Quyết định số 218/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
1
download

Quyết định số 218/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 218/2004/QĐ-UB về cho phép thành lập Nhà tập luyện thể thao Phú Thọ trực thuộc Sở Thể dục thể thao thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 218/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 218/2004/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 21 tháng 09 năm 2004 QUY T Đ NH V CHO PHÉP THÀNH L P NHÀ T P LUY N TH THAO PHÚ TH TR C THU C S TH D C TH THAO THÀNH PH CH T CH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Căn c Quy t đ nh s 37/2000/QĐ-UB-VX ngày 16 tháng 02 năm 2000 c a y ban nhân dân thành ph v ban hành Quy ch t ch c và ho t đ ng c a S Th d c th thao thành ph ; Xét đ ngh c a Giám đ c S Th d c th thao t i Công văn s 1062/TDTT ngày 12 tháng 8 năm 2004 và c a Giám đ c S N i v t i T trình s 260/TTr-SNV ngày 03 tháng 9 năm 2004 ; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay cho phép thành l p Nhà t p luy n th thao Phú Th tr c thu c S Th d c th thao thành ph . Nhà t p luy n th thao Phú Th là đơn v s nghi p có thu, đư c h tr m t ph n kinh phí ho t đ ng t ngân sách Nhà nư c, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và đư c m tài kho n t i Ngân hàng, Kho b c Nhà nư c thành ph theo quy đ nh. Đ a đi m Nhà t p luy n th thao Phú Th đ t t i s 219 Lý Thư ng Ki t, phư ng 15, qu n 11, thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Nhà t p luy n th thao Phú Th có nhi m v : 1. T ch c, qu n lý quá trình t p luy n, công tác đào t o v n đ ng viên các đ i tuy n c u lông, c t -th hình, võ thu t và v n đ ng viên năng khi u các tuy n phù h p v i yêu c u phát tri n c a Ngành Th d c Th thao thành ph ; t ch c các cu c thi đ u đ l a ch n v n đ ng viên vào đ i tuy n thành ph và qu c gia. 2. Hư ng d n, gi ng d y, t p luy n c u lông, c t -th hình, võ thu t cho các đ i tư ng yêu thích th thao, ph c v nhu c u t p luy n tăng cư ng s c kh e và vui chơi gi i trí c a nhân dân. 3. T ch c các ho t đ ng th d c th thao ph c v các gi i qu c t , qu c gia, thành ph , các gi i phong trào cho h c sinh, sinh viên và công nhân viên ch c. 4. Thông qua ho t đ ng th thao t i Nhà t p luy n thư ng xuyên tuyên truy n giáo d c nh m xây d ng và phát tri n phong trào th d c th thao thành ph . 5. Đư c t ch c các ho t đ ng d ch v th d c th thao có thu theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c, góp ph n t o ngu n thu bù đ p vào chi phí ho t đ ng và nâng c p Nhà t p luy n ph c v cho vi c phát tri n th thao thành ph . 6. Qu n lý và s d ng có hi u qu tài s n, v n lao đ ng và các ngu n thu khác c a Nhà t p luy n theo đúng quy đ nh c a Nhà nư c. Đi u 3. Nhà t p luy n th thao Phú Th do Ch nhi m ph trách và có 1 đ n 2 Phó Ch nhi m giúp vi c, do Giám đ c S Th d c th thao thành ph b nhi m. Giám đ c S Th d c th thao thành ph có trách nhi m ch đ o Nhà t p luy n th thao Phú Th s p x p t ch c b máy, b trí cán b chuyên môn đúng tiêu chu n quy đ nh, trên nguyên t c b máy tinh g n, ho t đ ng có hi u l c, đ m b o th c hi n t t ch c năng và nhi m v đư c giao; xây d ng Quy ch t ch c và ho t đ ng c a Nhà t p luy n th thao Phú Th phù h p v i quy t đ nh này.
  2. Biên ch , qu ti n lương c a Nhà nư c Nhà t p luy n th thao Phú Th đư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch và qu ti n lương s nghi p c a S Th d c th thao thành ph . Đi u 4. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám đ c S N i v , Giám đ c S Th d c th thao, Giám đ c S K ho ch và Đ u tư, Giám đ c S Tài chính, Th trư ng các cơ quan có liên quan và Ch nhi m Nhà t p luy n th thao Phú Th ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. CH T CH Nơi nh n: PHÓ CH T CH - Như đi u 4 - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c HĐND. TP - Thư ng tr c UBND. TP - Ban TTVH Thành y - Ban VHXH-HĐND. TP Nguy n Thành Tài - Kho b c Nhà nư c TP - y ban nhân dân qu n 11 - Công an thành ph (PC.13) - S N i v thành ph (2b) - VPHĐ-UB : PVP/VX - T VX - Lưu (VX-Nh)
Đồng bộ tài khoản