Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
29
lượt xem
3
download

Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Biểu mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 216/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH NINH THU N NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 216/2008/Q -UBND Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 21 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH TRÊN NA BÀN T NH NINH THU N Y BAN NHÂN DÂN T NH NINH THU N Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c Pháp l nh Phí và l phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 và Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Phí và l phí; Ngh nh s 24/2006/N -CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 57/2002/N -CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 68/2002/N -CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Hôn nhân và gia ình v quan h hôn nhân và gia ình có y u t nư c ngoài và Ngh nh s 69/2006/N -CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 68/2002/N - CP c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 158/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph v ăng ký và qu n lý h t ch; Căn c Thông tư s 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n v phí và l phí thu c th m quy n quy t nh c a H i ng nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ch th s 24/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c tăng cư ng ch n ch nh vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v phí, l phí, chính sách huy ng và s d ng các kho n óng góp c a nhân dân; Căn c Ngh quy t s 07/2008/NQ-H ND ngày 17 tháng 7 năm 2008 c a H i ng nhân dân t nh quy nh m c thu, n p và ch qu n lý, s d ng l phí ăng ký h t ch trên a bàn t nh; Theo ngh c a Giám c S Tư pháp t i T trình s 659/TTr-STP ngày 25 tháng 7 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Bi u m c thu l phí ăng ký h t ch trên a bàn t nh Ninh Thu n.
  2. i u 2. 1. Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n th c hi n ăng ký h t ch, ng th i th c hi n t ch c thu l phí ăng ký h t ch bao g m: y ban nhân dân c p xã, y ban nhân dân c p huy n và y ban nhân dân t nh. 2. i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a y ban nhân dân t nh, giao S Tư pháp ti p nh n h sơ, thu l phí và tr h sơ theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân c p xã, y ban nhân dân c p huy n ư c l i 100% l phí ăng ký h t ch thu ư c; S Tư pháp ư c l i 50% l phí ăng ký h t ch thu ư c và giao S Tài chính xem xét, tham mưu y ban nhân dân t nh quy t nh m c chi và n i dung chi i v i kho n thu này trong tháng 8/2008. S thu l phí ư c l i, ơn v ph i t ng h p vào ngu n thu tài chính c a ơn v theo quy nh t i Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 c a Chính ph quy nh ch t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan qu n lý Nhà nư c. i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 10 (mư i) ngày k t ngày ký ban hành. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Tư pháp, Giám c S Tài chính, C c trư ng C c Thu t nh, Giám c Kho b c Nhà nư c t nh; th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan; Ch t ch y ban nhân dân huy n, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Hoàng Th Út Lan BI U M C THU L PHÍ ĂNG KÝ H TNCH (Ban hành kèm theo Quy t nh s 216/2008/Q -UBND ngày 21 tháng 8 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh Ninh Thu n) ơn v M c thu cho m i STT Công vi c th c hi n tính trư ng h p M c M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a y ban nhân dân xã, phư ng, th tr n A
  3. 1 ăng ký nuôi con nuôi, ăng ký l i vi c nuôi con nuôi ng 20.000 2 ăng ký nh n cha, m , con ng 10.000 3 C p b n sao gi y t h t ch t s h t ch ng 2.000 ng/b n sao 4 Xác nh n gi y t h t ch ng 3.000 Ghi vào s ăng ký h t ch các vi c ly hôn; xác nh cha, m , con; thay i qu c t ch, m t tích, m t năng 5 ng 5.000 l c hành vi dân s , h y hôn nhân trái pháp lu t và nh ng s ki n khác do pháp lu t quy nh M c M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a y ban nhân dân huy n, thành ph . B 1 C p l i b n chính Gi y khai sinh ng 10.000 2 C p l i b n sao gi y t h t ch t s h t ch ng 3.000 Thay i, c i chính h t ch cho ngư i t 14 tu i tr 3 lên, xác nh l i dân t c, xác nh l i gi i tính, b ng 25.000 sung h t ch, i u ch nh h t ch. M c M c thu áp d ng i v i vi c ăng ký h t ch thu c thNm quy n c a y ban nhân dân t nh (S Tư pháp) C 1 ăng ký k t hôn ng 1.000.000 2 ăng ký l i vi c k t hôn ng 1.000.000 2 Nuôi con nuôi ng 2.000.000 3 Nh n cha, m , con (nh n con ngoài giá thú) ng 1.000.000 4 C p b n sao gi y t h t ch t b n g c ng 5.000 ng/b n sao 5 Xác nh n các gi y t h t ch ng 10.000 6 Các vi c ăng ký h t ch khác ng 50.000
Đồng bộ tài khoản