Quyết định số 214/QĐ-BVHTTDL

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
11
download

Quyết định số 214/QĐ-BVHTTDL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 214/QĐ-BVHTTDL về việc phân bổ ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn di sản văn hoá phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 214/QĐ-BVHTTDL

  1. BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT LỊCH NAM ----- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 214/QĐ-BVHTTDL Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN BỔ NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP 2007 CỦA MỤC TIÊU ĐIỀU TRA, SƯU TẦM VÀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HOÁ PHI VẬT THỂ THUỘC VIỆN VĂN HOÁ - THÔNG TIN BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH Căn cứ Nghị quyết số: 01/2007/QH 12 ngày 31/7/2007 của Quốc hội khoá XII về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khoá XIII; Căn cứ Quyết định số: 1506/QĐ-TTG ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số: 161/QĐ-BKH ngày 15/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2007 và Quyết định số: 3770/QĐ - BTC ngày 16/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu. chi ngân sách Nhà nước năm 2007 cho Bộ Văn hoá - Thông tin; Căn cứ công văn số: 4871/VHTT-KHTC ngày 23/11/2006 của Bộ Văn hoá - Thông tin về việc triển khai nhiệm vụ và thực hiện vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về Văn hoá năm 2007; Xét đề nghị tại công văn số: 278/VVHTT ngày 23/8/2007 của Viện Văn hoá Thông tin về việc dự kiến kế hoạch phân bổ vốn ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn Di sản văn hoá phi vật thể; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Phân bổ tổng số vốn ngân sách sự nghiệp 2007 của mục tiêu điều tra, sưu tầm và bảo tồn Di sản văn hoá phi vật thể thuộc Viện Văn hoá - Thông tin là: 3.750 triệu đồng cho các nội dung (danh mục nội dung kèm theo). Điều 2: Viện trưởng Viện Văn hoá-Thông tin chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ kế toán tài chính hiện hành. Điều 3: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch -Tài chính, Viện trưởng Viện Văn hoá-Thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT/BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: Như Điều 3; THỨ TRƯỞNG Lưu VT,KHTC (3), ĐL,(10)
  2. Trần Chiến Thắng DANH MỤC CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ PHÂN BỔ VỐN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP 2007 CỦA MỤC TIÊU ĐIỀU TRA, SƯU TẦM VÀ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ THUỘC VIỆN VĂN HOÁ - THÔNG TIN (Kèm theo Quyết định số: 214/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch) TT Nội dung Số tiền TỔNG CỘNG: 3.750 I Tập huấn, đào tạo cán bộ 150 II Tuyên truyền phổ biến 60 III Tổng tập di sản văn hóa phi vật thể 100 1. Văn học Bến Tre 60 2. DI sản VHPVT Lai Châu 40 IV Hoàn thiện dữ liệu DSVHPVT cho NHDL 850 Chuyên luận Cồng chiêng các dân tộc Bắc Tây 1. 180 Nguyên Chuyên luận Cồng chiêng các dân tộc Bắc Tây 2. 170 Nguyên Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hóa Cồng chiêng 3. dân tộc M’ nông huyện Dak Rlấp, tỉnh Đắc 200 Nông Hoàn thiện dữ liệu di sản văn hóa Cồng chiêng 4. 300 dân tộc Gia rai, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai Thực hiện các dự án sưu tầm, bảo tồn và III 2.590 phát huy di sản văn hóa phi vật thể Tổng điều tra di sản VHPVT huyện đảo Phú 1 250 Quốc Bảo tồn, sưu tầm lễ hội đền Đa hoà, Khoái 2. 150 Châu, Hưng Yên bằng phim nhân học Tổng điều tra di sản VHPVT huyện Nam Đàn, 3. 150 Nghệ An Các hình thức âm nhạc trong sân khấu của 4. 70 người Khơme ở Sóc Trăng
  3. Làng nghề đúc đồng An Hội –Gò Vấp –Thanh 5. 60 phố HCM 6. Lễ hội Làng Vân Sa, ba Vì, Hà Tây 60 Lễ hội Làng La Phù, xã la Phù, huyện Hoài 7. 60 Đức, hà Tây Sưu tầm, bảo tồn các di sản VHFVT ATK 8. 150 Định hóa, Thái Nguyên (giai đoạn 2) Nghề khai thác và chế biến đường thốt nốt ở 9. 60 An Giang Tổng điều tra DSVHPVT Côn Đảo ( giai đoạn 10. 60 1) Nghề dệt chiếu cổ truyền làng Chu Đậu, huyện 11. 60 Nam Sách, Hải Dương Tổng điều tra DSVHPVT đảo Lý Sơn, Quảng 12. 75 ngãi ( giai đoạn 1) Nghề gốm ở làng Thanh Hà, Hội An, Quảng 13. 70 nam Lễ hội cầu ngư ở làng Thái Dương Hạ (Thuận 14. 60 An –Phú Vang -Thừa Thiên Huế) Làng múa rối nước Nam Chấn, huyện Nam 15. 50 Trực, tỉnh Nam Định Lễ hội làng Vạn Khoảng, xã Mỹ Phúc, huyện 16. 60 Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định Các hình thức diễn xướng dân gian trong tín 17. ngưỡng thờ mẫu của người Việt (Giai đoạn 1) 76 Lễ hội xuống đồng người đảo Hà Nam, Quảng 18. 250 Ninh 19. Bảo tồn vở tuồng cổ Sơn Hậu 170 Nghề đóng thuyền đua ở Tân Uyên, tỉnh Bình 20. 60 Dương Di sản VHPVT của cư dân làm nghề đánh bắt 21. 119 cá ở An Giang Tổng kiểm kê văn hoá Đất vật thể người Thu 22. 75 Lao ở Lào Cai 23. Lễ cúng rừng của người Ma ở Lâm Đồng 75 24. Nghề làm nước mắm ở Phú Quốc –Kiên Giang 75
  4. Sưu tầm và bảo tồn nghệ thuật chỉnh chiêng 25. 200 của nghệ nhân các tỉnh Tây Nguyên Lễ hội làng Liên Trì, xã Liên Thành, huyện 26. 60 Yên Thành, Nghệ An
Đồng bộ tài khoản