Quyết định số 22/2000/QĐ-TTg

Chia sẻ: Phạm Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 22/2000/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2000/QĐ-TTg về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2000/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2000/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2000 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ ĐẤU THẦU GÓI THẦU SỐ 1 CUNG CẤP THIẾT BỊ CHÍNH VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO NHÀ MÁY VÁN SỢI ÉP CƯỜNG ĐỘ TRUNG BÌNH (MDF) TẠI TỈNH GIA LAI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 19 tháng 8 năm 1991; Theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 265/BNN-XDCB ngày 21 tháng 01 năm 2000), đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 687/BKH-VPXT ngày 01 tháng 02 năm 2000). QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 1 cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai theo nội dung sau: - Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị chính và chuyển giao công nghệ cho nhà máy ván sợi ép cường độ trung bình (MDF) tại tỉnh Gia Lai. - Nhà thầu trúng thầu : Hãng Elof Hansson/Sunds Defibrator (Thuỵ Điển). - Giá trúng thầu:15.690.000 USD (mười lăm triệu sáu trăm chín mươi nghìn đô la Mỹ). - Loại hợp đồng : Hợp đồng trọn gói. - Thời gian thực hiện hợp đồng : 40 (bốn mươi ) tuần lễ kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Điều 2. Giao Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt các hợp đồng mua sắm thiết bị chính và chuyển giao công nghệ theo kết quả gói thầu, đồng thời chịu trách nhiệm về khả năng đáp ứng của Nhà thầu đối với hồ sơ mời thầu, đặc biệt về chất lượng sản phẩm. Chỉ đạo chủ đầu tư triển khai thực hiện hợp đồng mua sắm, chuyển giao công nghệ; bảo đảm chất lượng của máy móc thiết bị cũng như việc chuyển giao công nghệ đúng tiến độ
  2. xây dựng nhà máy ván sợi nhân tạo (MDF) tỉnh Gia Lai, đồng thời bảo đảm thực hiện hợp đồng đúng các quy định hiện hành. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Thường vụ Bộ Chính trị, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, - Các Bộ: Nông nghiệp & PTNT, KH & ĐT, Tài chính, - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, - UBND tỉnh Gia Lai, - Văn phòng TW và các Ban của Đảng, Nguyễn Công Tạn - Văn phòng Quốc hội, - Văn phòng Chủ tịch nước, - Toà án nhân dân tối cao, - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Cơ quan TW của các đoàn thể, - Công Báo, - VPCP: BTCN, Các PCN, các Cục, Vụ, - Lưu NN(5),VT qđMDF1
Đồng bộ tài khoản