Quyết định số 22/2003/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
53
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2003/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2003/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư do Bộ Xây dựng thực hiện do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2003/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2003/Q -BXD Hà N i, ngày 11 tháng 09 năm 2003 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ THU, N P VÀ S D NG L PHÍ TH M NNH U TƯ DO B XÂY D NG TH C HI N B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Lu t Ngân sách Nhà nư c s 01/2002/QH11 ư c Qu c h i Khoá XI thông qua ngày 16/12/2002; Ngh nh s 60/2003/N -CP ngày 6/6/2003 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Ngân sách Nhà nư c; Căn c Ngh nh s 36/2003/N -CP ngày 4/4/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 và Ngh nh s 07/2003/N ngày 05/5/2000 c a Chính ph v vi c s a i , b sung m t s i u c a Quy ch qu n lý u tư và xây d ng; Căn c Thông tư s 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 c a B Tài chính v vi c hư ng d n ch thu, n p và s d ng l phí th m nh u tư; Theo ngh c a V trư ng các V : Kinh t Tài chính, Kh o sát Thi t k K ho ch Th ng kê, Pháp ch và Chánh Văn phòng B Xây d ng. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy ch qu n lý thu, n p và s d ng l phí thNm nh u tư” do B Xây d ng th c hi n. i u 2: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 3: Các Ông : Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : Kinh t Tài chính; Kh o sát, thi t k xây d ng; K ho ch Th ng kê; Pháp ch ; Th trư ng các C c, V , thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n TH TRƯ NG - Như i u 3 - Lưu VP, V KTTC inh Ti n Dũng QUY CH
  2. QU N LÝ THU, N P VÀ S D NG L PHÍ TH M NNH U TƯ DO B XÂY D NG TH C HI N ( Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2003/Q -BXD ngày 11 tháng 9 năm 2003 c a B trư ng B Xây d ng) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: 1.1. Quy ch qu n lý thu, n p và s d ng l phí thNm nh u tư ư c áp d ng cho t t c các ơn v tham gia thNm nh u tư thu c cơ quan B Xây d ng. 1.2. L phí thNm nh u tư bao g m: - L phí thNm nh d án u tư; - L phí thNm nh thi t k k thu t; - L phí thNm nh t ng d toán. i u 2: M c thu l phí thNm nh u tư: ư c th c hi n theo úng các m c quy nh t i Thông tư s 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 c a B Tài chính v hư ng d n ch thu, n p và s d ng L phí thNm nh u tư. Chương 2: CÁC QUY NNH C TH i u 3 : Qu n lý thu – chi l phí thNm nh u tư: 3.1. M i ho t ng thu, chi t ngu n thu l phí thNm nh u tư u t p trung th ng nh t qu n lý t i Văn phòng B . Văn phòng B có trách nhi m t ch c thu, theo dõi và h ch toán k toán chi ti t các kho n thu, chi l phí; nh kỳ hàng tháng kê khai và thu n p ngân sách nhà nư c 25 % s ti n l phí thNm nh u tư thu ư c. Căn c vào ngu n thu t l phí thNm nh u tư và d toán chi ch ng t m ng cho các ơn v tham gia thNm nh, có trách nhi m hư ng d n và ôn c các ơn v hoàn ch ng t chi tiêu theo quy nh. 3.2. nh kỳ hàng quý, năm các V ch trì thNm nh l p d toán thu – chi l phí thNm nh theo nhi m v ư c giao g i V Kh o sát, Thi t k Xây d ng. - V Kh o sát, Thi t k xây d ng ch u trách nhi m t ng h p d toán các kho n thu – chi l phí thNm nh trên cơ s d toán c a các V , g i Văn phòng B tri n khai chi tiêu.
  3. - Các V ch trì thNm nh tính toán m c thu và báo cho văn phòng B vi t biên lai thu l phí; ch u trách nhi m ôn c các ch u tư n p y và k p th i s l phí ph i n p. i u 4: 4.1. N i dung chi : - N p Ngân sách Nhà nư c : 25 % s l phí thu ư c. - Chi ph c v thNm nh : 75% s l phí thu ư c. 4.2. Căn c t ng s thu t l phí thNm nh u tư, nh kỳ hàng tháng Văn phòng B ti n hành kê khai và n p 25% s ti n l phí thNm nh u tư thu ư c trong tháng vào ngân sách Nhà nư c. 4.3. Chi ph c v vi c thNm nh u tư và vi c t ch c thu l phí: 4.3.1. Trư ng h p các V tr c ti p thNm nh: a - Các V ư c chi: + Chi tr thù lao cho ngư i tr c ti p tham gia thNm nh, k c các thành viên thu c các cơ quan khác tham gia thNm nh; + Chi phí h i ngh , h i th o, các cu c h p góp ý ki n v i các ơn v có liên quan trong quá trình thNm nh; + Chi ào t o, b i dư ng nghi p v ng n h n nâng cao nghi p v chuyên môn cho cán b tham gia thNm nh; + Ph i h p v i các V ch c năng có liên quan do B trư ng phân công chi cho vi c kh o sát th c t t i các a i m có d án ho c các ơn v có n i dung u tư tương t ang ho t ng (l y s li u phân tích, tham quan, h c t p kinh nghi m); + Chi cho vi c t ch c thu l phí thNm nh u tư. + Các kho n chi phí h p lý khác liên quan tr c ti p n công tác thNm nh u tư. M c chi cho các n i dung trên b ng 70% s l phí thNm nh u tư ư c l i. nh kỳ sau 10 ngày các ơn v tham gia chi tiêu ho c ã t m ng kinh phí tri n khai chi tiêu cho công tác thNm nh u tư có trách nhi m hoàn tr ch ng t chi cho Văn phòng B theo các n i dung ã chi tiêu nêu trên. b - Văn phòng B căn c t ng s trích 75% l i c a l phí thNm nh u tư, sau khi ã tr i các kho n chi tr c ti p cho các ơn v tham gia thNm nh theo lĩnh v c phân công, s còn l i dùng chi chung cho nh ng n i dung sau: + Chi thanh toán d ch v công c ng, thông tin liên l c;
  4. + Chi v t tư văn phòng; + Chi công tác phí cho công tác thNm nh u tư; + Chi s a ch a tài s n, máy móc thi t b ; + Trích qu khen thư ng cho nh ng ngư i th c hi n công tác thNm nh và thu l phí. + Chi khác liên quan n công tác thNm nh u tư. 4.1.2 Trư ng h p các V không tr c ti p thNm nh mà ph i thuê chuyên gia, tư v n c l p thNm nh. - Các V ư c chi như sau: + Chi phí cho các công vi c liên quan n công tác thNm nh u tư thu c lĩnh v c mình qu n lý (tr các công vi c ã thuê thNm nh u tư thông qua h p ng công vi c). + Chi cho vi c t ch c thu l phí thNm nh u tư. M c chi cho các n i dung trên b ng 70% s l phí thNm nh u tư thu ư c l i. - Ph n còn l i, giao Văn phòng B chi chung như n i dung i m b m c 4.3.1 i u 5. Ch k toán và báo cáo quy t toán: Hàng quý, năm Văn phòng B ch u trách nhi m l p d toán, t ng h p quy t toán thu, chi l phí thNm nh u tư cùng v i d toán và quy t toán niên c a ơn v g i cơ quan có thNm quy n theo dõi và t ng h p theo h th ng k toán Hành chính s nghi p quy nh t i Quy t nh s 999/TC/C KT ngày2/11/1996 c a B trư ng B Tài chính và Thông tư 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 c a B Tài chính v vi c hư ng d n k toán ơn v s nghi p có thu. Căn c c thù và yêu c u qu n lý, Văn phòng B quy nh vi c l p, luân chuy n ch ng t chi tiêu n i b phù h p v i công tác qu n lý và h ch toán k toán. Th trư ng ơn v tham gia thNm nh u tư và ơn v t ch c thu ch u trách nhi m v nh ng quy t nh thu, chi, m b o tính trung th c, khách quan c a s li u chi tiêu và báo cáo quy t toán tài chính. V Kinh t Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra vi c qu n lý và s d ng l phí thNm nh u tư. Chương 3: T CH C TH C HI N 1. Căn c quy nh t i Quy ch này, Th trư ng các ơn v tham gia thNm nh u tư và ơn v t ch c thu có trách nhi m tri n khai vi c qu n lý ngu n thu t l phí thNm
  5. nh u tư và tri n khai chi tiêu t ngu n thu này theo các quy nh th ng nh t trong Quy ch . Th trư ng ơn v tham gia thNm nh u tư và ơn v t ch c thu có trách nhi m hư ng d n các b ph n trong ơn v th c hi n Quy ch này. Quy ch này thay th văn b n s 17/BXD/TCKT ngày 03/6/2001 c a B Xây d ng v vi c “th c hi n vi c thu l phí thNm nh u tư t i Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000” và có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng công báo . 2. Trong quá trình th c hi n Quy ch qu n lý thu, n p và s d ng l phí thNm nh u tư có nh ng n i dung chưa phù h p, các ơn v có ý ki n ư c s a i và i u ch nh k p th i m b o theo úng quy nh c a Nhà nư c và yêu c u qu n lý tài chính c a B ./. TH TRƯ NG inh Ti n Dũng
Đồng bộ tài khoản