Quyết định số 22/2007/QĐ-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
45
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/2007/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2007/QĐ-BYT về việc chỉ định tổ chức thực hiện kiểm tra nhà n­ước về chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2007/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/2007/Q -BYT Hà N i, ngày 20 tháng 03 năm 2007 QUY T NNH V VI C CH NNH T CH C TH C HI N KI M TRA NHÀ NƯ C V CH T LƯ NG, V SINH AN TOÀN TH C PH M NH P KH U B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 49/2003/N -CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Y t ; Căn c Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m s 12/2003/PL-UBTVQH11 ngày 26 tháng 7 năm 2003 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 163/2004/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Pháp l nh V sinh an toàn th c ph m; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hoá s 18/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24 tháng 12 năm 1999 c a U ban thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 179/2004/N -CP ngày 21 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph “Quy nh qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n ph m, hàng hoá”; Căn c Thông tư s 02/2006/TT-BKHCN ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Khoa h c và Công ngh hư ng d n i u ki n và th t c ch nh t ch c th c hi n ki m tra ch t lư ng s n ph m, hàng hoá; Căn c vào k t lu n c a H i ng th m nh Chi nhánh Công ty Vinacotrol thành ph H Chí Minh tham gia công tác ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c ph m nh p kh u ngày 26 tháng 12 năm 2006; Xét ngh c a C c trư ng C c An toàn v sinh th c ph m – B Y t , QUY T NNH: i u 1. Ch nh Chi nhánh Công ty Vinacontrol t i thành ph H Chí Minh t ch c th c hi n vi c ki m tra nhà nư c v ch t lư ng, v sinh an toàn th c phNm i v i th c phNm nh p khNu t i các c a khNu thành ph H Chí Minh. i u 2. C c trư ng C c An toàn v sinh th c phNm - B Y t ch u trách nhi m t ch c, hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và có th i h n là 03 năm. i u 4. Các Ông (Bà): Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, V trư ng V Pháp ch và các V , C c liên quan tr c thu c B Y t , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Th trư ng Y t ngành và Giám c Chi nhánh Công ty C ph n
  2. giám nh Vinacontrol t i thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản