Quyết định số 22/2005/QĐ-BBCVT

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 22/2005/QĐ-BBCVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2005/QĐ-BBCVT về danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp với tiêu chuẩn do Bộ bưu chính, viễn thông ban hành, để sửa đổi quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 05/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông ban hành "Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2005/QĐ-BBCVT

  1. BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ******** NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 22/2005/QĐ-BBCVT Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 42/2004/QĐ-BBCVT NGÀY 05/10/2004 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG BAN HÀNH “DANH MỤC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG BẮT BUỘC GẮN TEM PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN” BỘ TRƯỞNG BỘ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 160/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông về Viễn thông; Căn cứ Nghị định số 90/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Bưu chính, Viễn thông; Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3131/VPCP-CCHC ngày 8 tháng 6 năm 2005 về việc không dán tem hợp chuẩn đối với điện thoại di động nhập khẩu; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học - Công nghệ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi Điểm 2 Mục 1 tại Danh mục thiết bị viễn thông bắt buộc gắn tem phù hợp tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số 42/2004/QĐ-BBCVT ngày 5 tháng 10 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông như sau: “2. Thiết bị đầu cuối di động cầm tay (không áp dụng đối với thiết bị nhập khẩu)”. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Điều 3. Chánh văn phòng, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông và các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nhập khẩu thiết bị viễn thông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Lê Nam Thắng
  2. (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản