Quyết định số 219/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 219/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 219/2004/QĐ-UB về ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 219/2004/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH Đ c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 219/2004/QĐ-UB TP. H Chí Minh, ngày 22 tháng 9 năm 2004 QUY T Đ NH V BAN HÀNH QUY CH PH I H P TH C HI N CÔNG TÁC Đ I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÔ CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 ; Xét đ ngh c a Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph t i Công văn s 84/TH-UBVN ngày 29 tháng 4 năm 2004 và Giám đ c S Tư pháp thành ph t i Công văn s 2821/STP-VB ngày 20 tháng 8 năm 2004; QUY T Đ NH: Đi u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch ph i h p th c hi n công tác đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph H Chí Minh. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph có trách nhi m tri n khai th c hi n Quy t đ nh này trong vòng 15 ngày, k t ngày văn b n có hi u l c thi hành. Đi u 3. Chánh Văn phòng H i đ ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Ch nhi m y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph , Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n: KT. CH T CH - Như đi u 3 PHÓ CH T CH/THƯ NG TR C - Văn phòng Chính ph - B Ngo i giao, B Công an - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i đ ng nhân dân thành ph - TTUB: CT, các PCT Nguy n Thi n Nhân - UBMTTQVN/TP, Các Đoàn th TP - VPHĐ-UB : các PVP, Các T NCTH - B Tư pháp, B KH&ĐT - Lưu (PC/Tg) QUY CH PH I H P TH C HI N CÔNG TÁC Đ I V I NGƯ I VI T NAM NƯ C NGOÀI TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s : 219/2004/QĐ-UB ngày 22 tháng 9 năm 2004 c a y ban nhân dân thành ph ).
  2. Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Ph m vi đi u ch nh Quy ch này quy đ nh nguyên t c, n i dung và cách th c ph i h p ho t đ ng c a các cơ quan nh m th c hi n m t cách có hi u qu công tác v n đ ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph , theo tinh th n Ngh quy t 36-NQ/TW c a B Chính tr ngày 26 tháng 3 năm 2004 v công tác đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài. Đi u 2. Đ i tư ng áp d ng 1. Các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m th c hi n Quy ch này. 2. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph H Chí Minh là cơ quan ch trì t ch c ph i h p v i các cơ quan, t ch c liên quan trong công tác v n đ ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph . Đi u 3. Nguyên t c ph i h p 1. M i quan h công tác gi a các cơ quan là quan h ph i h p, d a trên nguyên t c tôn tr ng l n nhau đ th c hi n t t nhi m v , quy n h n theo quy đ nh. 2. Vi c ph i h p ho t đ ng nh m th c hi n có hi u qu các chính sách đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài; t o đi u ki n thu n l i đ ngư i Vi t Nam nư c ngoài đang làm vi c, sinh s ng trên đ a bàn thành ph phát huy kh năng, góp ph n vào công cu c xây d ng và phát tri n thành ph . 3. Ch đ cung c p thông tin tài li u liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài ph i b o đ m th c hi n đúng các quy đ nh c a pháp lu t v b o v bí m t Nhà nư c. Chương 2: TRÁCH NHI M TH C HI N CÔNG TÁC PH I H P Đi u 4. Trách nhi m c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph có trách nhi m th c hi n các vi c sau: 1. Ti p nh n thông tin liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài t các cơ quan ch c năng và t các t ch c, cá nhân ngư i Vi t Nam nư c ngoài; 2. Cung c p thông tin có liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài và t o đi u ki n thu n l i cho các cơ quan, t ch c liên quan ph i h p công tác khi có yêu c u; 3. Cung c p thông tin v tình hình đ t nư c, thành ph và các quy đ nh pháp lu t, chính sách c a Nhà nư c v ngư i Vi t Nam nư c ngoài khi có yêu c u; 4. Ph i h p v i y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph H Chí Minh đ trao đ i, t ch c làm vi c liên t ch v các v n đ có liên quan theo quy đ nh c a Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam và các văn b n hư ng d n thi hành Lu t M t tr n T qu c Vi t Nam; 5. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c c a thành ph đ xu t y ban nhân dân thành ph v các chính sách, bi n pháp nh m th c hi n công tác đ i v i ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph ;
  3. 6. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan, t ch c đ xu t H i đ ng Thi đua và Khen thư ng thành ph các hình th c khen thư ng đ i v i cá nhân, t ch c ngư i Vi t Nam nư c ngoài; 7. Ph i h p tham gia ý ki n trong vi c x lý các vi ph m và gi i quy t các v vi c có liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài khi nh n đư c yêu c u c a các cơ quan ch c năng; 8. Ph i h p v i các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n th c hi n k ho ch v n đ ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph . Đi u 5. Trách nhi m c a các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n Trong ph m vi nhi m v , quy n h n và các lĩnh v c do mình qu n lý, các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m th c hi n các vi c sau: 1. Cung c p các văn b n pháp lu t và hư ng d n các th t c hành chính liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài khi có yêu c u c a cơ quan có th m quy n ho c theo nhu c u chính đáng c a cơ quan, t ch c ho c công dân; 2. Tham gia ý ki n, đ xu t khen thư ng cá nhân, t ch c Vi t Nam nư c ngoài v i y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph theo quy đ nh; 3. Ph i h p v i y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph th c hi n k ho ch v n đ ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph ; 4. Ph i h p v i các cơ quan ch c năng trong vi c x lý các vi ph m và gi i quy t các v vi c có liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài; 5. Cung c p thông tin liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài khi nh n đư c yêu c u c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph , y ban nhân dân thành ph và các cơ quan ch c năng. Đi u 6. Ch đ cung c p thông tin đ t xu t 1. Các cơ quan khi báo cáo đ t xu t nh ng v n đ liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài trên đ a bàn thành ph cho cơ quan có th m quy n thì đ ng th i có trách nhi m thông tin cho y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph v các v n đ liên quan đ n th m quy n qu n lý c a y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài đ ph i h p theo dõi trong công tác qu n lý Nhà nư c. 2. Các cơ quan có trách nhi m cung c p thông tin liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài theo yêu c u c a cơ quan ch c năng trong th i h n là 07 (b y) ngày làm vi c, đ i v i trư ng h p ph c t p thì không quá 15 (mư i lăm) ngày làm vi c, k t ngày nh n đư c yêu c u. Đi u 7. Ch đ báo cáo theo đ nh kỳ 1. Hàng quý, t ngày 20 đ n 25 c a tháng cu i quý trong ph m vi ch c năng nhi m v c a mình, các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m th c hi n ch đ báo cáo đ nh kỳ v các n i dung liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài cho y ban nhân dân thành ph . 2. Báo cáo c a các s -ngành tr c ti p có liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài bao g m các thông tin, s li u sau: a. Công an thành ph cung c p thông tin, s li u ngư i Vi t Nam nư c ngoài nh p c nh, lưu trú trên đ a bàn thành ph , phân lo i theo nư c đ nh cư;
  4. b. S K ho ch và Đ u tư, S Thương m i cung c p thông tin, s li u công ty do ngư i Vi t Nam nư c ngoài đăng ký thành l p, văn phòng đ i di n có liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài; c. S Tư pháp cung c p thông tin, s li u liên quan đ n ngư i Vi t Nam nư c ngoài v k t hôn, nuôi con nuôi, h t ch, lý l ch tư pháp, qu c t ch; d. S Tài nguyên và Môi trư ng cung c p thông tin, s li u v ngư i Vi t Nam nư c ngoài đư c giao đ t, cho thuê đ t, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng đ t; đ. S Xây d ng cung c p thông tin, s li u v ngư i Vi t Nam nư c ngoài mua nhà theo Ngh đ nh s 81/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 c a Chính ph v vi c ngư i Vi t Nam đ nh cư nư c ngoài mua nhà t i Vi t Nam; e. H i đ ng Thi đua và Khen thư ng thành ph cung c p thông tin, s li u v ngư i Vi t Nam nư c ngoài đư c khen thư ng. 3. Các s -ngành có trách nhi m báo cáo nh ng thông tin, s li u v ngư i Vi t Nam nư c ngoài tham gia các ho t đ ng c a H i, Qu xã h i, Qu t thi n do s -ngành qu n lý. 4. y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph là cơ quan đ u m i, th c hi n vi c t ng h p các thông tin, s li u do các s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n, cơ quan, t ch c cung c p và báo cáo cho y ban nhân dân thành ph theo đ nh kỳ hàng quý, 6 (sáu) tháng, năm. Chương 3: ĐI U KHO N THI HÀNH Đi u 8. Giao y ban v ngư i Vi t Nam nư c ngoài thành ph T ng h p, báo cáo tình hình th c hi n, Quy ch và đ xu t hư ng gi i quy t nh ng vư ng m c trong quá trình th c hi n trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t đ nh. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH
Đồng bộ tài khoản