intTypePromotion=3

Quyết định số 22/2005/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
81
lượt xem
3
download

Quyết định số 22/2005/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2005/QĐ-BCN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp Sữa Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Bộ Công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2005/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2005/QĐ-BCN Hà N i, ngày 26 tháng 04 năm 2005 QUY T Đ NH PHÊ DUY T QUY HO CH PHÁT TRI N NGÀNH CÔNG NGHI P S A VI T NAM Đ N NĂM 2010 VÀ Đ NH HƯ NG Đ N NĂM 2020 B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh đ nh s 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công nghi p; Th c hi n u quy n c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 126/TTg - CN ngày 28 tháng 01 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v vi c Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p S a Vi t Nam đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020; Căn c ý ki n c a các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thô Theo đ ngh c a V trư ng V Công nghi p Tiêu dùng và Th c ph m, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p S a Vi t Nam đ n năm 2010 và đ nh hư ng đ n năm 2020 v i nh ng n i dung sau: 1. Quan đi m phát tri n a) Huy đ ng ngu n l c t m i thành ph n kinh t đ phát tri n ngành nh m đáp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c và đ y m nh xu t kh u; b) Nâng cao năng l c c nh tranh c a ngành, áp d ng công ngh và k thu t tiên ti n; Phát tri n ngành theo hư ng m , linh ho t, đa d ng hoá s n ph m đáp ng nhu c u th trư ng và yêu c u ch đ ng h i nh p kinh t qu c t ; c) Đ y m nh phát tri n đàn bò s a có hi u qu kinh t cao, có kh năng c nh tranh, hình thành các vùng chăn nuôi bò s a t p trung trên cơ s áp d ng r ng rãi ti n b k thu t và các lo i gi ng m i có năng su t và ch t lư ng cao. T p trung nghiên c u đ tuy n ch n đư c đàn bò ch l c cho ngành. Đ u tư các nhà máy, xư ng d tr th c ăn ( c và các ph ph m) và ch bi n th c ăn tinh cho bò; d) Phát tri n công nghi p ch bi n s a theo hư ng tăng t l s d ng s a tươi trong nư c và gi m t l s a b t nh p ngo i. Các cơ s s n xu t s a ph i có chương trình đ u tư c th vào vi c phát tri n đàn bò s a. 2. M c tiêu c a Quy ho ch a) M c tiêu t ng quát T ng bư c xây d ng và phát tri n ngành S a đ ng b t s n xu t nguyên li u đ n ch bi n s n ph m cu i cùng, đáp ng nhu c u tiêu dùng trong nư c đ t m c bình quân 8 kg/ngư i/năm vào năm 2005; 10 kg/ngư i/năm vào năm 2010, năm 2020 bình quân đ t 20 kg/ngư i/năm và xu t kh u ra th trư ng nư c ngoài. .
  2. Vi c xây d ng các nhà máy ch bi n s a ph i g n li n v i các vùng t p trung chăn nuôi bò s a đ đ n năm 2005 có th t túc đư c 20% và đ n năm 2010 t túc đư c 40% nhu c u s a v t t đàn bò trong nư c b) M c tiêu c th Ph n đ u tăng s n lư ng s a toàn ngành trung bình 6-7%/năm giai đo n 2001-2005 và 5- 6%/năm giai đo n 2006-2010. M c tăng trư ng c a các s n ph m c th như sau: M c tăng trư ng giai đo n M c tăng trư ng giai đo n 2006 2001 – 2005 (%/năm) – 2010 (%/năm) S ađ c 2% 1% S ab t 15% 10% S a tươi thanh trùng, ti t 25% 20% trùng S a chua các lo i 15% 15% Kem các lo i 10% 10% D ki n s n lư ng đ n năm 2010 (quy ra s a tươi): Ch tiêu Đơn v 2000 2005 2010 Tăng trư ng b/q (%/năm) 1. S lư ng s a tiêu dùng trong nư c: 2001- 2006- 2005 2010 - Dân s Ngàn 77.685,5 83.352 87.758 ngư i. - M c tiêu dùng Lít/ngư i 5,9 8 10 b/quân m i ngư i - Lư ng s a tiêu Ngàn lít 460.000 667.000 900.000 7,7 6,2 dùng trong nư c 2. S lư ng s a xu t kh u: 2001- 2006- 2005 2010 -S ab t T n 34.400 44.000 56.000 5 5 (Quy ra s a tươi) (Ngàn lít) 258.000 330.000 420.000 -S ađ c Ngàn h p 1.000 1.104 1.219 2 2 (Quy ra s a tươi) (Ngàn lít) 1.000 1.104 1.219 C ng 1 + 2 Ngàn lít 719.000 998.104 1.321.219 6,8 5,8 3. Quy ho ch vùng chăn nuôi bò s a a) Đ nh hư ng phát tri n Phát tri n đàn bò s a Vi t Nam t nay t i năm 2010 nh m thay th m t ph n nguyên li u nh p kh u là nhi m v quan tr ng và c p thi t. S n lư ng s a tươi đ t hơn 140 ngàn t n vào năm 2005 (thay th đư c kho ng 20% nguyên li u nh p), năm 2010 đ t trên 300 ngàn t n, t túc đư c kho ng 40% nguyên li u, sau năm 2010 đ t 1 tri u t n s a. Năm 2020 t túc đư c 50% nguyên li u s a tươi.
  3. b) Quy ho ch phát tri n đàn bò s a D ki n đàn bò s a năm 2005 và 2010 như sau: Đơn v : con Vùng 2005 2010 T nh, thành ph T ng Bò T ng Bò đàn bò v ts a đàn bò v ts a 1 2 3 4 5 I. Đông Nam B 61.103 27.499 78.591 35.365 Lâm Đ ng 4.533 2.000 7.385 3.300 1 2 3 4 5 II. Tây Nam B 9.913 4.461 26.011 11.696 III. Nam Trung B 9.578 4.310 32.270 14.508 IV. B c Trung B 12.500 5.625 39.500 17.775 (20.500) (9.225) V. Đ ng b ng B c B 21.217 9.545 49.100 22.095 VI.Vùng núi phía B c 18.917 8.512 38.382 17.270 T ng c ng: 137.761 61.952 252.239 113.459 Năm 2005 c n 128 tr m thu mua s a, năm 2010 c n 254 tr m. T ng v n đ u tư cho các tr m thu mua là 152,8 t đ ng. Di n tích đ t tr ng c năm 2005 là 15.600 ha, năm 2010 là 30.200 ha. 4. Quy ho ch phát tri n ngành công nghi p S a Đ i chi u v i năng l c s n xu t toàn ngành hi n có kho ng 547,3 tri u lít/năm (quy s a tươi đã ch bi n) và nhu c u tiêu th s tăng lên theo hàng năm, d ki n đ n 2005 toàn ngành ph i đ u tư b sung thêm năng l c s n xu t 120 tri u lít và đ n 2010 là 248 tri u lít (quy ra s a tươi ch bi n). Quy ho ch phát tri n c a ngành công nghi p ch bi n s a đư c chia làm hai giai đo n: Giai đo n I: t năm 2001 đ n năm 2005 và giai đo n II: t năm 2006 đ n năm 2010. Danh m c các d án đ u tư m r ng và xây d ng đư c th hi n trong Ph l c 1 Đ u tư xây d ng các dây chuy n s n xu t bao bì s a, in nhãn mác, công su t đáp ng 50% nhu c u v công su t c a các s n ph m: Công su t giai đo n I: 75.000.000 m2/năm, công su t giai đo n II: 150.000.000 m2/năm. V n đ u tư: Giai đo n I: 5 tri u USD, giai đo n II: 3 tri u USD T ng h p v n đ u tư cho phát tri n ngành s a đ n năm 2010 TT H ng m c Đ n năm 2005 Đ n năm 2010 (t đ ng) (t đ ng) 1 Phát tri n nguyên li u làm th c ăn chăn nuôi bò 45 100 2 V n cho phát tri n đàn bò 1.000 1.000
  4. 3 V n cho các tr m thu mua s a 51,2 101,6 4 V n đ u tư xây d ng các nhà máy s a 901,25 993,75 T ng c ng 1997,45 2195,35 a) D ki n cơ c u ngu n huy đ ng v n đ u tư D ki n ngu n v n t ngân sách và các chương trình c a Nhà nư c cho phát tri n vùng đàn bò s a kho ng 10%; V n tín d ng đ xây d ng các nhà máy ch bi n và phát tri n vùng nguyên li u t p trung: 50%; V n đ u tư t các thành ph n kinh t và doanh nghi p: 40%. b) Đ nh hư ng phân vùng Th c hi n Quy t đ nh s 167/2001/QĐ-TTg c a Th tư ng Chính ph v m t s bi n pháp và chính sách phát tri n chăn nuôi bò s a Vi t Nam th i kỳ 2001-2010, b trí công nghi p ph i g n li n v i vùng nguyên li u. Các cơ s ch bi n t p trung t i các vùng chăn nuôi bò s a có quy mô t p trung và có th trư ng tiêu th l n, v i c ly m i cơ s ph trách m t vùng có bán kính t 100 - 150 km. Các vùng có quy mô đàn bò không l n và th trư ng tiêu th còn h n h p, b trí các cơ s ch bi n nh có công su t kho ng 4.000 - 5.000 t n/năm v i công ngh ch y u là s a thanh trùng và s a chua ph c v th trư ng t i ch và cung c p làm s a nguyên li u cho các cơ s công nghi p ch bi n l n. T i các vùng có kh năng phát tri n tr ng đ u tương như các t nh mi n Tây Nam B , vùng Đ ng b ng sông H ng, m thêm m t hàng s a đ u nành, b trí xen k v i các s n ph m c a các cơ s công nghi p ch bi n có quy mô l n, thương hi u đã có uy tín. Đi u 2. M t s gi i pháp và chính sách đ h tr phát tri n ngành công nghi p S a và vùng nguyên li u đ n năm 2010: 1. V th trư ng Các doanh nghi p th c hi n đăng ký nhãn hi u, m u mã và ch t lư ng s n ph m theo quy đ nh. Tăng cư ng tuyên truy n đ nhân dân hi u rõ l i ích c a vi c s d ng s a trong vi c nâng cao s c kh e, tăng cư ng th ch t. Duy trì và c i t o gi ng nòi. Th c hi n các chương trình v s a h c đư ng. Ph i h p v i B Thương m i và các tham tán thương m i Vi t Nam nư c ngoài giúp cung c p thông tin, xúc ti n m r ng th trư ng xu t kh u các s n ph m s a. 2. V đ u tư a) V năng l c s n xu t: Ti p t c đ u tư m r ng s n xu t đ i v i các nhà máy hi n có và đ u tư xây d ng các nhà máy m i đ giai đo n 2001-2005 tăng thêm s n lư ng 120 tri u lít/năm và giai đo n 2006-2010 tăng thêm 228 tri u lít/năm. Đ u tư nhà máy s n xu t bao bì ph c v cho ngành S a đ có th t ch v m u mã, đáp ng vi c thay đ i m t hàng nhanh, gi m nh p ngo i nh ng công đo n mà Vi t Nam t s n xu t đư c. b) V phân b s n xu t: T i các khu v c chăn nuôi bò s a t p trung như mi n Đông Nam b , đ ng b ng B c b , B c Trung b và Nam Trung b , t p trung đ u tư m t s cơ s s n xu t có quy mô l n đ t n d ng ngu n nguyên li u t i ch .
  5. T ch c các nhà máy ch bi n quy mô nh , công su t 4-5 tri u lít/năm t i nh ng vùng có quy mô đàn bò s a nh phân tán các t nh Trung du mi n núi và m t s t nh mi n Tây Nam b . 3. V nghiên c u khoa h c, chuy n giao công ngh Khuy n khích các doanh nghi p nghiên c u s n ph m m i, áp d ng công ngh m i, đ c bi t nghiên c u s d ng nguyên li u trong nư c thay th nh p kh u. Tăng cư ng ho t đ ng c a các cơ quan nghiên c u khoa h c xây d ng m i liên k t b n v ng gi a nghiên c u và ng d ng khoa h c trong s n xu t kinh doanh. Ti p t c đ u tư, nâng c p các cơ s nghiên c u khoa h c và đào t o đ nâng cao ch t lư ng nghiên c u t gi ng, k thu t chăn nuôi, thú y, th c ăn và chuy n giao ti n b k thu t cho ngư i chăn nuôi. 4. V phát tri n vùng chăn nuôi bò s a Xây d ng và phát tri n m i quan h gi a Nhà nông, Nhà doanh nghi p, Nhà nư c và Nhà khoa h c trên cơ s b o đ m l i ích và trách nhi m c a các ch th thông qua h p đ ng kinh t dài h n. Rà soát qu đ t hi n có, dành m t ph n đ t phù h p đ hư ng d n nông dân phát tri n đ ng c ph c v chăn nuôi bò s a. T o qu h tr phát tri n vùng nguyên li u b ng vi c trích t l 2-5% trên giá tr nguyên li u nh p kh u đ s n xu t s a vào chi phí s n xu t. 5. V phát tri n ngu n nhân l c Xây d ng chương trình và k ho ch đ ng b mang t m chi n lư c trong vi c đào t o đ i ngũ cán b và th lành ngh . H tr m t ph n kinh phí đào t o cho các cơ s đào t o nhân l c t i ch . K t h p các khoa đào t o chuyên ngành t i các trư ng đ i h c trong nư c, có chính sách tuy n d ng các sinh viên t t nghi p đúng chuyên ngành v làm vi c cho ngành; c ngư i đi đào t o t i nh ng nư c có truy n th ng v s n xu t s a. 6. V huy đ ng v n Ngu n v n ngân sách t p trung đ u tư vào xây d ng các trung tâm gi ng, các trung tâm nghiên c u s n xu t tinh, các vi n nghiên c u và đào t o đ i ngũ gieo tinh viên, các trư ng đ đ o t o ngu n nhân l c cho ngành s a. Ngu n v n c a các doanh nghi p t p trung vào vi c đ u tư phát tri n năng l c ch bi n, ng v n h tr m t ph n v n cho ngư i chăn nuôi, đ u tư xây d ng các tr m thu mua s a t i các khu v c, xây d ng đ i ngũ cán b phát tri n ngu n nguyên li u. Huy đ ng t i đa m i ngu n v n trong xã h i như v n tín d ng, v n thu c các chương trình c a nhà nư c, huy đ ng t vi c bán trái phi u, c phi u, v n FDI, ODA cho vi c đ u tư các d án ch bi n s a cũng như các d án đ u tư phát tri n vùng nguyên li u. Đi u 3. T ch c th c hi n 1. B Công nghi p có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch đ o phát tri n ngành theo quy ho ch.
  6. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ch u trách nhi m chính v phát tri n vùng nguyên li u t p trung thông qua h th ng khuy n nông, gi ng bò s a, k thu t chăn nuôi bò s a. 3. Các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Thương m i, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Qu H tr phát tri n theo ch c năng c a mình ph i h p v i B Công nghi p đ h tr các doanh nghi p, các đ a phương trong vi c tri n khai quy ho ch đã đư c phê duy t. 4. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông qua h th ng qu khuy n công, khuy n nông và các chính sách c a đ a phương khuy n khích phát tri n các cơ s ch bi n s a g n li n v i các vùng nguyên li u đ a phương. T ch c xây d ng quy ho ch chi ti t, phân b đ t cho phát tri n các vùng nguyên li u t p trung và đ t cho các nhà máy ch bi n đ a phương. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 5. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Hoàng Trung H i
  7. PH L C 1 DANH M C CÁC D ÁN Đ U TƯ T NĂM 2001 Đ N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo trư ng Quy t đ nh s 22/2005/QĐ-BCN ngày 26/4/2005 c a B B Công nghi p) TT Vùng, tên d án Giai đo n 2001-2005 Giai đo n 2006-2010 S n lư ng V nđ u S n lư ng V n đ t sau tư (t đ t sau đ u tư đ u tư quy đ ng) đ u tư quy (t ra s a tươi ra s a tươi đ ng) Tr.l/năm Tr.l/năm 1 2 3 4 5 6 I. Mi n Đông Nam B NM S a Dielac (ĐT chi u sâu) 105 91,5 NM S a Trư ng Th (Đ u tư 155 18,0 chi u sâu) NM S a Th ng Nh t (Đ u tư 147,2 28,5 chi u sâu) NM S a Lâm Đ ng (m r ng) 10 45 Công ty S a Foremost (m r ng) 58 105 Công ty S a Nestle Đ ng Nai (m 25 24 r ng) Đ u tư m i m t s d án 35,6 177,5 5 33,75 C ng 442,8 315,5 98 207,75 II. Vùng Hà N i và ph c n NM S a HN Vinamilk (Đ u tư m 129 39,5 20 105 r ng) NM S a HN c ph n Hà N i milk 25 127,5 25 127,5 (Đ u tư m i) Xư ng ch bi n s a Phù Đ ng 5 45,0 (TT bò s a Gia Lâm)(Đ.tư m i) NM Nestle Ba Vì-Sơn Tây (Đ u tư 5 45,0 m r ng) C ng 164 257 45 232,5 III. Vùng Tây Nam B NM S a C n Thơ (ĐT chi u sâu) 30 9 20 100 Đ u tư m i m t s d án 15 114,5 C ng 30 9 35 214,5 IV. Vùng B c khu IV cũ NM S a Ngh An (Đ u tư m i) 15,0 69,5 10 69,5 C ng 15,0 69,5 30 174,5 V. Vùng mi n Trung
  8. NM S a Đà n ng (Đ u tư m i) 80 139 NM S a Bình Đ nh (ĐT m r ng) 10,6 25,5 10 25,5 C ng 90,6 164,5 20 95 1 2 3 4 5 6 VI. Vùng mi n núi phía B c NM S a M c Châu (ĐT m r ng) 5,0 37,5 C ng 5,0 37,5 10 69,5 NM M t qu (Đ u tư m i) 48 T ng c ng 747,4 901 238 993,75

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản