Quyết định số 2150/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 2150/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 2150/2007/QĐ-UBND về việc ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 2150/2007/QĐ-UBND

  1. UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ***** ******* Số: 2150/2007/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 23 tháng 07 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ LẬP, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Căn cứ Quyết định số 10/ 2005/QĐ - BTNMT ngày 24 tháng 10 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Căn cứ Thông tư số 04/2006/TT - BTNMT ngày 22/5/2006 Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc: Hướng dẫn phương pháp tính đơn giá dự toán, xây dựng dự toán kinh phí thực hiện lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính Thanh Hóa tại Tờ trình số 1036 TTr/STC ngày 18/6/2007 về việc: " Đề nghị phê duyệt đơn giá lập quy hoạch kế hoạch sử dụng đất các cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Văn bản số 471/STP - VB ngày 11/6/2007 của Sở Tư pháp Thanh Hóa về việc: " Thẩm định dự thảo văn bản ", QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Với các nội dung cụ thể như sau: 1. Đơn giá: Số Đơn giá Thành tiền TT (Tính T. bình cho 01 huyện = 50.000 ha; 01 xã = 3.000 ha ). ( đồng ) 1 2 3 1 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu cấp huyện. 603.284.000 2 Đơn giá: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp 355.514.000 huyện.
  2. 3 Đơn giá: Lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối cấp huyện. 170.543.000 1 2 3 4 Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ đầu cấp xã. 58.531.000 5 Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối cấp xã. 33.909.000 6 Lập kế hoạch sử dụng đất chi tiết kỳ cuối cấp xã. 17.031.000 2. Về kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã: Kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã bao gồm kinh phí trong đơn giá và kinh phí ngoài đơn giá. 3. Nguồn kinh phí thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã: Từ nguồn ngân sách nhà nước theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước Điều 2. 1. Đơn giá này áp dụng để lập dự toán và thanh toán kinh phí lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước, các nội dung được phê duyệt tại Quyết định này, có văn bản hướng dẫn kịp thời để UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn cấp xã trên địa bàn tỉnh thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các ông Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 3 ( để thực hiện ); - TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh ( Để B/cáo ); - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; - Lưu: VT, Thn KTTC 207102 ( 50 ). Mai Văn Ninh
Đồng bộ tài khoản