Quyết định số 217/QĐ-NH1 về việc ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
186
lượt xem
55
download

Quyết định số 217/QĐ-NH1 về việc ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 217/QĐ-NH1 về việc ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 217/QĐ-NH1 về việc ban hành Quy chế thế chấp, cầm cố tài sản và bảo lãnh vay vốn Ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước ban hành

 1. NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 217/Q -NH1 Hà N i, ngày 17 tháng 8 năm 1996 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH TH CH P, C M C TÀI S N VÀ B O LÃNH VAY V N NGÂN HÀNG TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C Căn c Pháp l nh Ngân hàng Nhà nư c, Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty Tài chính công b theo L nh s 37/LCT-H NN8 và L nh s 38/LCT- H NN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. Căn c Ngh nh 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B . Căn c Ch th 833/TTg ngày 19/12/1995 c a Th tư ng Chính ph v tri n khai vi c xây d ng văn b n thi hành B lu t dân s . Sau khi có ý ki n th ng nh t c a B Tư pháp và B Tài chính, Theo ngh c a V trư ng V nghiên c u kinh t . QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy ch th ch p, c m c tài s n và b o lãnh vay v n Ngân hàng". i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, thay th Quy t nh s 156/Q -NH ngày 18/11/1989 c a T ng giám c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ban hành Quy nh v th ch p tài s n vay v n Ngân hàng. i u 3. Chánh Văn phòng Th ng c, V trư ng V Nghiên c u kinh t , Th trư ng các ơn v thu c Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph ; T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n, Ngân hàng thương m i c ph n, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam, Công ty tài chính, Qu tín d ng nhân dân và Ch nhi m H p tác xã tín d ng có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Cao Sĩ Kiêm ( ã ký)
 2. QUY CH TH CH P, C M C TÀI S N VÀ B O LÃNH VAY V N NGÂN HÀNG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 217/Q -NH1 ngày 17 tháng 8 năm 1996 c a Th ng c NHNN) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy ch này quy nh vi c th ch p, c m c tài s n và b o lãnh vay v n các T ch c tín d ng ho t ng theo Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty Tài chính và h th ng Qu tín d ng nhân dân. i u 2. Trong Quy ch này các t ng sau ây ư c hi u như sau: 2.1. Th ch p tài s n vay v n Ngân hàng là vi c bên vay v n (g i là bên th ch p) dùng tài s n là b t ng s n thu c s h u c a mình b o m th c hi n nghĩa v tr n (bao g m n g c, lãi và ti n ph t lãi quá h n) i v i bên cho vay (g i là bên nh n th ch p). 2.2. C m c tài s n vay v n Ngân hàng là vi c bên vay v n (bên c m c ) có nghĩa v giao tài s n là ng s n thu c s h u c a mình cho bên cho vay v n (g i là bên nh n c mc ) m b o th c hi n nghĩa v tr n (bao g m n g c, lãi và ti n ph t lãi quá h n); N u tài s n mà pháp lu t có quy nh ăng ký quy n s h u ho c có gi y t ch ng minh quy n s h u thì các bên có th tho thu n bên c m c v n gi tài s n c m c và giao b n g c gi y t quy n s h u tài s n cho bên nh n c m c gi b o m th c hi n nghĩa v tr n i v i bên nh n c m c . 2.3. B o lãnh vay v n Ngân hàng là vi c ngư i th 3 (pháp nhân ho c cá nhân - g i là bên b o lãnh) cam k t v i bên cho vay (bên nh n b o lãnh) s th c hi n nghĩa v tr n thay cho bên vay v n (bên ư c b o lãnh) n u khi n th i h n mà bên ư c b o lãnh không tr ư c toàn b hay m t ph n n vay (bao g m n g c, lãi và ti n ph t quá h n) cho bên nh n b o lãnh. Bên b o lãnh th c hi n b o lãnh b ng tài s n c a mình, ho c các bên có th tho thu n bên b o lãnh ph i th ch p, c m c tài s n cho bên nh n b o lãnh. i u 3. Bên nh n th ch p, c m c và nh n b o lãnh là các t ch c tín d ng bao g m: 3.1. Ngân hàng thương m i qu c doanh, Ngân hàng u tư và phát tri n, Ngân hàng thương m i c ph n, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam, Công ty Tài chính, H p tác xã tín d ng thành l p và ho t ng theo Pháp l nh Ngân hàng, H p tác xã tín d ng và Công ty Tài chính, các Qu tín d ng nhân dân cho vay v n theo quy nh c a Th ng c Ngân hàng Nhà nư c. 3.2. i v i Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam không ư c nh n th ch p quy n s d ng t theo pháp lu t v t ai ã quy nh.
 3. i u 4. Bên th ch p, c m c ; bên ư c b o lãnh và bên b o lãnh: 4.1. Bên th ch p, c m c tài s n và bên ư c b o lãnh là pháp nhân, t h p tác, h s n xu t, cá nhân i u ki n vay v n t i các T ch c tín d ng. 4.2. Bên b o lãnh vay v n là pháp nhân, t h p tác h s n xu t, cá nhân có năng l c pháp lu t và năng l c hành vi. 4.3. Nghi p v b o lãnh c a các Ngân hàng th c hi n theo quy nh riêng. i u 5. Tài s n dùng th ch p: 5.1. Tài s n dùng th ch p vay v n các T ch c tín d ng là các b t ng s n có kh năng chuy n như ng, mua bán ư c d dàng, bao g m: a) Nhà , công trình xây d ng g n li n v i t, k c các tài s n g n li n v i nhà , công trình xây d ng. b) i v i b t ng s n có tham gia b o hi m thì giá tr h p ng b o hi m cũng thu c tài s n th ch p. c) Các cơ s s n xu t kinh doanh như: nhà máy, khách s n, c a hàng, nhà kho... và các công c , máy móc, thi t b g n li n v i nhà máy, tàu bi n, máy bay... d) Tài s n khác n u pháp lu t có quy nh. 5.2. Quy n s d ng t theo pháp lu t v t ai quy nh. 5.3. Hoa l i, l i t c, các quy n phát sinh t b t ng s n ư c th ch p thu c tài s n th ch p hay không là do các bên tho thu n ho c pháp lu t có quy nh. i u 6. Tài s n dùng c mc : 6.1. Tài s n dùng c m c vay v n các T ch c tín d ng là các ng s n có giá tr , chuy n như ng ho c mua, bán ư c d dàng bao g m: phương ti n v n t i, phương ti n i l i, công c lao ng, máy móc thi t b dùng cho s n xu t kinh doanh, v t tư hàng hoá; phương ti n sinh ho t cho t p th , cá nhân và các ng s n khác. 6.2. Gi y t tr giá ư c b ng ti n ang còn th i h n hi u l c thanh toán như: s ti t ki m, kỳ phi u, ch ng ch ti n g i; trái phi u do các doanh nghi p, Ngân hàng ho c Chính ph phát hành và các gi y t tr giá ư c b ng ti n khác. 6.3. Các v t quý b ng vàng, á quý và trang s c b ng vàng, á quý. 6.4. i v i các ng s n có tham gia b o hi m thì giá tr h p ng b o hi m cũng thu c tài s n c m c . 6.5. Các tài s n khác n u pháp lu t có quy nh. i u 7. Tài s n không nh n th ch p, c m c :
 4. 7.1. Các tài s n mà Nhà nư c quy nh c m kinh doanh, mua bán, chuy n như ng. 7.2. Tài s n ang còn tranh ch p. 7.3. Tài s n không thu c s h u h p phát c a ngư i th ch p, c m c , b o lãnh. 7.4. Tài s n i thuê, i mư n; 7.5. Tài s n ang b cơ quan có thNm quy n t m gi , niêm phong, phong to , tài s n ang làm th t c gi i th ho c phá s n doanh nghi p. 7.6. Tài s n ang th ch p, c m c ho c b o lãnh th c hi n nghĩa v khác (tr trư ng h p quy nh t i i u 17 và i u 36 c a Quy ch này). 7.7. Tài s n khó c t gi , b o qu n, ki m nh, ánh giá. 7.8. t ai và tài s n g n li n v i t không ư c nh n th ch p th c hi n theo quy nh t i i u 25 c a Quy ch này. 7.9. i v i nh ng tài s n ư c hình thành trong quá trình vay v n, v nguyên t c không ph i là tài s n th ch p, c m c cho chính kho n vay ó; nhưng n u xét th y kho n vay ho c d án vì qu c k dân sinh, có hi u qu kinh t , có kh năng tr n nhưng thi u tài s n th ch p, c m c thì vi c cho bên vay ư c dùng tài s n hình thành trong quá trình vay v n làm m b o n vay hay không là do T ng giám c (Giám c) T ch c tín d ng quy t nh và t ch u trách nhi m. i u 8. Th i h n th ch p, c m c và b o lãnh. Th i h n c a m i l n th ch p, c m c , b o lãnh tính t ngày ký h p ng th ch p, c m c b o lãnh n ngày ch p d t th ch p, c m c ho c b o lãnh (b ng ho c dài hơn th i h n cho vay ã ghi trên h p ng tín d ng). i u 9. Ph m vi th ch p, c m c và b o lãnh. 9.1. i v i nh ng tài s n có ăng ký quy n s h u thì m t tài s n có th ư c dùng th ch p, c m c ho c b o lãnh cho m t ho c nhi u l n vay v n t i m t bên cho vay, m i l n th ch p, c m c ho c b o lãnh ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; t ng s ti n c a các l n vay không vư t quá m c quy nh t i i u 12 Quy ch này. 9.2. Trư ng h p nhi u T ch c tín d ng cùng cho vay m t d án u tư thì m t tài s n có ăng ký quy n s h u ư c dùng th ch p, c m c ng th i t i các T ch c tín d ng ó; khi th ch p, c m c ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. T ng s ti n c a các T ch c tín d ng cho vay không vư t quá m c quy nh t i i u 12 c a Quy ch này. Vi c ưu tiên thanh toán các kho n n có m b o b ng th ch p, c m c trong trư ng h p này do các t ch c tín d ng cho vay tho thu n trong h p ng h p tác cho vay ho c theo th t ã ăng ký th ch p, c m c t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n.
 5. 9.3. M t pháp nhân ho c cá nhân b o lãnh cho m t ho c nhi u bên vay v n cùng m t lúc nhưng t ng s ti n cho vay ư c b o lãnh không vư t quá m c quy nh t i i u 12 c a Quy ch này. 9.4. Nhi u pháp nhân, cá nhân b o lãnh cho m t bên vay v n theo quy nh t i kho n 44.2 i u 44 c a Quy ch này. i u 10. nh giá tài s n th ch p, c m c và b o lãnh: 10.1. Giá tr tài s n th ch p, c m c và tài s n b o lãnh do bên th ch p, c m c , b o lãnh và bên nh n th ch p, c m c , nh n b o lãnh tho thu n nh giá trên cơ s giá c c a th trư ng t i a phương th i i m th ch p, c m c , b o lãnh, có tính n các y u t tác ng tăng ho c gi m giá n th i i m ch m d t vi c th ch p, c m c ho c b o lãnh. Trong trư ng h p c n thi t có th thuê chuyên gia c a các cơ quan chuyên môn nh giá. 10.2. i v i gi y t tr giá ư c b ng ti n thì giá tr c m c do hai bên căn c vào m nh giá ghi trên gi y t ó và giá c c a gi y t ó trên th trư ng nh giá, có tính n các y u t tăng ho c gi m giá n th i i m ch m d t c m c . 10.3. Giá tr quy n s d ng t th ch p theo quy nh t i i u 26 c a Quy ch này. 10.4. K t qu nh giá tài s n th ch p, c m c , b o lãnh c n l p thành biên b n làm cơ s cho vi c ký h p ng. i u 11. Hình th c th ch p, c m c , b o lãnh. 11.1. Th ch p tài s n ph i ư c l p thành văn b n cam k t ho c h p ng th ch p tài s n (t ây g i chung là h p ng th ch p tài s n). i v i tài s n mà pháp lu t có quy nh ăng ký quy n s h u thì khi th ch p ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n; bên nh n th ch p gi b n g c gi y t v quy n s h u tài s n. 11.2. C m c tài s n ph i ư c l p thành văn b n cam k t ho c H p ng c m c tài s n (t ây g i chung là h p ng c m c tài s n). i v i tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u thì vi c c m c tài s n cũng ph i ư c ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. a) i v i nh ng tài s n mà pháp lu t có quy nh ăng ký quy n s h u thì bên nh n c m c có th gi b n g c gi y t v quy n s h u tài s n ho c gi tài s n c m c là do 2 bên tho thu n. Trư ng h p bên nh n c m c gi tài s n c m c thì ng th i ph i gi c b n g c gi y t v quy n s h u tài s n ó. b) i v i nh ng tài s n pháp lu t không quy nh ăng ký quy n s h u thì bên c m c ph i có b n cam k t v quy n s h u tài s n c a mình có xác nh n c a cơ quan qu n lý có thNm quy n ( i v i doanh nghi p Nhà nư c là b ng danh m c tài s n c m c theo Thông tư liên B Ngân hàng Nhà nư c - Tài chính - Tư pháp s 01/TT-LB ngày 3/7/1996) kèm theo h p ng c m c .
 6. 11.3. B o lãnh vay v n ph i ư c l p thành văn b n cam k t ho c h p ng b o lãnh (t ây g i là h p ng b o lãnh). 11.4. H p ng th ch p, c m c ho c b o lãnh c n có ch ng nh n c a cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c ch ng th c c a U ban nhân dân huy n, qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh (t ây g i t c là U ban nhân dân c p huy n) theo quy nh: a) i v i nh ng tài s n mà pháp lu t có quy nh ăng ký quy n s h u nh t thi t ph i có công ch ng h p ng. b) i v i nh ng tài s n mà pháp lu t không quy nh ăng ký quy n s h u nhưng t ng giá tr tài s n ghi trên h p ng t 50 tri u ng (năm mươi tri u) tr lên nh t thi t ph i công ch ng; n u dư i 50 tri u ng thì vi c công ch ng hay không trên h p ng th ch p, c m c là do 2 bên nh n th ch p, c m c và bên th ch p, c m c tho thu n. c) Riêng i v i h p ng b o lãnh thì m i giá tr tài s n ghi trên h p ng nh t thi t ph i công ch ng. d) Th t c công ch ng h p ng th ch p, h p ng c m c và h p ng b o lãnh th c hi n theo hư ng d n t i Thông tư liên B Ngân hàng Nhà nư c - Tài chính - Tư pháp s 01/TT-LB ngày 3/7/1996. 11.5. i v i tài s n mà pháp lu t quy nh ph i ăng ký quy n s h u thì khi th ch p, c m c , b o lãnh ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n. i u 12. M c ti n cho vay trên giá tr tài s n th ch p, c m c , b o lãnh: T ch c tín d ng (bên nh n th ch p, c m c ; nh n b o lãnh) căn c vào giá tr c a tài s n th ch p, c m c ho c b o lãnh ã ư c nh giá như quy nh t i i u 10 c a Quy ch này xác nh s ti n cho vay. S ti n cho vay t i a b ng 70% giá tr tài s n th ch p, c m c và tài s n b o lãnh ã ư c xác nh và ghi trên h p ng. Riêng tài s n dùng c m c quy nh t i kho n 6.2 và 6.3 i u 6 Quy ch này thì m c cho vay t i a có th b ng 80% giá tr tài s n c m c . M c cho vay c th i v i t ng lo i tài s n do T ch c tín d ng hư ng d n. i u 13. X lý tài s n th ch p, c m c , b o lãnh. 13.1. Trư ng h p n h n tr n (tính c th i h n ư c gia h n n n u có) mà bên th ch p, c m c và bên ư c b o lãnh không tr ư c n và bên b o lãnh cũng không th c hi n nghĩa v tr n thay thì bên nh n th ch p, c m c và nh n b o lãnh có quy n: a) X lý tài s n th ch p, c m c , b o lãnh theo các phương th c ã tho thu n trong h p ng như: gán n cho bên nh n th ch p, c m c ho c b o lãnh b ng tài s n ó; t u giá ho c ngh cơ quan có thNm quy n u giá. i v i nh ng tài s n c a doanh nghi p Nhà nư c mà pháp lu t có quy nh ph i ư c cơ quan có thNm quy n cho phép th ch p, c m c theo quy nh c a Chính ph thì khi x lý ph i có ý ki n c a các cơ quan có thNm quy n ó.
 7. b) Trư ng h p có tranh ch p thì các bên yêu c u cơ quan có thNm quy n gi i quy t ho c kh i ki n trư c pháp lu t. c) Vi c x lý quy n s d ng t th ch p th c hi n theo quy nh t i i u 33 Quy ch này. d) i v i tài s n th ch p, c m c ho c b o lãnh ã ư c b o hi m, n u trư ng h p tài s n b r i ro, thi t h i thì giá tr b i thư ng c a cơ quan b o hi m s ư c dùng tr n cho bên nh n th ch p, c m c ho c bên nh n b o lãnh. e) Vi c thu n t ngu n thu do x lý tài s n th ch p, c m c ho c b o lãnh ư c th c hi n theo th t thu n g c, lãi, ti n ph t quá h n. 13.2. Trư ng h p bên th ch p, c m c ho c bên b o lãnh b phá s n thì tài s n th ch p, c m c , b o lãnh ư c x lý theo quy nh c a Lu t phá s n doanh nghi p v các kho n n có m b o. i u 14. Trư ng h p b o lãnh b ng tín ch p c a các t ch c chính tr - xã h i th c hi n theo quy nh riêng c a Chính ph và hư ng d n c a Ngân hàng Nhà nư c. Chương 2: NH NG QUY NNH C TH I. QUY NNH D I V I TH CH P TÀI S N: i u 15. H p ng th ch p tài s n. 15.1. H p ng th ch p tài s n ph i có các n i dung cơ b n sau ây: - Tên, a ch c a các bên, - H , tên và a ch c a ngư i i di n thNm quy n c a các bên, - S , ngày tháng năm c a h p ng vay v n, - S hi u tài kho n ti n g i..... t i Ngân hàng.......... - Lo i tài s n th ch p (ghi rõ s lư ng và giá tr tài s n.....) - Gi y t v quy n s d ng t (s , ngày tháng năm, nơi và cơ quan c p, th i h n hi u l c), - Các gi y t v s h u tài s n (s , ngày tháng năm, nơi c p, th i h n hi u l c). - S ti n ư c vay, - Th i h n th ch p, - Phương th c x lý tài s n th ch p (ghi rõ: gán n , u giá...).
 8. - Quy n và nghĩa v c a các bên trong vi c th c hi n h p ng, - Cam k t c a 2 bên th c hi n nghĩa v c a mình. Các t ch c tín d ng căn c vào các n i dung cơ b n t i 15.1 i u này, hư ng d n m u h p ng th ch p tài s n. 15.2. Tài s n th ch p ph i ư c ánh giá, ki m nh xác nh s lư ng, giá tr t i th i i m ký h p ng. Vi c nh giá tài s n ư c th c hi n theo quy nh t i i u 10 Quy ch này. 15.3. H p ng th ch p ư c l p thành 4 b n và có giá tr ngang nhau: - 1 b n bên nh n th ch p gi , - 1 b n cơ quan ăng ký th ch p (n u có) gi , - 1 b n bên th ch p gi , - 1 b n cơ quan Công ch ng ho c U ban nhân dân c p huy n ch ng th c h p ng gi (n u có ch ng th c). i u 16. Tài s n th ch p thu c s h u khác nhau: 16.1. Tài s n th ch p thu c s h u Nhà nư c khi th ch p th c hi n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p Nhà nư c, các văn b n liên quan hư ng d n thi hành Lu t doanh nghi p Nhà nư c và Thông tư Liên b Ngân hàng Nhà nư c - Tài chính - Tư pháp s 01/TT-LB ngày 3/7/1996. 16.2. Tài s n th ch p thu c s h u c a nhi u ngư i (t 2 ngư i tr lên) ph i ư c cam k t b ng văn b n c a nh ng ngư i ng s h u ng ý giao cho ngư i i di n vay v n và ký h p ng th ch p tài s n. 16.3. Tài s n th ch p thu c s h u t p th , liên doanh ho c Công ty c ph n, Công ty trách nhi m h u h n ph i có ngh quy t c a H i ng qu n tr ho c i h i i bi u các thành viên theo quy nh c a i u l ng ý th ch p và u quy n b ng văn b n cho ngư i i di n vay v n và ký h p ng th ch p tài s n. 16.4. Tài s n th ch p c a h gia ình ph i có cam k t c a nh ng thành viên ng s h u trong gia ình. i u 17. Th ch p m t tài s n cho nhi u l n vay v n: 17.1. M t tài s n ư c th ch p vay nhi u l n t i m t bên cho vay, m i l n th ch p ph i ăng ký t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và các l n vay sau l p h p ng b sung, h p ng b sung ph i có ch ng th c c a cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân c p huy n. T ng s ti n c a các l n cho vay không vư t quá m c quy nh t i i u 12 Quy ch này. 17.2. M t tài s n ư c th ch p cho nhi u bên cho vay trong trư ng h p cùng cho vay m t d án u tư thì n i dung c a h p ng th ch p ngoài nh ng n i dung quy nh t i kho n 15.1 i u 15 c a Quy chê này còn ph i quy nh rõ m t trong các bên cho
 9. vay ư c gi b n g c các gi y t v quy n s h u tài s n th ch p kèm theo h p ng, các bên cho vay khác gi b n sao (có ch ng th c c a cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân c p huy n) và ghi trong h p ng h p tác cho vay nhi u bên v các nguyên t c x lý tài s n th ch p khi bên th ch p không tr ư c n ho c khi có s tranh ch p gi a các bên cho vay. 17.3. Trong trư ng h p bu c ph i x lý tài s n th ch p th c hi n thu h i m t món vay n h n thì các món vay khác tuy chưa n h n cũng ư c coi là n h n và cùng tham gia thanh toán n . Các bên tham gia thanh toán n c a các món vay ư c ti n hành theo quy nh t i kho n 9.2 i u 9 và theo th t thanh toán n g c, lãi và ti n ph t như t i i m 13.1.e i u 13 Quy ch này. i u 18. Nghĩa v c a bên th ch p tài s n: 18.1. ăng ký th ch p tài s n t i cơ quan có thNm quy n. 18.2. ngh cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân c p huy n ch ng th c h p ng th ch p tài s n. 18.3. Giao b n g c gi y t v quy n s h u tài s n th ch p (tr trư ng h p là b n sao như quy nh t i kho n 17.2 i u 17 c a Quy ch này) cho bên nh n th ch p; kèm theo các gi y t khác liên quan n khai thác, s d ng tài s n n u bên nh n th ch p ư c gi tài s n và khai thác s d ng; i v i gi y ch ng nh n quy n s d ng t ph i kèm theo trích l c sơ a chính c a khu t. 18.4. Trư ng h p bên th ch p gi và ti p t c khai thác, s d ng tài s n th ch p thì ph i: a) B o qu n tài s n th ch p và gi úng giá tr như khi ký h p ng (không tính n hao mòn vô hình và y u t trư t giá). b) áp d ng các bi n pháp c n thi t k c ng ng khai thác s d ng tài s n th ch p n u do vi c khai thác s d ng mà làm cho tài s n th ch p có nguy cơ gi m sút ho c m t giá tr . c) Không ư c bán, trao i, chuy n như ng, cho, t ng tài s n ang th ch p. Trong trư ng h p tài s n th ch p ư c bán, trao i, t ng, cho thì ngư i mua, trao i, ư c t ng cho tr thành ngư i b o lãnh n u ư c bên nh n th ch p và ngư i mua, trao i, t ng cho ng ý. 18.5. Ch u m i chi phí phát sinh v ki m nh, nh giá, công ch ng và u giá tài s n th ch p. Tr chi phí v b o quan tài s n cho bên nh n th ch p trong trư ng h p bên nh n th ch p gi và b o qu n tài s n; chi phí b o qu n do 2 bên tho thu n ho c theo quy nh c a pháp lu t n u pháp lu t có quy nh tuỳ theo tính ch t, th i gian b o qu n tài s n và ư c ghi vào h p ng th ch p. i u 19. Quy n c a bên th ch p tài s n:
 10. 19.1. ư c s d ng, khai thác công d ng, hư ng hoa l i t tài s n (tr trư ng h p 2 bên tho thu n hoa l i cũng thu c tài s n th ch p) n u bên th ch p gi tài s n và ư c tho thu n c a 2 bên ghi trong h p ng th ch p. 19.2. ư c nh n l i tài s n th ch p (trư ng h p do bên nh n th ch p gi tài s n) và gi y t c a tài s n th ch p t bên nh n th ch p khi hoàn thành nghĩa v tr n g c, lãi và ti n ph t (n u có) ho c ư c thay th b ng bi n pháp b o m khác. i u 20. Nghĩa v c a bên nh n th ch p tài s n: 20.1. Trư ng h p bên nh n th ch p gi gi y t v tài s n th ch p mà không gi tài s n th ch p thì ph i tr l i gi y t cho bên th ch p khi tr h t n , lãi, ti n ph t (n u có) ho c khi ch m d t th ch p theo quy nh c a pháp lu t. 20.2. Trư ng h p bên nh n th ch p gi tài s n th ch p và gi y t s h u tài s n: a) B o qu n tài s n th ch p nh m b o m giá tr như khi ưa vào th ch p (không tính n hao mòn vô hình và y u t trư t giá). b) B i thư ng cho bên th ch p n u do b o qu n không t t mà làm m t ho c gi m sút giá tr so v i khi ưa vào th ch p (tr hao mòn vô hình và y u t trư t giá). c) Không ư c s d ng, khai thác công d ng c a tài s n th ch p, tr trư ng h p trình bên có tho thu n như quy nh t i kho n 19.1 i u 19 Quy ch này. d) Tr l i cho bên th ch p y các tài s n th ch p và gi y t v tài s n khi bên th ch p tr h t n g c, lãi và ti n ph t (n u có). i u 21. Quy n c a bên nh n th ch p tài s n: 21.1. S d ng, khai thác công d ng và hư ng hoa l i t tài s n th ch p trong trư ng h p gi tài s n và ư c khai thác n u 2 bên có tho thu n trong h p ng. 21.2. Gi b n g c các gi y t v quy n s h u tài s n th ch p trong các trư ng h p gi ho c không gi tài s n, tr trư ng h p ch gi b n sao gi y t như quy nh t i kho n 17.2 i u 17 Quy ch này. 21.3. Ki m tra tài s n th ch p và có bi n pháp nh c nh bên th ch p th c hi n úng h p ng th ch p n u th y có bi u hi n vi ph m h p ng. 21.4. T ch c u giá tài s n th ch p ho c yêu c u cơ quan có thNm quy n u giá tài s n th ch p theo nguyên t c ã tho thu n trong h p ng khi ph i x lý tài s n th ch p như quy nh t i i u 13 Quy ch này; ư c thanh toán n , lãi và ti n ph t (n u có) t ti n thu v u giá tài s n th ch p. 21.5. Nh n các kho n chi phí liên quan n vi c b o qu n tài s n th ch p do bên th ch p tr . i u 22. Th ch p tài s n ch m d t trong các trư ng h p sau:
 11. 22.1. Hai bên tho thu n hu b h p ng thay th b o m n vay b ng bi n pháp khác. 22.2. Bên th ch p hoàn thành nghĩa v tr n g c, lãi và ti n ph t (n u có). 22.3. Tài s n th ch p ã ư c x lý thu n . II. QUY NNH V TH CH P QUY N S D NG T: i u 23. i tư ng, ph m vi th ch p quy n s d ng t. 23.1. H gia ình, cá nhân s d ng t nông nghi p, t lâm nghi p, t có gi y ch ng nh n quy n s d ng t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p thì có quy n th ch p quy n s d ng t t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n. Tài s n g n li n trên t như nhà , r ng tr ng, vư n cây, công trình xây d ng khác thu c tài s n th ch p hay không là do 2 bên tho thu n ghi trong h p ng th ch p. 23.2. T ch c kinh t trong nư c s d ng t vào m c ích s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i giá tr tài s n thu c s h u c a mình ã xây d ng trên t ó t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n. 22.3. T ch c kinh t ư c Nhà nư c cho thuê t ư c th ch p giá tr thuê t ã tr trư c g n li n v i tài s n thu c s h u c a mình ã xây d ng trên t ó t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n. 23.4. T ch c, cá nhân nư c ngoài, ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài u tư vào Vi t Nam theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ư c Nhà nư c cho thuê t ư c th ch p giá tr quy n s d ng t g n li n v i tài s n thu c s h u ã xây d ng trên t ó t i Ngân hàng Vi t Nam vay v n. 23.5. Quy n s d ng t ư c th ch p m t ph n ho c toàn b . i u 24. i u ki n th ch p quy n s d ng t: 24.1. Bên th ch p ph i có gi y ch ng nh n quy n s d ng t do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 24.2. t có kh năng chuy n như ng d dàng theo quy nh c a pháp lu t v t ai. 24.3. t không có tranh ch p. 24.4. Th i h n th ch p quy n s d ng t t i a ch b ng v i th i h n ư c giao t ho c ư c thuê t còn l i. i u 25. Các lo i t và tài s n g n li n trên t không ư c nh n th ch p: 25.1. t không có gi y ch ng nh n quy n s d ng t h p pháp do cơ quan Nhà nư c có thNm quy n c p theo quy nh c a pháp lu t v t ai.
 12. 25.2. t s d ng vào m c ích công c ng, l i ích qu c gia (không nh m m c ích kinh doanh) bao g m: ư ng giao thông, c u, c ng, v a hè, h th ng c p thoát nư c, công trình thu l i, thu i n, sông, h , ê, p, trư ng h c, b nh vi n, ch , công viên, vư n hoa, khu vui chơi cho tr em, qu ng trư ng, sân v n ng, sân bay, b n c ng, b nư c, gi ng nư c dùng cho nhi u gia ình, nơi ch a rác v t th i chung c a khu dân cư, ư ng dây t i i n, tr m phát i n, tr m bi n th i n, các công trình k t c u h t ng, nghĩa trang, nghĩa a, công trình nghiên c u khoa h c, công s (tr s các cơ quan Nhà nư c, các t ch c chính tr , xã h i, oàn th , hi p h i, v.v...). 25.3. t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh và nh ng trư ng h p c bi t khác theo quy nh c a Chính ph . 25.4. t chưa s d ng. 25.5. t trong quy ho ch xây d ng c a Nhà nư c. 25.6. t ang có tranh ch p. i u 26. Giá tr quy n s d ng t th ch p. 26.1. i v i h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t nông nghi p, t l m nghi p tr ng r ng, nuôi tr ng thu s n, làm mu i thì giá t th ch p do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành theo khung giá Chính ph quy nh. 26.2. i v i h gia ình, cá nhân ư c Nhà nư c giao t thì giá t th ch p do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ban hành theo khung giá c a Chính ph quy nh. 26.3. i v i t ch c trong nư c; t ch c, cá nhân nư c ngoài ư c Nhà nư c giao t ho c cho thuê t như quy nh t i các kho n 23.2; 23.3 và 23.4 i u 23 quy ch này thì giá tr t th ch p là ti n s d ng t, thuê t theo các quy nh hi n hành c ng v i giá tr tài s n ã u tư xây d ng trên t ó. i u 27. Hình th c th ch p quy n s d ng t: 27.1. Th ch p quy n s d ng t ư c l p thành văn b n là H p ng th ch p quy n s d ng t. N i dung h p ng th ch p quy n s d ng t như quy nh t i kho n 15.1 i u 15 Quy ch này. H p ng th ch p quy n s d ng t l p thành 4 b n có công ch ng và giá tr ngang nhau: - 1 b n kèm theo b n g c gi y ch ng nh n v quy n s d ng t, trích l c sơ v khu t th ch p do bên nh n th ch p gi (tr trư ng h p quy nh t i kho n 17.2 i u 17 Quy ch này). - 1 b n do cơ quan ăng ký th ch p gi . - 1 b n do bên th ch p gi .
 13. - 1 b n do cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân c p huy n nơi ch ng th c gi . 27.2. H p ng th ch p quy n s d ng t ph i ư c làm th t c ăng ký t i cơ quan a chính cùng c p v i U ban nhân dân c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t. 27.3. Khi ch m d t th ch p quy n s d ng t ph i làm th t c gi i tr th ch p t i cơ quan ã ăng ký th ch p. i u 28. Th ch p quy n s d ng t vay v n nhi u l n t i m t bên cho vay ho c t i nhi u bên cho vay trong trư ng h p nhi u bên cho vay cùng cho vay m t d án u tư th c hi n như quy nh th ch p tài s n t i i u 17 Quy ch này. i u 29. Nghĩa v c a bên th ch p quy n s d ng t: 29.1. Giao b n g c gi y ch ng nh n quy n s d ng t k c trích l c sơ khu t th ch p cho bên nh n th ch p. 29.2. ngh cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân c p huy n ch ng th c h p ng th ch p. 29.3. ăng ký th ch p và gi i tr th ch p th c hi n như quy nh t i kho n 27.2 và 27.3 i u 27 Quy ch này. 29.4. Không ư c chuy n i, chuy n như ng, cho thuê quy n s d ng t ang th ch p. 29.5 S d ng t úng m c ích, không hu ho i và làm gi m giá tr c a t ang th ch p. 29.6. T o i u ki n thu n l i cho bên cho vay ki m tra t ang th ch p. 29.7. Tr n g c, lãi úng h n cho bên cho vay như ghi trong h p ng tín d ng. 29.8. Ch u m i chi phí phát sinh v công ch ng, ăng ký, x lý th ch p quy n s d ng t. i u 30. Quy n c a bên th ch p quy n s d ng t: 30.1. ư c khai thác, s d ng t trong th i h n th ch p. 30.2. Hư ng hoa l i thu ư c t t th ch p, tr trư ng h p hoa l i cũng thu c tài s n th ch p. 30.3. Nh n l i gi y t ch ng nh n quy n s d ng t sau khi tr n , lãi và ti n ph t lãi quá h n (n u có). i u 31. Nghĩa v c a bên nh n th ch p quy n s d ng t. 31.1. B o qu n an toàn gi y ch ng nh n quy n s d ng t c a bên th ch p.
 14. 31.2. Tr l i gi y ch ng nh n quy n s d ng t và các gi y t khác (n u có) cho bên th ch p sau khi tr h t n , lãi và ti n ph t (n u có). 31.3. B i thư ng thi t h i cho bên th ch p n u làm hư h ng, m t mát gi y t quy n s d ng t trong th i gian th ch p. i u 32. Quy n c a bên nh n th ch p quy n s d ng t: 32.1. Ki m tra, nh c nh bên th ch p b o v , gi gìn và s d ng úng m c ích t ang th ch p, n u bên th ch p có bi u hi n vi ph m pháp lu t v t ai thì báo cho cơ quan có thNm quy n bi t x lý. 32.2. ư c quy n yêu c u cơ quan Nhà nư c có thNm quy n u giá quy n s d ng t ã th ch p thu h i n c g c, lãi và ti n ph t (n u có). i u 33.- X lý quy n s d ng t ã th ch p. Khi n h n tr n ghi trong h p ng tín d ng và h p ng th ch p mà bên th ch p không tr ư c n , lãi và ti n ph t (n u có) thì bên nh n th ch p ư c quy n yêu c u cơ quan Nhà nư c có thNm quy n t ch c u giá quy n s d ng t ã th ch p thu h i n . T ch c u giá quy n s d ng t phù h p v i quy nh c a pháp lu t v t ai và B lu t dân s . III. QUY NNH V C M C TÀI S N: i u 34. C m c tài s n trong trư ng h p bên nh n c m c ch gi gi y t v quy n s h u tài s n c a bên c m c mà không gi tài s n ư c th c hi n như quy nh i v i th ch p tài s n t i u 15 n i u 22 Quy ch này. i u 35. C m c tài s n trong trư ng h p bên nh n c m c gi tài s n c a bên c m c th c hi n như quy nh t i u 37 n i u 42 Quy ch này. i u 36. C m c m t tài s n cho nhi u l n vay v n: 36.1. M t tài s n ư c dùng c m c cho nhi u l n vay v n t i m t bên cho vay th c hi n như quy nh i v i tài s n th ch p t i kho n 17.1 i u 17 Quy ch này. 36.2. M t tài s n ư c dùng c m c cho nhi u bên cho vay cùng m t d án u tư th c hi n như quy nh i v i tài s n th ch p t i kho n 17.2 và 17.3 i u 17 Quy ch này. 36.3. T ng s ti n cho vay trong các trư ng h p quy nh t i kho n 36.1 và 36.2 c a i u này không ư c vư t quá m c quy nh t i i u 12 c a Quy ch này. i u 37. ánh giá, ki m nh tài s n c m c : 37.1. Tuỳ theo tính ch t c a t ng lo i tài s n c m c mà bên nh n c m c và bên c m c ph i t ch c ánh giá, ki m nh v s lư ng và nh giá tài s n trư c khi ký h p ng c m c . Trong quá trình ánh giá, ki m nh ph i có i di n h p pháp c a c 2
 15. bên am hi u v tính năng và tác d ng c a tài s n ho c có th thuê chuyên gia k thu t ánh giá, ki m nh phù h p th c t . 37.2. K t qu ánh giá, ki m nh có th l p thành biên b n làm cơ s l p H p ng c m c tài s n. i u 38. H p ng c m c tài s n: 38.1. H p ng c m c tài s n ph i có các n i dung c n thi t như quy nh iv i H p ng th ch p tài s n t i kho n 15.1 i u 15 Quy ch này. H p ng c m c l p thành 4 b n và có giá tr ngang nhau: - 1 b n bên nh n c m c gi . - 1 b n bên ăng ký c m c (n u có) gi . - 1 b n bên c m c gi . - 1 b n cơ quan Công ch ng ho c U ban nhân dân c p huy n nơi ch ng th c gi . 38.2. Ch m d t vi c c m c tài s n trong các trư ng h p sau: - Hai bên tho thu n hu b h p ng c m c , thay th b ng bi n pháp b o m khác. - Bên c m c hoàn thành nghĩa v tr n g c, lãi và ti n ph t (n u có) cho bên nh n c mc . - Tài s n c m c ã b x lý thu n . i u 39. Nghĩa v c a bên c m c tài s n: 39.1. ngh cơ quan Công ch ng Nhà nư c ho c U ban nhân dân huy n ch ng th c h p ng c m c tài s n. 39.2. ăng ký c m c tài s n t i cơ quan Nhà nư c có thNm quy n i v i tài s n pháp lu t có quy nh ph i ăng ký c m c . 39.3. Ch u m i chi phí v công ch ng, ki m nh, b o qu n và x lý tài s n c m c . 39.4. Giao b n g c gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n, các gi y t liên quan khác và tài s n c m c cho bên nh n c m c . i u 40.- Quy n c a bên c m c tài s n: 40.1. ư c khi u n i và òi bên nh n c m c b i thư ng thi t h i v tài s n c m c và gi y t ch ng nh n quy n s h u n u do bên nh n c m c b o qu n không t t gây nên hư h ng, m t mát ho c vi ph m h p ng c m c .
 16. 40.2. Nh n l i tài s n c m c và các gi y t v s h u tài s n t bên nh n c m c sau khi ch m d t h p ng c m c . i u 41. Nghĩa v c a bên nh n c m c : 41.1. B o qu n tài s n c m c và các gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n c m c như quy nh trong h p ng c m c tài s n. 41.2. Không ư c s d ng, khai thác m i công d ng c a tài s n n u không ư c hai bên tho thu n trong h p ng. 41.3. B i thư ng m i thi t h i cho bên c m c n u do b o qu n không t t ho c vi ph m h p ng c m c làm cho tài s n c m c ho c gi y t ch ng nh n quy n s h u b hư h ng, kém giá tr ho c b m t mát (tr trư ng h p do hao mòn vô hình ho c trư t giá). 41.4. Tr l i toàn b tài s n c m c và gi y t c a tài s n (n u có) khi bên c m c hoàn thành nghĩa v tr n g c, lãi, ti n ph t quá h n. i u 42. Quy n c a bên nh n c m c : 42.1. Gi tài s n c m c và b n g c gi y t v s h u tài s n ó (n u có) c a bên c m c . 42.2. Nh n các chi phí liên quan n b o qu n tài s n c m c do bên c m c tr . 42.3. ư c quy n t ch c u giá tài s n c m c ho c yêu c u cơ quan có thNm quy n t ch c u giá tài s n c m c thu n theo nguyên t c ã tho thu n trong h p ng và ư c thu n g c, lãi và ti n ph t (n u có) t ti n thu bán u giá tài s n c m c . IV. QUY NNH V B O LÃNH VAY V N NGÂN HÀNG i u 43. Hình th c b o lãnh. 43.1. Vi c b o lãnh ph i ư c l p thành văn b n h p ng b o lãnh; H p ng b o lãnh ph i có các n i dung cơ b n như sau: - Tên các bên (bên b o lãnh, nh n b o lãnh và ư c b o lãnh). - H tên nh ng ngư i i di n h p pháp 3 bên. - S hi u tài kho n ti n g i t i Ngân hàng c a bên b o lãnh. - S , ngày tháng năm h p ng vay n c a bên ư c b o lãnh. - S , ngày tháng năm h p ng th ch p c m c tài s n c a bên b o lãnh (n u hai bên tho thu n là bên b o lãnh ph i th ch p, c m c tài s n). - Danh m c và t ng giá tr tài s n dùng b o lãnh.
 17. - Cam k t c a bên b o lãnh v vi c tr n thay và x lý tài s n b o lãnh c a mình tr n thay cho bên ư c b o lãnh trong trư ng h p không ph i th ch p, c m c tài s n và cam k t vi c x lý tài s n th ch p, c m c (n u ph i th ch p, c m c ). - Phương th c x lý h p ng. H p ng b o lãnh ph i có ch ký c a 2 bên: bên b o lãnh và bên nh n b o lãnh. T ch c tín d ng hư ng d n chi ti t m u h p ng b o lãnh. 43.2. Bên b o lãnh ch ư c b o lãnh b ng tài s n thu c s h u h p pháp c a mình. Trư ng h p bên b o lãnh ph i th ch p, c m c tài s n hay không là do 2 bên b o lãnh và bên nh n b o lãnh tho thu n và ghi trong h p ng. a) Trư ng h p bên b o lãnh ph i th ch p, c m c tài s n thì th c hi n theo quy nh t i i u 45 c a Quy ch này. b) Bên nh n b o lãnh c n xem xét k kh năng kinh t , tài chính, tình tr ng tài s n, uy tín trong kinh doanh c a bên b o lãnh trư c khi ch p nh n b o lãnh. i u 44. Ph m vi b o lãnh: 44.1. Bên b o lãnh có th ch p thu n b o lãnh m t ph n ho c toàn b s n vay cho bên ư c b o lãnh. 44.2. Nhi u bên b o lãnh có th b o lãnh cho m t bên ư c b o lãnh th c hi n m t h p ng vay v n. M i bên b o lãnh th c hi n b o lãnh m t ph n n g c, lãi, ti n ph t và ký m t h p ng b o lãnh c l p. 44.3. M t bên b o lãnh có th b o lãnh cho nhi u bên ư c b o lãnh, m i l n b o lãnh ký m t h p ng b o lãnh c l p. i u 45. Trong trư ng h p hai bên tho thu n là bên b o lãnh c n th ch p ho c c m c tài s n thì th c hi n như sau: 45.1. Th ch p, c m c tài s n c a bên b o lãnh trong trư ng h p bên nh n b o lãnh ch gi gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n th c hi n như quy nh th ch p tài s nt i u 15 n i u 22 ho c như quy nh th ch p quy n s d ng t t i u 23 n i u 33 Quy ch này. 45.2. C m c tài s n c a bên b o lãnh trong trư ng h p bên nh n b o lãnh gi tài s n ư c th c hi n theo quy nh c m c tài s n t i u 37 n i u 42 Quy ch này. i u 46. Nghĩa v c a bên b o lãnh: 46.1. ôn c bên ư c b o lãnh tr n , lãi úng h n cho bên nh n b o lãnh. 46.2. Th c hi n nghĩa v tr n , lãi, ti n ph t (n u có) thay cho bên ư c b o lãnh khi n h n tr n mà bên ư c b o lãnh không tr toàn b ho c m t ph n n cho bên nh n b o lãnh.
 18. i u 47. Quy n c a bên b o lãnh: 47.1. Ki n ngh bên nh n b o lãnh ti n hành ki m tra v s d ng v n vay c a bên ư c b o lãnh khi c n thi t. 47.2. Nh n l i gi y t và tài s n th ch p, c m c khi ch m d t b o lãnh (n u vi c b o lãnh có tho thu n th ch p, c m c tài s n). 47.3. Yêu c u bên ư c b o lãnh hoàn tr kho n ti n n mà bên b o lãnh ã tr thay. i u 48.- Nghĩa v c a bên nh n b o lãnh. 48.1. B o qu n gi y t v quy n s h u tài s n và các tài s n th ch p, c m c c a bên b o lãnh úng giá tr như khi ký h p ng b o lãnh trong trư ng h p tho thu n bên b o lãnh th ch p, c m c tài s n (tr trư ng h p hao mòn vô hình và trư t giá). 48.2. Tr l i gi y t ch ng nh n quy n s h u tài s n và các tài s n th ch p, c m c (n u có) cho bên b o lãnh khi ch m d t vi c b o lãnh. i u 49. Quy n c a bên nh n b o lãnh. 49.1. Yêu c u bên b o lãnh có bi n pháp ôn c bên ư c b o lãnh tr n g c, lãi úng h n. 49.2. Yêu c u bên b o lãnh th c hi n nghĩa v b o lãnh khi n h n mà bên ư c b o lãnh không tr ư c toàn b ho c m t ph n n vay (bao g m n g c, lãi, ti n ph t quá h n). 49.3. ư c ch ng trích tài kho n ti n g i c a bên b o lãnh ho c yêu c u n p ti n tr n thay cho bên ư c b o lãnh n u bên b o lãnh không th c hi n y nghĩa v b o lãnh khi n h n. 49.4. ư c quy n yêu c u u giá ho c ngh cơ quan có thNm quy n t ch c u giá tài s n th ch p, c m c c a bên b o lãnh theo i u ki n 2 bên ã tho thu n tr n thay cho bên ư c b o lãnh khi n h n mà bên b o lãnh không th c hi n y ho c không có kh năng th c hi n nghĩa v b o lãnh. 49.5. ngh cơ quan có thNm quy n x lý tài s n bên b o lãnh tr n thay cho bên ư c b o lãnh n u vi c b o lãnh không ph i th ch p, c m c tài s n như ã tho thu n trong H p ng b o lãnh. i u 50. Ch m d t b o lãnh: Vi c b o lãnh ư c ch m d t trong các trư ng h p sau: 50.1. Bên ư c b o lãnh ã tr h t n g c, lãi và ti n ph t (n u có) cho bên nh n b o lãnh. 50.2. Bên b o lãnh ã hoàn thành nghĩa v b o lãnh. 50.3. Vi c b o lãnh ư c 2 bên tho thu n thay th b ng bi n pháp b o m khác.
 19. i u 51.- Cá nhân b o lãnh b ch t ho c m t tích, pháp nhân b o lãnh ch m d t ho t ng thì x lý theo quy nh c a pháp lu t; pháp nhân b o lãnh b phá s n thì x lý theo Lu t phá s n doanh nghi p. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 52. T ng giám c (Giám c) các Ngân hàng thương m i qu c doanh, Ngân hàng u tư và Phát tri n, Ngân hàng thương m i c ph n, Ngân hàng liên doanh, Chi nhánh Ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam, Công ty Tài chính, Qu tín d ng nhân dân và Ch nhi m H p tác xã tín d ng có trách nhi m ban hành văn b n hư ng d n trình t nghi p v c th , hư ng d n các m u h p ng th ch p, c m c và b o lãnh vay v n ngân hàng phù h p quy nh t i Quy ch này và t ch c th c hi n trong h th ng c a mình úng v i Quy ch ã ban hành. i u 53. Chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nư c, Th trư ng các ơn v liên quan Ngân hàng Nhà nư c Trung ương, Giám c Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c t nh, thành ph có trách nhi m ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ch này. i u 54. M i s a i, b sung Quy ch này do Th ng c Ngân hàng Nhà nư c quy t nh.
Đồng bộ tài khoản