng là m t d ng c trong phòng thí nghi m dùng đ l p vào thi t b sàng l c đ tách các ph n t ch t dính và ch t d o ra kh i xơ s i xenluylô. 4 Nguyên t c M u b t gi y d ng huy n phù đã đánh tơi đư c l c qua sàng thí nghi m có kích c quy đ nh cho t i khi nư c l c s ch. V t li u còn l i trên lư i sàng đư c l y ra và chuy n vào gi y l c. Xác đ nh t ng s và di n tích các ph n t ch t dính và ch t d o riêng bi t. 5 D ng c và thi t b 5.1 Máy đánh tơi 5.2 Thi t b sàng l c trong phòng thí nghi m Đ c tính k thu t c a thi t b sàng l c trong phòng thí nghi m đư c miêu t trong ph l c A.
 12. 12 5.3 Gi y l c Nên dùng gi y l c có c l c trung bình ho c nhanh. 5.4 K p g p 5.5 D ng c chi u sáng D ng c chi u sáng có ngu n sáng thích h p đ ki m tra các ph n t ch t dính và ch t d o trên gi y l c b ng ánh sáng ph n x . Ánh sáng ph i đ m nh đ đ m b o nhìn th y h t các ph n t có di n tích đư c quy đ nh là nh nh t. 5.6 Bàn quan sát Bàn quan sát có d ng c chi u sáng v i đ sáng đo đư c trên m t bàn ph i trong kho ng 2 2 2500 cd/m đ n 3000 cd/m . Bàn ph i đư c che đ không b nh hư ng c a ánh n ng ho c ánh sáng t các ngu n sáng xung quanh. Bàn quan sát ch c n khi xác đ nh các ph n t ch t dính t i nhi t đ và áp su t cao, xem ph n 7.5.3. 5.7 Kính lúp ho c kính hi n vi Kính lúp có đ phóng đ i t 2 đ n 4 l n; kính hi n vi có đ phóng đ i t 10 đ n 40 l n (tuỳ ch n). 5.8 Kim tách 5.9 B ph n ép nóng o o B ph n ép nóng có kh năng ép 690 kPa ± 20 kPa t i nhi t đ không đ i 150 C ± 10 C. 5.10 Đ th so sánh Đ th so sánh trong ph l c B. 5.11 Gi y th m Gi y th m đư c làm t b t gi y hoá h c t y tr ng ho c b t v i, không gia keo, không có hoá ch t ph gia, không có b i nhìn th y đư c và không có ch t huỳnh quang. Gi y th m có cùng kích 2 2 thư c v i t m u ho c l n hơn t m u 30%, đ nh lư ng 250 g/m ± 25 g/m , đ hút nư c Klemm không nh hơn 50mm và s thay đ i kích thư c do ngâm nư c không l n hơn 3% theo c hai chi u.V i kích thư c t gi y th m 40 mm x 40 mm sau khi ngâm 2 giây trong nư c có nhi t đ 23 o 2 2 C và đ róc nư c t m t góc b t kỳ trong 30 giây ph i có kh i lư ng là 450 g/m ± 50 g/m . 5.12 T s y o o T s y có kh năng duy trì đư c nhi t đ 105 C ± 2 C. 6 L ym u N u ư c lư ng hàm lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o đ i di n cho m t lô b t gi y, thì l y m u theo quy đ nh trong TCVN 4360 : 2001. N u phép th s d ng phương pháp l y m u khác thì l y m u sao cho đ i di n nh t. 7 Cách ti n hành 7.1 Nhi t đ T t c các thao tác trong ph n này tr 7.5.3 (các ph n t ch t dính t i nhi t đ cao) đ u đư c ti n o o hành t i nhi t đ phòng (t 20 C đ n 25 C). 7.2 Ti n x lý m u Xác đ nh đ khô theo TCVN 4407 : 2001. Ngâm m u khô gió trong nư c ít nh t là 4 gi (có th s d ng nư c dùng trong sinh ho t). T m b t gi y ư t có th đánh tơi ngay (xem 5.1). M u b t gi y d ng huy n phù v i n ng đ 10% ho c nh hơn không c n đánh tơi. Đánh tơi b t gi y v i kh i lư ng và n ng đ phù h p v i thi t b s d ng. Đi u ki n đánh tơi ph i ghi trong báo cáo th nghi m. Có th s d ng phương pháp đánh tơi b t gi y theo ISO 15319. Trong phương pháp này lư ng b t gi y s d ng là 50 g – 60 g khô tuy t đ i đư c đánh tơi trong 2700 ml nư c cho t i khi b t gi y phân tán hoàn toàn.
 13. 13 N u c n, xác đ nh n ng đ c a huy n phù b t gi y theo ISO 4119: n u n ng đ nh hơn 0,3% l y ít nh t là 500 ml m u; n ng đ t 0,3% đ n 1% l y kho ng 100 g m u; n ng đ l n hơn 1% l y o o kho ng 100 g m u. S y gi y l c trong kho ng nhi t đ 105 C và 150 C đ n kh i lư ng không đ i, và cân ngay. Đ t gi y l c vào ph u l c Buchner và làm ư t. Đ m u th vào ph u và ti n hành l c có hút chân không. L y gi y l c và xơ s i trên đó ra kh i ph u và cho vào t s y, s y t i kh i lư ng không đ i và cân. T t c các l n cân l y chính xác t i 0,01 g. N ng đ b t gi y (X) đư c tính theo công th c sau: m1 − m 2 X = m3 Trong đó m1 là kh i lư ng b t gi y và gi y l c sau khi s y tính b ng gam; m2 là kh i lư ng gi y l c sau khi s y tính b ng gam; m3 là kh i lư ng m u th tính b ng gam; 7.3 Sàng l c huy n phù b t gi y đã đánh tơi Đ t ng ph n huy n phù b t gi y vào sàng theo hư ng d n c a nhà s n xu t thi t b . Ti n hành l c cho t i khi nư c l c trong. T ng lư ng b t gi y s d ng đư c khuy n cáo là 100 g khô tuy t đ i. Lư ng b t gi y s d ng có th nhi u hơn ho c ít hơn 100 g ph thu c vào hàm lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o có trong nó. 7.4 L y ph n v t li u còn l i trên lư i sàng Đ t sàng theo phương th ng đ ng trong d ng c ch a thích h p và r a các m t lư i đ u tiên là t phía dư i, sau đó là phía trên b ng vòi nư c l nh v i áp su t cao cho t i khi l y đư c t t c các ph n còn l i trên lươí sàng (s d ng lư ng nư c c n thi t t i thi u). L c huy n phù b t gi y qua gi y l c (5.3) sao cho các ph n t ch t dính và ch t d o phân tán đ u trên gi y l c. S t gi y l c s d ng ph thu c vào lư ng v t li u còn l i trên lư i sàng. Chú thích – M t s thi t b sàng l c có b ph n t đ ng đ chuy n ph n v t li u còn l i trên lư i vào gi y l c. Khi t t c huy n phù b t gi y đã đư c l c h t, ki m tra l i lư i sàng. N u còn b t c ph n t ch t dính ho c ch t d o nào còn sót l i trên lư i thì l y chúng ra kh i sàng b ng k p g p (5.4) và đ t vào m t trong các t gi y l c. o Đ t t t c các t gi y l c m i t lên m t t gi y th m (5.11) và s y t i nhi t đ 105 C v i th i gian 1 gi trong t s y. 7.5 Xác đ nh các ph n t ch t dính và ch t d o Ki m tra các t gi y l c b ng m t thư ng đ nh n bi t d ng các ph n t có m t. Ghi l i s lư ng c a các ph n t ch t dính, ch t d o và ư c lư ng di n tích c a t ng ph n t . Tính t ng di n tích c a t ng d ng ph n t . Có th s d ng kính lúp ho c kính hi n vi hình nh n i (5.7) đ nh n bi t các ph n t ch t dính và ch t d o, nhưng không s d ng đ đ m s lư ng các ph n t có m t ho c ư c lư ng di n tích c a chúng. 7.5.1 Xác đ nh và ư c lư ng kích c c a các ph n t ch t dính t i nhi t đ thư ng Các ph n t ch t dính thư ng đ c và d ng tròn, chúng có th liên k t v i ch t đi u màu và ph m m u nên thư ng có m u. B t đ u xác đ nh t các ph n t có kích c l n nh t và nên dùng kim tách (5.8). N u các ph n t bám dính ho c g n vào gi y l c thì s d ng đ th so sánh (5.10) đ ư c lư ng kích c c a chúng. L t ngư c m i ph n t ch t dính đã xác đ nh; l p l i s ư c lư ng kích c đ i v i t ng ph n t có m t. Ghi l i t ng s các ph n t có m t và tính t ng di n tích c a chúng theo milimet vuông. 7.5.2 Xác đ nh và ư c lư ng kích c c a các ph n t ch t d o
 14. 14 Các ph n t ch t d o thư ng có d ng m nh ho c d ng s i và t p h p l i thành búi. Chúng có th không m u ho c có m u, nhưng ít khi là màu đen. B t đ u xác đ nh t các ph n t có kích c l n nh t ch c ch n không ph i là ch t dính, ki m tra chúng b ng kính lúp ho c kính hi u vi và v i k p g p. N u các ph n t không co giãn và có ngo i quan đáp ng tiêu chu n thì s d ng đ th so sánh (5.10) đ ư c lư ng kích c . L t ngư c t ng ph n t ch t d o và ư c lư ng di n tích c a chúng. Báo cáo t ng s các ph n t và tính t ng di n tích c a chúng theo milimet vuông. 7.5.3 Xác đ nh và ư c lư ng kích c c a các ph n t ch t dính t i nhi t đ và áp su t cao M t s các ph n t ch t dính như các lo i có ngu n g c t keo nhi t d o ch rõ r t khi nhi t đ và áp su t cao và tr l i d ng không ph i là ch t dính khi tr l i nhi t đ thư ng. Vì kho ng nhi t đ và áp su t làm cho các ph n t ch t dính m m ra r t r ng, nên s ư c lư ng chúng là không b t bu c. Ph n này ch áp d ng đ i v i ngu n b t gi y tái ch có ch a keo dính bìa sách. Đ t các t gi y l c vào b ph n ép nóng (5.9) trong 10 phút ± 2 phút t i áp su t 690 kPa ± 20 kPa o o và nhi t đ 150 C ± 10 C. Các ph n t ch t dính s có ngo i quan là các đ m trong m trên gi y l c. Đ t t gi y l c lên bàn quan sát (5.6). L t ngư c các đ m trong m và s d ng đ th so sánh đ ư c lư ng di n tích. Ghi l i t ng s các đ m trong m và tính t ng di n tích c a chúng theo milimet vuông. Báo cáo giá tr c a các ph n t ch t dính t i nhi t đ cao. 8 Tính toán k t qu 8.1 S lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o Báo cáo riêng s lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o t i nhi t đ thư ng, s lư ng ph n t ch t dính t i nhi t đ và áp su t cao n u có xác đ nh. Tính t ng s lư ng ph n t ch t dính và ch t d o trên m t kilogam b t gi y theo công th c sau: a Y= m Trong đó Y là t ng s ph n t ch t dính ho c ch t d o bi u di n b ng giá tr s trên m t kilogam b t gi y khô tuy t đ i; a là t ng s ph n t ch t dính ho c ch t d o đ m đư c; m là kh i lư ng b t gi y khô tuy t đ i tính b ng kilogam; 8.2 Di n tích ph n t ch t dính và ch t d o Tính t ng di n tích c a ph n t ch t dính và ch t d o trên m t đơn v kh i lư ng b t gi y theo công th c sau: A X = m Trong đó X là t ng di n tích ph n t ch t dính ho c ch t d o trên m t đơn v kh i lư ng b t gi y, bi u di n b ng milimet vuông trên kilogam; A là t ng di n tích ph n t ch t dính ho c ch t d o tính theo milimet vuông; m là kh i lư ng b t gi y khô tuy t đ i tính b ng kilogam; 9 Đ chính xác Năm phòng thí nghi m s d ng thi t b sàng l c Somerville fractionator ho c Pulmac Master Screen đ ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o trong m t lô b t gi y đã lo i m c, k t qu đư c ghi trong b ng 1. B NG 1 Các ch s S lư ng trên m t kilogam b t gi y khô tuy t đ i
 15. 15 Kho ng đ m 30 - 70 30 – 100 H s sai khác, % 35 - 68 15 – 45 S sai khác bao g m c s không đ ng nh t c a lô b t gi y th nghi m và s khác nhau c a thi t b sàng l c s d ng. 10 Báo cáo th nghi m Báo cáo th nghi m g m các ph n sau a) các tiêu chu n vi n d n; b) t t c các thông tin c n thi t v m u th c) s lư ng ph n t ch t dính t i nhi t đ thư ng, nhi t đ cao (n u có xác đ nh) và ch t d o trên m t kilogam b t gi y khô tuy t đ i, t ng di n tích c a chúng bi u di n b ng milimet vuông trên kilogam b t gi y khô tuy t đ i; d) kh i lư ng b t gi y th nghi m; e) đi u ki n đánh tơi b t gi y (n ng đ b t và s vòng đánh tơi); f) d ng thi t b sàng l c s d ng; g) th i gian sàng l c; h) nhi t đ và áp su t s d ng đ xác đ nh các ph n t ch t dính t i nhi t đ cao n u có th nghi m; i) các đi m đ c bi t trong khi th nghi m; j) các y u t làm nh hư ng t i k t qu th nghi m; B T GI Y TÁI CH - Ư C LƯ NG CÁC PH N T CH T DÍNH VÀ CH T D O RECYCLED PULPS – ESTIMATION OF STICKIES AND PLASTICS PH N 2 – PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÌNH NH Part 2 : Image analysis method 1 M c đích và ph m vi áp d ng Ph n này c a tiêu chu n quy đ nh phương pháp ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o trong t t c các lo i b t gi y tái ch . Nguyên t c tách các ph n t ch t dính và ch t d o như ph n 1, nhưng k thu t quan sát và đ m đư c thay th b ng phương pháp phân tích hình nh. Ph n này c a tiêu chu n cho phép s d ng các thi t b sàng l c thí nghi m khác nhau cũng như lư i có kích c khác nhau, khi áp d ng phương pháp xác đ nh. Thi t b sàng l c và lư i sàng s d ng không qui đ nh c th , vì kho ng các ph n t ch t dính và ch t d o tìm đư c trong b t gi y tái ch r t r ng. Có nhi u thi t b sàng l c thích h p dùng cho phép xác đ nh này. Chú ý – Tiêu chu n này ch ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o còn l i trên lư i sàng có kích c quy đ nh trong đi u ki n áp su t và nhi t đ c a phương pháp th . Tiêu chu n này không xác đ nh t ng lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o th c có trong m u th . 2 Các tiêu chu n vi n d n TCVN 4407 : 2001 B t gi y – Xác đ nh đ khô. TCVN 3460 : 2001 B t gi y – L y m u th nghi m. 3 Thu t ng và đ nh nghĩa 3.1 Các ph n t ch t dính Nhóm các v t li u khác nhau còn l i trên lư i sàng thí nghi m (5.2) có kích thư c 100 µm ho c 150 µm, bám dính v i các v t mà chúng ch m vào; các ph n t ch t dính có th dính v i các v t khác t i nhi t đ thư ng ho c ch dính khi nhi t đ và áp su t cao ho c thay đ i pH.
 16. 16 Chú ý 1 – Các ch t dính thư ng g p: các s n ph m nh n đư c t ph n còn l i c a các lo i v t li u như m c, h c ín, ch t nhi t d o, sáp và xà phòng v i các ion kim lo i đa hoá tr ho c các lo i ch t k t dính nh y áp Chú ý 2 – Các ph n t ch t dính có th là h p ch t c a các v t li u k t dính cũng như các m nh ch t d o không bám dính và xơ s i xenluylô. 3.2 Các ph n t ch t d o Các ph n t ch t d o là các polyme không bám dính còn l i trên lư i sàng thí nghi m (5.2) có kích c quy đ nh, tr xenluylô. Chú ý – Các ch t ch t d o thư ng g p: v t li u polyme nh n đư c t các g c như polyethylene, polypropylene, polyester, các ch t tráng ph lưu hoá b ng tia c c tím và polystyrene. 4 Nguyên t c M u b t gi y đã đánh tơi đư c r a qua thi t b sàng l c thí nghi m có kích c nh t đ nh cho t i khi dung d ch l c trong. V t li u còn l I trên lư i sàng đư c l y ra và chuy n vào gi y l c. Các ph n t ch t dính đư c đánh d u b ng b t oxit nhôm ho c b ng ch t tráng ph n mà chúng kéo ra kh i gi y tráng. Ch t d o là các ph n t rõ nét trên gi y l c đư c nhu m đen còn các ph n t ch t dính đư c che ph b ng b t silic cacbua đen. Các ph n t ch t dính và ch t d o đư c xác đ nh b ng phương pháp phân tích hình nh. Xác đ nh t ng s các ph n t ch t dính và ch t d o. 5 Thi t b và d ng c 5.1 Máy đánh tơi 5.2 Thi t b sàng l c thí nghi m Thi t b sàng l c thí nghi m đư c miêu t trong ph l c A. 5.3 H th ng phân tích hình nh H th ng phân tích hình nh dùng đ chi u sáng, ki m tra và dò tìm các hình nh. H th ng phân tích hình nh đư c s d ng ph i có kh năng quét ho c ki m tra hình nh trên t ng di n tích gi y l c mà các ph n t ch t dính và ch t d o đã đư c gom l i trên đó (đư ng kính 20 cm ho c l n hơn).H th ng phân tích hình nh bao g m các ph n sau: 5.3.1 Bàn soi Bàn soi thư ng bao g m có m t m t ph ng đ đ t m u th và đ u dò. Bàn soi đư c che đ tránh b nh hư ng c a ánh sáng xung quanh. M u th là t gi y l c mà trên đó có các ph n t ch t dính và ch t d o. Hình d ng chính xác c a bàn soi ph thu c vào đ u dò s d ng. 5.3.2 Đ u dò hình nh Đ u dò ho c b quét ho c camera theo nguyên t c đ u dò v i m c xám t i thi u 256 c a đ nh y và nh đi m v t lý dư i 50 µm/pixel sao cho b n nh đi m k nhau có di n tích k t k p là 0,01 2 mm ho c nh hơn. Đ u dò hình nh ph i quan sát đư c h t b m t c a t m u theo đúng tiêu chu n. 5.3.3 B ph n chi u sáng B ph n chi u sáng không phân c c v i chi u dài bư c sóng n m trong ph n nhìn b ng m t thư ng c a quang ph , mà 95% ánh sáng ph n x t m t ph ng tr ng s trong kho ng 380 nm và o o 750 nm. B ph n chi u sáng g m ít nh t hai ph n t chi u sáng t i góc t i là 45 ± 5 , đư c đ t o đ i nhau t i góc 180 . B ph n chi u sáng thích h p hơn g m b n ph n t , m i ph n t có tia o o o sáng t i t i góc 45 ± 5 , đư c đ t sao cho b n ph n t đ i l n nhau các góc 90 . B ph n o o chi u sáng thích h p nh t có ánh sáng khu ch tán ho c đ i x ng qua tr c v i góc t i là 45 ± 5 . S chi u sáng đ ng đ u trên di n tích bàn soi v i b t c ph n m m nào ph i có đ chính xác trong kho ng ± 4%. 5.3.4 Ph n m m phân tích hình nh Ph n m m phân tích hình nh có kh năng xác đ nh đư c cư ng đ trung bình (“m c xám”) c a hình nh dò đư c, ví d ph n t ch t dính ho c ch t d o cũng như cư ng đ trung bình c a n n xung quanh đ m khi ki m tra các y u t hình nh c a ph n t ch t dính ho c ch t d o đã s hoá 2 s d ng k thu t l c “centre-surround”. Kích c tiêu chu n c a b l c ph n m m là 1,0 mm di n tích trung tâm trên ph n t ch t dính ho c ch t d o. Ph n m m ph i có kh năng đi u ch nh đư c
 17. 17 di n tích này theo yêu c u đ t i đư c toàn b hình nh dò đư c c a ph n t ch t dính ho c ch t d o. Đi m b t đ u dò là 10% c a 100% thang tương ph n trên đ th so sánh (ph l c B). Đi m b t đ u dò đư c áp d ng gi a s tương ph n và cư ng đ n n trung bình theo đ nh nghĩa b ng b l c xung quanh tâm. 5.4 Đ th hi u ch nh Đ th hi u ch nh đư c ch ra trong ph l c B. Đ th là m t t m phim v i m t lo t các đ m m u xám và đen có hình d ng, di n tích và s tương ph n khác nhau. Đ th đư c s d ng đ ki m tra đ c tính c a h th ng phân tích hình nh. 5.5 Ph u l c Buchner Ph u l c Buchner có màng l c thu tinh đư ng kính 20 cm ho c l n hơn. Ph u l c có th đư c thay th b ng máy xeo Rapid-Kothen. 5.6 Gi y l c tr ng ho c đen Gi y l c tr ng ho c đen có thành ph n là 100% xơ s i xenluylô, m c l c trung bình nhanh có kích thư c v a v i ph u ho c v i kích c t gi y xeo trên máy (5.5). 5.6.3 Gi y l c tr ng đ đánh d u các ph n t ch t dính b ng b t kim lo i. 5.6.4 Gi y l c đen đ đánh d u các ph n t ch t dính b ng ch t tráng ph n b bóc ra t gi y tráng. 5.7 Gi y không dính Là gi y đư c tráng ph silicon. 5.8 T s y o o T s y có kh năng duy trì đư c nhi t đ 105 C ± 5 C. 5.9 B ph n ép nóng o o B ph n ép nóng có kh năng ép t i áp su t 95 kPa ± 5 kPa, nhi t đ 94 C ± 4 C trong 10 phút. B ph n s y khô trong máy xeo Rapid Kothen có đi u ki n thích h p. 5.10 Đĩa thu tinh Đĩa thu tinh có kích thư c x p x 25 cm x 20 cm. Kích thư c chính xác c a đĩa không quan tr ng, nhưng ph i đ m b o kích thư c nh nh t c a nó ph i l n hơn kích thư c c a gi y l c. 5.11 T m kim lo i T m kim lo i có đ nh hình tròn v i đư ng kính 28 cm ± 1 cm và kh i lư ng 6,0 kg ± 0,1 kg, đáy có cùng kích thư c như đ nh ho c l n hơn. Đáy c a t m kim lo i có th có hình d ng khác, ví d hình tròn có đư ng kích nh nh t 28 cm, hình vuông có kích thư c c nh 28 cm ho c các hình d ng yêu c u khác. 5.12 D ng c r a D ng c đ r a ph n l c (xem 10.4.2) là m t vòi phun nư c có áp su t kho ng 0,1 MPa, t c đ ch y kho ng 10 ml/phút và cách m t ph n l c kho ng 180 mm. 5.13 Bút d đen ch u nư c. 6 Hoá ch t 6.3 Đ đánh d u các ph n t ch t dính b ng b t kim lo i 6.3.3 B t oxit nhôm tr ng, b t Al2O3 tinh ch có kích thư c h t lo i F 220. 6.3.4 Dung d ch màu đen đ nhu m màu xenluylô. Lo i m c màu đen thương ph m là thích h p. 6.3.5 B t silic cacbua (SiC) màu đen, có kích c h t lo i F 220. 6.4 Đ đánh d u các ph n t ch t dính b ng ch t tráng ph n đư c bóc ra t gi y tráng 6.4.3 Gi y tráng, đư c quy đ nh như sau : gi y đ đư c làm t b t gi y hoá h c, đ nh lư ng 2 70 g/m , thành ph n ch t tráng g m canxi cacbonnat và keo t ng h p, tráng m t m t t 2 2 50 g/m đ n 55 g/m , đ tr ng ISO 85% ± 3%, đ b n liên k t gi a các l p 2,0 kN/m th
 18. 18 nghi m theo DIN 54516 ho c 5,5 kPa ± 1,5 kPa th nghi m theo TAPPI T 541 đ i v i đ nh 2 lư ng c a c t gi y t 120 g/m đ n 125 g/m , kích thư c c a t gi y ph i đ r ng đ che ph h t t gi y l c m u đen có các ph n t ch t dính. Khi đ t ti p xúc v i các ph n t ch t dính trong đi u ki n nhi t đ và áp su t như quy đ nh 5.9, ch t tráng ph n ph i dính v i các ph n t ch t dính đ làm cho t gi y l c m u đen có các ch m tr ng. Ki m tra đ b n liên k t c a l p tráng trong đi u ki n th nghi m b ng cách ti n hành như ph n 10.4.1 v i t gi y l c không có các ph n t ch t dính, trong trư ng h p này không có các ch m màu tr ng xu t hi n trên t gi y l c màu đen. Tương t như v y v i t gi y l c màu đen có ch a các ph n t ch t dính thì s có các ch m tr ng nhìn th y đư c trên gi y l c đen. 7 L ym u Đ ư c lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o trong m t lô b t gi y, l y m u theo TCVN 4360 : 2001. N u phép th đư c ti n hành trên m u đư c l y theo phương pháp khác, thì ph i vi t rõ trong báo cáo th nghi m ngu n g c c a m u th và phương pháp l y m u s d ng. T m u nh n đư c, ch n m u th đ i di n nh t cho m u đã l y. 8 Đi u ch nh và hi u ch nh h th ng phân tích hình nh Ho t đ ng c a h th ng phân tích hình nh theo hư ng d n c a nhà s n xu t. Hi u ch nh ph n m m h th ng phân tích hình nh b ng đ th (5.4) theo hư ng d n c a nhà s n xu t. Dùng đ th đ ki m tra h th ng phân tích hình nh, đ i v i t t c các đ m t i đ tương ph n 100% ph i có đ chính xác trong kho ng ± 5%. N u không đ t tiêu chu n, hi u ch nh l i theo hư ng d n đi kèm c a h th ng phân tích hình nh. Đ t ph n m m c a h th ng phân tích hình nh theo các ph n t đư c chia thành nhi u lo i d a trên di n tích đo đư c. Gi i h n dư i cho lo i có kích c nh nh t ph thu c vào kích c m t lư i s d ng.S lo i kích c ph n t có th khác nhau d a vào các thông tin yêu c u. Lo i kích c l n nh t không có gi i h n trên, như v y t t c các ph n t có m t s đư c báo cáo. Ph n m m có m t s kh năng tính toán như đ m t ng s các ph n t ch t dính các lo i kích c đã l a ch n, đo đư c t ng di n tích c a các ph n t ch t dính đã xác đ nh, l p bi u đ và t n s c a s phân b . 9 Ti n x lý m u Xác đ nh đ khô theo TCVN 4407 : 2001. Ngâm b t gi y khô gió ít nh t là 4 gi trong nư c (có th s d ng nư c sinh ho t), v i t m b t gi y m có th đánh tơi ngay. Huy n phù b t gi y có n ng đ 10% ho c nh hơn không c n đánh tơi. Đánh tơi b t gi y phù h p v i thi t b sàng l c s d ng. Lư ng b t gi y dùng đ th nghi m có th khác nhau ph thu c vào lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o có trong nó. Đ i v i b t gi y tái ch , như b t gi y đã đư c lo i kh m c thư ng có lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o m c th p v a ph i, thì lư ng b t gi y th nghi m là 50 g khô tuy t đ i.V i b t gi y có m c các ph n t ch t dính và ch t d o cao hơn thì lư ng b t gi y th nghi m có th gi m xu ng 10 g khô tuy t đ i. Ti n hành th nghi m ba m u song song, như v y kh i lư ng b t gi y yêu c u x p x 150 g. N u c n, xác đ nh n ng đ huy n phù b t gi y theo ISO 4119: n u n ng đ nh hơn 0,3% l y ít nh t là 500 ml m u; n ng đ t 0,3% đ n 1% l y kho ng 100 g m u; n ng đ l n hơn 1% l y o o kho ng 100 g m u. S y gi y l c trong kho ng nhi t đ 105 C và 150 C đ n kh i lư ng không đ i, và cân ngay. Đ t gi y l c vào ph u l c Buchner và làm ư t. Đ m u th vào ph u và ti n hành l c có hút chân không. L y gi y l c và xơ s i trên đó ra kh i ph u và cho vào t s y, s y t i kh i lư ng không đ i và cân. T t c các l n cân l y chính xác đ n 0,01 g. N ng đ b t gi y (X) đư c tính theo công th c sau: m1 − m 2 X = m3 Trong đó
 19. 19 m1 là kh i lư ng b t gi y và gi y l c sau khi s y tính b ng gam; m2 là kh i lư ng gi y l c sau khi s y tính b ng gam; m3 là kh i lư ng m u th tính b ng gam; 10 Cách ti n hành 10.3 Quá trình sàng l c m u b ng thi t b sàng l c Theo hư ng d n c a nhà s n xu t thi t b sàng l c s d ng, ti n hành sàng l c m u cho t i khi nư c l c trong. Chú ý th i gian sàng l c. 10.4 Quá trình l c m u b ng gi y l c M t s thi t b sàng l c thí nghi m có b ph n t đ ng chuy n các ph n t ch t dính ho c ch t d o sang gi y l c, nên bư c này đư c b qua. Đ i v i các thi t b sàng l c các ph n t ch t dính và ch t d o còn l i trên lư i sàng thì ti n hành như sau. L y lư i sàng ra kh i thi t b sàng l c và đ t theo phương th ng đ ng lên m t d ng c ch a phù h p. R a lư i sàng đ u tiên t phía dư i sau đó lên phía trên b ng vòi phun nư c nh có áp su t cao. C n th n đ l y đư c h t ph n v t li u còn l i trên lư i sàng cho vào d ng c ch a. S d ng lư ng nư c c n thi t t i thi u đ l y đư c h t ph n v t li u. Đ t t gi y l c (5.6.1) lên ph u l c Buchner (5.5). L c và r a dung d ch có ch a các ph n t ch t dính và ch t d o qua gi y l c có hút chân không cho t i khi lo i h t nư c. Khi l c huy n phù b t gi y ph i đ m b o các ph n t ch t dính ho c ch t d o đư c phân b đ u.Trong trư ng h p lư ng các ph n t ch t dính và ch t d o l n thì chia m u th ra l c nhi u l n trên nhi u t gi y l c đ tránh các ph n t b ch ng lên nhau, ho c dùng lư ng m u th ít hơn. Chú ý – Có th s d ng máy xeo Rapid thay cho ph u l c Bucher. Khi t t c huy n phù b t gi y đã đư c l c, ki m tra l i lư i sàng, n u còn sót l i các ph n t ch t dính và ch t d o thì ph i l y ra và chuy n chúng vào gi y l c. 10.5 Xác đ nh các ph n t ch t dính theo cách đánh d u b ng b t kim lo i 10.5.3 X lý nhi t L y t gi y l c ra kh i ph u l c và dùng t gi y tráng silicon đ t lên m t có ch a các ph n t ch t dính và ch t d o. Đ t t gi y l c và t gi y tráng silicon v i t gi y l c phía dư i vào b ph n ép o nóng t i áp su t 95 kPa ± 5 kPa, nhi t đ 94 C trong 10,0 phút ± 0,5 phút. 10.5.4 Nhu m m u L y t gi y tráng silicon ra kh i t gi y l c. Ki m tra các ph n t đã gom đư c trên gi y l c b ng m t thư ng. Lo i b kim lo i ho c các ph n không ph i là xenluylô mà rõ ràng không ph i là các ph n t ch t dính ho c ch t d o theo như đ nh nghĩa trong ph n 3. Trong khi lo i các ph n t đó, n u có ph n t nào bám dính v i các ph n t ch t dính ho c ch t d o thì không lo i. Không lo i các ph n thô và xơ s i g vì chúng s b nhu m đen và không gây c n tr khi phân tích. Cho dung d ch nhu m đen xenluylô (6.1.2) vào đĩa thu tinh (5.10) sâu kho ng 15 mm. Cho t gi y l c đi qua ph m màu sao cho b m t c a t gi y l c ư t toàn b và xơ s i xenluylô trong t gi y l c đư c nhu m đen, còn các ph n t ch t dính và ch t d o không b nhu m m u. Đ t t gi y l c ư t đã đư c nhu m m u lên t gi y th m v i các ph n t ch t dính và ch t d o phía trên. Sau khi lo i ph n ph m m u dư, đ t t gi y l c lên t gi y th m m i và đ t l i t gi y tráng silicon lên trên cùng. Đ t t gi y th m ho c t gi y l c lên trên t gi y tráng silicon đ tránh ph m m u dính ra thi t b s y khô. L p l i quá trình ép nóng như ph n 10.3.1. 10.5.5 Xác đ nh các ph n t ch t dính Sau quá trình s y khô, b t gi y th m và t gi y tráng silicon. C n th n r c m t l p d y và đ u b t oxit nhôm tr ng (6.11) lên t gi y l c.Đ t l i t gi y tráng silicon,hai t gi y th m và s y trong o o t s y t i nhi t đ 105 C ± 2 C, áp su t kho ng 950 Pa trong 10,0 phút ± 0,5 phút. Đ đ t áp
 20. 20 su t yêu c u đó, đ t các t gi y gi a hai t m kim lo i (5.11). Các t m kim lo i đư c đ trong t s y sao cho đ t nhi t đ yêu c u trong su t quá trình s y. B t gi y th m và lo I oxit nhôm th a b ch y b ng cách c m t m u theo phương th ng đ ng và dùng ch i lông nh , m m ph i nh . Ki m tra t gi y b ng m t thư ng. Các ph n t ch t dính s b ph m t l p oxit nhôm và có m u tr ng trên n n m u đen.Dùng k p g p đ lo i v t li u không ph i là ch t dính. Đôi khi s nhìn th y các m nh nh ch t d o tr ng, chúng có th đư c lo i b ho c nhu m m u b ng bút d đen (5.13), vì v y s không nh n th y trong h th ng phân tích. Đ t t gi y mà các ph n t ch t dính đã đư c ph tr ng lên bàn soi c a h th ng phân tích hình nh (5.3). Thao tác thi t b theo đúng hư ng d n c a nhà s n xu t. Ti n hành xác đ nh trên t ng di n tích c a t gi y và in k t qu xác đ nh đư c. 10.4 Xác đ nh các ph n t ch t dính theo cách đánh d u b ng ch t tráng ph n màu tr ng 10.4.1 X lý nhi t Sau khi l c, đ t t gi y tráng (6.2.1) lên trên t gi y l c m u đen m (10.2) và đ t chúng vào gi a hai t gi y th m. Ti n hành s y khô trong b ph n ép nóng (5.9) ho c trong máy xeo Rapid Kothen (5.9). 10.4.2 R a Sau khi x lý nhi t, l y t gi y tráng ra kh i t gi y l c đen. R a h t các m nh, ph n thô, s n và các ch t b n khác không có tính dính cũng như xơ s i b ng vòi phun ph ng v i th i gian t 20 giây đ n 25 giây. Áp su t nư c kho ng 0,1 MPa, t c đ ch y kho ng 10 l/phút. Kho ng cách gi a đ u phun và gi y l c kho ng 180 mm. 10.4.3 S y khô Ph lên t gi y l c đen t gi y tráng silicon (5.7) và s y khô trong b ph n ép nóng v i th i gian 5 o o phút ho c trong máy xeo Rapid Kothen (5.9) t i áp su t 95 kPa, nhi t đ 94 C ± 4 C. 10.4.4 Xác đ nh lư ng các phân t ch t dính Lo i t gi y tráng silicon. Các ph n t ch t dính s b đánh d u b ng ch t tráng ph n màu tr ng trên n n đen c a gi y l c. Ki m tra t gi y b ng m t thư ng. N u còn l i các ph n t không có tính dính hơi nhu m màu (xơ s i, các ch t b n) trên gi y l c đen thì lo i ho c s d ng bút d đen (5.13) đ nhu m đen chúng. Đ t t gi y l c có các ph n t ch t dính đã đư c đánh d u b ng ch t tráng ph n màu tr ng lên bàn soi c a h th ng phân tích. Thao tác thi t b theo hư ng d n c a nhà s n xu t. Ti n hành xác đ nh trên t ng di n tích c a t m u th và in k t qu . 10.5 Xác đ nh các ph n t ch t d o Quá trình xác đ nh ch t d o ti n hành như 10.3.1 và 10.3.2. Sau khi ti n hành xong giai đo n s y khô th hai, lo i t gi y th m và t gi y tráng silicon. C n th n r c lên t gi y l c m t l p b t silic cacbua đen (6.1.3) đ y và đ ng đ u. Đ t l i lên t gi y l c o o t gi y tráng silicon và hai t gi y th m, ti n hành s y trong t s y t i nhi t đ 105 C ± 5 C v i áp su t kho ng 950 Pa trong 10 phút ± 0,5 phút. Đ đ t đư c áp su t đó đ t các t gi y vào gi a hai t m kim lo i (5.11). Các t m kim lo i đư c đ trong t s y sao cho đ t nhi t đ yêu c u trong su t quá trình s y. Lo i các t gi y th m. Lo i b t silic cacbua th a b ng cách c m t m u theo phương th ng đ ng và dùng ch i lông m m, nh ph i nh . Các ph n t ch t dính có màu đen và không nhìn th y đư c trên t gi y l c đã đư c nhu m đen. Các ph n t ch t d o không b ph màu đen b ng b t silic cacbua s là các đ m tương ph n nhu m màu nh trên n n đen. Đ t t m u lên bàn soi c a h th ng phân tích hình nh. Thao tác thi t b theo hư ng d n c a nhà s n xu t. Ti n hành xác đ nh trên t ng di n tích c a t m u và in k t qu . 10.6 Tính toán các ph n t ch t dính và ch t d o
Đồng bộ tài khoản