Quyết định số 22/2000/QĐ-UB

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2000/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2000/QĐ-UB về việc tổ chức lại Ban quản lý dự án quận Hoàn Kiếm do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2000/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 22/2000/Q -UB Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2000 QUY T NNH " V VI C T CH C L I BAN QU N LÝ D ÁN QU N HOÀN KI M" U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H ND và UBND; Căn c Quy t nh s 105/1999/Q -UB ngày 2/12/1999 c a UBND Thành ph Hà N i v vi c t ch c l i các Ban qu n lý d án theo tinh th n Ngh nh s 52/1999 N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ban hành quy ch u tư và xây d ng; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph và Ch t ch UBND qu n Hoàn Ki m; QUY T NNH i u I : T ch c l i Ban qu n lý d án qu n Hoàn Ki m như sau: - Ban qu n lý d án qu n Hoàn Ki m là ơn v s nghi p kinh t thu c UBND qu n, có tư cách pháp nhân ư c s d ng con d u riêng và m tài kho n theo quy nh hi n hành; 1. Ch c năng nhi m v c a Ban: T ch c th c hi n các d án u tư và xây d ng theo Ngh nh 52/CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph bao g m: - Th c hi n các d án u tư và xây d ng b ng v n ngân sách Nhà nư c c a UBND thành ph và UBND qu n Hoàn Ki m. - Th c hi n các d án u tư và xây d ng b ng v n huy ng c a các thành ph n kinh t và các d án có s h tr c a ngu n v n ngân sách. - Giúp UBND qu n tham gia thư ng tr c H i ng gi i phóng m t b ng c a các d án ư c c p có thNm quy n giao trên a ban quân Hoàn Ki m. - Ph i h p v i các Ban qu n lý d án c a Trung ương và Thành ph th c hi n các d án c a Trung ương và Thành ph khi c p có thNm quy n giao trên a bàn qu n Hoàn Ki m. 2. T ch c b máy và nh biên c a Ban:
  2. - Ban có Giám c, m t phó Giám c, K toán và các b ph n chuyên môn nghi p v . - nh biên công ch c, viên ch c t i a là 12 (mư i hai) ngư i; khi có nhu c u phát sinh thì s d ng lao ng h p hư ng lương t ngu n kinh phí c a d án. i u II: Chánh Văn phòng UBND thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Ch t ch UBND qu n Hoàn Ki m, Th trư ng các S , Ban, Ngành có liên quan và Giám c Ban qu n lý d án qu n Hoàn Ki m thi hành quy t nh này k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I K/T. CH TNCH PHÓ CH TNCH Hoàng Ân
Đồng bộ tài khoản