Quyết định số 219/2007/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 219/2007/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 219/2007/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 219/2007/QĐ-CTN

  1. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 219/2007/Q -CTN Hà N i, ngày 06 tháng 3 năm 2007 QUY T NNH V VI C CHO THÔI QU C TNCH VI T NAM CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c i u 103 và i u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 ã ư c s a i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét ngh c a Chính ph t i T trình s 162/TTr-CP ngày 11/12/2006, QUY T NNH: i u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam i v i 9 công dân hi n ang cư trú t i C ng hòa liên bang c có tên trong danh sách kèm theo. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. CH TNCH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ANG CƯ TRÚ T I CHLB C Ư C THÔI QU C TNCH VI T NAM (Kèm theo Quy t nh s 219/2007/Q -CTN ngày 06 tháng 3 năm 2007 c a Ch t ch nư c)
  2. 1. Nguy n Thu Hư ng, sinh ngày 17/8/1980 t i Hà N i; Gi i tính: N Hi n trú t i: Burggasse, 91575 Windsbach. 2. Võ Qu c Hùng, sinh ngày 17/02/1980 t i Nha Trang Gi i tính: N Hi n trú t i: D-Ahlhorner Str.60.27793 Wildeshausen. 3. ng Th Bích Liên, sinh ngày 26/3/1966 t i Bình Phư c Gi i tính: N Hi n trú t i: Kreuzstr 13, 40699 Erkrath. 4. Vũ Di u Linh, sinh ngày 27/7/1986 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Coppistr. 12, 10356 Berlin. 5. Nguy n Th Thanh Loan, sinh ngày 05/5/1982 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: Hauptstrabe 3, 91575 Windsbach. 6. Tri u Th L , sinh ngày 25/4/1981 t i CHLB c Gi i tính: N Hi n trú t i: Eschlbachertr. 22, 84524 Neuoetting. 7. Nguy n Th Chuyên, sinh ngày 19/3/1967 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: 39104 Magdeburg, Keplerstr.11B. 8. Nguy n Vi t Anh Kevin, sinh ngày 09/02/2002 t i CHLB c Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 39104 Magdeburg, Keplerstr. 11B. 9. Tr n Tr ng Khang, sinh ngày 24/12/1985 t i CHLB c
  3. Gi i tính: Nam Hi n trú t i: 70794 Filderstadt./.
Đồng bộ tài khoản