Quyết định số 213/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
3
download

Quyết định số 213/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 213/2003/QĐ-UB về phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục-Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 213/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 213/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V PHÊ DUY T L TRÌNH TRI N KHAI TH C HI N CÁC CHƯƠNG TRÌNH D ÁN PHÁT TRI N NGU N NHÂN L C C A NGÀNH TH D C-TH THAO THÀNH PH NĂM 2003 N 2005 CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994; Căn c K ho ch s 3136/KH-UB ngày 10/9/2001 c a y ban nhân dân thành ph v tri n khai xây d ng chương trình phát tri n ngu n nhân l c c a thành ph H Chí Minh giai o n 2001-2005 ; Xét ngh c a S Tài chánh-V t giá thành ph t i công văn s 1585/TCVG-HCSN ngày 26/5/2003 và S K ho ch và u tư t i công văn s 02546/KH T-VX ngày 01/7/2003 ; QUY T NNH i u 1.- Phê duy t l trình tri n khai th c hi n các chương trình, d án phát tri n ngu n nhân l c c a ngành th d c th thao t năm 2003 n năm 2005 (danh m c kèm theo). i u 2.- Phê duy t kinh phí th c hi n 4 chương trình trong năm 2003 t ngu n chi s nghi p th d c th thao như sau : 2.1- Chương trình ào t o th h vùng c a th thao thành ph , kinh phí 4.329 tri u ng; 2.2- Chương trình i u tra kh o sát th m nh c a t ng Trung tâm th d c th thao qu n-huy n quy ho ch thành các Trung tâm hu n luy n t ng môn, kinh phí 25 tri u ng; 2.3- Chương trình ào t o ki n th c y h c th d c th thao, kinh phí 15 tri u ng ; 2.4- Chương trình xây d ng quy trình tuy n ch n v n ng viên các môn th thao tr ng i m t i thành ph , kinh phí 82 tri u ng.
  2. T ng kinh phí c a 04 chương trình là : 4.451.000.000 (B n t b n trăm năm mươi m t tri u) ng. i u 3.- Giám c S Th d c-Th thao có trách nhi m thành l p Ban i u hành chương trình, d án chia nhóm công vi c và có phân công c th , xác nh các bư c th c hi n và n i dung công vi c, theo dõi ti n th c hi n, trong ó t ng chương trình, d án ph i có H i ng giám sát ánh giá nghi m thu kh i lư ng công vi c hoàn thành. Giám c S Th d c-Th thao và Ch nhi m chương trình, d án ph i ch u trách nhi m qu n lý chi tiêu ch t ch có hi u qu , m b o thanh quy t toán úng các kho n chi th c t cho t ng chương trình, d án. i u 4.- Chánh Văn phòng H i ng Nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Khoa h c và Công ngh Giám c S Th d c-Th thao và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 4 - Thư ng tr c Thành y KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT, VX PHÓ CH TNCH - Ban T ch c Thành y - VPH -UB: PVP/KT, VX - T VX, TM, TH - Lưu (VX-Ph) Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản