Quyết định số 22/2001/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2001/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2001/QĐ-BTC về việc giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2001/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2001/Q -BTC Hà N i, ngày 28 tháng 03 năm 2001 QUY T NNH V VI C GIAO NHI M V CHO CÁC ƠN VN THU C B B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c k t lu n c a Ban Cán s ng B Tài chính t i cu c h p ngày 22/02/2001; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và ào t o, V trư ng V Tài chính i ngo i, QUY T NNH: i u 1. Giao các V qu n lý chuyên ngành thu c B trong ph m vi qu n lý c a ơn v mình th c hi n nhi m v qu n lý (t l p d toán, c p phát, quy t toán) theo h n m c kinh phí năm tính b ng ng Vi t Nam chi cho các oàn i công tác nư c ngoài, óng góp niên li m cho các t ch c qu c t , cư c phát sóng, mua tin (n u có) c a các B , ngành do V qu n lý. Kho b c Nhà nư c Trung ương th c hi n c p phát b ng ngo i t cho các kho n chi nói trên khi có nhu c u phát sinh theo các m c chi tương ng, ng th i h ch toán b ng ng Vi t Nam theo t giá h ch toán và tr d n h n m c kinh phí năm c a B , ngành. Các kho n chi khác b ng ngo i t theo qui nh t i Quy t nh s 596 TC/Q /TC N ngày 19/8/1997 c a B trư ng B Tài chính v n do V Tài chính i ngo i th c hi n. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 1/7/2001. V trư ng V Tài chính i ngo i, V trư ng V T ch c cán b và ào t o, Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Nơi nh n: - Lãnh o B - Các ơn v thu c và tr c thu c B - Lưu: VP, TCCB
  2. Nguy n Sinh Hùng
Đồng bộ tài khoản