Quyết định số 217-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
4
download

Quyết định số 217-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 217-BYT/QĐ ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng và dịch vụ y tế tư do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 217-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 217-BYT/Q Hà N i, ngày 29 tháng 4 năm 1989 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A CÁC B NH VI N,NHÀ H SINH, PHÒNG KHÁM B NH, PHÒNG XÉT NGHI M, PHÒNG THĂM DÒ CH C NĂNG VÀ DNCH V Y T TƯ. B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 153-CP ngày 5-10-1961 c a H i ng Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n c a B Y t ; th ch hoá b ng pháp lu t ho t ng c a các cơ s hành ngh y t tư nhân; Theo ngh c a V trư ng V qu n lý s c kho và Chánh Văn phòng, QUY T NNH: i u 1.- Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch v t ch c và ho t ng c a các b nh vi n, nhà h sinh, phòng khám b nh, phòng xét nghi m, phòng thăm dò ch c năng và d ch v y t tư g i chung là Quy ch v hành ngh y t tư nhân. i u 2. - Quy ch này có hi u l c k t ngày ban hành Quy t nh. i u 3. - Chánh Văn phòng, V trư ng V Qu n lý s c kho B Y t , Giám c các S Y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và y t các ngành ch u trách nhi m hư ng d n ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. Ph m Song ( ã ký) QUY CH V T CH C VÀ HO T NG C A CÁC B NH VI N, NHÀ H SINH, PHÒNG KHÁM B NH VÀ DNCH V Y T TƯ (ban hành theo Quy t nh s 217-BYT/Q ngày 29-4-1989) các d ch v y t tư nhân ho t ng theo úng chính sách pháp lu t, b o m an toàn, thu n ti n, có ch t lư ng, hi u qu nh m áp ng nhu c u chăm sóc và b o v
  2. s c kho nhân dân theo s thích và kh năng kinh t c a m i ngư i, B y t ban hành Quy ch v t ch c và ho t ng c a các b nh vi n, nhà h sinh, phòng khám b nh, phòng xét nghi m và d ch v y t tư ư c g i chung là hành ngh y t tư nhân. Chương 1: I TƯ NG, TIÊU CHU N, I U KI N VÀ HÌNH TH C HÀNH NGH Y T TƯ NHÂN i u 1.- i tư ng ư c hành ngh y t tư nhân. - Cán b y t ã ngh hưu, ngh m t s c có tiêu chuNn, ư c c p gi y phép hành ngh y t tư nhân theo úng văn b ng chuyên khoa c a mình. - Cán b y t ương ch c ch ư c phép hành ngh y t tư nhân ngoài gi làm vi c. i u 2. - Tiêu chuNn ư c c p gi y phép hành ngh y t tư nhân. - ã tr i qua th i kỳ t p s và 5 năm công tác trong các cơ s y t Nhà nư c ho c có 1 văn b ng chuyên khoa c p I. - ư c m t h i ng chuyên môn xét tiêu chuNn hành ngh y t tư nhân ki m tra ch t lư ng chuyên môn theo úng văn b ng, công vi c ã và ang làm có tư cách o c y h c, c p gi y ch ng nh n trình và phNm ch t hành ngh y t tư nhân. - Y s , k thu t viên trung h c chuyên khoa không ư c phép m b nh vi n tư, phòng khám b nh tư mà ch ư c phép giúp vi c cho bác s trong ho t ng khám ch a b nh tư. - Ngư i ng tên xin ăng ký m b nh vi n tư, phòng khám b nh tư ph i là bác s a khoa ho c chuyên khoa. - Ngư i ng tên xin ăng ký m nhà h sinh tư ph i là bác s khoa s n ho c n h sinh trung h c. - Ngư i ng tên m phòng xét nghiêm tư, phòng thăm dò ch c năng ph i là bác s chuyên khoa. - Ngư i ng tên xin ăng ký làm d ch v y t không ph i là khám ch a b nh ra ch nh i u tr , ph i là y tá ho c k thu t viên trung h c. - Ngư i nư c ngoài (không mang qu c t ch Vi t Nam) mu n ư c hành ngh y t tư nhân trên lãnh th Vi t Nam ph i ư c B Y t Vi t Nam xem xét quy t nh. i u 3. - i u ki n hành ngh y t tư nhân. 1. B nh vi n tư ph i có các i u ki n: B n di n gi i v i u ki n cơ cơ s , trang thi t b k thu t y t và án ho t ng. C n ph i chú ý các v n :
  3. - Cơ s nhà c a b o m tiêu chuNn v sinh, h th ng c p thoát nư c, x lý ch t th i và ch ng ô nhi m môi trư ng. -B o m trang thi t b , d ng c k thu t y t khám ch a b nh theo quy nh c aB Yt . - Có i u ki n t ch c các d ch v sinh ho t ph c v ngư i b nh. - Có h p ng v i các chuyên gia y t , các vi n, b nh vi n, chi vi n giúp v chuyên môn và k thu t. 2. Nhà h sinh tư ph i có các i u ki n: - Có cơ s tiêu chuNn v sinh và các i u ki n trang b vô khuNn. -B o m trang thi t b k thu t khám thai, và săn sóc sơ sinh, trang b ph c v sinh ho t cho s n ph , sơ sinh. - Có h p ng v i b nh vi n ph s n ho c khoa s n b nh vi n a khoa chi vi n k thu t khi c n thi t. 3. Phòng khám b nh tư ph i có các i u ki n: - Cơ s nhà c a tiêu chuNn v sinh và yêu c u k thu t. - Có trang b , d ng c k thu t thích h p. 4. Phòng xét nghi m tư và phòng chNn oán ch c năng ph i i u ki n k thu t v xây d ng cơ b n, hoá ch t, phương ti n tương ng v i n i dung ã ăng ký xin m . i u 4.- Các hình th c hành ngh y t tư nhân. 1. M t ngư i ng tên xin ăng ký, hành ngh y t tư nhân c l p. M t nhóm ngư i cùng u tư t ch c hành ngh y t tư nhân nhưng ph i có m t i di n ng tên xin ăng ký hành ngh y t tư nhân. 2. Ngư i ng tên xin ăng ký hành ngh y t tư nhân ph i có tiêu chuNn quy nh t i i u 2 c a Quy ch này. Chương 2: QUY N VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ S HÀNH NGH Y T TƯ NHÂN i u 5.- Quy n c a các cơ s hành ngh y t tư nhân. 1. Các cơ s hành ngh y t tư nhân có quy n:
  4. - ư c ngành y t b o m s bình ng v chuyên môn k thu t như các cơ s y t c a Nhà nư c k c vi c ưu tiên bán các phương ti n v t tư k thu t hành ngh có ch t lư ng. - ư c ký k t các h p ng h tr chuyên môn k thu t v i các cơ s y t c a Nhà nư c b o m ch t lư ng chNn oán, i u tr trên cơ s hai bên tho thu n và ư c cơ quan y t có thNm quy n cho phép. - ư c m các la bô c n lâm sàng và thăm dò ch c năng nâng cao ch t lư ng khám ch a b nh. - ư c có m t cơ s thu c c p c u bán ngay cho b nh nhân khi c n thi t. S lư ng thành ph n c a cơ s do các cơ quan y t có thNm quy n quy nh. - ư c thi t l p s tài tr c a ngư i nư c ngoài trong khuôn kh c a Lu t u tư nư c ngoài c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. - ư c thu các l phí y t (U ban Nhân dân t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương quy nh bi u giá khám ch a b nh sau khi tham kh o ý ki n S Y t và U ban V t giá cùng c p). 2. Nghiêm c m các cơ s hành ngh y t tư nhân: - V a kê ơn, v a bán thu c. Vi c cung ng thu c do các hi u thu c m nhi m. - Tuyên truy n, qu ng cáo không úng v i kh năng ch a b nh, khám b nh, xét nghi m, thăm dò ch c năng c a cơ s và c a b n thân. N i dung qu ng cáo ph i ư c cơ quan y t có thNm quy n duy t và theo úng quy ch c a B Thông tin. i u 6. - Trách nhi m c a các cơ s hành ngh y t tư nhân: Các cơ s hành ngh y t tư nhân có trách nhi m: - Tuân th các quy nh pháp lu t c a Nhà nư c, các quy nh v chuyên môn, nghi p v k thu t y t c a B Y t và ch u s ch o v chuyên môn, nghi p v k thu t y t c a các cơ quan y t có thNm quy n. - Tham gia các ho t ng y t theo hư ng chăm sóc s c kho ban u, tuyên truy n hư ng d n nhân dân b o v s c kho , phòng và ch a b nh. - Ch p hành vô i u ki n l nh huy ng c a S Y t ch qu n khi có thiên tai, d ch b nh x y ra t i a phương. - K p th i báo cáo và ph i h p v i các cơ s y t Nhà nư c khi phát hi n các b nh d ch, b nh l , nhi m c hàng lo t nhanh chóng gi i quy t h u qu . - óng l phí hành ngh và óng thu theo quy nh c a B Tài chính. - L p s sách ghi chép ho t ng chuyên môn và th ng kê k toán theo quy nh c a Nhà nư c.
  5. - Báo cáo nh kỳ v i S Y t ch qu n v ho t ng chuyên môn, k thu t c a cơ s . i u 7. - Nhi m v c a các cơ s hành ngh y t tư nhân: 1. B nh vi n tư có nhi m v : - Khám b nh, kê ơn, ch a b nh và làm các th thu t theo quy nh c a các cơ quan y t có thNm quy n và H i ng chuyên môn xét duy t tiêu chuNn hành ngh y t tư nhân cùng c p tuỳ theo năng l c cán b và các i u ki n v cơ s v t ch t, k thu t khác. - Ph i ti p nh n và gi i quy t m i trư ng h p c p c u ho c sơ c u r i chuy n ngay b nh nhân n các cơ s y t Nhà nư c g n nh t. 2. Nhà h sinh có nhi m v : - Hút i u hoà kinh nguy t, thư ng s n ph không có nguy cơ tai bi n s n khoa. - N u phát hi n s n ph có nguy cơ tai bi n s n khoa thì ph i chuy n ngay n các cơ s s n khoa Nhà nư c g n nh t. - Qu n lý thai s n theo quy nh. - Tham gia các ho t ng b o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình. - Ho t ng liên t c 24/24 gi . 3. Phòng khám b nh tư có nhi m v : - Khám b nh, kê ơn và ch a các b nh thông thư ng. - T ch c sơ c u n n nhân, b nh nhân n ng r i chuy n ngay n cơ s khám ch a b nh Nhà nư c g n nh t. - N i dung ho t ng theo quy nh t i Thông tư s 31-BYT/TT ngày 23-12-1987 c a B Yt . 4. Phòng xét nghi m tư ho c chNn oán ch c năng: Ch có nhi m v th c hi n yêu c u c a các bác s khám b nh tr các thăm dò ch c năng thu c chuyên khoa lâm sàng c a mình. 5. D ch v y t tư có nhi m v : Th c hi n các d ch v thông thư ng như chăm sóc b nh nhân, tiêm chích, thay băng, theo dõi huy t áp, th t tháo, hư ng d n t p luy n ph c h i ch c năng... t i cơ s c nh ho c t i nhà b nh nhân. Chương 3:
  6. TH M QUY N VÀ TH T C XÉT DUY T ĂNG KÝ HÀNH NGH Y T TƯ NHÂN i u 8. - ThNm quy n xét duy t hành ngh y t tư nhân: 1. Giám c các S y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có thNm quy n c p quy t nh cho phép hành ngh sau khi có Gi y ch ng nh n tiêu chuNn hành ngh do H i ng chuyên môn xét duy t tiêu chuNn hành ngh y t tư nhân cùng c p c p và có các tiêu chuNn, i u ki n quy nh t i i u 2, i u 3 c a Quy ch này. 2. H i ng chuyên môn xét duy t tiêu chuNn hành ngh y t tư nhân do Giám c các S y t t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương l p ra có thNm quy n c p "Gi y ch ng nh n tiêu chuNn hành ngh " sau khi ki m tra ch t lư ng chuyên môn theo b ng c p ư c ào t o. i u 9. - Th t c xét duy t ăng ký hành ngh y t tư nhân: Ngư i ng tên xin ăng ký hành ngh y t tư nhân ph i làm các th t c sau ây: - ơn xin hành ngh . - Gi y ch ng nh n tiêu chuNn hành ngh . - Sơ y u lý l ch cá nhân có xác nh n c a U ban Nhân dân xã, phư ng, th xã nơi cư trú ( i v i cán b ã ngh hưu) ho c cơ quan ch qu n ( i v i cán b ương ch c). - B n di n gi i v i u ki n cơ s , trang thi t b k thu t y t và án ho t ng. Chương 4: THANH TRA, KI M TRA VÀ X LÝ CÁC VI PH M i u 10. - Thanh tra, ki m tra các cơ s hành ngh y t tư nhân. 1. Thanh tra viên khám b nh, ch a b nh (Do các cơ quan y t Nhà nư c có thNm quy n quy t nh b nhi m) ki m tra xem xét vi c ch p hành các quy nh v chuyên môn, nghi p v k thu t y t i v i t t c các cơ s hành ngh y t tư nhân. Các cơ s hành ngh y t tư nhân ph i t o m i i u ki n thu n l i thanh tra viên khám b nh, ch a b nh làm t t nhi m v c a mình. 2. S Y t các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương có trách nhi m ki m tra nh kỳ hay t xu t các cơ s hành ngh y t tư nhân. Biên b n ki m tra ph i làm thành 2 b n và ư c lưu tr riêng t i S Y t và cơ s hành ngh y t tư nhân ư c ki m tra. i u 11. - X lý các vi ph m.
  7. Ngư i nào hành ngh y t tư nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch này ho c do thi u sót v tinh th n trách nhi m, v trình chuyên môn gây h u qu x u n s c kho và tính m ng ngư i b nh thì tuỳ theo m c n ng nh và tính ch t sai ph m s b x lý c nh cáo hành chính, b i thư ng thi t h i cho b nh nhân, tư c quy t nh cho phép hành ngh , tư c gi y phép tiêu chuNn hành ngh , ình ch t m th i ho c ình ch vĩnh vi n ho t ng c a cơ s hành ngh y t tư nhân ó ho c truy c u trách nhi m hình s . Chương 5: I U KHO N THI HÀNH i u 12. 1. Các cơ s y t và H i ng chuyên môn xét duy t tiêu chuNn hành ngh y t tư nhân cùng c p c n khuy n khích vi c th c hi n b o hi m tiêm ch ng, chăm sóc s c kho toàn di n theo h p ng trên cơ s tho thu n, c n ưu tiên cho phép và h tr phương th c ho t ng qu n lý s c kho t i nhà hơn là m phòng khám b nh tư. 2. T t c các cơ s hành ngh y t tư nhân ã ho t ng trư c khi Quy ch này có hi u l c u ph i làm l i các th t c ăng ký xét duy t và ch ư c phép ho t ng sau khi ã ư c c p quy t nh cho phép hành ngh m i. Riêng các phòng chNn tr y h c dân t c v n th c hi n theo Quy ch làm ngh ch a b nh b ng phương pháp ông y ban hành theo Quy t nh s 184-BYT/Q ngày 6-5- 1975 và i u l Phòng chNn tr ông y ban hành theo Quy t nh s 171-BYT/Q ngày 6-5-1974 c a B Y t . 3. B và các S Y t ph i có cán b chuyên trách theo dõi ho t ng hành ngh y t tư nhân và có trách nhi m thư ng xuyên ho c nh kỳ (6 tháng, 1 năm) báo cáo y và chính xác danh sách và tình hình ho t ng c a các cơ s hành ngh y t tư nhân thu c a phương qu n lý v B và U ban Nhân dân t nh, thành ph theo dõi và n m tình hình. 4. Quy ch này áp d ng trong ph m vi c nư c và có hi u l c t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n, B Y t s thu th p ý ki n óng góp c a nhân dân, c a cơ s , a phương sau năm năm ti n hành t ng k t kinh nghi m và b sung Quy ch cho hoàn ch nh.
Đồng bộ tài khoản