Quyết định số 22/2004/QĐ-BCN

Chia sẻ: Hoang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 22/2004/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2004/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng trồng cây thuốc lá đến năm 2010 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2004/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2004/Q -BCN Hà N i, ngày 02 tháng 04 năm 2004 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N VÙNG TR NG CÂY THU C LÁ N NĂM 2010 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 55/2003/N -CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Công nghi p; Căn c Ngh nh s 76/2001/N -CP ngày 22 tháng 10 năm 2001 c a Chính ph v ho t ng s n xu t và kinh doanh thu c lá; Căn c ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (công văn s 6212 BKH/KTNN ngày 10 tháng 10 năm 2003) và c a các B , ngành liên quan góp ý v Quy ho ch phát tri n vùng tr ng cây thu c lá n năm 2010; Căn c ý ki n c a Th tư ng Chính ph giao B trư ng B Công nghi p th m nh và phê duy t D án Quy ho ch phát tri n vùng tr ng cây thu c lá n năm 2010 (Công văn s 5558/VPCP-NN ngày 11 tháng 11 năm 2003 c a Văn phòng Chính ph ); Theo ngh c a V trư ng V Công nghi p Tiêu dùng và Th c ph m, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n vùng tr ng cây thu c lá n năm 2010 v i nh ng n i dung chính như sau: 1. M c tiêu Ny m nh phát tri n s n xu t cây thu c lá có năng su t, ch t lư ng cao theo hư ng chuyên canh, s n phNm mang tính hàng hóa cao, ph n u h giá thành, tăng kh năng c nh tranh, gi m thi u c h i cho ngư i tiêu dùng, h i nh p v ng ch c kinh t khu v c và th gi i. Quy ho ch các vùng chuyên canh, vùng tr ng cây thu c lá ch t lư ng cao áp ng ư c yêu c u s n xu t nguyên li u thu c lá ch t lư ng cao thay th nh p khNu và tăng xu t khNu. T ng công ty Thu c lá Vi t Nam gi vai trò ch o trong vi c u tư phát tri n vùng tr ng cây thu c lá, có trách nhi m th c hi n các chương trình nghiên c u ng d ng ti n b khoa h c, k thu t canh tác t hi u qu cao trong vi c tr ng và s n xu t nguyên li u thu c lá, s d ng t i a nguyên li u trong nư c s n xu t s n phNm thu c lá ch t lư ng cao và ch bi n xu t khNu.
  2. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư phát tri n tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá ch t lư ng cao theo quy ho ch. 2. nh hư ng phát tri n a) V nghiên c u khoa h c, công ngh , gi ng, k thu t canh tác - u tư cho Vi n Kinh t -K thu t Thu c lá c v cơ s v t ch t và cán b nghiên c u, t o i u ki n Ny m nh công tác nghiên c u khoa h c trong vi c t o gi ng, tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá. Quy ho ch và xây d ng các phòng thí nghi m i u ki n giám sát ch t lư ng nguyên li u thu c lá theo tiêu chuNn nh m nâng cao ch t lư ng c a nguyên li u thu c lá. - Coi tr ng vi c nghiên c u ng d ng các thành t u khoa h c k thu t tiên ti n, công ngh hi n i trong vi c tr ng và s n xu t nguyên li u thu c lá, làm ch và c i ti n công ngh nh p t nư c ngoài cho phù h p s n xu t thu c lá nguyên li u t năng su t, ch t lư ng cao, áp ng các tiêu chuNn môi trư ng, v sinh an toàn th c phNm và gi m thi u c h i cho ngư i tiêu dùng. - S d ng gi ng thu c lá có ch t lư ng cao, thích h p v i t ng vùng tr ng. Áp d ng k thu t tiên ti n trong vi c lai t o gi ng thu c lá, u tư cơ s v t ch t cho các tr i gi ng thu c lá i u ki n ti p thu ti n b khoa h c công ngh c a nư c ngoài, nghiên c u s n xu t h t gi ng ch t lư ng cao cung c p cho vùng tr ng thu c lá hai mi n Nam, B c. - Nâng cao trình k thu t canh tác (gieo tr ng, thu ho ch, hái, s y); cơ gi i hoá t m c tiên ti n so v i th gi i. m b o 100 % di n tích ư c tr ng úng quy trình k thu t. b) V u tư - T p trung u tư vùng chuyên canh, vùng tr ng cây thu c lá ch t lư ng cao s n xu t nguyên li u thay th nh p khNu và ph c v xu t khNu. - u tư m i các nhà máy ch bi n nguyên li u có công ngh và thi t b tiên ti n phù h p, ng th i u tư m r ng năng l c ch bi n nguyên li u c a các nhà máy hi n có. - a d ng hoá hình th c u tư, tranh th cơ h i thu hút D án u tư nư c ngoài, h p tác liên doanh v i các hãng thu c lá nư c ngoài trong lĩnh v c tr ng nguyên li u, ch bi n s i thu c lá ti p thu công ngh m i. Khuy n khích huy ng ngu n v n c a các thành ph n kinh t , Ny m nh vi c c ph n hoá các doanh nghi p s n xu t nguyên li u thu c lá. c) V ào t o ngu n nhân l c - ào t o i ngũ cán b khoa h c k thu t có trình và kh năng trong vi c tri n khai công tác nghiên c u, qu n lý khoa h c k thu t và chuy n giao k thu t cho ngư i tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá.
  3. - Chú tr ng ào t o i ngũ công nhân k thu t có kh năng ti p thu công ngh m i áp ng yêu c u phát tri n c a ngành. 3. Các ch tiêu ch y u a) Di n tích, năng su t, s n lư ng và xu t kh u Năm 2005 Năm 2010 Di n tích (ha) 29.950 39.150 Năng su t bình quân (t n/ha) 1,76 1,96 S n lư ng (t n) 52.575 76.710 Xu t khNu nguyên li u (t n) 6.000 10.500 b) Quy ho ch vùng tr ng cây thu c lá Quy ho ch các vùng chuyên canh cây thu c lá theo hư ng t p trung các vùng có i u ki n t nhiên, kinh t -xã h i và th như ng phù h p và có nh hư ng phát tri n n nh, lâu dài theo yêu c u s n xu t c a ngành thu c lá. Quy ho ch vùng tr ng cây thu c lá c a các t nh theo hư ng n nh hi n tr ng vùng tr ng thu c lá c a năm 2000; ưu tiên phát tri n nh ng vùng s n xu t nguyên li u truy n th ng, có ti m năng v t ai, có ch t lư ng áp ng yêu c u s n xu t thu c lá i u và xu t khNu phát tri n thành vùng chuyên canh; nh ng vùng khác không có các i u ki n thích h p, ch t lư ng nguyên li u th p thì duy trì hi n tr ng ho c gi m di n tích, tăng u tư nâng cao năng su t, ch t lư ng. Di n tích, năng xu t, s n lư ng s n xu t nguyên li u trong nư c ( theo ch ng lo i nguyên li u ) : Năm 2005 Năm 2010 1. Thu c lá vàng s y lò : - Di n tích (ha) 23.600 34.350 - Năng su t (t n/ha) 1,81 1,98 - S n lư ng (t n) 42.810 67.950 - T l c p 1 + 2 (%) 40 50 2. Thu c lá burley: - Di n tích (ha) 850 1.300 - Năng su t (t n/ha) 1,84 2,01 - S n lư ng (t n) 1.565 2.610 - T l c p 1 + 2 (%) 50 55 3. Thu c lá nâu: - Di n tích (ha) 5.500 3.500
  4. - Năng su t (t n/ha) 1,49 1,76 - S n lư ng (t n) 8.200 6.150 - T l c p 1 + 2 (%) 50 55 c) Quy ho ch ch bi n nguyên li u : u tư dây chuy n ch bi n nguyên li u tách c ng, trương n c ng. - Năm 2005 t l s d ng nguyên li u qua ch bi n trong s n xu t thu c lá i u là 50%. - Năm 2010 t l s d ng nguyên li u qua ch bi n trong s n xu t thu c lá i u là 80%. d) T ng m c u tư cho th c hi n quy ho ch : Nhu c u v n u tư t năm 2003 n năm 2010 kho ng 1.176,96 t ng, trong ó giai o n 2006- 2010 là 891,296 t ng. i u 2. M t s chính sách và gi i pháp th c hi n quy ho ch 1. Gi i pháp th trư ng - Nâng cao năng su t, ch t lư ng thu c lá nguyên li u, h giá thành s n phNm, tăng kh năng c nh tranh áp ng nhu c u cho các nhà máy s n xu t thu c lá i u trong nư c. T ng bư c gi m d n và ti n t i không nh p khNu thu c lá nguyên li u ch t lư ng trung bình mà trong nư c ã s n xu t ư c, nâng d n t l s d ng nguyên li u trong nư c, ti n t i xu t khNu nguyên li u thu c lá. - Các doanh nghi p s n xu t thu c lá ph i h p v i Hi p h i Thu c lá Vi t Nam, Phòng Thương m i và Công nghi p Vi t Nam xúc ti n u tư m r ng th trư ng xu t khNu, t ng bư c xây d ng thương hi u thu c lá nguyên li u Vi t Nam. - Gi v ng các th trư ng truy n th ng, m r ng th trư ng m i và a d ng hoá s n phNm nguyên li u thu c lá. 2. Gi i pháp v khoa h c k thu t - i m i công tác nghiên c u ng d ng và phát tri n khoa h c công ngh theo hư ng i t t ón u, g n chi n lư c i m i công ngh v i chi n lư c phát tri n nguyên li u thu c lá, v i u tư và t ch c l i s n xu t. - Nghiên c u tuy n ch n các gi ng thu c lá có ti m năng v năng su t và ch t lư ng, phù h p i u ki n nư c ta; nghiên c u t o gi ng m i b ng lai h u tính, gi ng ưu th lai cung c p gi ng ch t lư ng cao, phù h p v i i u ki n t nhiên c a t ng vùng tr ng. - Áp d ng phương pháp phòng tr t ng h p (IPM) dùng thu c b o v th c v t, ch phNm phân bón có ngu n g c th c v t, vi sinh v t s n xu t nguyên li u an toàn,
  5. b o v môi trư ng sinh thái. Nghiên c u ng d ng cơ gi i hoá các khâu làm t, bón phân, thu ho ch... - Hi n i hoá khâu s y, nghiên c u các mô hình lò s y thích h p và nh p các d ng lò s y tiên ti n t nư c ngoài s y th nghi m và ng d ng cho t ng vùng tr ng thu c lá. S d ng a d ng nhiên li u s y thu c lá như than, khí thiên nhiên, năng lư ng m t tr i, tr u, v cà phê ... - Áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn ISO 9000-2000 cho các ơn v ch bi n nguyên li u, u tư thi t b ki m tra ch t lư ng nguyên li u theo tiêu chuNn qu c t . Nâng c p ng b và t ng hoá dây chuy n ch bi n nguyên li u, nghiên c u hương, gu thu c lá và tiêu chuNn nguyên li u c a các hãng thu c lá nư c ngoài. - Xây d ng h th ng tiêu chuNn phân c p nguyên li u phù h p tiêu chuNn qu c t . - u tư tăng cư ng cơ s v t ch t k thu t cho các Vi n, Công ty nguyên li u có năng l c nghiên c u, th nghi m và nhân gi ng m i nh m phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ch t lư ng cao. 3. Gi i pháp v ngu n nhân l c B trí s p x p l i lao ng s n xu t và ào t o chuy n giao k thu t công ngh cho công nhân theo t ng d án u tư. K t h p v i các trư ng k thu t, ào t o công nhân k thu t có tay ngh cao, có trình ti p nh n công ngh m i. Thư ng xuyên t ch c ào t o và ào t o l i l c lư ng công nhân tr ng tr t, công nhân công ngh có trình th c hành và hư ng d n, chuy n giao công ngh cho nông dân, phát tri n vùng tr ng. ào t o và ào t o l i cán b qu n lý và nghiên c u khoa h c, tinh gi m b máy gián ti p. Tăng cư ng h p tác qu c t trong lĩnh v c ào t o, nghiên c u và chuy n giao công ngh . C cán b qu n lý, nghiên c u khoa h c i tu nghi p nư c ngoài. Có cơ ch khen thư ng, chính sách ãi ng phù h p ng viên cán b công nhân viên phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t trong s n xu t, nghiên c u khoa h c và qu n lý. 4. Gi i pháp v u tư và thu mua nguyên li u Hình th c u tư tr c ti p vùng tr ng nguyên li u thu c lá là phương th c u tư cơ b n. Xem xét m t s mô hình u tư khác rút kinh nghi m như : kinh t trang tr i, liên k t s n xu t, mô hình h p tác xã ki u m i. u tư có ch n l c, có tr ng i m vùng nguyên li u ch t lư ng cao. u tư ng d ng nh ng ti n b khoa h c k thu t vào công tác s n xu t nguyên li u.
  6. T o môi trư ng u tư thích h p, tăng cư ng h p tác gi a các ơn v s n xu t nguyên li u v i chính quy n a phương và các h nông dân. u tư và phát tri n k t c u h t ng, u tư tăng năng l c ch bi n nguyên li u, m b o nhu c u s d ng và xu t khNu. Tr c ti p u tư bao tiêu s n phNm theo h p ng kinh t , nghiên c u t ch c mua bán nguyên li u qua giao d ch, ti n t i t ch c các sàn u giá theo mô hình các nư c s n xu t thu c lá tiên ti n ang áp d ng. Nhà nư c có chính sách ưu ãi cho vi c u tư tr ng cây thu c lá t i các vùng sâu, vùng xa, góp ph n xóa ói gi m nghèo, thay th cây thu c phi n trư c ây như : xây d ng h th ng thu l i, giao thông nông thôn, cho vay v n lãi su t ưu ãi... 5. Gi i pháp v h p tác s n xu t và xu t kh u nguyên li u Tăng cư ng h p tác gi a các ơn v s n xu t nguyên li u thu c lá trong nư c thông qua Hi p h i Thu c lá Vi t Nam. Ph i h p ch t ch gi a ngành thu c lá v i các a phương có quy ho ch vùng tr ng nguyên li u thu c lá. Phát tri n quan h liên k t, liên doanh gi a các doanh nghi p trong u tư tr ng nguyên li u, qu n lý vùng tr ng thu c lá, gi a các doanh nghi p nguyên li u v i cơ quan nghiên c u, các t ch c khoa h c công ngh . Tăng cư ng h p tác trao i chuyên gia, chuy n giao công ngh v s n xu t nguyên li u v i các nư c s n xu t thu c lá tiên ti n trên th gi i. H p tác qu c t trong lĩnh v c b o v môi trư ng, v sinh công nghi p, ki m tra ch t lư ng s n phNm. B o h vùng thu c lá nguyên li u trong nư c trong quá trình h i nh p kinh t qu c t phù h p v i các quy nh và các cam k t thương m i qu c t . 6. Gi i pháp v ngu n v n D ki n ngu n v n u tư n năm 2010 : 1.176.960 tri u ng. T Qu u tư tr ng và ch bi n nguyên li u : 656.862 tri u ng. Ngân sách c p cho nghiên c u khoa h c : 9.000 tri u ng. Vay tín d ng thương m i và t ngu n khác : 511.098 tri u ng. V n Ngân sách t p trung cho nghiên c u u tư gi ng có năng su t và ch t lư ng cao, cho công trình th y l i, giao thông nông thôn t i các vùng sâu, vùng xa ph c v cho vùng tr ng cây thu c lá. V n t Qu u tư phát tri n vùng nguyên li u thu c lá ( ư c trích không quá 5% giá thành nguyên li u) ph c v cho tr ng và ch bi n nguyên li u thu c lá.
  7. Tranh th ngu n v n tín d ng ưu ãi, v n huy ng t các thành ph n kinh t khác thông qua các mô hình h p tác xã, liên doanh, liên k t, phát hành c phi u. i u 3. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan, U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và T ng công ty Thu c lá Vi t Nam tri n khai th c hi n : - T ch c tri n khai chi ti t Quy ho ch theo vùng lãnh th ; - T ch c qu n lý phát tri n vùng tr ng cây thu c lá theo Quy ho ch; - Ph i h p v i các B , ngành h u quan ban hành các văn b n liên quan n ho t ng s n xu t nguyên li u thu c lá và vi c tri n khai Quy ho ch vùng tr ng cây thu c lá; - Xây d ng l trình s p x p các Doanh nghi p s n xu t nguyên li u thu c lá và t ch c th c hi n; - Căn c vào m c tiêu và ch tiêu ch y u trong Quy ho ch vùng tr ng cây thu c lá, ch o th c hi n, t ch c ánh giá nh kỳ vi c th c hi n quy ho ch và xu t i u ch nh Quy ho ch phù h p v i i u ki n kinh t - xã h i c th c a c nư c. 2. Các B , ngành : K ho ch và u tư, Tài chính, Thương m i, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, Lao ng Thương binh và Xã h i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu h tr phát tri n theo ch c năng c a mình, ph i h p v i B Công nghi p h tr các doanh nghi p trong vi c tri n khai th c hi n Quy ho ch ã ư c phê duy t. Nghiên c u, xu t các chính sách h tr , khai thác ngu n v n u tư cho các D án phát tri n vùng nguyên li u thu c lá và ch bi n nguyên li u thu c lá xu t khNu. 3. U ban Nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: Ch o các doanh nghi p s n xu t thu c lá c a a phương th c hi n t t vi c u tư phát tri n vùng nguyên li u theo Quy ho ch. Ch trì quy ho ch chi ti t và b trí t cho vi c phát tri n vùng nguyên li u thu c lá chuyên canh, vùng nguyên li u xu t khNu và các cơ s ch bi n nguyên li u. Thông qua h th ng qu khuy n nông và các chính sách c a a phương, khuy n khích phát tri n vùng nguyên li u: h tr ư ng giao thông, thu l i, cơ s h t ng... 4. Giao cho T ng công ty Thu c lá Vi t Nam gi vai trò ch o trong vi c u tư phát tri n vùng nguyên li u và có trách nhi m : Ch trì, ph i h p v i Hi p h i Thu c lá Vi t Nam, các a phương tri n khai Quy ho ch ã ư c phê duy t. Ch o các doanh nghi p tr c thu c s d ng nguyên li u trong nư c theo quy nh và ký h p ng bao tiêu nguyên li u thu c lá v i nông dân, th c hi n úng Quy t nh s 80/2002/Q -TTg ngày 24 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph . i u 4. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
  8. i u 5. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng, C c trư ng thu c B , Vi n trư ng Vi n nghiên c u chi n lư c, chính sách công nghi p, Ch t ch Hi p h i Thu c lá Vi t Nam, Ch t ch H i ng qu n tr và T ng giám c T ng công ty Thu c lá Vi t Nam, T ng giám c và Giám c các doanh nghi p ngành thu c lá ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: - Như đi u 5, - Th tư ng và PTT Nguy n T n Dũng, (đ b/c) - VPCP, - Các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan tr c thu c CP, - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW, - Công báo, Hoàng Trung H i - Các Đ/c Th trư ng, - Lưu VP, TDTP.
Đồng bộ tài khoản