Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
27
lượt xem
4
download

Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh dự toán NSNN năm 2007 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT LỊCH NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 212/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NSNN NĂM 2007 BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31 tháng 7 năm 2007 của Quốc hội khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XII Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán Ngân sách nhà nước năm 2007; Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 1073/BTC-HCSN ngày 19/01/2007 về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2007 của Bộ Bộ Văn hoá -Thông tin; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh dự toán ngân sách Nhà nước năm 2007 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo biểu mẫu đính kèm. Điều 2. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2007 được điều chỉnh, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này KT. BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH THỨ TRƯỞNG Trần Chiến Thắng ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007 Đơn vị: Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam (Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2007)
  2. Đơn vị tính: triệu đồng Dự toán giao Điều chỉnh tăng, Dự toán đầu năm 2007 giảm (+ -) theo Nội dung sau khi (Điều chỉnh lần dự toán được điều chỉnh 1/2007) giao 1. Sự nghiệp Bảo tàng (16- 11.100 0 11 .100 09) Kinh phí thực hiện tự chủ 4.100 4.100 1.4. Các khoản chi khác 4.100 4.100 Kinh phí không thực hiện tự chủ 7.000 7.000 1. 1 Chi thanh toán cá nhân 1 .2 Chi nghiệp vụ chuyên môn 1-000 2-500 3-500 1.3 Chi mua sắm. sửa chữa 6-000 -2-500 3.500 lớn ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NSNN NĂM 2007 Đơn vị: Cục Di sản Văn hóa (Kèm theo Quyết định số 212/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 8 năm 2007) Đơn vị tính: triệu đồng
  3. Dự toán Điều Dự toán sau Nội dung giao đầu chỉnh điều chỉnh năm Tổng số 3.600 0 3.600 1. Sự nghiệp Bảo tàng ( Loại 16-09 ) 3.600 0 3.600 2. Chi nghiệp vụ chuyên môn 3-Chi mua sắm sửa chữa lớn 1 .600 +1700 3.300 4.Các khoản chi khác 0 +100 100
Đồng bộ tài khoản