Quyết định số 216/2003/QĐ-TTg

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
64
lượt xem
1
download

Quyết định số 216/2003/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 216/2003/QĐ-TTg về phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 216/2003/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 216/2003/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 216/2003/Q -TTG NGÀY 27 THÁNG 10 NĂM 2003 PHÊ DUY T I U L T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY Ư NG S T VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 20 tháng 4 năm 1995; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Xét ngh c a H i ng qu n tr T ng công ty ư ng s t Vi t Nam và ý ki n B Giao thông v n t i, B K ho ch và u tư, B Tài chính, B N i v , Ban Kinh t Trung ương, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty ư ng s t Vi t Nam kèm theo Quy t nh này. i u 2. B trư ng các B : Giao thông v n t i, Tài chính, K ho ch và u tư và Th trư ng các cơ quan có liên quan hư ng d n thi hành Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty ư ng s t Vi t Nam ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n T n Dũng ( ã ký) I UL
 2. T CH C VÀ HO T NG C A T NG CÔNG TY Ư NG S T VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 216/2003/Q -TTg ngày 27 tháng 10 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. T ng công ty ư ng s t Vi t Nam (sau ây g i t t là T ng công ty) do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, là T ng công ty nhà nư c có quy mô l n, bao g m các thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p, doanh nghi p h ch toán ph thu c, ơn v s nghi p có quan h g n bó v i nhau v l i ích kinh t , tài chính, công ngh , thông tin, ào t o, nghiên c u, ti p th và các lĩnh v c khác ho t ng trong T ng công ty nh m tăng cư ng kh năng chuyên môn hóa và h p tác s n xu t; nâng cao hi u qu ho t ng s n xu t, kinh doanh c a các ơn v thành viên và c a toàn T ng công ty; áp ng nhu c u c a n n kinh t . i u 2. T ng công ty có các nhi m v sau ây: Kinh doanh v n t i ư ng s t, v n t i a phương th c trong nư c và liên v n qu c t ; i lý và d ch v v n t i; qu n lý, khai thác, s a ch a, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t qu c gia; tư v n, kh o sát, thi t k , ch t o, óng m i và s a ch a các phương ti n, thi t b , ph tùng chuyên ngành ư ng s t và các s n phNm cơ khí; tư v n, kh o sát, thi t k , xây d ng các công trình giao thông, th y l i, công nghi p và dân d ng; s n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng, hàng tiêu dùng, th c phNm; kinh doanh b t ng s n, du l ch, khách s n, xu t nh p khNu hàng hóa, d ch v vi n thông và tin h c; in n; xu t khNu lao ng; h p tác liên doanh, liên k t v i các t ch c trong và ngoài nư c trong ho t ng ư ng s t và ti n hành các ho t ng kinh doanh khác theo pháp lu t. i u 3. T ng công ty có: 1. Tư cách pháp nhân theo pháp lu t c a Vi t Nam. 2. i u l T ch c và ho t ng, b máy qu n lý và i u hành. 3. V n, tài s n và ch u trách nhi m i v i các kho n n trong s v n do T ng công ty qu n lý. 4. Con d u, tài kho n t i Kho b c nhà nư c, các ngân hàng trong nư c và ngoài nư c. 5. B ng cân i tài s n, các qu t p trung theo quy nh c a pháp lu t 6. Tên g i t t là ư ng s t Vi t Nam ( SVN). Tên giao d ch qu c t là Vietnam Railways, vi t t t là VNR. 7. Tr s t t i 118, ư ng Lê DuNn, thành ph Hà N i.
 3. i u 4. T ng công ty ư c qu n lý b i H i ng qu n tr và ư c i u hành b i T ng giám c. i u 5. T ng công ty ch u s qu n lý nhà nư c c a các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và ch u s qu n lý c a các cơ quan i di n ch s h u i v i doanh nghi p nhà nư c theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p Nhà nư c, Lu t Doanh nghi p và các quy nh khác c a pháp lu t. i u 6. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp, pháp lu t và i u l c a ng C ng s n Vi t Nam. T ch c Công oàn và các t ch c chính tr - xã h i khác trong T ng công ty ho t ng theo Hi n pháp và pháp lu t. Chương 2: QUY N VÀ NGHĨA V C A T NG CÔNG TY M c I: QUY N C A T NG CÔNG TY i u 7. T ng công ty có quy n qu n lý tài chính như sau: 1. Là u m i giao k ho ch c a Chính ph , T ng công ty có quy n qu n lý, s d ng v n, tài s n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác Nhà nư c ã giao theo quy nh c a pháp lu t th c hi n các m c tiêu, nhi m v ư c Nhà nư c giao. 2. Giao l i cho các ơn v thành viên qu n lý, s d ng các ngu n l c mà T ng công ty ã nh n c a Nhà nư c; i u ch nh nh ng ngu n l c ã giao cho các ơn v thành viên trong trư ng h p c n thi t, phù h p v i quy ho ch, chi n lư c, k ho ch dài h n, trung h n phát tri n chung c a T ng công ty. 3. u tư, liên doanh, liên k t, góp v n c ph n, mua m t ph n ho c toàn b tài s n c a doanh nghi p khác theo quy nh c a pháp lu t. 4. Chuy n như ng, thanh lý, thay th , cho thuê, th ch p, c m c tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty, tr nh ng tài s n thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t ho c toàn b dây chuy n công ngh quan tr ng liên quan n v n t i ư ng s t và ph c v công ích ph i ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n cho phép, trên nguyên t c b o toàn và phát tri n v n; i v i t ai, tài nguyên thu c quy n qu n lý và s d ng c a T ng công ty, thì ư c th c hi n theo pháp lu t tương ng. 5. S d ng v n và các qu c a T ng công ty ph c v k p th i các nhu c u s n xu t, kinh doanh theo nguyên t c b o toàn, có hi u qu . Trư ng h p c n s d ng các ngu n v n, qu khác trái m c ích s d ng thì ph i theo nguyên t c có hoàn tr . 6. Huy ng v n ho t ng kinh doanh nhưng không làm thay i hình th c s h u; ư c phát hành trái phi u theo quy nh c a pháp lu t; ư c th ch p giá tr s d ng t g n li n v i tài s n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty t i các ngân hàng Vi t Nam vay v n kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t.
 4. 7. Thành l p, qu n lý và s d ng các qu t p trung, qu kh u hao cơ b n; t l trích, ch qu n lý và s d ng các qu này theo quy nh pháp lu t. 8. S d ng ph n l i nhu n còn l i sau khi ã làm nghĩa v i v i Nhà nư c, l p qu u tư phát tri n và các qu khác theo quy nh, phân ph i cho ngư i lao ng theo c ng hi n c a m i ngư i vào k t qu kinh doanh trong năm và theo c ph n (n u có). 9. Hư ng các ch tr c p, tr giá ho c các ch ưu ãi khác c a Nhà nư c khi th c hi n các nhi m v s n xu t, cung ng d ch v ph c v dân sinh, qu c phòng, an ninh, phòng ch ng thiên tai, ho t ng công ích theo chính sách giá, chính sách xã h i c a Nhà nư c mà không bù p chi phí s n xu t s n phNm, d ch v . Không ph i n p ti n thu s d ng t i v i ph n di n tích thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t. 10. ư c hư ng các ch ưu ãi u tư ho c tái u tư theo quy nh c a Nhà nư c. i u 8. T ng công ty có quy n t ch c qu n lý, kinh doanh như sau: 1. T ch c b máy qu n lý, t ch c kinh doanh phù h p v i m c tiêu nhi m v Nhà nư c giao. 2. i m i công ngh , u tư xây d ng, mua s m phương ti n, trang thi t b ph c v s n xu t, kinh doanh và qu n lý, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t. 3. t Chi nhánh, Văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t. 4. Xây d ng và trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t bi u ch y tàu khách hàng năm; xây d ng và ban hành bi u ch y tàu hàng và các tàu khác; công b công l nh t c , công l nh t i tr ng phù h p v i cơ s v t ch t k thu t, trình t ch c, trình qu n lý và nhu c u v n t i. 5. L a ch n th trư ng và th ng nh t phân công th trư ng gi a các ơn v thành viên; ư c xu t khNu, nh p khNu, thuê và cho thuê các phương ti n, thi t b v n t i hành khách, v n t i hàng hoá trong nư c và qu c t theo quy nh c a Nhà nư c. 6. Quy t nh khung giá ho c giá mua, bán các v t tư, nguyên li u, s n phNm, d ch v ch y u; th ng nh t giá xu t khNu t i thi u, nh p khNu t i a, tr nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá. 7. Xây d ng, ban hành và áp d ng các nh m c lao ng, v t tư, ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm trong T ng công ty theo quy nh c a pháp lu t. 8. Phân c p vi c tuy n ch n, thuê mư n, b trí, s d ng, ào t o lao ng; l a ch n các hình th c tr lương, thư ng và các quy n khác c a ngư i s d ng lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và các quy nh khác c a pháp lu t; quy t nh m c lương, thư ng cho ngư i lao ng trên cơ s ơn giá ti n lương trên ơn v s n phNm và hi u qu ho t ng c a T ng công ty.
 5. 9. M i và ti p các i tác kinh doanh nư c ngoài c a T ng công ty Vi t Nam; quy t nh c i di n T ng công ty ra nư c ngoài công tác, h c t p, tham quan, kh o sát. i v i Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c ra nư c ngoài, ph i ư c c p có thNm quy n cho phép. Các thành viên khác c a H i ng qu n tr ra nư c ngoài do Ch t ch H i ng qu n tr quy t nh. Phó T ng giám c và các ch c danh khác trong b máy T ng công ty ra nư c ngoài do T ng giám c quy t nh. 10. Cho phép xây d ng, s d ng, khai thác kho ng không, vùng t, vùng nư c trong ph m vi b o v công trình giao thông v n t i ư ng s t và th c hi n vi c óng, m ư ng ngang theo quy nh c a pháp lu t. i u 9. T ng công ty có quy n t ch c qu n lý, s a ch a, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t: 1. Qu n lý v n và tài s n thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t theo quy nh c a Nhà nư c. Qu n lý v k thu t chuyên ngành c u, ư ng, h m, ki n trúc và h th ng thông tin tín hi u ư ng s t. Làm ch u tư i v i các d án u tư thu c h th ng k t c u h t ng ư ng s t do T ng công ty ang qu n lý, khai thác theo quy nh c a pháp lu t v u tư xây d ng. 2. T ch c b máy qu n lý, s a ch a, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t b ng ngu n v n s nghi p kinh t do Nhà nư c giao theo quy nh c a pháp lu t. 3. Xây d ng phương án u tư, k ho ch qu n lý, s a ch a, b o trì k t c u h t ng ư ng s t trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t. T ch c giao k ho ch, ký k t h p ng, t hàng v i các doanh nghi p theo k ho ch qu n lý, s a ch a, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t ã ư c c p có thNm quy n phê duy t. 4. Xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n thNm nh thi t k k thu t, phê duy t t ng d toán, d toán các công trình s a ch a l n k t c u h t ng ư ng s t b ng ngu n v n s nghi p kinh t . Phê duy t phương án k thu t, d toán trong vi c qu n lý, s a ch a, b o trì thư ng xuyên h th ng k c u h t ng ư ng s t b ng ngu n v n s nghi p kinh t . 5. Xây d ng trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c quy t nh ban hành theo thNm quy n các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t v qu n lý, b o trì h th ng k c u h t ng ư ng s t. 6. Ki m tra, giám sát, nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng s n phNm, thanh lý h p ng và làm các th t c kho b c t m ng, c p phát, thanh toán cho các doanh nghi p công ích theo kh i lư ng, ch t lư ng s n phNm hoàn thành. i u 10. Quy n c a T ng công ty v thanh tra giao thông v n t i ư ng s t: Theo u quy n c a B trư ng B giao thông v n t i, T ng công ty t ch c thanh tra vi c ch p hành quy nh c a pháp lu t i v i các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng giao thông v n t i ư ng s t và x lý vi ph m hành chính theo quy nh, v i các n i dung sau: 1. T ch c tri n khai, th c hi n các quy nh c a B Giao thông v n t i v t ch c ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng s t.
 6. 2. Thanh tra, ki m tra các t ch c, cá nhân trong vi c ch p hành các quy nh c a pháp lu t v giao thông v n t i ư ng s t và x lý các vi ph m thu c thNm quy n. 3. Ph i h p v i S Giao thông công chính trong ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng s t. 4. T ng công ty ư c Nhà nư c c p kinh phí cho ho t ng thanh tra chuyên ngành giao thông v n t i ư ng s t theo quy nh c a pháp lu t. M c II: NGHĨA V C A T NG CÔNG TY i u 11. T ng công ty có nghĩa v v tài chính như sau: 1. Nh n và s d ng có hi u qu , b o toàn, phát tri n v n nhà nư c giao, bao g m c ph n v n u tư vào doanh nghi p khác; nh n, s d ng có hi u qu tài nguyên, t ai và các ngu n l c khác Nhà nư c giao, th c hi n m c tiêu, nhi m v do Nhà nư c giao. 2. T ng công ty có nghĩa v th c hi n: a) Các kho n n ph i thu, ph i tr ghi trong b ng cân i tài s n c a T ng công ty t i th i i m giao v n. b) Tr các kho n tín d ng qu c t mà T ng công ty s d ng theo quy t nh c a Chính ph . c) Tr các kho n tín d ng do T ng công ty tr c ti p vay ho c các kho n tín d ng ã ư c T ng công ty b o lãnh cho các ơn v thành viên vay theo h p ng b o lãnh, n u các ơn v này không có kh năng tr . 3. Th c hi n úng ch và các quy nh v qu n lý v n, tài s n, các qu , k toán, ki m toán và các ch khác do Nhà nư c quy nh; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các ho t ng tài chính c a T ng công ty. 4. Công b công khai báo cáo tài chính hàng năm, các thông tin ánh giá úng n và khách quan v ho t ng c a T ng công ty theo quy nh c a Chính ph . i u 12. T ng công ty có nghĩa v t ch c qu n lý, kinh doanh như sau: 1. ăng ký kinh doanh và kinh doanh úng ngành ngh ã ăng ký; ch u trách nhi m trư c Nhà nư c v k t qu ho t ng c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c khách hàng, trư c pháp lu t v s n phNm và d ch v do T ng công ty th c hi n. 2. Xây d ng chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch dài h n, k ho ch 5 năm, hàng năm phù h p v i nhi m v ư c giao và nhu c u c a th trư ng. 3. Th c hi n các cam k t qu c t v v n chuy n liên v n b ng ư ng s t và các cam k t kinh t v i các ơn v thành viên theo quy nh c a pháp lu t. 4. Ký k t và t ch c th c hi n các h p ng kinh t ã ký v i các i tác.
 7. 5. B o m các cân i l n c a Nhà nư c, áp ng nhu c u c a th trư ng v v n t i hàng hóa, hành khách và các d ch v khác b ng ư ng s t; th c hi n bình n giá c v n chuy n hành khách, hàng hóa và các d ch v thi t y u khác mà T ng công ty ang s n xu t, kinh doanh theo quy nh c a Nhà nư c. 6. i m i, hi n i hóa công ngh và phương th c qu n lý; s d ng thu nh p t chuy n như ng tài s n tái u tư, i m i phương ti n, thi t b , công ngh c a T ng công ty. 7. Th c hi n các nghĩa v i v i ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng, m b o cho ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. 8. Th c hi n các quy nh c a Nhà nư c v b o v tài nguyên, môi trư ng, qu c phòng và an ninh qu c gia. 9. Th c hi n các ch báo cáo th ng kê, k toán, báo cáo nh kỳ theo quy nh c a Nhà nư c và báo cáo b t thư ng theo yêu c u c a các cơ quan nhà nư c có thNm quy n; ch u trách nhi m v tính xác th c c a các báo cáo. 10. Ch u s ki m tra và tuân th các quy nh v thanh tra c a các cơ quan tài chính, cơ quan nhà nư c có thNm quy n theo quy nh c a pháp lu t. Chương 3: H I NG QU N TRN, BAN KI M SOÁT i u 13. H i ng qu n tr th c hi n ch c năng qu n lý ho t ng c a T ng công ty, ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph , trư c pháp lu t v s phát tri n c a T ng công ty theo nhi m v Nhà nư c giao. H i ng qu n tr có các quy n h n và nhi m v sau: 1. Nh n, qu n lý, s d ng v n (k c n ), t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác do Nhà nư c giao cho T ng công ty. 2. Xem xét, phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c giao v n, t ai, tài s n và các ngu n l c khác cho các ơn v thành viên và phương án i u hòa v n, các ngu n l c khác gi a các ơn v thành viên; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó. 3. Xem xét, phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c u tư v n và các ngu n l c khác vào các công ty c ph n thành viên c a T ng công ty và các ơn v khác ngoài T ng công ty theo quy nh c a pháp lu t; ki m tra, giám sát vi c th c hi n các phương án ó. 4. Ki m tra, giám sát m i ho t ng trong T ng công ty và vi c s d ng, b o toàn, phát tri n v n, các ngu n l c ư c giao; vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , các quy nh c a lu t pháp; vi c th c hi n nghĩa v i v i Nhà nư c.
 8. 5. Thông qua ngh c a T ng giám c, trình Th tư ng Chính ph ho c Th trư ng cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t chi n lư c, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n, k ho ch 05 năm c a T ng công ty; quy t nh m c tiêu, k ho ch hàng năm c a T ng công ty T ng giám c tri n khai th c hi n. 6. Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t ho c quy t nh theo thNm quy n v k ho ch u tư, d án u tư, các d án liên doanh v i nư c ngoài theo quy nh c a pháp lu t; quy t nh d án liên doanh trong nư c, các h p ng kinh t khác có giá tr l n. y quy n cho T ng giám c ho c Giám c các ơn v thành viên duy t các d án u tư theo h n m c quy nh t i Quy ch Tài chính c a T ng công ty. 7. Phê chuNn phương án t ch c qu n lý, t ch c s n xu t, kinh doanh c a T ng công ty do T ng giám c trình. 8. Trình Th tư ng Chính ph quy t nh t ch c l i T ng công ty và thành l p, chia tách, sáp nh p, gi i th các ơn v thành viên là doanh nghi p nhà nư c; ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh ho c phê duy t phương án c ph n hóa, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê doanh nghi p và chuy n i thành công ty trách nhi m h u h n m t thành viên i v i các ơn v thành viên là doanh nghi p nhà nư c; phê duy t phương án s d ng lao ng, phương án gi i quy t lao ng dôi dư các ơn v thành viên th c hi n s p x p. Quy t nh i tên và b sung, thay i ngành ngh (tr nh ng ngành ngh ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép) cho các ơn v thành viên là doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Chính ph . Quy t nh thành l p, t ch c l i, chia tách, sáp nh p, gi i th các ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c. Quy t nh m Chi nhánh, Văn phòng i di n c a T ng công ty trong nư c và nư c ngoài theo ngh c a T ng giám c. 9. Thông qua ngh c a T ng giám c, trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t k ho ch ngu n v n s nghi p kinh t hàng năm c a T ng công ty; ki m tra, giám sát vi c th c hi n k ho ch qu n lý, s a ch a, b o trì h th ng k t c u h t ng ư ng s t b ng ngu n v n s nghi p kinh t hàng năm Nhà nư c giao. 10. Phê duy t k ho ch huy ng v n; quy t nh vi c b o lãnh vay n ; quy t nh ho c trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh thanh lý, chuy n như ng, c m c , th ch p tài s n trong T ng công ty theo ngh c a T ng giám c. 11. Phê duy t phương án giá ho c trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t giá theo ngh c a T ng giám c i v i nh ng s n phNm và d ch v do Nhà nư c nh giá phù h p quy nh c a pháp lu t. 12. Ban hành và giám sát th c hi n các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá ti n lương, tiêu chuNn s n phNm, nhãn hi u hàng hoá, giá s n phNm và d ch v trong T ng công ty theo ngh c a T ng giám c trên cơ s quy nh c a pháp lu t, phù h p v i thông l qu c t . 13. Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành tiêu chuNn x p h ng doanh nghi p kinh doanh v n t i ư ng s t và doanh nghi p qu n lý, s a ch a k t c u h t ng ư ng s t; quy t nh x p h ng doanh nghi p h ng I, sau khi có s th a thu n
 9. c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; quy t nh x p h ng doanh nghi p t h ng II tr xu ng. 14. Xây d ng và trình Th tư ng Chính ph phê chuNn và s a i, b sung i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty. Phê chuNn i u l , Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên theo ngh c a T ng giám c. Xây d ng và trình B Tài chính thông qua Quy ch Tài chính c a T ng công ty trư c khi Ch t ch H i ng qu n tr ký ban hành. 15. Quy t nh ban hành các Quy ch qu n lý n i b áp d ng trong T ng công ty do T ng giám c trình. 16. Phê duy t phương án do T ng giám c ngh v vi c hình thành và s d ng các qu t p trung tương ng v i k ho ch s n xu t, kinh doanh, k ho ch tài chính c a T ng công ty. 17. Thông qua báo cáo ho t ng s n xu t, kinh doanh hàng quý, 6 tháng, hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p hàng năm c a T ng công ty và c a các ơn v thành viên là doanh nghi p nhà nư c do T ng giám c trình; yêu c u T ng giám c công b báo cáo tài chính hàng năm c a T ng công ty theo quy nh c a B Tài chính. 18. Ban hành n i quy b o m t trong kinh doanh, các thông tin kinh t n i b , b o v bí m t nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t do T ng giám c trình áp d ng th ng nh t trong T ng công ty. 19. V nhân s b máy qu n lý và i u hành c a T ng Công ty: a) Trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c và các thành viên c a H i ng qu n tr . b) Quy t nh t ng biên ch b máy qu n lý, i u hành T ng công ty theo ngh c a T ng giám c; quy t nh b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t Phó T ng giám c, K toán trư ng, thành viên Ban Ki m soát T ng công ty và c ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty t i các doanh nghi p khác. c) Thông qua T ng giám c ra quy t nh b nhi m, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t i v i Trư ng Văn phòng i di n T ng công ty; Giám c, thành viên H i ng qu n tr (n u có) c a các doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c; Giám c các ban qu n lý d án; Hi u trư ng các trư ng. i u 14. T ch c c a H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr có 05 thành viên do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m. Tiêu chuNn thành viên H i ng qu n tr ư c quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c.
 10. 2. H i ng qu n tr g m: Ch t ch H i ng qu n tr , m t thành viên là T ng giám c, m t thành viên là Trư ng ban Ki m soát và 02 thành viên khác. 3. Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm nhi m T ng giám c T ng công ty. 4. Nhi m kỳ c a thành viên H i ng qu n tr là 05 năm. Thành viên H i ng qu n tr có th ư c b nhi m l i. Thành viên H i ng qu n tr b mi n nhi m và ư c thay th trong nh ng trư ng h p sau: a) Vi ph m pháp lu t, vi ph m i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty. b) Không kh năng m nhi m công vi c và theo ngh c a ít nh t 2/3 s thành viên c a H i ng qu n tr ương nhi m. c) Xin t nhi m, n u có lý do chính áng. Khi mu n t nhi m, thành viên ó ph i vi t ơn g i H i ng qu n tr trình bày rõ lý do xin t nhi m. d) Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác. 5. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m t ch c th c hi n các nhi m v quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh t i i u 13 c a i u l này. i u 15. Ch làm vi c c a H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr làm vi c theo ch t p th ; h p thư ng kỳ trong m t quí xem xét và quy t nh nh ng v n thu c thNm quy n và trách nhi m c a mình quy nh trong i u l này. Khi k t thúc năm tài chính, H i ng qu n tr h p xem xét k t qu kinh doanh, thông qua báo cáo c a Ban Ki m soát, báo cáo tài chính t ng h p và k ho ch kinh doanh năm ti p theo c a T ng công ty. H i ng qu n tr có th h p b t thư ng gi i quy t nh ng vi c t xu t, c p bách c a T ng công ty theo ngh c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c c a T ng giám c ho c c a Trư ng ban Ki m soát ho c c a trên 50% thành viên H i ng qu n tr . Trong trư ng h p c bi t không th tri u t p h p, Ch t ch H i ng qu n tr có th l y ý ki n c a các thành viên H i ng qu n tr b ng văn b n v nh ng v n thu c thNm quy n c a H i ng qu n tr . 2. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p và ch trì t t c các cu c h p c a H i ng; trư ng h p v ng m t vì lý do chính áng, Ch t ch H i ng qu n tr u nhi m cho m t thành viên H i ng qu n tr ch trì cu c h p. 3. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ho c nh ng v n c n l y ý ki n, ư c coi là h p l khi có ít nh t 2/3 t ng s thành viên có m t ho c cho ý ki n. Các tài li u h p H i ng qu n tr ph i ư c g i n các thành viên H i ng qu n tr và các i bi u ư c m i d h p trư c ngày h p 05 ngày. N i dung và k t lu n c a các cu c h p ho c l y ý ki n thành viên H i ng qu n tr ph i ư c ghi thành biên b n và ph i ư c t t c các thành viên H i ng qu n tr d h p ho c tham gia ý ki n ký tên. Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có hi u l c khi có trên 50% t ng s thành viên H i ng qu n tr bi u quy t tán thành ho c nh t trí b ng văn b n. Thành viên H i ng qu n tr có quy n b o lưu ý ki n c a mình.
 11. 4. Khi H i ng qu n tr h p xem xét nh ng v n chi n lư c phát tri n, quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm, các d án u tư l n, các d án liên doanh v i nư c ngoài, báo cáo tài chính hàng năm, ban hành h th ng nh m c, tiêu chuNn kinh t - k thu t c a T ng công ty thì ph i m i i di n có thNm quy n c a các B , ngành liên quan d h p; trư ng h p h p có n i dung quan tr ng liên quan n chính quy n a phương thì ph i m i i di n y ban nhân dân c p t nh d h p; trư ng h p có liên quan n quy n l i và nghĩa v c a ngư i lao ng trong T ng công ty thì ph i m i i di n Công oàn ngành n d . i di n c a các cơ quan, t ch c ư c m i h p nói trên có quy n phát bi u nhưng không ư c tham gia bi u quy t. Khi phát hi n ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr có phương h i n l i ích chung thì có quy n ki n ngh b ng văn b n n H i ng qu n tr , ng th i báo cáo Th trư ng cơ quan mà mình i di n xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p c n thi t thì Th trư ng các cơ quan này báo cáo Th tư ng Chính ph . 5. Ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr có tính b t bu c thi hành i v i T ng công ty. Trư ng h p ý ki n c a T ng giám c khác v i ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , T ng giám c có quy n b o lưu ý ki n và ki n ngh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý. Trong th i gian chưa có quy t nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, T ng giám c v n ph i ch p hành ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr . 6. Chi phí ho t ng c a H i ng qu n tr , c a Ban Ki m soát, k c ti n lương và ph c p cho các thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban Ki m soát và các chuyên viên giúp vi c th c hi n theo quy nh c a Nhà nư c, ư c tính vào chi phí qu n lý c a T ng công ty và ư c qu n lý, h ch toán theo quy nh c a Nhà nư c và Quy ch Tài chính c a T ng công ty. i u 16. Giúp vi c H i ng qu n tr : 1. H i ng qu n tr s d ng b máy i u hành và con d u c a T ng công ty th c hi n nhi m v c a mình. 2. H i ng qu n tr có t i a 07 chuyên viên giúp vi c, ư c t ch c thành Ban nghi p v . Ch c năng, nhi m v c a Ban này do H i ng qu n tr quy t nh. 3. H i ng qu n tr thành l p Ban Ki m soát giúp H i ng qu n tr th c hi n vi c ki m tra, giám sát T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng i u hành, ho t ng tài chính, ch p hành i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty, ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr , ch p hành pháp lu t c a Nhà nư c. i u 17. Quy n l i và trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr : 1. Các thành viên chuyên trách ư c x p lương cơ b n theo ng ch viên ch c nhà nư c, hư ng lương theo ch phân ph i ti n lương trong doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Chính ph , ư c hư ng ti n thư ng tương ng v i hi u qu kinh doanh c a T ng công ty. Các thành viên kiêm nhi m ư c hư ng ph c p trách nhi m và ti n thư ng theo quy nh c a Chính ph . 2. Thành viên H i ng qu n tr :
 12. a) Không ư c l i d ng ch c v tr c l i ho c có hành ng chi m o t cơ h i kinh doanh ho c làm thi t h i l i ích c a T ng công ty. b) Không ư c hành ng vư t quy n h n c a H i ng qu n tr quy nh trong i u l này. 3. Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty không ư c nhân danh cá nhân mình thành l p doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c gi các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n; không ư c có các quan h h p ng kinh t v i các doanh nghi p tư nhân, công ty trách nhi m h u h n, công ty c ph n do v ho c ch ng, b , m , con gi ch c danh qu n lý, i u hành trong các ơn v này. 4. V ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a Ch t ch H i ng qu n tr , T ng giám c không ư c gi các ch c v K toán trư ng, th qu t i T ng công ty và các ơn v thành viên. 5. Các thành viên H i ng qu n tr cùng ch u trách nhi m trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr ; trư ng h p không hoàn thành nhi m v ư c giao, vi ph m i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty, quy t nh sai ho c vư t thNm quy n, l m d ng ch c quy n, gây thi t h i cho T ng công ty và Nhà nư c thì ph i ch u trách nhi m và ph i b i thư ng thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. i u 18. Ban Ki m soát: 1. Ban Ki m soát có 05 thành viên, trong ó Trư ng ban là thành viên H i ng qu n tr và 04 thành viên khác do H i ng qu n tr b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t. Trong 04 thành viên này có m t thành viên là chuyên viên k toán, m t thành viên do i h i công nhân viên ch c T ng công ty gi i thi u, m t thành viên do B Giao thông v n t i gi i thi u và m t thành viên do B Tài chính gi i thi u. 2. Thành viên Ban Ki m soát không ư c là v ho c ch ng, b , m , con, anh, ch , em ru t c a T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty và không ư c kiêm nhi m b t c ch c v nào trong b máy i u hành c a T ng công ty ho c b t c ch c v nào trong các doanh nghi p khác cùng ngành kinh t - k thu t v i T ng công ty. 3. Thành viên Ban Ki m soát ph i có các tiêu chuNn sau: a) Là chuyên gia v k toán, ki m toán, kinh t , công ngh ; hi u bi t pháp lu t, k thu t, th trư ng và quy trình công ngh c a T ng công ty. b) Thâm niên công tác v các chuyên ngành trên không dư i 05 năm. c) Không có ti n án, ti n s v các t i danh liên quan n ho t ng kinh t . 4. Nhi m kỳ c a thành viên Ban Ki m soát là 05 năm. Thành viên Ban Ki m soát có th ư c b nhi m l i; trong quá trình công tác, n u không hoàn thành nhi m v s b thay th .
 13. 5. Thành viên Ban Ki m soát ư c hư ng ti n lương, ti n thư ng do H i ng qu n tr quy t nh theo ch c a Nhà nư c . i u 19. Nhi m v , quy n h n, trách nhi m c a Ban Ki m soát: 1. Th c hi n nhi m v do H i ng qu n tr giao v vi c ki m tra, giám sát ho t ng i u hành c a T ng giám c, b máy giúp vi c và các ơn v thành viên T ng công ty trong ho t ng tài chính, ch p hành pháp lu t, i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty, các ngh quy t và quy t nh c a H i ng qu n tr . 2. Báo cáo H i ng qu n tr theo nh kỳ hàng quý, hàng năm và theo v vi c v k t qu ki m tra, giám sát c a mình; k p th i phát hi n và báo cáo ngay H i ng qu n tr v nh ng ho t ng không bình thư ng, có d u hi u ph m pháp trong T ng công ty. 3. Không ư c ti t l k t qu ki m tra, giám sát khi chưa ư c H i ng qu n tr cho phép; ph i ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr và pháp lu t n u c ý b qua ho c bao che nh ng hành vi ph m pháp. Chương 4: T NG GIÁM C VÀ B MÁY GIÚP VI C i u 20. 1. T ng giám c do Th tư ng Chính ph b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t theo quy nh c a Chính ph . T ng giám c là i di n pháp nhân c a T ng công ty, có quy n i u hành cao nh t c a T ng công ty và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph và trư c pháp lu t v i u hành ho t ng c a T ng công ty. 2. Phó T ng giám c là ngư i giúp T ng giám c i u hành m t s lĩnh v c ho t ng c a T ng công ty theo phân công c a T ng giám c và ch u trách nhi m trư c T ng giám c và pháp lu t v nhi m v ư c T ng giám c phân công th c hi n. 3. K toán trư ng T ng công ty giúp T ng giám c ch o, t ch c th c hi n công tác tài chính, k toán, th ng kê c a T ng công ty, có các quy n và nhi m v theo quy nh c a pháp lu t. 4. Văn phòng T ng công ty, các phòng ho c ban chuyên môn, nghi p v có ch c năng tham mưu, giúp vi c H i ng qu n tr và T ng giám c trong ch o qu n lý, i u hành s n xu t, kinh doanh. i u 21. T ng giám c có nhi m v và quy n h n sau: 1. Cùng Ch t ch H i ng qu n tr ký nh n v n (k c n ), t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Nhà nư c qu n lý, s d ng theo m c tiêu, nhi m v Nhà nư c giao cho T ng công ty. Giao các ngu n l c ã nh n c a Nhà nư c cho các ơn v thành viên T ng công ty theo các phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Ki n ngh H i ng qu n tr i u ch nh v n và ngu n l c khi giao l i cho các ơn v
 14. thành viên và i u ch nh khi có s thay i nhi m v c a các ơn v thành viên theo hình th c tăng, gi m v n. 2. S d ng có hi u qu , b o toàn và phát tri n v n theo phương án ã ư c H i ng qu n tr phê duy t. Xây d ng phương án huy ng v n, trình H i ng qu n tr phê duy t và t ch c th c hi n phương án ó. 3. Xây d ng chi n lư c phát tri n, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm; các án, chương trình ho t ng, các phương án b o v và khai thác tài nguyên c a T ng công ty; các d án u tư m i và u tư chi u sâu, d án h p tác u tư v i nư c ngoài, phương án t ch c s n xu t, phương án liên doanh, phương án ph i h p kinh doanh c a các ơn v thành viên, k ho ch ào t o, ào t o l i cán b trong T ng công ty, các bi n pháp th c hi n h p ng kinh t có giá tr l n trình H i ng qu n tr xem xét, quy t nh ho c trình các cơ quan nhà nư c có thNm quy n quy t nh. T ch c th c hi n chi n lư c, k ho ch, phương án, d án, bi n pháp ã ư c phê duy t. 4. i u hành các ho t ng kinh doanh c a T ng công ty; ch u trách nhi m v k t qu kinh doanh c a T ng công ty; th c hi n các nhi m v và cân i l n c a Nhà nư c giao cho T ng công ty; ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , trư c Th tư ng Chính ph , trư c pháp lu t v th c hi n bình n giá c nh ng hàng hoá, d ch v thi t y u theo quy nh c a Nhà nư c mà T ng công ty ang kinh doanh. 5. Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t các nh m c kinh t - k thu t, tiêu chuNn s n phNm, ơn giá ti n lương, phù h p v i các quy nh chung c a Nhà nư c; t ch c th c hi n và ki m tra vi c th c hi n các nh m c, tiêu chuNn, ơn giá này trong toàn T ng công ty. 6. ngh H i ng qu n tr T ng công ty b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t Phó T ng giám c, K toán trư ng T ng công ty. Quy t nh b nhi m, b nhi m l i, c , mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t theo ngh quy t c a H i ng qu n tr i v i Trư ng Văn phòng i di n T ng công ty; Giám c, thành viên H i ng qu n tr (n u có) c a các doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c; Giám c các ban qu n lý d án; Hi u trư ng các trư ng. Quy t nh b nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t i v i: a) Phó giám c, K toán trư ng các doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c; Giám c ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c. b) Chánh, Phó Văn phòng; Trư ng, Phó các ban, phòng và tương ương thu c b máy qu n lý c a T ng công ty; Phó Văn phòng i di n T ng công ty; Phó trư ng ban các ban qu n lý d án; Hi u phó các trư ng. 7. Trình H i ng qu n tr quy t nh ho c H i ng qu n tr trình cơ quan nhà nư c quy t nh theo thNm quy n:
 15. a) Phương án t ch c l i T ng công ty; phương án thành l p, t ch c l i, chia tách, sáp nh p, gi i th các ơn v thành viên và các ơn v tr c thu c doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c c a T ng công ty. b) T ng biên ch b máy qu n lý T ng công ty, k c phương án i u ch nh khi thay i t ch c và biên ch b máy qu n lý c a T ng công ty và các ơn v thành viên là doanh nghi p nhà nư c. c) i u l , Quy ch T ch c và ho t ng c a các ơn v thành viên do các ơn v thành viên xây d ng. ưd) Quy ch qu n lý n i b áp d ng trong T ng công ty. 8. Thành l p và tr c ti p ch o b máy giúp vi c th c hi n nhi m v ư c giao. 9. T ch c i u hành ho t ng c a T ng công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; báo cáo H i ng qu n tr và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n v k t qu ho t ng kinh doanh c a T ng công ty, bao g m báo cáo hàng quý, 6 tháng và hàng năm, báo cáo tài chính t ng h p, b ng cân i tài s n c a T ng công ty. 10. Th c hi n và ki m tra các ơn v thành viên th c hi n nghĩa v n p thu và các kho n n p khác theo quy nh c a pháp lu t. L p phương án phân ph i l i nhu n sau thu c a T ng công ty trình H i ng qu n tr phê duy t theo quy nh c a Nhà nư c. 11. Cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr và Ban Ki m soát; chuNn b các tài li u cho các cu c h p c a H i ng qu n tr . 12. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban Ki m soát và các cơ quan nhà nư c có thNm quy n i v i vi c th c hi n nhi m v c a mình. 13. ư c quy t nh áp d ng các bi n pháp vư t thNm quy n trong trư ng h p khNn c p (thiên tai, ch ho , ho ho n, s c , tai n n ch y tàu...) và ch u trách nhi m v nh ng quy t nh ó, ng th i ph i báo cáo ngay H i ng qu n tr và cơ quan nhà nư c có thNm quy n gi i quy t ti p. 14. Trư ng h p v ng m t, T ng giám c y quy n cho m t Phó T ng giám c i u hành T ng công ty. Chương 5: T P TH NGƯ I LAO NG TRONG T NG CÔNG TY i u 22. i h i công nhân viên ch c c a T ng công ty là hình th c ngư i lao ng tham gia qu n lý T ng công ty. i h i công nhân viên ch c có các quy n sau: 1. Tham gia th o lu n xây d ng tho ư c lao ng t p th ngư i i di n t p th lao ng thương lư ng và ký k t v i T ng giám c. 2. Th o lu n và thông qua quy ch s d ng các qu có liên quan tr c ti p n l i ích c a ngư i lao ng trong T ng công ty.
 16. 3. Th o lu n và góp ý ki n v quy ho ch, k ho ch, ánh giá hi u qu qu n lý kinh doanh; xu t các bi n pháp b o h lao ng, c i thi n i u ki n làm vi c, i s ng v t ch t, tinh th n, v sinh môi trư ng, ào t o và ào t o l i ngư i lao ng trong T ng công ty. 4. Gi i thi u ngư i tham gia H i ng qu n tr , Ban Ki m soát. i u 23. i h i công nhân viên ch c ư c t ch c và ho t ng theo hư ng d n c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương 6: ƠN VN THÀNH VIÊN T NG CÔNG TY i u 24. 1. T ng công ty có các thành viên là doanh nghi p h ch toán c l p, h ch toán ph thu c và các ơn v s nghi p. Danh sách các ơn v thành viên ư c ghi trong Ph l c kèm theo i u l này. 2. Các ơn v thành viên T ng công ty có con d u, ư c m tài kho n t i ngân hàng, Kho b c nhà nư c phù h p v i phương th c h ch toán c a mình. 3. ơn v thành viên c a T ng công ty là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p và h ch toán ph thu c có i u l T ch c và ho t ng riêng; ơn v s nghi p có Quy ch T ch c và ho t ng riêng. Các i u l và Quy ch này u do H i ng qu n tr phê chuNn phù h p v i quy nh c a pháp lu t và i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty. i u 25. Thành viên là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p: 1. Doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p là thành viên c a T ng công ty có quy n t ch kinh doanh và t ch tài chính, ch u s ràng bu c v quy n l i và nghĩa v i v i T ng công ty theo quy nh t i i u l này. 2. H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty có các quy n i v i ơn v thành viên là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p như sau: a) U nhi m cho Giám c doanh nghi p thành viên (H i ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên) qu n lý, i u hành ho t ng c a doanh nghi p phù h p v i i u l T ch c và ho t ng c a doanh nghi p ã ư c H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. Các ch c danh ư c y nhi m nói trên ch u trách nhi m trư c pháp lu t, trư c H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty v ho t ng c a doanh nghi p. b) B nhi m, b nhi m l i, mi n nhi m, i u ng, luân chuy n, khen thư ng, k lu t Giám c (H i ng qu n tr ho c Ch t ch Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên), Phó giám c, K toán trư ng.
 17. c) Phê duy t k ho ch; ki m tra th c hi n k ho ch và quy t toán tài chính; quy nh m c trích l p qu khen thư ng, qu phúc l i doanh nghi p theo quy nh c a B Tài chính và phù h p v i Quy ch Tài chính c a T ng công ty. d) Trích m t ph n qu kh u hao cơ b n và l i nhu n sau thu theo quy nh c a B Tài chính thành l p các qu t p trung c a T ng công ty dùng vào m c ích tái u tư, th c hi n các d án u tư t p trung c a T ng công ty. ) Phê duy t các phương án, k ho ch u tư m r ng, u tư chi u sâu, h p tác liên doanh, b sung, thu h i m t ph n v n, chuy n như ng c ph n thu c quy n qu n lý c a T ng công ty ang do các doanh nghi p thành viên n m gi . e) i u hoà các ngu n tài chính, k c ngo i t gi a các ơn v thành viên nh m s d ng v n có hi u qu nh t trong T ng công ty, trên nguyên t c ph i b o m cho t ng tài s n c a doanh nghi p b rút b t v n không ư c th p hơn t ng s n c ng v i m c v n i u l ã ư c i u ch nh tương ng v i nhi m v ho c quy mô doanh nghi p ó. g) Phê duy t các tiêu chuNn, nh m c kinh t - k thu t, ơn giá s n phNm ch y u, các hình th c tr lương, ơn giá ti n lương và các bi n pháp b o m i s ng, i u ki n lao ng cho cán b , công nhân viên trong doanh nghi p. h) Quy t nh các phương án t ch c s n xu t, m r ng ho c thu h p ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p thành viên theo chi n lư c phát tri n chung c a T ng công ty. i) Phê chuNn i u l T ch c và ho t ng c a doanh nghi p, trong ó quy nh s phân c p cho Giám c doanh nghi p v t ch c b máy qu n lý doanh nghi p; tuy n d ng, b nhi m, b nhi m l i, i u ng, luân chuy n, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t ngư i lao ng trong doanh nghi p; h n m c tín d ng (vay, cho vay và mua, bán ch m tr ); mua bán tài s n c nh, mua bán c ph n c a các công ty c ph n; mua bán b n quy n phát minh, sáng ch , chuy n giao công ngh ; tham gia các ơn v liên doanh, các hi p h i kinh t ; nh ng v n khác có liên quan n quy n t ch c a m t doanh nghi p nhà nư c theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p nhà nư c, Lu t Doanh nghi p và các quy nh khác c a pháp lu t. k) Ki m tra ho t ng c a doanh nghi p và yêu c u doanh nghi p báo cáo v tình hình tài chính và k t qu ho t ng kinh doanh. i u 26. Thành viên T ng công ty là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p ch u trách nhi m v các kho n n , v cam k t c a mình trong ph m vi s v n do doanh nghi p qu n lý, s d ng, c th là: 1. Trong chi n lư c s n xu t, kinh doanh và u tư phát tri n: a) Doanh nghi p ư c giao t ch c th c hi n các d án u tư phát tri n theo k ho ch c a T ng công ty và ư c T ng công ty giao các ngu n l c th c hi n các d án ó.
 18. b) Doanh nghi p ư c u tư nh ng công trình, d án phát tri n không n m trong các d án do T ng công ty tr c ti p i u hành, nhưng ph i t huy ng, t ch u trách nhi m v tài chính và ph i báo cáo T ng công ty. 2. Trong ho t ng kinh doanh, doanh nghi p t xây d ng và t ch c th c hi n k ho ch c a mình trên cơ s : a) B o m các m c tiêu, ch tiêu, các cân i l n, các nh m c kinh t - k thu t ch y u (k c ơn giá và giá) c a doanh nghi p phù h p v i k ho ch chung c a T ng công ty. b) K ho ch m r ng kinh doanh trên cơ s s d ng t i ưu m i ngu n l c mà doanh nghi p có và t huy ng phù h p v i nhu c u c a th trư ng. 3. Trong ho t ng tài chính và h ch toán kinh t : a) Doanh nghi p ư c nh n v n và ngu n l c khác c a Nhà nư c do T ng công ty giao l i cho doanh nghi p. Doanh nghi p có nhi m v b o toàn, phát tri n v n và các ngu n l c ư c giao. b) Doanh nghi p ư c quy n huy ng v n, các ngu n tín d ng khác theo quy nh c a pháp lu t th c hi n k ho ch kinh doanh và u tư phát tri n c a mình. c) Doanh nghi p ư c hình thành qu u tư xây d ng cơ b n, qu phát tri n s n xu t, qu khen thư ng, qu phúc l i, qu d phòng tài chính theo Quy ch Tài chính c a T ng công ty và theo quy nh c a B Tài chính. Doanh nghi p có nghĩa v trích n p và ư c s d ng các qu t p trung c a T ng công ty theo quy nh c a i u l T ch c và ho t ng, Quy ch Tài chính c a T ng công ty và theo các quy t nh c a H i ng qu n tr . d) Doanh nghi p ch u trách nhi m n p thu và các nghĩa v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t. ) Doanh nghi p ư c T ng công ty y quy n th c hi n các h p ng v i khách hàng trong nư c và nư c ngoài nhân danh T ng công ty. e) Doanh nghi p có trách nhi m th c hi n úng ch báo cáo v các ho t ng kinh doanh và tài chính do T ng giám c quy nh. 4. Trong lĩnh v c t ch c, cán b và lao ng: a) Doanh nghi p có quy n ngh T ng công ty xem xét, quy t nh ho c ư c T ng công ty y quy n quy t nh vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các ơn v tr c thu c và vi c t ch c b máy qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a i u l T ch c và ho t ng c a T ng công ty và i u l c a doanh nghi p. b) Trong khuôn kh biên ch ư c T ng công ty cho phép, doanh nghi p ư c quy n tuy n ch n, ký k t h p ng lao ng, b trí s d ng ho c ch m d t h p ng lao ng i v i công nhân, viên ch c công tác trong b máy qu n lý và kinh doanh c a mình. Vi c b nhi m, mi n nhi m, khen thư ng, k lu t các ch c danh trong b máy
 19. qu n lý doanh nghi p và các ơn v tr c thu c doanh nghi p; vi c s p x p, áp d ng ch ti n lương ph i theo s phân c p c a T ng công ty và theo quy nh trong i u l này. c) Doanh nghi p có trách nhi m chăm lo phát tri n ngu n nhân l c b o m th c hi n chi n lư c phát tri n và nhi m v kinh doanh c a doanh nghi p; chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c, i u ki n s ng c a ngư i lao ng theo quy nh c a B lu t Lao ng và Lu t Công oàn. i u 27. Thành viên c a T ng công ty là các ơn v h ch toán ph thu c: 1. Có quy n t ch kinh doanh theo phân c p c a T ng công ty, ch u s ràng bu c v nghĩa v và quy n l i i v i T ng công ty. T ng công ty ch u trách nhi m cu i cùng v các nghĩa v tài chính phát sinh do s cam k t c a các ơn v này. 2. ư c ký các h p ng kinh t , ư c ch ng th c hi n các ho t ng kinh doanh, ho t ng tài chính, t ch c và nhân s theo phân c p c a T ng công ty. Quy n h n và nhi m v c a các ơn v h ch toán ph thu c ư c c th hoá trong i u l T ch c và ho t ng c a ơn v này do H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. i u 28. Công ty trách nhi m h u h n m t thành viên 100% v n nhà nư c là doanh nghi p thành viên T ng công ty, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, có i u l T ch c và ho t ng do H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn. i u 29. Công ty c ph n, công ty trách nhi m h u h n hai thành viên tr lên, có c ph n ho c v n góp c a T ng công ty trên 50% v n i u l , là thành viên c a T ng công ty, có i u l T ch c và ho t ng riêng, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và các lu t khác có liên quan. i u 30. Các ơn v s nghi p có Quy ch T ch c và ho t ng do H i ng qu n tr T ng công ty phê chuNn; th c hi n ch l y thu bù chi, ư c t o ngu n thu do th c hi n các d ch v , h p ng nghiên c u khoa h c và ào t o cho các ơn v trong nư c, nư c ngoài và ư c h tr m t ph n kinh phí ho t ng t ngân sách nhà nư c; ư c hư ng qu khen thư ng và qu phúc l i theo ch , trư ng h p th p hơn m c bình quân c a T ng công ty thì có th ư c h tr t qu khen thư ng và phúc l i c a T ng công ty. Chương 7: QU N LÝ PH N V N GÓP C A T NG CÔNG TY VÀ C A CÁC DOANH NGHI P THÀNH VIÊN CÁC DOANH NGHI P KHÁC i u 31. i v i ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p thành viên và doanh nghi p khác, H i ng qu n tr T ng công ty có quy n và nghĩa v sau: 1. Thông qua phương án góp v n do T ng giám c xây d ng quy t nh ho c trình Th trư ng các cơ quan nhà nư c quy t nh theo quy nh c a Chính ph . 2. Theo ngh c a T ng giám c, c , bãi mi n, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a T ng công ty t i doanh nghi p có v n c a T ng công ty.
 20. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p khác; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n v n ã góp; thu l i nhu n t ph n v n c a T ng công ty góp vào các doanh nghi p thành viên và doanh nghi p khác. i u 32. Doanh nghi p thành viên là doanh nghi p nhà nư c h ch toán c l p, ư c góp v n vào các doanh nghi p khác theo phân c p c a T ng công ty. i v i ph n v n c a doanh nghi p góp vào doanh nghi p khác, Giám c ho c H i ng qu n tr (Ch t ch công ty) công ty trách nhi m h u h n m t thành viên có quy n và nghĩa v qu n lý ph n v n góp ó như sau: 1. Xây d ng phương án góp v n T ng giám c trình H i ng qu n tr T ng công ty phê duy t. 2. C , mi n nhi m, khen thư ng, k lu t ngư i tr c ti p qu n lý ph n v n c a doanh nghi p góp vào các doanh nghi p khác. 3. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n góp c a doanh nghi p; ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n s v n ã góp; thu l i nhu n t ph n v n c a doanh nghi p góp vào doanh nghi p khác. i u 33. Quy n và nghĩa v c a ngư i qu n lý tr c ti p ph n v n c a doanh nghi p góp vào doanh nghi p khác: 1. Tham gia các ch c danh qu n lý, i u hành doanh nghi p có v n góp c a doanh nghi p mình theo i u l c a doanh nghi p này. 2. Theo dõi, giám sát tình hình ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p có v n góp c a doanh nghi p mình. 3. Th c hi n ch báo cáo và ch u trách nhi m trư c H i ng qu n tr , T ng giám c T ng công ty và Giám c doanh nghi p v hi u qu s d ng ph n v n góp t i doanh nghi p mà mình ư c c vào tham gia qu n lý, i u hành. i u 34. Các ơn v liên doanh mà T ng công ty ho c doanh nghi p thành viên c a T ng công ty tham gia, ư c qu n lý, i u hành và ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài, Lu t Doanh nghi p và các lu t khác có liên quan c a Vi t Nam. T ng công ty ho c các doanh nghi p thành viên T ng công ty th c hi n m i quy n, nghĩa v và trách nhi m i v i các liên doanh này v ho t ng tài chính theo quy nh c a pháp lu t và theo h p ng ã ký k t. Chương 8: TÀI CHÍNH C A T NG CÔNG TY i u 35. T ng công ty th c hi n ch h ch toán t ng h p và h ch toán t p trung i v i kinh doanh v n t i, t ch tài chính trong kinh doanh phù h p v i Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các quy nh khác c a pháp lu t và i u l c a T ng công ty. i u 36.
Đồng bộ tài khoản