intTypePromotion=3

Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
50
lượt xem
5
download

Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển thông tin đến năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 219/2005/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 219/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUY T NNH PHÊ DUY T CHI N LƯ C PHÁT TRI N THÔNG TIN N NĂM 2010 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999; Lu t Xu t b n ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn c K t lu n c a B Chính tr t i Thông báo s 173-TB/TW ngày 28 tháng 3 năm 2005 c a Ban Ch p hành Trung ương v Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010; Xét ngh c a B trư ng B Văn hóa – Thông tin, QUY T NNH : i u 1. Phê duy t Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010 kèm theo Quy t nh này. i u 2. Phân công th c hi n Chi n lư c: 1. B Văn hóa – Thông tin: - Ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Công an, B Qu c phòng, các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c tri n khai th c hi n Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010; xây d ng và t ch c th c hi n các k ho ch, quy ho ch phát tri n thông tin 5 năm, hàng năm phù h p v i Chi n lư c phát tri n thông tin và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i; hư ng d n, ki m tra, giám sát, t ng h p tình hình th c hi n Chi n lư c ình kỳ báo cáo Th tư ng Chính ph ; t ch c sơ k t và t ng k t vi c th c hi n Chi n lư c này. - Ch trì, ph i h p v i B Giáo d c & ào t o, H c vi n Chính tr Qu c gia H Chí Minh và các cơ quan liên quan xây d ng k ho ch, mô hình, n i dung chương trình ào t o, b i dư ng v nghi p v , v lý lu n chính tr cho i ngũ cán b làm công tác thông tin. 2. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Văn hóa – Thông tin, B Tài chính hư ng d n các B , cơ quan ngang B , các cơ quan thu c Chính ph và y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ưa k ho ch phát tri n thông tin vào
 2. k ho ch nh kỳ hàng năm; thNm nh các án quy ho ch phát tri n các lĩnh v c thông tin trình Chính ph phê duy t; xây d ng cơ ch huy ng các ngu n tài tr trong và ngoài nư c cho phát tri n s nghi p thông tin, b o m ngu n kinh phí u tư xây d ng cơ s h t ng, mua s m trang thi t b hi n i và ào t o ngu n nhân l c cho các lĩnh v c thông tin ư c ưu tiên, tr ng i m. 3. B Tài chính ch trì, ph i h p v i B K ho ch và u tư, B Văn hóa – Thông tin xác nh t l ngân sách hàng năm chi cho phát tri n s nghi p thông tin, m b o vi c th c hi n Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010; hoàn thi n cơ ch , chính sách tài chính trong lĩnh v c thông tin huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n tài chính u tư cho thông tin. 4. B N i v ch trì, ph i h p v i B Văn hóa – Thông tin, các B , các cơ quan liên quan xây d ng các chính sách, ch i v i các b ho t ng thông tin, báo chí; xây d ng mô hình t ch c và k ho ch phát tri n ngu n nhân l c ph c v s nghi p thông tin, báo chí trong c nư c. 5. B Bưu chính, Vi n thông ch trì trong vi c phân b , qu n lý ph t n s , xây d ng án th ng nh t qu n lý m ng lư i truy n d n và phát sóng; ph i h p xây d ng chính sách v phí phát hành báo chí. 6. B Công an ch trì, ph i h p v i B Ngo i giao, B Văn hóa – Thông tin, các B , ngành và cơ quan liên quan xây d ng và tri n khai th c hi n án b o m an ninh thông tin trong nư c và thông tin i ngo i. 7. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph theo ch c năng và nhi m v có trách nhi m t ch c, ch o th c hi n Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010 trong ph m vi thNm quy n; ph i h p v i B Văn hóa – Thông tin và các B , cơ quan khác tri n khai th c hi n các nhi m v phát tri n thông tin trên ph m vi toàn qu c. 8. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m xây d ng và ch o th c hi n quy ho ch và k ho ch phát tri n thông tin thu c a phương mình, b o m phù h p v i Chi n lư c phát tri n thông tin n năm 2010 và k ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương trong t ng th i kỳ. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: TH TƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; Phan Văn Kh i - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Toà án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao;
 3. - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - H c vi n Hành chính Qu c gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban i u hành 112, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V , C c, ơn v tr c thu c; - Lưu: Văn thư, VX (5b), A. CHI N LƯ C PHÁT TRI N THÔNG TIN N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 219/2005/Q -TTg ngày 09 tháng 9 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph ) M U Ngày nay, thông tin ư c coi là m t nhu c u thi t y u trong i s ng xã h i, là công c i u hành, qu n lý, ch o c a m i qu c gia, là phương ti n h u hi u m r ng giao lưu hi u bi t gi a các qu c gia, dân t c, là ngu n cung c p tri th c m i m t cho công chúng và là ngu n l c phát tri n kinh t - xã h i. S chênh l ch v trình phát tri n thông tin gi a các nư c là m t c i m v quy mô và trình phát tri n trong th i kỳ cách m ng khoa h c và công ngh . Nư c nào không vư t qua ư c nh ng thách th c v thông tin, nư c ó m t cơ h i phát tri n và có nguy cơ m t kh năng t ch . Thi u thông tin, s g p khó khăn trong vi c ưa ra các quy t nh ho c các quy t nh s b sai l ch, thi u cơ s khoa h c, không th c ti n và tr nên kém hi u qu . Chính vì v y, chi n lư c phát tri n thông tin là m t b ph n quan tr ng trong chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a m i qu c gia. Thành công hay th t b i c a m t qu c gia tuỳ thu c r t l n vào kh năng làm ch , chi m ư c l i th thông tin. b o v quy n l i thi t th c c a mình trong các ho t ng chung trên th gi i, các qu c gia hay t ch c qu c t ang n l c tìm ki m nh ng thông tin có giá tr nh t ph c v cho m c tiêu ho t ng c a mình. Trên th c t , thông tin ã t ng ư c coi là y u t quy t nh s thành b i c a m t t ch c. Xây d ng Chi n lư c phát tri n thông tin Vi t Nam chính là nh m xác nh nh ng quan i m ch o, m c tiêu cơ b n và nh ng gi i pháp ch y u thúc Ny toàn b h th ng thông tin c nư c không ng ng phát tri n, cung c p ngày càng k p th i thông tin a d ng, phong phú, có ch t lư ng, áp ng nhu c u thông tin c a công chúng, góp ph n th c hi n chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ph c v c l c s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. Căn c vi c phân lo i theo phương th c th hi n thông tin, thì ph m vi thông tin ư c c p trong Chi n lư c phát tri n thông tin Vi t Nam n năm 2010 ch y u là các lo i hình thông tin thu c ch c năng qu n lý c a ngành văn hóa – thông tin. ó là: thông tin b ng ch vi t, thông tin b ng ti ng nói, thông tin b ng hình nh, thông tin trên m ng Internet ( a phương ti n). M t s lo i hình thông tin mang tính chuyên ngành như thông tin vi n thông, thông tin khoa h c k thu t v.v… ã ư c c p trong các Chi n lư c phát tri n c a các lĩnh v c ó. Trong Chi n lư c này, các lĩnh v c thông tin nói trên ch ư c c p m t s khía c nh có liên quan.
 4. I. TH C TR NG THÔNG TIN NƯ C TA A. ÁNH GIÁ CHUNG Trong nh ng năm qua, ho t ng thông tin nư c ta có bư c phát tri n m nh m , toàn di n c v tính ch t, n i dung, hình th c và lo i hình. Thông tin ngày càng kh ng nh là phương ti n thi t y u c a i s ng xã h i, không ch là công c ph c v s lãnh o, ch o c a ng, Nhà nư c mà còn th c s là di n àn c a các t ng l p nhân dân. Ho t ng thông tin ngày càng áp ng t t hơn nhu c u c a nhân dân trong vi c n m b t tình hình th i s chính tr trong nư c và qu c t , nh ng v n liên quan n các lĩnh v c kinh t , văn hóa, khoa h c, công ngh và m i m t c a cu c s ng. Tính hai chi u, tính công khai, minh b ch, dân ch trong ho t ng thông tin ngày càng ư c coi tr ng. Các lo i hình thông tin phát tri n phong phú, a d ng. Ho t ng thông tin nư c ta có kh năng và i u ki n áp ng yêu c u h i nh p và giao lưu h p tác qu c t , u tranh có hi u qu v i các thông tin sai trái, các quan i m xuyên t c c a các th l c thù ch. M c hư ng th thông tin c a nhân dân ư c nâng cao hơn trư c. Thông tin th c s là công c cung c p tri th c, d báo s phát tri n ng th i cũng là ng l c thúc Ny s phát tri n xã h i. Tuy v y, s phát tri n thông tin nư c ta v n ang trong tình tr ng thi u cân i, v a có s ch ng chéo v n i dung, v phân b , ng th i v a có s thi u h t m t s lĩnh v c, m t s a bàn. Nhu c u ư c thông tin c a m t b ph n nhân dân chưa ư c áp ng y . M c và cơ h i th hư ng thông tin c a các t ng l p nhân dân các khu v c không ng u. m t s lĩnh v c thông tin còn n ng y u t ph bi n, truy n t, tính hai chi u và tính di n àn trong thông tin chưa ư c phát huy y . M t trái c a cơ ch th trư ng ã có nh ng tác ng tiêu c c, làm n y sinh hi n tư ng: thông tin mang tính gi t gân, câu khách, không phù h p v i nh hư ng tư tư ng, chính tr và truy n th ng văn hóa dân t c. Thông tin v kinh t , khoa h c, công ngh , pháp lu t cho nhân dân, nh t là vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núui c òn h n ch . M t th i gian dài v n chưa xây d ng ư c chi n lư c, quy ho ch phát tri n thông tin trong c nư c. Công tác qu n lý thông tin còn nhi u thi u sót, khuy t i m. B. ÁNH GIÁ C TH 1. Thông tin b ng ch vi t a) Thông tin qua báo chí in: bao g m báo và t p chí là nh ng n phNm nh kỳ chuy n t i n i dung thông tin mang tính th i s và ư c phát hành r ng rãi trong xã h i. Hi n nay c nư c có 553 cơ quan báo, t p chí v i 713 n phNm báo chí và hơn 1.000 b n tin. Ngoài hai thành ph l n là Hà N i và thành ph H Chí Minh t p trung nhi u cơ quan báo chí Trung ương, t t c các t nh, thành ph còn l i u có báo, t p chí riêng.
 5. Căn c nh kỳ xu t b n, tính ch t n i dung thông tin, hi n nay báo in nư c ta có các lo i: báo hàng ngày (là nh ng t phát hành m i ngày m t kỳ vào bu i sáng ho c bu i chi u); báo nhi u kỳ trong tu n (là nh ng t báo phát hành kho ng t 5 – 6 kỳ/ tu n); báo m t s kỳ trong tu n (là nh ng t báo có s kỳ xu t b n t 2 – 4 kỳ trong tu n); báo tu n (là nh ng t báo xu t b n nh kỳ 01 kỳ/ m t tu n); báo n a tháng hay hàng tháng (ch y u là nh ng n phNm ph xu t b n gi a tháng ho c cu i tháng c a các t báo hàng ngày, các t báo nhi u kỳ, m t s kỳ trong tu n ho c tu n báo). T p chí là nh ng n phNm nh kỳ có n i dung chuyên sâu vào m t hay m t s v n , lĩnh v c v i s ng xã h i, khoa h c, k thu t… nh kỳ xu t b n c a t p chí có th là 1 tu n, n a tháng, 01 tháng, 02 tháng. Cũng có t p chí xu t b n 3, 4, 5 ho c 6 tháng/ 01 kỳ. Hi n c nư c có trên 335 t p chí các lo i. - Trong nh ng năm qua, báo chí in nư c ta không ng ng ư c nâng cao ch t lư ng c v hình th c và n i dung, áp ng ngày càng t t hơn nhu c u thông tin c a nhân dân. - Báo chí nư c ta ã làm t t ch c năng v a là cơ quan ngôn lu n c a t ch c ng, Nhà nư c v a là di n àn c a nhân dân; góp ph n thúc Ny s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, c vũ nhân t m i, i n hình tiên ti n, m r ng giao lưu và h i nh p qu c t , u tranh ch ng các hành vi tham nhũng, tiêu c c, các t n n xã h i, góp ph n th c hi n dân ch hóa i s ng xã h i. Hàng năm s lư ng b n báo ư c phát hành nư c ta kho ng 600 tri u b n. Bình quân có 7,5 b n báo/ngư i/năm. H u h t các trung tâm t nh l u ư c c báo phát hành trong ngày. - N i dung, hình th c báo chí ngày càng phong phú, a d ng; phương ti n k thu t ch b n, in n ngày càng hi n i; h th ng truy n d n thông tin, khai thác, thu nh n thông tin ư c hi n i hóa. Giao lưu qu c t ư c m r ng t o i u ki n cho báo chí in có môi trư ng thu n l i c v ngu n tin và th trư ng tiêu th . - i ngũ nh ng ngư i làm báo có bư c phát tri n nhanh c v s lư ng, ch t lư ng. Ngày càng có nhi u nhà báo ư c ào t o cơ b n, ư c qua các khóa b i dư ng nghi p v trong nư c và nư c ngoài. - Hi n nay trong s 553 cơ quan báo in có g n 100 ơn v t cân i ư c thu chi và kho ng 50 ơn v th c ch t có lãi. Trên th c t , mô hình m t cơ quan báo chí có nhi u n phNm báo chí và vi c m r ng hình th c ho t ng t o ngu n thu phù h p v i các quy nh c a pháp lu t (ngoài ngu n bán báo) h tr cho ho t ng báo chí là m t xu hư ng ang ư c m t s cơ quan báo chí th c hi n. - Công tác qu n lý nhà nư c ã chú tr ng quy ho ch bư c u v m ng lư i báo in trong c nư c; quan tâm công tác ào t o, b i dư ng i ngũ; t ng bư c hoàn thi n h th ng văn b n quy ph m pháp lu t, t o i u ki n thu n l i cho ho t ng báo chí. - Nhà nư c, cơ quan ch qu n báo chí ã có s u tư úng m c cho s phát tri n báo chí. Công tác phát hành báo chí ngày càng ti n b . Tuy v y báo chí in nư c ta v n còn nh ng khuy t i m, y u kém c n quan tâm x lý:
 6. + Xu hư ng thông tin gi t gân, câu khách, ch y theo th hi u t m thư ng c a m t b ph n công chúng; tình tr ng xa r i tôn ch m c ích, i tư ng ph c v chưa ư c kh c ph c có hi u qu . + V n còn tình tr ng thông tin thi u chính xác, sai s th t, không phù h p v i l i ích t nư c, l i ích nhân dân, cá bi t có trư ng h p sai nh hư ng chính tr , tư tư ng, làm l bí m t qu c gia, vi ph m pháp lu t. Các lĩnh v c thông tin kinh t , i ngo i và vi c u tranh ch ng các lu n i u xuyên t c, ch ng phá c a các th l c thù ch t hi u qu chưa cao. + V n còn s chênh l ch quá l n v m c hư ng th thông tin báo chí gi a các khu v c, a bàn ho c vùng, mi n. Hi n có t i 75% báo chí ư c phát hành khu v c thành ph , th xã; trong khi nông thôn, vùng sâu, vùng xa ch chi m 25%. + Vai trò qu n lý nhà nư c, vai trò c a cơ quan ch qu n chưa ư c phát huy nên hi u l c còn h n ch ; vi c phân lo i, xác nh tính ch t, nhi m v c a báo chí có cơ ch , chính sách phù h p ch m ư c ti n hành. Chưa có s nghiên c u y v các chính sách, bi n pháp tài chính, kinh t i v i ho t ng báo chí. + Cơ s v t ch t k thu t chưa ư c im i ng b , kinh phí u tư chưa tương x ng v i yêu c u c a s phát tri n. b) Thông tin qua sách Sách là lo i hình thông tin i chúng xu t b n không nh kỳ, ư c xu t b n b ng công ngh , k thu t in n. Th i gian g n ây m i xu t hi n sách i n t - lo i sách ư c truy n quan m ng máy tính, ghi vào ĩa ho c dư i d ng s n phNm ơn chi c c m tay nhưng v n chuy n t i thông tin b ng ch vi t và hình nh ư c con ngu i ti p nh n b ng th giác. Hi n nay nư c ta có 48 nhà xu t b n, trong ó tr c thu c Trung ương 36, a phương 12. Năm 2004 xu t b n g n 19.700 u sách, v i 242,7 tri u b n. M c hư ng th bình quân u ngư i là 3,1 b n sách/ngư i/năm. - Lĩnh v c xu t b n sách có nhi u c g ng thích ng v i cơ ch th trư ng và có bư c phát tri n áng k trong vi c i m i công ngh , ch t lư ng n i dung và hình th c ngày càng ư c nâng cao. Thông tin qua sách góp ph n tích c c vào công cu c i m i t nư c, gi v ng s n nh chính tr , góp ph n nâng cao dân trí, làm phong phú i s ng văn hóa tinh th n c a nhân dân. - Thông qua lo i hình sách ã cung c p cho nhân dân m t kh i lư ng ki n th c, thông tin to l n trong các lĩnh v c kinh t , văn hóa, văn h c ngh thu t, khoa h c – công ngh , pháp lu t v.v… - Nhi u b sách có giá tr cao, các công trình nghiên c u v chính tr , văn hóa, ngh thu t, khoa h c – công ngh , qu n lý kinh t , các công trình t ng k t các giai o n cách m ng, t ng k t th k XX, d báo th k XXI… ã mang n cho công chúng nhi u thông tin có giá tr , nâng cao tri th c cho công chúng.
 7. Bên c nh nh ng k t qu ã t ư c, trong lĩnh v c xu t b n sách cũng có bi u hi n nh ng khuy t i m, y u kém: + M t s sách xu t b n có n i dung thi u lành m nh, không phù h p v i truy n th ng văn hóa Vi t Nam, th m chí có trư ng h p l ch l c v chính tr ; sách có y u t mê tín d oan, sách cho thi u nhi mang tính b o l c, ma quái v n còn xu t hi n. + M c hư ng th thông tin qua lo i hình sách cũng có s chênh l ch l n gi a vùng thành ph , th xã v i các a bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng ng bào dân t c thi u s và mi n núi. Giá bán c a nhi u lo i sách còn m c cao, chưa phù h p v i kh năng thu nh p th c t c a i a s cán b , nhân dân. Ph n l n s lư ng sách xu t b n ch y u v n là sách giáo khoa. 2. Thông tin b ng ti ng nói a) Thông tin qua phát thanh Phát thanh là lo i hình thông tin i chúng mà n i dung thông tin ư c chuy n t i b ng âm thanh, ti ng nói qua làn sóng vô tuy n i n và truy n thanh qua h th ng dây d n. Phát thanh có kh năng to l n trong vi c cung c p cho công chúng nh ng thông tin nhanh nh t, nh ng chương trình âm nh c, gi i trí ch t lư ng cao… Phương ti n, thi t b phát và thu tín hi u phát thanh g n nh hơn. Phát thanh có l i th trong vi c ưa thông tin t i ngư i nghe các vùng hi m tr , cách xa ô th k c nh ng ngư i khi m th và ngư i mù ch . - Hi n nay, h th ng phát thanh c a nư c ta g m hàng trăm ài phát sóng, trong ó riêng ài Ti ng nói Vi t Nam tr c ti p qu n lý 11 ài phát sóng v i công su t hơn 8.000KW. Tín hi u c a ài Ti ng nói Vi t Nam ã ư c truy n d n qua v tinh. H th ng phát thanh a phương g m 64 ài các t nh, thành ph ; 606 ài phát thanh, truy n thanh c p huy n, trong ó có 288 ài phát sóng FM. - Phát thanh nư c ta ã không ng ng c i ti n phương th c th hi n và truy n t i thông tin, liên t c tăng th i lư ng, m r ng ph m vi ph sóng và i tư ng ph c v , nâng cao ch t lư ng n i dung và hi u qu thông tin, áp ng ngày càng cao nhu c u thông tin c a nhân dân. ài Ti ng nói Vi t Nam hi n có 6 h chương trình g m 4 h chương trình i n i, 2 h chương trình i ngo i v i t ng th i lư ng hi n nay là 151 gi phát sóng m i ngày; ph sóng 97% a bàn dân cư. Th i lư ng và n i dung chương trình c a các ài phát thanh a phương cũng ngày càng ư c nâng cao. - Vi c áp d ng công ngh phát thanh tiên ti n, hi n i ã tăng thêm tính h p d n c a chương trình, thu hút ngày càng ông s lư ng công chúng nghe ài. Tuy v y, phát thanh v n còn m t s khuy t i m, y u kém: + Ch t lư ng chương trình chưa ng u, nhi u chương trình còn nghèo thông tin, kém sinh ng. Các chương trình phát thanh b ng ti ng các dân t c thi u s còn ít và
 8. kém h p d n. Các chương trình phát thanh b ng các th ti ng nư c ngoài ch m ư c i m i, ch t lư ng chưa cao và tính thuy t ph c còn h n ch . + Công tác ào t o, b i dư ng i ngũ làm phát thanh và vi c u tư i m i thi t b , k thu t thi u ng b , chưa k p th i và chưa áp ng yêu c u phát tri n c a phát thanh hi n i. + Công tác qu n lý và vi c quan tâm u tư xây d ng, phát tri n s nghi p phát thanh, truy n thanh cơ s chưa ư c chú tr ng úng m c. b) Thông tin tuyên truy n mi ng ây là lo i hình thông tin có nhi u ưu th , có s c lan t a nhanh, sát v i t ng i tư ng, không b h n ch b i m t s n i dung mà các lo i hình thông tin khác không th c hi n ư c. Ngư i cung c p thông tin có th nh n bi t ngay k t qu tác ng c a thông tin i v i ngư i ti p nh n thông tin. - Hi n nay, c nư c ta ã xây d ng ư c i ngũ làm công tác thông tin tuyên truy n mi ng t Trung ương n cơ s v i g n 600 i thông tin c ng, s lư ng trên 10 v n ngư i v cơ b n m b o năng l c chuyên môn, nghi p v , phNm ch t o c t t. V i g n 42 nghìn bu i ho t ng m i năm, ho t ng c a các i thông tin c ng ã mang n cho công chúng nhi u thông tin quan tr ng v ư ng l i, ch trương chính sách c a ng và Nhà nư c, nh ng s ki n quan tr ng trong nư c và qu c t . - Nôi dung thông tin tuyên truy n mi ng ư c chú tr ng nâng cao ch t lư ng, tài ngày càng phong phú, a d ng, áp ng nhu c u thông tin c a nhân dân. - Công tác tuyên truy n mi ng ư c phát tri n h u h t m i nơi, phương th c ho t ng không ng ng ư c i m i, ưa thông tin k p th i n t n cơ s ã góp ph n quan tr ng vào s nghi p phát tri n kinh t - xã h i, n nh chính tr , tư tư ng trong các t ng l p nhân dân. Khuy t i m, h n ch c a thông tin tuyên truy n mi ng là: nhi u t ch c, cơ quan chưa nh n th c y vai trò, ý nghĩa, t m quan tr ng c a lĩnh v c thông tin này; công tác ào t o, b i dư ng chuyên môn, nghi p v , k năng tuyên truy n mi ng chưa ư c quan tâm y ; cơ ch , chính sách, các i u ki n b o m cho công tác thông tin tuyên truy n mi ng còn thi u và chưa áp ng yêu c u c a th c ti n. 3. Thông tin b ng hình nh a) Thông tin qua truy n hình Truy n hình là lo i hình thông tin i chúng chuy n t i thông tin b ng s k t h p hài hòa gi a hình nh ng và âm thanh, t o ra kh năng chuy n t i các n i dung thông tin vô cùng phong phú, h p d n và hi u qu . Truy n hình có kh năng vư t tr i trong vi c a d ng hóa ch c năng, áp ng nhu c u thông tin xã h i theo m t dãi t n r ng. Truy n hình là nhà hát, là trư ng h c, l i v a là sân chơi, là công c giao lưu, là phương ti n gi i quy t nhi u d ch v hi n i.
 9. - Trong nh ng năm qua, truy n hình nư c ta ã t p trung tăng th i lư ng nâng cao ch t lư ng chương trình v n i dung, k thu t, ngh thu t, hình th c, th hi n, tăng cư ng tính toàn qu c, toàn di n c a truy n hình. - M ng truy n d n truy n hình t trung ương n các a phương v i cơ s v t ch t, k thu t ư c i m i và hi n i hóa, phù h p v i xu th phát tri n c a th gi i không ch m r ng di n ph s ng, nâng cao ch t lư ng hình nh và âm thanh, mà còn có kh năng áp ng nhu c u h i nh p thông tin khu v c và th gi i. - Quy mô chương trình ngày càng ư c m r ng; n i dung, hình th c th hi n không ng ng ư c i m i và ngày càng phong phú, a d ng, áp ng nhu c u c a nhi u i tư ng công chúng. Hi n nay, ài Truy n hình Vi t Nam ã phát sóng trên 5 kênh: VTV1 (chính tr , t ng h p), VTV2 (khoa h c – giáo d c), VTV3 (th thao, văn hóa, thông tin kinh t , gi i trí), VTV4 (thông tin i ngo i và ph c v cho ngư i Vi t Nam nư c ngoài) và VTV5 (chương trình ti ng dân t c). - Hi n nay, c nư c có kho ng 10 tri u máy thu hình v i g n 85% s h gia ình ư c xem truy n hình. Ngòai ài truy n hình qu c gia, còn có 4 trung tâm truy n hình khu v c c a ài qu c giao và 64 t nh, thành ph u có ài truy n hình ho c ài phát thanh - truy n hình. Nh ng y u kém c n quan tâm c a thông tin qua truy n hình là: + Ch t lư ng chương trình chưa ng u, nhi u v n b c xúc trong i s ng xã h i chưa ư c ph n ánh úng m c và k p th i. Vi c phát huy ưu th c bi t c a truy n hình trong vi c cung c p thông tin, nâng cao dân trí, trong u tranh ch ng các lu n i u sai trái, xuyên t c c a các th l c thù ch còn h nch . + Ch t lư ng chính tr , ch t lư ng văn hóa - ngh thu t, ch t lư ng khoa h c, ch t lư ng nghi p v c a m t s chương trình chưa cao. + Vi c u tư xây d ng các ài truy n hình a phương chưa theo m t quy ho ch th ng nh t; tình tr ng ch ng chéo n i dung thông tin, can nhi u sóng, không s d ng h t công su t máy phát… ã và ang gây nên tình tr ng lãng phí l n, làm h n ch hi u qu thông tin. b) Thông tin qua i n nh i n nh là lo i hình ngh thu t ng th i cũng là m t trong nh ng phương ti n thông tin i chúng. Công chúng ti p nh n các thông tin qua ngôn ng i n nh, ng th i th c hi n quá trình xã h i hóa thông tin t n m t s hi u bi t chúng c a xã h i. Trong 3 lo i phim ch y u (phim tài li u, phim ho t hình và phim truy n) thì phim tài li u mang nh ng c trưng c a thông tin báo chí, b i nó ph n ánh hi n th c khách quan, không hư c u. Hi n nay c nư c ta có 29 hãng phim, bình quân hàng năm s n xu t ư c 55 b phim bao g m nhi u th lo i. Có 519 ơn v chi u bóng, bình quân m i năm t ch c ư c
 10. g n 60 nghìn bu i chi u bóng lưu ng, góp ph n nâng cao dân trí, c i thi n i s ng tinh th n c a nhân dân. Tuy nhiên, n i dung thông tin qua i n nh chưa toàn di n, th m chí ơn i u. Ngành i n nh còn thi u nh ng tác phNm có n i dung thông tin và ch t lư ng ngh thu t tương x ng v i s phát tri n c a t nư c trong s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. 4. Thông tin trên m ng Internet ( a phương ti n) Internet là m ng thông tin di n r ng bao trùm toàn c u, hình thành trên cơ s k t n i các máy tính i n t , cho phép liên k t con ngư i l i b ng thông tin và k t n i ngu n tri th c ã tích lũy ư c c a toàn nhân lo i trong m t m ng lưu thông th ng nh t. Quy mô, ph m vi nh hư ng c a thông tin trên m ng Internet r ng l n hơn nhi u so v i các phương ti n thông tin thông thư ng khác. V i Internet, m i ngư i có kh năng và i u ki n r t thu n l i trong vi c ti p c n tr c ti p v i các ngu n thông tin. Trong nh ng năm qua, Vi t Nam là nư c có t c tăng trư ng vi n thông Internet cao nh t trong khu v c ASEAN v i t c bình quân là 32,5%năm. Hi n ã có 6 nhà cung c p d ch v k t n i Internet (IXP), kho ng 20 nhà cung c p d ch v Internet (ISP), hơn 50 nhà cung c p thông tin (ICP) và báo i n t trên Internet, có kho n 2.500 trang tin i n t (website) ang ho t ng. Ngư i s d ng có th truy c p Internet gián ti p qua m ng i n tho i c nh t i t t c 64 t nh, thành ph trong c nư c v i hình th c d ch v r t a d ng: Internet tr trư c, Internet tr sau, các d ch v truy c p Internet qua m ng i n tho i di ng. n cu i năm 2004, nư c ta ã có hàng tri u thuê bao s d ng Internet v i s ngư i s d ng chi m g n 5% dân s . Thông tin trên m ng Internet ngày càng phong phú, a d ng áp ng ngày càng cao nhu c u thông tin c a công chúng trong nư c và trên th gi i; t o cơ h i thu n l i cho vi c m r ng quan h giao lưu, h i nh p qu c t , tăng cư ng s h p tác và hi u bi t l n nhau gi a Vi t Nam và b n bè trên th gi i. Tuy nhiên, hi n nay t l ngư i s d ng Internet/100 dân c a nư c ta so v i các nư c trong khu v c và th gi i còn m c th p; k thu t m ng tuy ã ư c thay i hi n i, nhưng h th ng qu n lý i u hành còn nhi u h n ch , ch t lư ng chưa cao; thông tin ưa trên m ng Internet còn thi u ch n l c, thi u t p trung, ch t lư ng n i dung thông tin còn th p; công tác qu n lý m ng, qu n lý n i dung thông tin ưa trên m ng và vi c khai thác thông tin trên m ng Internet còn nhi u thi u sót, còn thi u các ch tài, cơ ch chính sách i v i s phát tri n Internet. 5. Hãng tin t c Là cơ quan thông t n c a Nhà nư c trong vi c phát hành tin, văn ki n chính th c c a ng, Nhà nư c, cung c p thông tin ph c v lãnh o, thu th p thông tin, ph bi n thông tin b ng các lo i hình thích h p ph c v các i tư ng có nhu c u trong và ngoài nư c.
 11. Thông t n xã Vi t Nam hi n là hãng tin t c duy nh t c a nư c ta có 5 ban biên t p tin, nh, 9 cơ quan báo chí, 01 trung tâm d li u – tư li u, 01 trung tâm nghe nhìn, 01 nhà xu t b n, 61 phân xã trong nư c và 25 phân xã nư c ngoài. Ngoài vi c cung c p thông tin trên m ng Internet và m ng n i b , Thông t n xã Vi t Nam cung c p hơn 30 lo i s n phNm thông tin b ng ti ng Vi t và ti ng nư c ngoài cho các i tư ng có nhu c u. Tuy nhiên, yêu c u v vi c i m i công ngh , nâng cao ch t lư ng thông tin, a d ng hóa các kênh cung c p thông tin là m t yêu c u t ra r t l n i v i hãng tin t c qu c gia. II. B I C NH VÀ TH I CƠ, THÁCH TH C I V I HO T NG THÔNG TIN NƯ C TA 1. B i c nh qu c t Tình hình chính tr , kinh t th gi i ã và ang di n bi n h t s c ph c táp, ch a ng nhi u mâu thu n, v a có m t tích c c v a có m t tiêu c c; xung t vũ trang, s c t c, tôn giáo, n n kh ng b qu c t … ã tác ng m nh m và t ra nh ng thách th c to l n i v i lĩnh v c thông tin. Hi n nay, các nư c tư b n có ti m l c kinh t , khoa h c, công ngh ã và ang th c hi n chính sách bành trư ng thông tin, c quy n thông tin theo ki u áp t, b t các nư c nh ho c kinh t y u kém tr thành khách hàng tiêu th thông tin và l thu c vào ngu n tin c a h . Cu c u tranh c a các nư c ang phát tri n v m t “tr t t thông tin qu c t m i” ã tr thành m t b ph n c a cu c u tranh giành c l p v kinh t , chính tr , ti n b và công b ng xã h i. S phát tri n m nh m c a cu c cách m ng khoa h c – công ngh , c bi t là công ngh thông tin ã tác ng sâu s c n lĩnh v c thông tin, ưa th gi i t k nguyên công nghi p sang k nguyên thông tin và phát tri n kinh t tri th c. S h i t gi a thông tin, vi n thông, tin h c là m t xu hư ng quan tr ng trong xu th phát tri n thông tin trên ph m vi toàn c u. u tư cho thông tin t ch ư c coi là u tư cho phúc l i xã h i chuy n thành u tư cho s phát tri n. Trong xu th khách quan c a toàn c u hóa, h i nh p kinh t , các ho t ng thông tin ư c m r ng, t o i u ki n cho giao lưu, h i nh p văn hóa, ng th i cũng ang di n ra cu c u tranh tư tư ng gay g t b o v c l p, ch quy n qu c gia và b o v b n s c văn hóa dân t c. Ch nghĩa qu c và các th l c thù ch ã và ang s d ng h th ng thông tin chóng phá s nghiêp xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa ngày càng tinh vi và quy t li t hơn. 2. B i c nh trong nư c i h i ng toàn qu c l n th IX kh ng nh hai nhi m v chi n lư c c a nư c ta là: xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa; t nay n năm 2010 ưa nư c ta ra kh i tình tr ng kém phát tri n, n năm 2020 cơ b n tr thành m t nư c công nghi p theo hư ng hi n i.
 12. i t t ón u, xây d ng nư c ta thành m t qu c gia công nghi p hóa, hi n i hóa, cùng v i vai trò khoa h c công ngh , văn hóa, giáo d c, thông tin có v trí h t s c quan tr ng. Thông tin không ch cung c p, ph bi n ki n th c, nâng cao dân trí, c ng và t ch c phong trào cách m ng c a nhân dân th c hi n thành công m c tiêu chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i mà còn tham gia ngày càng tr c ti p và có hi u qu vào vi c b o v ch xã h i. Quá trình công nghi p hóa, hi n i hóa nư c ta ư c ti n hành trong i u ki n t n t i nhi u hình th c s h u, nhi u thành ph n kinh t , v n hành theo cơ ch th trư ng nh hư ng xã h i ch nghĩa, ã khi n nhu c u c a các i tư ng trong xã h i v ti p nh n và cung c p thông tin ngày càng cao và a d ng. Xu hư ng h i t thông tin - vi n thông – tin h c ang di n ra m nh m là y u t tích c c tác ng n s phát tri n thông tin nư c ta. Thông tin nư c ta v a b o m s phát tri n ng b , áp ng yêu c u c a ti n trình h i nh p qu c t , ng th i ph i u tranh quy t li t v i nh ng lu ng thông tin ph n ng, ch ng phá ch và không phù h p v i l i ích c a nhân dân, t nư c ta. Cơ s h t ng thông tin nư c ta bao g m m ng lư i vi n thông và Internet và các d ch v vi n thông, Internet có tác ng tích c c n s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, trong ó có s phát tri n c a thông tin. Thông tin ngày càng kh ng nh là nhu c u thi t y u trong i s ng xã h i, chi ph i sâu s c toàn di n m i lĩnh v c c a i s ng xã h i. i s ng nhân dân ư c c i thi n, trình dân trí ngày càng ư c nâng cao nên nhu c u thông tin c a nhân dân càng òi h i cao hơn, trong khi ó, m c hư ng th thông tin c a nhân dân v n còn s không ng u gi a khu v c ô th và nông thôn, mi n núi, vùng xa xôi, h o lánh. 3. Th i cơ và thách th c B i c nh qu c t và trong nư c t o ra th i cơ l n, ng th i cũng t ra nh ng thách th c h t s c gay g t cho lĩnh v c thông tin nư c ta. S phát tri n c a thông tin ang di n ra quy mô toàn c u t o cơ h i t t Vi t Nam chóng ti p c n v i công ngh m i, các k năng, các phương ti n thông tin, k thu t truy n thông hi n i, nh ng kinh nghi m t ch c ho t ng, nh ng cơ s lý lu n m i t ó h tr quá trình i m i và phát tri n c a thông tin nư c ta. ng, Nhà nư c và nhân dân ta h t s c coi tr ng và ánh giá cao vai trò c a thông tin. ây không ch là phương ti n cung c p thông tin, cung c p tri th c, là m t trong nh ng công c giúp cho công tác ch o, i u hành t nư c mà còn là nơi ph n h i nh ng thông tin t nhân dân i v i ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, góp ph n quan tr ng th c hi n dân ch hóa trong i s ng xã h i. Nh ng khuy t i m, y u kém trong ho t ng thông tin và qu n lý thông tin; cu c u tranh quy t li t di n ra trên m t tr n thông tin; xu hư ng toàn c u hóa, h i nh p qu c t v thông tin ang t ra nh ng thách th c gay g t trong vi c b o v c l p, ch quy n qu c gia và s bình ng v thông tin. M t m t ph i kiên quy t kh c ph c
 13. nh ng khuy t i m, y u kém phát tri n, m t khác ph i b o m tính h p lý và cân i gi a yêu c u phát tri n và kh năng qu n lý, gi a s lư ng và ch t lư ng, gi a a d ng và th ng nh t, gi a m c a h i nh p qu c t và gi v ng nh hư ng chính tr , gi gìn b n s c văn hóa dân t c. Trong th i i bùng n thông tin òi h i nư c ta ph i nhanh chóng n m b t, ti p c n v i nh ng v n m i b o m không b t t h u, ng th i v n gi ư c nh hư ng phát tri n dư i s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c trong khuôn kh pháp lu t. Dân t c ta v n có truy n th ng yêu nư c, c n cù, sáng t o, có năng l c ti p thu, v n d ng tri th c và k năng m i, hi n i. Chúng ta c n phát huy nh ng ưu th ó kh c ph c có hi u qu nh ng khuy n i m, y u kém, vư t qua khó khăn, thách th c, tranh th m i th i cơ thu n l i xây d ng, phát tri n thông tin Vi t Nam th c s là công c , vũ khí ch o, lãnh o c a ng, là phương ti n thi t y u trong i s ng xã h i, góp ph n quan tr ng vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa, vì m c tiêu dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh. III. CÁC QUAN I M CH O PHÁT TRI N THÔNG TIN Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ( i u 33 - i u 69); Lu t Báo chí (1989); Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Báo chí (1999); Lu t Xu t b n (2004); Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX; Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i 2001 – 2010; Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th V (khóa VIII) v xây d ng và phát tri n n n văn hóa Vi t Nam tiên ti n, m à b n s c dân t c; Ngh quy t H i ngh Ban Ch p hành Trung ương ng l n th V (khóa IX) v công tác tư tư ng, lý lu n trong tình hình m i, Ch th 22/CT-TW c a B Chính tr (khóa VIII) v công tác báo chí, xu t b n… ã ch rõ nh ng quan i m ch o v phát tri n thông tin nư c ta. ó là: 1. Ho t ng thông tin và các lo i hình thông tin nư c ta t dư i s lãnh o c a ng, s qu n lý c a Nhà nư c và tuân th các quy nh c a pháp lu t; v a góp ph n m r ng và phát huy dân ch xã h i ch nghĩa, v a cao k cương, k lu t và pháp lu t. Thông tin ph i làm t t nhi m v ph bi n, giáo d c và b o v ch nghĩa Mác – Lênin, tư tư ng H Chí Minh, b o v ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách và pháp lu t c a Nhà nư c; ng th i là di n àn c a nhân dân. Ch tr ng tâm trong ho t ng thông tin nư c ta trư c m t và lâu dài là c l p dân t c và ch nghĩa xã h i. 2. Phát tri n nhanh, m nh, v ng ch c h th ng thông tin, m b o phát tri n i ôi v i qu n lý t t. B o m lĩnh v c thông tin ph c v t t nhi m v xây d ng và b o v T qu c, phù h p v i xu th chung c a s phát tri n; nâng cao vai trò, v trí, năng l c và hi u qu c a công tác qu n lý áp ng và ph c v t t s phát tri n thông tin; ch ng khuynh hư ng phát tri n tràn lan, chú tr ng u tư phát tri n, nâng cao ch t lư ng, hi n i hóa m t s lĩnh v c và cơ quan thông tin tr ng i m. Coi tr ng ch t lư ng chính tr , ch t lư ng văn hóa, ch t lư ng khoa h c và ch t lư ng nghi p v c a thông tin, c bi t là ch t lư ng chính tr ; b o m ưa thông tin n
 14. m i i tư ng, m i vùng, phù h p v i t ng t ng l p, l a tu i v i nh ng s n phNm có ch t lư ng, h p d n, hi u qu , áp ng nhu c u thông tin ngày càng cao c a các t ng l p nhân dân. Chú tr ng công tác thông tin i ngo i giúp cho c ng ng qu c t và c ng ng ngư i Vi t Nam nư c ngoài có thông tin k p th i, úng n v tình hình Vi t Nam, tranh th s ng tình c a nhân dân th gi i i v i s nghi p xây d ng và b o v T qu c c a nhân dân ta. Phát tri n thông tin d a trên cơ s k t h p hài hòa gi a ng d ng công ngh thông tin, truy n thông và các phương ti n thích h p khác; tăng cư ng t ch tài chính cho các ơn v làm công tác thông tin. 3. B o m tính chân th t, tính giáo d c, tính chi n u c a thông tin phù h p v i l i ích c a t nư c và nhân dân. Thông tin ph i góp ph n quan tr ng trong vi c cung c p tri th c, nâng cao dân trí, hình thành và nh hư ng dư lu n xã h i lành m nh; tăng cư ng s oàn k t, nh t trí v tư tư ng, chính tr và tinh th n trong nhân dân; bi u dương các nhân t m i, i n hình tiên ti n; tích c c u tranh phê phán các quan i m sai trái, thù ch, u tranh ch ng tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i; gi gìn và phát huy truy n th ng văn hóa dân t c, ti p thu tinh hoa văn hóa nhân lo i. Ngư i làm công tác thông tin ph i tuân th nh hư ng c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c, có b n lĩnh chính tr v ng vàng, phNm ch t o c trong sáng, có ki n th c chuyên môn nghi p v cao. 4. Thông tin ph i th c s i trư c m t bư c, v a làm t t vi c d báo, nh hư ng phát tri n xã h i, ng th i ph i là ngu n l c thúc Ny s phát tri n xã h i. Thông tin ph c v s nghi p i m i, i m i tư duy phát tri n lý lu n; m r ng và phát huy dân ch trong m i lĩnh v c i s ng xã h i; nâng cao ý th c làm ch t nư c c a nhân dân. 5. Phát tri n thông tin ph i b o m an ninh thông tin là n i dung r t quan tr ng trong b i c nh tình hình qu c t có nh ng di n bi n ph c t p, khi mà “chi n tranh thông tin” ang ư c m t s qu c gia c bi t tăng cư ng trên các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hóa, an ninh, qu c phòng… B o m an ninh thông tin trư c h t là gi v ng c l p ch quy n và nh hư ng xã h i ch nghĩa c a t nư c, kiên quy t u tranh làm th t b i m i mưu ch ng phá s nghi p cách m ng và công cu c i m i c a nư c ta. Vi c b o m an ninh thông tin ph i b o m ph c v t t cho vi c nâng cao ch t lư ng, hi u qu c a thông tin, ng th i không c n tr s phát tri n thông tin. IV. M C TIÊU PHÁT TRI N THÔNG TIN NĂM 2010 1. M c tiêu chung Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX ã kh ng nh vai trò, v trí c a thông tin trong i s ng xã h i, là “Nhân t thúc Ny con ngư i t hoàn thi n nhân cách, k th a truy n th ng cách m ng c a dân t c, phát huy tinh th n yêu nư c, ý chí t l c, t cư ng, xây d ng và b o v T qu c”. Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i n năm 2010 ã ch rõ: “Phát tri n và hi n i hóa m ng lư i thông tin i chúng, nâng cao ch t lư ng các s n phNm, d ch v phát thanh, truy n hình, báo chí, xu t b n. n năm 2010 hoàn thành cơ b n vi c ph c p các phương ti n phát thanh, truy n hình n m i gia ình. Phát tri n các i m văn hóa k t h p h th ng bưu c c kh p các xã trong
 15. nư c. Dùng ti ng nói dân t c và ch vi t c a các dân t c có ch vi t trên các phương ti n thông tin i chúng vùng ng bào dân t c”. th c hi n t t yêu c u ó, m c tiêu c a Chi n lư c phát tri n thông tin nư c ta n năm 2010 và nh ng năm ti p theo là: a) Phát tri n thông tin theo cơ c u, quy mô h p lý, áp ng quy n ư c thông tin c a nhân dân, phù h p v i s phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c, ng th i theo k p kh năng và trình phát tri n thông tin c a các nư c trong khu v c và qu c t . i m i và hi n i hóa cơ s h t ng v thông tin; s p x p, c ng c h th ng thông tin phù h p v i yêu c u s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa t nư c, b o m tr t t , hi u qu , t ng bư c xây d ng h th ng thông tin nư c ta hi n i, có ch t lư ng chính tr , ch t lư ng văn hóa, ch t lư ng khoa h c, ch t lư ng nghi p v cao. C n t ch c nhân dân tham gia di n àn thông tin, óng góp ý ki n xây d ng t nư c, góp ph n tích c c vào s nghi p xây d ng và b o v T qu c. b) Phát tri n ng b và hi n i các phương ti n thông tin i chúng ph c v tích c c, có hi u qu hơn n a s nghi p xây d ng ch nghĩa xã h i và b o v v ng ch c t qu c Vi t Nam xã h i ch nghĩa. B o m cho toàn b dân cư, c bi t là dân cư nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng mi n núi, biên gi i, h i o ư c ti p nh n ư ng l i, ch trương, chính sách c a ng, Nhà nư c và tình hình m i m t trong nư c và qu c t qua các phương ti n, lo i hình thông tin phù h p, v i ch t lư ng t t, h p d n, k p th i. c) Thông tin ph c v s lãnh o c a ng, qu n lý c a Nhà nư c và quy n làm ch c a nhân dân; trang b cho cán b và nhân dân b n lĩnh chính tr , trình hi u bi t, phNm ch t o c thúc Ny s nghi p công nghi p hóa, hi n i hóa; Ny m nh thông tin i ngo i và thông tin cho các vùng nông thôn, mi n núi, vùng sâu, vùng xa; thông tin trên các lĩnh v c kinh t , chính tr , văn hóa, xã h i, khoa h c – công ngh , an ninh, qu c phòng; bi u dương ngư i t t, vi c t t và ch ng quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu c c, t n n xã h i; u tranh ch ng l i các quan i m sai trái, xuyên t c, thù ch. d) Có bi n pháp c th kh c ph c tình tr ng thông tin thi u cân i, m b o s ng u v phân b , thu h p kho ng cách v hư ng th thông tin c a nhân dân gi a các vùng, mi n. Quan tâm hơn n a n nhu c u thông tin c a nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng dân t c thi u s , biên gi i, h i o; m b o t t hơn n a quy n và nhu c u ư c thông tin c a ngư i dân. ) T ng bư c th c hi n xã h i hóa m t s khâu và công o n thu c các lĩnh v c và hình th c thông tin, trư c m t là các khâu ch b n, in n, phát hành c a báo in, qu ng cáo thương m i c a phát thanh, truy n hình, báo in, i n nh, Internet và s n xu t các chương trình nghe – nhìn th i s c a truy n hình; nghiên c u xây d ng cơ ch chính sách cơ quan thông tin có i u ki n v tài chính. e) Nghiên c u s m có các chính sách c th v h p tác, liên doanh, liên k t v i nư c ngoài trên lĩnh v c thông tin nh m thu hút v n u tư, kinh nghi m qu n lý, k
 16. năng, k x o và công ngh hi n i c a nư c ngoài, nh t là trong các khâu qu ng bá, phát hành ra nư c ngoài và thông tin i ngo i. 2. M c tiêu c th v phát tri n các lĩnh v c thông tin a) Lo i hình thông tin b ng ch vi t Thông tin qua báo chí in: báo chí in là m t b ph n quan tr ng trong Chi n lư c phát tri n thông tin, là m t trong nh ng y u t hình thành văn hóa c, m t kênh chuy n t i, lưu gi các giá tr văn hóa – khoa h c: - Phát tri n m nh m , toàn di n m ng lư i báo chí in trong c nư c theo phương châm không trùng chéo v tôn ch , m c ích, i tư ng ph c v , ph i l y m c ích ph c v l i ích t nư c, l i ích nhân dân làm m c tiêu hàng u cho s phát tri n. - Phát tri n ph i i ôi v i vi c s p x p, quy ho ch m ng lư i báo chí in trong c nư c. M c tiêu c a vi c quy ho ch, s p x p là gi m u m i các cơ quan báo chí theo phương th c m t cơ quan báo chí qu n lý m t s n phNm báo chí; kh c ph c xu hư ng thương m i hóa, tình tr ng xa r i tôn ch , m c ích, trùng l p v n i dung, i tư ng, lãng phí trong khâu xu t b n, phát hành, góp ph n nâng cao ch t lư ng chính tr , ch t lư ng văn hóa, ch t lư ng khoa h c, ch t lư ng nghi p v c a báo chí in; th nghi m xây d ng t h p xu t b n, t p oàn báo chí, k t h p v i các ho t ng kinh doanh, d ch v theo quy nh c a pháp lu t t o ngu n thu u tư cho ho t ng báo chí. Vi c s p x p, quy ho ch m ng lư i báo chí in s theo hư ng ch y u sau ây: + M i t ch c chính tr , t ch c chính – xã h i, t ch c chính tr - xã h i - ngh nghi p Trung ương có m t t báo là cơ quan ngôn lu n và m t t p chí là cơ quan thông tin lý lu n. + M i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có ch c năng qu n lý nhà nư c có m t t p chí nghiên c u, ch o toàn ngành. Nh ng cơ quan có nhu c u và các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t thì xem xét cho xu t b n m t t báo là cơ quan ngôn lu n (m t s ơn v có tính c thù như B Qu c phòng, B Công an xem xét riêng). + Các T ng c c, H c vi n, các t ch c nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , i h c qu c gia, các trư ng i h c l n, các T ng công ty chuyên ngành l n khi có nhu c u và có i u ki n thì áp d ng mô hình có m t t p chí ho c m t b n tin ho t ng khoa h c. + Các t ch c xã h i, xã h i - ngh nghi p có quy mô l n, ph m vi ho t ng r ng, có nhu c u và b o m các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t thì ư c xem xét cho xu t b n m t t p chí. Trư ng h p c bi t m i xem xét cho xu t b n báo. Các t ch c khác ch xu t b n b n tin, tài li u tuyên truy n ho c c san phát hành t ng quý, t ng năm. + Các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương có cơ c u chung v báo chí in như sau: m t t báo là cơ quan ngôn lu n c a ng b t nh, thành ph ; m t t p chí v kinh t
 17. ho c khoa h c – công ngh ho c kinh t - khoa h c – công ngh ; m t t p chí văn ngh ho c văn hóa - ngh thu t. Các a phương c thù như Hà N i, thành ph H Chí Minh có th xem xét cho xu t b n thêm m t s t p chí, báo chuyên ngành. - Căn c tiêu chí i tư ng ph c v c a báo chí có cơ ch chính sách phù h p v tài chính, t o i u ki n h tr cho s phát tri n báo chí in. - n năm 2010: ph n u tăng s n lư ng báo xu t b n hàng năm lên 900 tri u b n báo/năm; m c hư ng th bình quân lên 10 b n/ngư i/năm; gi m t l m t cân i trong phát hành báo chí gi a khu v c thành ph , th xã và vùng nông thôn, vùng mi n núi, vùng sâu, vùng xa xu ng m c 60%/40%. - Tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t, u tư các trang thi t b k thu t hi n i cho ho t ng báo chí, b o m các s n phNm báo chí có ch t lư ng cao c v hình th c và n i dung. - Nâng cao ch t lư ng i ngũ phóng viên, biên t p viên ngang t m trình , k năng ho t ng báo chí c a phóng viên, biên t p viên c a các nư c trong khu v c và qu c t . n năm 2010 ph n u: t t l 100% i ngũ này có trình i h c tr lên; 100% ư c qua các l p chính tr trong ó có 80% có trình chính tr trung, cao c p; 100% phóng viên, biên t p viên bi t ít nh t m t ngo i ng , trong ó có 70% có trình t B tr lên; 100% nhà báo ư c qua các l p b i dư ng nghi p v . Thông tin qua sách: - Nâng cao ch t lư ng thông tin b ng lo i hình sách, xu t b n phNm c v n i dung, hình th c, k thu t n loát; tài sách, xu t b n phNm ph i bám sát th c ti n t nư c. ChuNn b t t m i i u ki n t ng bư c ti n hành xu t b n sách i n t . - Nâng cao ch t lư ng n i dung, hình th c sách ph c v thi u nhi; chú tr ng vi c xu t b n các lo i sách ph bi n ki n th c ph thông cho các t ng l p nhân dân, quan tâm i tư ng vùng nông thôn, mi n núi, dân t c thi u s ; áp ng ngày càng t t hơn nhu c u c a th trư ng sách th gi i và nhu c u c a ngư i Vi t Nam nư c ngoài. - S p x p, quy ho ch và xác nh c th n i dung, hình th c các lo i sách chuyên . Th c hi n a d ng hóa vi c cung c p thông tin, cung c p tri th c thông qua sách theo úng quy nh c a lu t pháp. - Nghiên c u và t ng bư c th nghi m xây d ng mô hình các nhà xu t b n ngoài xu t b n sách ư c xu t b n các n phNm thông tin phù h p v i ch c năng nhi m v và i tư ng ph c v c a nhà xu t b n. - Phát tri n m ng lư i các b n tin, tài li u thông tin áp ng nhu c u thông tin n i b , thông tin kinh t , thông tin khoa h c – công ngh . b) Thông tin b ng ti ng nói Thông tin qua phát thanh: (bao g m c phát thanh qua sóng vô tuy n i n và truy n thanh b ng h th ng dây d n):
 18. - T nay n năm 2010, t p trung m r ng di n ph sóng, tăng thêm th i lư ng, hoàn thi n h chương trình, nâng cao ch t lư ng n i dung và ch t lư ng ph sóng, phát tri n báo nói i n t Internet; i m i công ngh s n xu t chương trình, truy n d n, phát sóng theo hư ng hi n i hóa; t ch c b máy tinh g n, nâng cao ch t lư ng ào t o i ngũ, áp ng yêu c u c a phát thanh hi n i. - Phát tri n và hi n i hóa, s hóa phát thanh, nâng cao ch t lư ng các s n phNm d ch v phát thanh. n năm 2010 hoàn thành cơ b n vi c ph c p phương ti n máy thu sóng phát thanh n m i h gia ình theo m c tiêu Ngh quy t i h i ng toàn qu c l n th IX ra. - Hoàn thi n và phát tri n các h chương trình phát thanh v i k thu t hi n i, có bi n pháp xóa các “vùng lõm” v sóng phát thanh, quy ho ch sóng t n s thu n l i cho công tác qu n lý và ph c v t t nhu c u c a ngư i nghe. - M r ng quan h h p tác cùng có l i v i các ài phát thanh, t ch c phát thanh qu c t , phát tri n có tr ng i m cơ quan thư ng trú nư c ngoài, b o m thông tin qu c t nhanh, chính xác, h p d n, t ng bư c h i nh p phát thanh khu v c và th gi i. + i v i ài Ti ng nói Vi t Nam ph n u n h t năm 2005 hoàn thi n các h chương trình phát thanh c a ài qu c gia g m các h chương trình: h th i s chính tr t ng h p (VOV1) 19 gi ; h văn hóa và i s ng xã h i (VOV2) 19 gi ; h âm nh c, thông tin, gi i trí (VOV3) 24 gi ; h chương trình ti ng dân t c thi u s (VOV4) 15 gi ; h chương trình i ngo i dành cho ngư i nư c ngoài Vi t Nam (VOV5) 10 gi ; h chương trình i ngo i dành cho ngư i nư c ngoài và ngư i Vi t Nam nư c ngoài (VOV6) 37 gi ; chương trình t ng h p t i thành ph H Chí Minh 6 gi ; t i khu v c ng b ng sông C u Long 3 gi ; t i mi n Trung 3 gi , t i Tây Nguyên 3 gi . T 2006 – 2010 xây d ng thêm h chương trình khoa giáo 12 gi ; ti p t c nâng cao ch t lư ng 4 h chương trình phát thanh i n i, 2 h i ngo i, 4 chương trình t ng h p 4 khu v c trong c nư c v i t ng th i lư ng chương trình 159 gi 30 phút/ngày, trong ó i n i 112 gi 30 phút/ngày, i ngo i 47 gi /ngày. + i v i ài phát thanh các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ư c c ng c và phát tri n theo mô hình m i t nh, thành ph tr c thu c Tung ương có 1 ài phát thanh. Quy ho ch, xác nh rõ công su t máy phát, ph m vi t n s phát sóng, n i dung chương trình, k t h p vi c xây d ng chương trình phát thanh a phương v i vi c cung c p chương trình cho ài qu c gia. + ài phát thanh, truy n thanh c p huy n ư c xây d ng theo mô hình tr c thu c y ban nhân dân các huy n, th xã. Nh ng ài phát thanh c p huy n có i u ki n ư c c p phép ho t ng theo quy nh c a Lu t Báo chí. + Xây d ng các tr m truy n thanh cơ s b o m các xã, phư ng trong c nư c u có tr m truy n thanh ti p âm ài qu c gia, ài t nh, huy n, ng th i là công c i u hành, ch o c a chính quy n cơ s . Thông tin tuyên truy n mi ng:
 19. - i m i m nh m công tác thông tin tuyên truy n mi ng, coi ây là m t trong nh ng kênh thông tin r t quan tr ng và có hi u qu trong các phương ti n thông tin c a nư c ta. - C ng c và ki n toàn i ngũ làm công tác thông tin tuyên truy n mi ng t Trung ương n cơ s ; duy trì ch cung c p thông tin nh kỳ, t ch c sinh ho t báo cáo viên u n, tăng cư ng m các l p b i dư ng nghi p v tuyên truy n mi ng nâng cao hơn n a ch t lư ng, hi u qu c a công tác này. - a d ng hóa n i dung thông tin tuyên truy n mi ng; phát huy th m nh c a tuyên truy n mi ng cung c p các n i dung thông tin mà các phương ti n thông tin khác không th th c hi n ư c. - C ng c và phát tri n h th ng các i thông tin lưu ng, b o m m i huy n th có ít nh t m t i thông tin lưu ng; các xã, phư ng, làng, b n c n phát huy tính ch ng trong vi c xây d ng các t , nhóm làm công tác thông tin. B o m các i u ki n c n thi t các i thông tin lưu ng phát huy t t ch c năng, nhi m v , th c hi n có hi u qu vi c ưa thông tin v cơ s , n các làng, b n xa xôi h o lánh. - Thư ng xuyên b i dư ng nghi p v , cung c p tài li u thông tin, hư ng d n vi c k t h p các phương th c thông tin tuyên truy n mi ng, c ng tr c quan, văn ngh c ng trong ho t ng c a các i thông tin lưu ng. c) Thông tin b ng hình nh Thông tin qua truy n hình: - u tư phát tri n công ngh truy n hình m i, ph n u có trình tương ương v i công ngh truy n hình c a các nư c trong khu v c và trên th gi i, chú tr ng xu hư ng h i t các d ch v vi n thông – tin h c - truy n hình trong phát tri n công ngh . - Nâng cao ch t lư ng chương trình truy n hình, b o m t s n xu t ư c 80% chương trình, khai thác các ngu n khác 20%. Ti p t c hoàn thi n h th ng ph sóng truy n hình trên c nư c, h t năm 2005 trên 90% các h gia ình xem ư c các kênh truy n hình c a ài Truy n hình Vi t Nam; n năm 2010, hoàn thành cơ b n vi c ph c p truy n hình n m i h gia ình. - Mô hình ài Truy n hình Vi t Nam g m ài qu c gia và h th ng s n xu t chương trình là các Trung tâm các khu v c và m ng truy n d n phát sóng qu c gia bao g m h th ng truy n d n v tinh và các ài phát sóng m t t do ài Truy n hình Vi t Nam qu n lý. + Giai oàn 2006 –2010: chương trình qu c gia c a ài Truy n hình Vi t Nam s phát trên 8 kênh v i t ng th i lư ng 168,5 gi /ngày. Ngoài 5 kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5 như hi n nay, s phát tri n thêm 3 kênh: VTV6 (kênh th thao), VTV7 (kênh thanh thi u niên, d y h c trên truy n hình), VTV8 (kênh ti ng Anh) và cung c p các chương trình truy n hình trên m ng Internet.
 20. Chương trình c a các Trung tâm truy n hình Vi t Nam t i các khu v c: t p trung n i dung ph n ánh v các v n c a các a phương trong khu v c theo nh hư ng chung c a ài Truy n hình Vi t Nam v i th i lư ng t 8 –18 gi /ngày. + n năm 2010 phát tri n d ch v truy n hình tr ti n (CATV và DTH) n h u h t các thành ph , th xã và các khu dân cư t p trung. N i dung chương trình truy n hình tr ti n t p trung vào nh ng n i dung khoa h c, giáo d c, d y ngo i ng , th thao, ca nh c, gi i trí, i n nh. B o m khâu bi n t p, biên d ch, l ng ti ng Vi t Nam ph c v ông o ngư i xem. + L a ch n công ngh tiên ti n, phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i và thu nh p c a ngư i dân; có bư c i thích h p, tránh lãng phí. - Mô hình ài truy n hình t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch y u phát chương trình th i s a phương, ti p sóng ài trung ương và s n xu t chương trình cho ài qu c gia. Xác nh c th n i dung phát sóng, công su t, t n s , b o m không trùng chéo v n i dung, không gây can nhi u v sóng, b o m áp ng yêu c u ch o và thông tin c a a phương. Không phát tri n thêm các ài truy n hình t nh, thành ph . Thông tin qua i n nh: M c tiêu c th phát tri n i n nh ã ư c c p trong Chi n lư c phát tri n văn hóa Vi t Nam n năm 2010, dư i góc c a Chi n lư c thông tin, c n t p trung m t s n i dung c th như sau: - Nâng cao s lư ng và ch t lư ng phim Vi t Nam trên t t c các lo i hình: phim truy n nh a, phim tài li u, phim hoa h c, phim ho t hình, phim truy n hình, phim video gia ình; chú tr ng vi c s n xu t các phim tài li u – khoa h c nh m cung c p ki n th c, thông tin cho các t ng l p nhân dân, gi i thi u các hình nh v công cu c xây d ng và b o v T qu c c a Vi t Nam ra th gi i. - C ng c và tăng cư ng các i chi u bóng lưu ng v a làm nhi m v ưa các tác phNm i n nh ng th i ưa các thông tin th i s n v i nhân dân. - B o m vi c ưa các phim tài li u – khoa h c vào các chương trình chi u phim các r p, các bu i chi u bóng lưu ng. Nâng t l phim Vi t Nam ư c chi u trong các r p, các sân bãi và trên h th ng các ài truy n hình Trung ương và a phương. - M r ng vi c xu t b n và phát hành các b n tin nh nh ng a bàn, vùng có ng bào các dân t c thi u s sinh s ng và khu v c mi n núi. Chú tr ng xây d ng các tr m thông tin, các b ng tin nh t t c các i m dân cư. d) Thông tin trên Internet ( a phương ti n) Theo xu hư ng chung c a th gi i, trong nh ng năm t i, thông tin trên Internet ( a phương ti n) s có nh ng bư c phát tri n h t s nhanh chóng và m nh m . Vì v y, có th n m quy n ch ng v thông tin, nư c ta ph i t p trung phát tri n thông tin trên Internet trên c ba phương di n: khoa h c – công ngh , ngu n nhân l c và h t ng k thu t. M c tiêu c th là:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản