Quyết định số 22/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
5
download

Quyết định số 22/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2002/QĐ-UB về việc cho phép 03 Phòng Công chức thuộc Sở Tư pháp thành phố thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 22/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC CHO PHÉP 03 PHÒNG CÔNG CHỨC THUỘC SỞ TƯ PHÁP THÀNH PHỐ THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG" UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu; Căn cứ Quyết định số 5152/QĐ-UB ngày 6/9/2001 của UBND Thành phố Hà Nội về việc xây dựng đề án thí điểm dịch vụ hành chính công tại thành phố Hà Nội; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố; QUYẾT ĐỊNH Điều 1 : Cho phép 03 Phòng Công chức số 1, số 2, số 3, thuộc Sở Tư pháp thành phố được thực hiện thí điểm dịch vụ hành chính công với nội dung như sau : 1 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hiện hành đáp ứng nhu cầu của cá nhân và tổ chức xã hội trong nước và nước ngoài, tự nguyện thuê dịch vụ như : công chứng lấy nhanh; công chứng ngoài giờ hành chính; công chứng trong các ngày nghỉ; công chứng tại nhà, tại cơ quan theo yêu cầu của cá nhân và tổ chức xã hội. 2 - Nhận làm tư vấn và các dịch vụ khác có liên quan đến nghiệp vụ công chứng do cá nhân và tổ chức xã hội tự nguyện thuê. Điều 2 : Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng của các Phòng công chứng : 1. Toàn bộ biên chế và hợp đồng trong chỉ tiêu đã giao, được quản lý theo đúng Pháp lệnh Cán bộ công chức hiện hành. 2. Khi cần thêm người làm việc Trưởng phòng các Phòng công chứng được quyền ký hợp đồng lao động theo pháp luật hiện hành với những người có đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ sau khi xin ý kiến giám đốc Sở Tư Pháp.
  2. Điều 3 : Cho phép 3 phòng công chứng số 1, số 2, số 3 được sử dụng hai con dấu cùng một mẫu theo qui định hiện hành để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Điều 4: Chế độ tài chính của các Phòng công chứng : - Chế độ tài chính của các Phòng công chứng thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ- CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chế độ tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu. - Giao Trưởng phòng công chứng số 1, số 2, số 3 căn cứ tình hình thực tế của đơn vị mình, xây dựng đơn giá tiền công tư vấn, tiền công dịch vụ. Trình Giám đốc sở Tư pháp phê duyệt theo nguyên tắc bù đắp mọi chi phí và xã hội chấp nhận. Điều 5 : Chánh Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố, Thủ trưởng các cấp, các ngành có liên quan, Trưởng Phòng công chứng số 1 , số 2, số 3 thi hành quyết định này sau 15 ngày kể từ ngày ký./. T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI K/T CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản