Quyết định số 217/1998/QĐ-BNN/TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
33
lượt xem
1
download

Quyết định số 217/1998/QĐ-BNN/TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 217/1998/QĐ-BNN/TCCB về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bán ngập và vành đai bảo vệ hồ Dầu Tiếng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 217/1998/QĐ-BNN/TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRI N NÔNG THÔN NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 217/1998/Q -BNN/TCCB Hà N i, ngày 22 tháng 12 năm 1998 QUY T NNH V VI C THÀNH L P BAN QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG R NG BÁN NG P VÀ VÀNH AI B O V H D U TI NG B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN. Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn. Căn c quy t nh s 3351 Q -BNN/KH ngày 9 tháng 12 năm 1998 c a B Nông nghi p và phát tri n nông thôn v vi c phê duy t d án kh thi trông r ng bán ng p và vành ai b o v h D u ti ng - Tây ninh. Xét ngh c a ông t ng giám ôc công ty xây d ng nông nghi p và phát tri n nông thôn, V trư ng V t ch c cán b . QUY T NNH i u 1. Nay thành l p Ban qu n lý d án u tư xây d ng bán ng p và vành ai b o v h D u Ti ng - Tây Ninh thu c T ng công ty xây d ng và Phát tri n nông thôn. i u 2. Ban có nhi m v : giúp ch d án th c hi n quy t nh s 3351/BNN-KH c a B phê duy t D án kh thi tr ng r ng bán ng p và vành ai b o v h D u Ti ng. T ch c qu n lý xây d ng công trình theo quy nh c a i u l qu n lý và u tư xây d ng và các thông tư, ch hi n hành. i u 3. Ban có Giám c, 1 Phó Giám c, K toán trư ng, B ph n chuyên môn nghi p v giúp vi c cho Ban ư c t ch c g n nh hi u qu , g m m t s cán b chuyên môn nghi p v giúp vi c. B ph n ph c v s n xu t có tr m b o v và vư n ươm cây gi ng. T ch c và nhân s c th c a Ban giao cho T ng giám c T ng công ty xây d ng Nông nghi p và PTNT quy t nh. i u 4. Chánh văn phòng B , V trư ng V t ch c cán b , T ng giám c t ng công ty xây d ng nông nghi p và PTNT. Th tư ng các ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
  2. TH TRƯ NG Ph m H ng Giang
Đồng bộ tài khoản