Quyết định số 215-NQ/QHK6

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
1
download

Quyết định số 215-NQ/QHK6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 215-NQ/QHK6 về việc phê chuẩn việc thành lập viện nghiên cứu quản lý kinh tế, một cơ quan ngang bộ do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 215-NQ/QHK6

  1. U BAN THƯ NG V C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QU C H I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 215-NQ/QHK6 Hà N i, ngày 17 tháng 04 năm 1978 QUY T NNH PHÊ CHU N VI C THÀNH L P VI N NGHIÊN C U QU N LÝ KINH T , M T CƠ QUAN NGANG B Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 53 c a Hi p pháp năm 1959 và i u 3 c a Lu t t ch c H i ng Chính ph ; Theo ngh c a H i ng Chính ph , QUY T NGHN: Phê chuNn vi c thành l p Vi n nghiên c u qu n lý kinh t , cơ quan ngang B c a H i ng Chính ph . Y BAN THƯ NG V QU C H I NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM CH TNCH Trư ng Chinh
Đồng bộ tài khoản