Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
99
lượt xem
10
download

Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC về cơ chế tài chính trong việc sử dụng quỹ đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2003/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 18 tháng 2 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 22/2003/QĐ-BTC NGÀY 18 THÁNG 02 NĂM 2003 V CƠ CH TÀI CHÍNH TRONG VI C S D NG QU Đ T T O V N XÂY D NG CƠ S H T NG B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t t ai và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai năm 1998, năm 2001; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28/9/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N - CP ngày 11/2/2000 v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Sau khi có ý ki n c a các B , ngành và U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; Theo ngh c a C c trư ng C c qu n lý Công s n; QUY T NNH: i u 1. Ph m vi áp d ng. 1- Quy t nh này áp d ng cho các trư ng h p s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo quy nh t i M c 2 Chương IV Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai, Kho n 10 i u 1 Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28/9/2001 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai. 2- Danh m c các d án xây d ng cơ s h t ng ư c s d ng qu tt ov n ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t như: - D án xây d ng công trình k t c u h t ng k thu t và k t c u h t ng xã h i ngoài ô th , ngoài khu dân cư nông thôn: giao thông liên l c, thu l i, i n, c p - thoát nư c, trư ng h c, b nh vi n (tr m xá), qu ng trư ng, sân v n ng và các công trình k t c u h t ng khác; - D án xây d ng k t c u h t ng ô th ; - D án xây d ng k t c u h t ng khu dân cư;
  2. - Các d án xây d ng công trình k t c u h t ng khác. 3- Qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng là qu t n m trong k ho ch s d ng t ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t bao g m: - t giao có thu ti n s d ng t; - t cho thuê, t giao theo hình th c khác nay chuy n sang giao t có thu ti n s d ng t (chuy n m c ích s d ng). 4- Hình th c s d ng qu t t o v n. a- Giao t ngay t i nơi có công trình k t c u h t ng c a d án; b- Giao t n m ngoài ph m vi xây d ng công trình k t c u h t ng c a d án; c- Giao t do m r ng ph m vi thu h i t i v i d án xây d ng các công trình h t ng giao thông. Ph n di n tích t m r ng này ư c s d ng t o v n xây d ng cơ s h t ng; d- S d ng qu t có nhi u thu n l i cho s n xu t kinh doanh, sinh ho t và d ch v giao t t o v n u tư xây d ng cơ s h t ng chung c a a phương. i u 2. i tư ng áp d ng. T ch c kinh t trong nư c (sau ây còn g i t t là nhà u tư ho c t ch c) có ăng ký ho t ng kinh doanh b t ng s n, có i u ki n v v n và k thu t theo quy nh c a pháp lu t th c hi n d án u tư; n u trúng th u công trình ho c trúng u giá quy n s d ng t (sau ây g i là u giá t) ư c Nhà nư c giao t thu c d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. Riêng trư ng h p s d ng qu t t o v n theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này thì i tư ng áp d ng còn g m c cá nhân trong nư c (sau ây còn g i t t là cá nhân) có i u ki n v v n và k thu t. i u 3. Cơ ch tài chính áp d ng cho d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. D án u tư ư c s d ng qu t t o v n ph i th c hi n u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c u giá t i v i qu t dùng t o v n cho d án u tư cơ s h t ng như sau: - Trong m t d án u tư xây d ng cơ s h t ng, n u ã th c hi n u th u công trình xây d ng cơ s h t ng thì không u giá t, nhà u tư trúng th u ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t; N u th c hi n u giá t thì nhà u tư trúng u giá t ư c giao th c hi n xây d ng công trình cơ s h t ng. - Trư ng h p ch có m t (01) nhà u tư xin th c hi n d án, n u i u ki n theo quy nh t i i u 7 Quy t nh này thì th c hi n ch nh th u.
  3. Nhà u tư trúng th u công trình ho c trúng th u qua u giá t không ư c phép bán th u l i dư i b t kỳ hình th c nào. i u 4. L p danh m c và công khai d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. Căn c vào Danh m c các d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng và k ho ch s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng ư c Th tư ng Chính ph phê duy t hàng năm theo quy nh t i i u 22 Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11/2/2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai, U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i t t là U ban nhân dân c p t nh) ch o l p và trình duy t d án s d ng qu t t o v n xây d ng công trình cơ s h t ng; Công b , công khai trong th i gian 20 ngày trên các phương ti n thông tin i chúng c a a phương ( ài phát thanh, truy n hình, báo) và niêm y t t i xã, phư ng, th tr n ho c qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh nơi có t s d ng t o v n xây d ng cơ s h t ng v : 1- Danh m c các công trình xây d ng cơ s h t ng ư c s d ng qu t t o v n ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, chia ra 2 ph n: a- Danh m c công trình xây d ng cơ s h t ng t ch c u th u ng v i qu t ư c giao; b- Danh m c qu t th c hi n u giá ng v i công trình xây d ng cơ s h t ng 2- Danh m c qu t dùng t o v n cho t ng công trình xây d ng cơ s h t ng: a i m, di n tích, lo i t ang s d ng, lo i t ư c phép chuy n m c ích s d ng theo quy ho ch s d ng khu t và các thông tin khác có liên quan n d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng. 3- Danh m c qu t dùng t o v n xây d ng cơ s h t ng chung c a a phương theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này. i u 5. u th u công trình, u giá t s d ng t o v n xây d ng cơ s h t ng. Theo quy nh t i i u 49, i u 50, i u 51, i u 52, i u 53 Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 1/9/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch u th u, cơ quan (ngư i) có thNm quy n phê duy t d án u tư có trách nhi m ch o, t ch c u th u d án. 1- Trư ng h p u th u công trình xây d ng cơ s h t ng c a d án: a- T ch c u th u ch n nhà u tư th c hi n d án theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u th u. b- Xác nh giá t giao cho nhà u tư trúng th u công trình thanh toán giá tr công trình. Trong trư ng h p này, giá t giao có thu ti n s d ng t là giá t tính theo m c ích s d ng m i. Giá này ph i là giá chuy n như ng quy n s d ng t theo m c ích s d ng m i c a khu t t o v n xây d ng cơ s h t ng.
  4. Theo nguyên t c trên ây, giá t tính thu ti n s d ng t c a khu t t o v n xây d ng cơ s h t ng ư c xác nh phù h p v i giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t c a t li n k (g n nh t) có cùng m c ích s d ng theo m c ích s d ng m i c a khu t t o v n xây d ng cơ s h t ng; ng th i có tính n: - Giá t tính n bù khi thu h i qu t dùng t o v n xây d ng cơ s h t ng; - Giá t theo m c ích s d ng m i c a khu t dùng t o v n xây d ng cơ s h t ng do U ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph ; - V trí c a khu t dùng t o v n xây d ng cơ s h t ng và i u ki n v k t c u h t ng; - Các y u t khác có liên quan n giá t. c- Nhà u tư trúng th u xây d ng công trình cơ s h t ng ư c giao t. Giá tr thanh toán ư c xác nh như sau: - Giá trúng th u xây d ng công trình cơ s h t ng; - Giá t ư c xác nh theo quy nh t i i m b Kho n 1 i u này. 2- Trư ng h p u giá t: a- Giá tr công trình cơ s h t ng dùng thanh toán qu t là d toán c a d án u tư xây d ng công trình cơ s h t ng ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành. b- Giá t dùng thanh toán công trình xây d ng cơ s h t ng là giá t trúng u giá. 3- Nhà u tư trúng u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c trúng u giá t là nhà u tư có m c giá b th u xây d ng công trình cơ s h t ng th p nh t ho c m c giá u giá t cao nh t. 4- Trư ng h p th c hi n s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng chung theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này thì th c hi n u giá t. Toàn b s ti n s d ng t thu ư c ph i ư c qu n lý theo quy nh c a pháp lu t v Ngân sách Nhà nư c. Trư c khi u giá t c n u tư c i t o t ho c u tư xây d ng công trình cơ s h t ng và các công trình liên quan khác thì ph i th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành. i u 6. i u ki n u giá t t o v n xây d ng cơ s h t ng. 1- t dùng t o v n xây d ng cơ s h t ng là t ã có quy ho ch s d ng t ho c quy ho ch xây d ng chi ti t ư c c p có thNm quy n phê duy t; 2- t s d ng ho c dùng làm m t b ng s n xu t, kinh doanh, d ch v và các m c ích khác theo quy nh c a pháp lu t.
  5. i u 7. L a ch n nhà u tư tham gia u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c u giá t. 1- i tư ng tham gia u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c u giá t là t ch c, cá nhân (theo quy nh t i i u 2 Quy t nh này) có nhu c u s d ng và kinh doanh b t ng s n, có i u ki n v v n và k thu t, có kinh nghi m th c hi n d án u tư. 2- Nhà u tư tham gia u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c u giá t ph i g i n ch d án ho c cơ quan có thNm quy n phê duy t d án u tư, quy t nh u giá t (trong trư ng h p s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng chung) h sơ xin tham gia u th u công trình ho c u giá t, h sơ g m: - Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh có ngành ngh kinh doanh phù h p v i d án u tư, b n t gi i thi u kèm theo tài li u ch ng minh v kh năng chuyên môn, tài chính, k thu t, kinh nghi m th c hi n d án; - Báo cáo tài chính c a 3 năm g n nh t; - Phương án tri n khai th c hi n d án u tư cơ s h t ng, d án s d ng qu t ư c giao; - Văn b n ngh ư c tham gia u th u, u giá. Trư ng h p cá nhân xin tham gia u giá t theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này thì ch c n có văn b n ngh ư c tham gia u giá và d ki n s d ng qu t ư c giao. 3- i u ki n l a ch n t ch c kinh t , cá nhân tham gia u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c u giá t: - Có gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh phù h p v i vi c th c hi n d án u tư; - Có i u ki n v v n và k thu t theo quy nh c a pháp lu t; - Có phương án tri n khai th c hi n d án u tư cơ s h t ng, d án s d ng có hi u qu qu t ư c giao; - M t t ch c ch ư c tham gia m t ơn v d th u trong m t gói th u. Trư ng h p T ng Công ty (Công ty) ng tên tham gia d th u thì các ơn v thành viên, ơn v tr c thu c không ư c phép tham gia v i tư cách nhà th u c l p. Trư ng h p u giá t theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này mà qu t u giá ã phân thành th a (lô) xây d ng nhà riêng cho t ng h gia ình, cá nhân thì cá nhân tham gia u giá ch c n có gi y t ch ng minh kh năng tài chính. i u 8. T ch c u giá t. T ch c u giá t như sau:
  6. - Trư c khi ti n hành u giá 30 ngày, H i ng (cơ quan ch trì) u giá thông báo công khai lô (th a) t u giá ít nh t 2 l n trong th i gian 2 tu n trên phương ti n thông tin i chúng như ài phát thanh, truy n hình a phương, báo a phương, các phương ti n thông tin i chúng khác và ư c niêm y t t i a i m t ch c u giá, tr s U ban nhân dân qu n, huy n, th xã, thành ph thu c t nh nơi có u giá t. N i dung thông báo công khai g m: a i m, di n tích, kích thư c, m c ích s d ng hi n t i, quy ho ch s d ng t, th i i m ăng ký, th i i m ti n hành u giá và các thông tin khác có liên quan. - Ti n hành các th t c ăng ký tham gia u giá. - Gi i thi u lô t, quy ho ch s d ng t, quy ho ch xây d ng c a khu t u giá. - T ch c u giá theo nguyên t c u giá tr c ti p, theo quy ch u giá do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành v u giá. i u 9. ăng ký tham gia u giá t. 1- Các i tư ng ư c l a ch n theo quy nh t i i u 7 Quy t nh này ư c ăng ký và hoàn t t th t c ăng ký ch m nh t trư c 2 ngày c a ngày t ch c u giá. 2- Sau khi h sơ ư c H i ng ch p thu n, t ch c, cá nhân ăng ký u giá t ph i n p: a- Ti n t c c (ti n b o lãnh - ti n t trư c) do U ban nhân dân c p t nh quy t nh cho t ng cu c u giá nhưng không quá 5% giá tr t tính theo giá t có i u ki n k t c u h t ng tương t li n k (g n nh t) do U ban nhân dân c p t nh ban hành. Ngư i trúng u giá ư c tr ti n t c c vào ti n s d ng t ph i n p (dùng thanh toán), ngư i không trúng u giá ư c tr l i ngay sau khi cu c u giá k t thúc. Trư ng h p t ch c, cá nhân ã ăng ký tham gia u giá t, ã n p ti n t c c, nhưng không tham gia u giá ho c trúng u giá nhưng t ch i không th c hi n d án ho c rút l i giá ã tr thì không ư c hoàn tr ti n t c c, kho n ti n này ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c. b- Phí tham gia u giá; kho n phí này n p khi ăng ký tham gia u giá và không hoàn tr cho t ch c, cá nhân ã ăng ký tham gia u giá. M c phí c th do H i ng nhân dân c p t nh quy t nh phù h p v i th c t a phương theo quy nh c a pháp lu t hi n hành v u giá. i u 10. Xác nh giá kh i i m u giá t. Giá kh i i m do H i ng u giá quy t nh. Giá kh i i m ư c xác nh theo quy nh t i i m b Kho n 1 i u 5 Quy t nh này và không ư c th p hơn giá t có i u ki n k t c u h t ng tương t li n k (g n nh t) do U ban nhân dân c p t nh ban hành theo quy nh c a Chính ph . i u 11. Ti n hành u giá t.
  7. 1- Th t c m phiên u giá: - Gi i thi u thành viên H i ng, ngư i i u hành và ngư i giúp vi c (n u có). - i m danh ngư i ã ăng ký tham gia u giá, ngư i có i u ki n tham gia u giá. - Gi i thi u toàn b thông tin có liên quan n lô t th c hi n u giá, gi i áp th c m c c a ngư i tham gia u giá; Phát phi u u giá cho t ng t ch c, cá nhân tham gia u giá; Làm các th t c c n thi t khác. 2- Hình th c và trình t u giá: Theo nguyên t c u giá b phi u kín tr c ti p, phi u do H i ng phát ra. - Sau khi k t thúc vòng u giá th nh t (vòng m t), H i ng u giá công b giá kh i i m. - Th c hi n u t ng vòng, liên t c và vòng u cu i cùng là vòng u mà sau khi H i ng u giá công b m c giá tr cao nh t nhưng không có ngư i yêu c u u giá ti p n a. Ngư i có m c giá tr cao nh t c a vòng này là ngư i trúng u giá - ngư i ư c nh n quy n s d ng t. Trư ng h p u giá qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng chung c a a phương theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này mà g m nhi u th a (lô) t, thì U ban nhân dân c p t nh quy nh hình th c và trình t cho phù h p v i quy nh c a pháp lu t. i u 12. Xem xét và phê duy t k t qu u th u công trình ho c u giá t. Căn c vào k t qu u th u công trình ho c u giá t, ch d án trình Ch t ch U ban nhân dân c p có thNm quy n phê duy t d án u tư, phê duy t k t qu u th u công trình ho c k t qu u giá t c a d án. Trư ng h p u giá t t o v n xây d ng cơ s h t ng chung cho a phương theo quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 Quy t nh này, thì H i ng u giá trình Ch t ch U ban nhân dân c p t nh phê duy t k t qu u giá. i u 13. Trong trư ng h p ch có m t nhà u tư xin th c hi n d án. Trong trư ng h p ch có m t nhà u tư xin th c hi n d án thì: - Giá tr công trình cơ s h t ng thanh toán qu t là d toán c a d án u tư xây d ng công trình cơ s h t ng ư c c p có thNm quy n phê duy t theo quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n hi n hành; - Giá t dùng xác nh giá tr qu t giao cho nhà u tư thanh toán giá tr xây d ng công trình cơ s h t ng là giá t ư c xác nh theo quy nh t i i m b kho n 1 i u 5 Quy t nh này. i u 14. Ký k t h p ng.
  8. Căn c vào phê duy t k t qu u th u ( u giá) c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n, ch d án và nhà u tư trúng th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c trúng u giá quy n s d ng t th c hi n ký h p ng. H p ng ph i tuân th y các quy nh c a pháp lu t v H p ng kinh t và quy nh v qu n lý u tư xây d ng cơ b n. i u 15. Thanh toán, h ch toán và qu n lý ti n thu ư c t qu tt ov n u tư xây d ng cơ s h t ng. 1- Sau khi giao t cho nhà u tư trúng th u ho c trúng u giá t, S Tài chính - V t giá th c hi n ghi thu ti n s d ng t b ng giá tr qu t giao cho nhà u tư th c hi n d án xây d ng cơ s h t ng, ng th i ghi thanh toán v n u tư xây d ng công trình k t c u h t ng c a d án. 2- Trư ng h p giá tr qu t giao cho nhà u tư l n hơn giá tr công trình c a d án thì nhà u tư ph i n p ph n chênh l ch b ng ti n vào Ngân sách a phương. Trư ng h p giá tr qu t giao cho nhà u tư nh hơn giá tr công trình c a d án thì Ngân sách a phương thanh toán tr cho nhà u tư ph n chênh l ch; Vi c thanh toán th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v trình t c p phát v n u tư xây d ng cơ b n. 3- S ti n s d ng t thu ư c t qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng chung c a a phương quy nh t i i m d kho n 4 i u 1 và kho n 4 i u 5 Quy t nh này, s ti n chênh l ch gi a giá tr qu t t o v n và giá tr công trình xây d ng k t c u h t ng c a t ng d án (n u có) ư c n p vào Ngân sách Nhà nư c theo quy nh c a pháp lu t v Ngân sách Nhà nư c. S ti n này ch ư c dùng u tư xây d ng các công trình k t c u h t ng c a a phương theo d án ư c duy t. i u 16. ăng ký quy n s d ng t. Văn b n trúng u giá, văn b n trúng th u xây d ng công trình thu c d án s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng cùng v i các h sơ liên quan khác theo quy nh c a pháp lu t là căn c giao t cho ngư i trúng u giá t ho c trúng th u xây d ng công trình ư c thanh toán b ng qu t t o v n. Văn b n trúng u giá t ho c trúng th u xây d ng công trình, quy t nh giao t c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n và các gi y t có liên quan khác là căn c ngư i ư c giao t ăng ký quy n s d ng t. i u 17. Quy n và nghĩa v c a nhà u tư trúng th u công trình và ngư i ư c giao t. Ngư i trúng u giá ư c giao t ph i s d ng theo úng m c ích ghi trong d án ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. N u vi ph m s b thu h i theo quy nh c a pháp lu t t ai. Ngư i trúng u giá ư c giao t ho c trúng th u xây d ng công trình cơ s h t ng ư c giao t thanh toán có các quy n c a ngư i ư c Nhà nư c giao t có thu ti n s d ng t theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
  9. Nhà u tư trúng th u xây d ng công trình cơ s h t ng có trách nhi m th c hi n nghiêm ng t h p ng ã ký v i ch d án, b o m ti n , kh i lư ng, xây d ng công trình ã cam k t. N u vi ph m s b x lý theo pháp lu t v h p ng kinh t . i u 18. Trách nhi m c a các cơ quan Nhà nư c. 1- U ban nhân dân c p t nh có trách nhi m: - Ban hành quy ch và ch o t ch c u giá t, ch o u th u công trình xây d ng cơ s h t ng; - Quy t nh u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c u giá t c a t ng trư ng h p c th ; - Quy t nh giá t thanh toán cho nhà u tư trong trư ng h p u th u công trình; - Phê duy t k t qu u giá t, u th u công trình xây d ng cơ s h t ng; - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n cơ ch tài chính trong vi c s d ng qu tt ov n xây d ng cơ s h t ng theo Quy t nh này. 2- S Tài chính - V t giá ch trì ph i h p v i các ngành liên quan: - Theo dõi k p th i s hình thành và bi n ng c a giá chuy n như ng quy n s d ng t th c t t i a phương làm cơ s cho vi c xác nh giá t tính thu ti n s d ng t trong trư ng h p u th u công trình xây d ng cơ s h t ng ho c xác nh giá kh i i m u giá t; - Trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t giá t trong trư ng h p nh giá t và u th u công trình xây d ng cơ s h t ng. Trong trư ng h p này, trư c khi trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t giá t, S Tài chính - V t giá ph i tham kh o ý ki n thNm nh c a cơ quan thNm nh giá t ai - b t ng s n (n u có); - Trình U ban nhân dân c p t nh phê duy t giá t xác nh giá tr qu t thanh toán cho nhà u tư; - Tham gia H i ng u giá t, u th u, ch n nhà u tư xây d ng công trình cơ s h t ng; - L p d toán Ngân sách và quy t toán Ngân sách v vi c s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo quy nh c a pháp lu t v Ngân sách Nhà nư c; - Th c hi n ghi thu Ngân sách Nhà nư c ti n s d ng t c a qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng, ghi chi Ngân sách Nhà nư c cho u tư xây d ng cơ b n; - Giúp U ban nhân dân c p t nh hư ng d n, ki m tra giám sát vi c th c hi n Quy t nh này. i u 19. i u kho n thi hành.
  10. 1- Quy nh v u giá t t i Quy t nh này cũng ư c áp d ng i v i các trư ng h p: - Giao t có thu ti n s d ng t theo phương th c u giá; - Cơ quan, ơn v s nghi p, ơn v l c lư ng vũ trang nhân dân, t ch c chính tr , t ch c chính tr - xã h i, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p, t ch c kinh t ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n cho phép chuy n như ng quy n s d ng t ho c bán công trình cùng v i chuy n như ng quy n s d ng t; - Giao t cho các t ch c kinh t xây d ng nhà bán ho c cho thuê (tr trư ng h p c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c và chuy n t thuê t sang giao t có thu ti n s d ng t); - Các trư ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t. 2- Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. Các quy nh v cơ ch tài chính s d ng qu t t o v n xây d ng cơ s h t ng trái v i Quy t nh này u bãi b . i v i d án ang th c hi n d dang thì th c hi n theo quy t nh c a cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t. i v i d án chưa tri n khai th c hi n thì ph i th c hi n theo Quy t nh này. i u 20. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương căn c vào ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch o các ơn v liên quan th c hi n Quy t nh này. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn, ngh các B , ngành, a phương ph n ánh v B Tài chính k p th i xem xét, gi i quy t. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản