Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
38
lượt xem
3
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong Khu kinh tế cửa khẩu do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 22/2008/Q -BCT Hà N i, ngày 31 tháng 7 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH CH BIÊN GI I, CH C A KH U, CH TRONG KHU KINH T C A KH U B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ho t ng thương m i biên gi i v i các nư c có chung biên gi i; Theo ngh c a V trư ng V Thương m i mi n núi, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Quy t nh s 08/2006/Q -BTM ngày 26 tháng 01 năm 2006 c a B trư ng B Thương m i v vi c ban hành Quy ch ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu trên t li n gi a Vi t Nam v i các nư c có chung biên gi i. i u 3. Ch t ch y ban nhân dân, Giám c S Công Thương các t nh có biên gi i trên t li n v i các nư c có chung biên gi i; Trư ng ban, các Phó Trư ng ban và các thành viên Ban Ch o ho t ng thương m i biên gi i, Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - C c ki m tra văn b n-B Tư pháp; - UBND các t nh biên gi i; Vũ Huy Hoàng - S Công Thương các t nh biên gi i; - Công báo; - B trư ng, các Th trư ng; - Lưu: VT, TMMN. QUY CH CH BIÊN GI I, CH C A KH U, CH TRONG KHU KINH T C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 22/2008/Q -BCT ngày 31 tháng 7 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương)
  2. Chương I. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy ch này quy nh v ho t ng kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu, bao g m: i u ki n kinh doanh t i ch , trình t th t c c p gi y phép kinh doanh t i ch , t ch c qu n lý ch và ho t ng kinh doanh t i ch . i u 2. i tư ng áp d ng Quy ch này ch áp d ng i v i thương nhân Vi t Nam và các nư c Trung Qu c, Lào và Campuchia (dư i ây g i chung là các nư c có chung biên gi i v i Vi t Nam) ho t ng kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu trên t li n c a Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng 1. Ch biên gi i là ch trên t li n ư c l p ra trong khu v c xã, phư ng, th tr n biên gi i. 2. Ch c a kh u là ch ư c l p ra trong khu v c biên gi i trên t li n g n v i các c a khNu xu t khNu, nh p khNu hàng hóa nhưng không thu c Khu kinh t c a khNu. 3. Ch trong Khu kinh t c a kh u là ch ư c l p ra trong Khu kinh t c a khNu có quy t nh thành l p theo quy nh t i Ngh nh s 29/2008/N -CP ngày 14 tháng 03 năm 2008 quy nh v khu công nghi p, khu ch xu t và khu kinh t . i u 4. Cơ quan qu n lý ch 1. Cơ quan qu n lý ch là Ban Qu n lý ch ho c doanh nghi p kinh doanh khai thác ch theo quy nh t i i u 7, 8 và 9 Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch . 2. Cơ quan qu n lý ch có trách nhi m ký k t h p ng và b trí i m kinh doanh t i ch cho thương nhân theo h p ng thuê ư c ký k t gi a hai bên. 3. Cơ quan qu n lý ch có trách nhi m niêm y t công khai s lư ng và giá c các i m kinh doanh t i ch . 4. Vi c thành l p, gi i th , quy n h n, trách nhi m c a Cơ quan qu n lý ch th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 và Thông tư s 06/2003/TT-BTM ngày 15 tháng 8 năm 2003 c a B Thương m i hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c c a cơ quan qu n lý ch . Chương II. I U KI N KINH DOANH VÀ TRÌNH T , TH T C C P PHÉP KINH DOANH T I CH i u 5. Quy n kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a kh u, ch trong Khu kinh t c a kh u 1. Thương nhân Vi t Nam và các nư c có chung biên gi i có i u ki n theo quy nh t i Quy ch này u có quy n ho t ng kinh doanh bình ng t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu trên t li n c a Vi t Nam.
  3. 2. Các thương nhân sau ư c phép kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu: a) Thương nhân là cá nhân kinh doanh mang qu c t ch Vi t Nam và có h khNu thư ng trú t i khu v c biên gi i. b) Thương nhân là doanh nghi p, h kinh doanh Vi t Nam ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. c) Thương nhân là cá nhân kinh doanh có qu c t ch c a nư c có chung biên gi i, có gi y ch ng minh thư biên gi i, ho c gi y thông hành biên gi i, ho c h chi u ho c gi y t có giá tr xu t nh p c nh khác ư c c p theo quy nh c a pháp lu t c a nư c có chung biên gi i. d) Thương nhân là doanh nghi p, h kinh doanh nư c có chung biên gi i ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh theo quy nh c a pháp lu t c a nư c có chung biên gi i. i u 6. i u ki n kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a kh u, ch trong Khu kinh t c a kh u 1. Trư c khi kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong khu kinh t c a khNu, thương nhân ph i ư c Cơ quan qu n lý ch ch p thu n ký h p ng thuê qu y hàng ho c s p hàng, ki- t hay c a hàng t i ch . 2. Ngoài i u ki n quy nh t i Kho n 1 i u này, thương nhân nư c có chung biên gi i ph i áp ng các i u ki n sau: a) ư c s xác nh n cho phép kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu c a cơ quan có thNm quy n c a nư c có chung ư ng biên gi i. b) ư c c p Gi y phép kinh doanh t i ch i v i thương nhân nư c có chung biên gi i theo quy nh t i i u 9 Quy ch này. i u 7. Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh t i ch i v i thương nhân nư c có chung biên gi i 1. Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu i v i thương nhân nư c có chung biên gi i là S Công Thương nơi có ch ho c cơ quan ư c S Công Thương y quy n c p Gi y phép b ng văn b n. 2. Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh t i ch trong Khu kinh t c a khNu là Ban Qu n lý Khu kinh t c a khNu. i u 8. H sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh t i ch i v i thương nhân nư c có chung biên gi i ư c c p Gi y phép kinh doanh t i ch , thương nhân nư c có chung biên gi i g i t i cơ quan c p Gi y phép kinh doanh t i ch quy nh t i i u 7 Quy ch này 01 b h sơ g m: 1. ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh t i ch theo m u s 1a ( i v i thương nhân có nhu c u kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu) ho c m u s 1b ( i v i thương nhân có nhu c u kinh doanh t i ch trong Khu Kinh t c a khNu) ban hành kèm theo Quy ch này. ơn ngh c p Gi y phép kinh doanh t i ch ph i ư c s xác nh n c a cơ quan có thNm quy n nư c có chung biên gi i. 2. B n sao Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh ( i v i thương nhân là doanh nghi p ho c h kinh doanh) ho c b n sao c a m t trong nh ng gi y t ư c quy nh t i i m c kho n 2 i u 5 c a Quy ch này. 3. Hai (02) nh c 3x4cm.
  4. i u 9. Căn c và trình t c p Gi y phép kinh doanh t i ch cho thương nhân c a nư c có chung biên gi i 1. Căn c nhu c u c a th trư ng a phương và kh năng b trí a i m kinh doanh trong ch , Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh t i ch quy t nh s lư ng thương nhân nư c ngoài ư c kinh doanh t i ch . 2. Trong vòng 07 (b y) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ ngh c p Gi y phép kinh doanh t i ch y , h p l c a thương nhân, Cơ quan c p Gi y phép kinh doanh t i ch có trách nhi m c p Gi y phép kinh doanh theo m u s 2a ( i v i thương nhân kinh doanh t i ch biên gi i, ch c a khNu) ho c m u s 2b ( i v i thương nhân kinh doanh t i ch trong Khu Kinh t c a khNu) ban hành kèm theo Quy ch này. Trư ng h p t ch i c p Gi y phép, Cơ quan c p Gi y phép có trách nhi m thông báo b ng văn b n cho thương nhân và nêu rõ lý do t ch i. Chương III. QU N LÝ HO T NG KINH DOANH T I CH i u 10. Hàng hóa lưu thông trong ch 1. Hàng hóa trao i, mua bán t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu ph i là hàng ư c phép lưu thông trên th trư ng theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 2. Hàng hóa xu t nh p khNu t i ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu ph i tuân th các quy nh hi n hành v xu t khNu, nh p khNu và th c hi n th t c h i quan theo quy nh c a pháp lu t. i u 11. Chính sách thu 1. Thương nhân kinh doanh trong ch ph i ch p hành nghiêm ch nh các quy nh v chính sách thu hi n hành c a Vi t Nam: thu giá tr gia tăng, thu thu nh p doanh nghi p, thu môn bài và thu thiêu th c bi t. 2. Hàng hóa nh p khNu c a cư dân biên gi i Vi t Nam và cư dân biên gi i nư c có chung biên gi i ư- c mi n thu nh p khNu theo quy nh t i Quy t nh s 254/2006/Q -TTg ngày 07 tháng 11 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý ho t ng thương m i biên gi i v i các nư c có chung biên gi i và Thông tư liên t ch s 01/2008/TTLT/BCT-BTC-BGTVT-BNN&PTNT-BYT-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2008 hư ng d n th c hi n Quy t nh 254/2006/Q -TTg. i u 12. ng ti n thanh toán Trong ch biên gi i, ch c a khNu, ch trong Khu kinh t c a khNu, thương nhân ư c phép i hàng ho c dùng ng Vi t Nam, ng ti n nư c có chung biên gi i và ngo i t t do chuy n i làm ng ti n thanh toán theo các quy nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam. Chương IV. T CH C TH C HI N i u 13. Trách nhi m c a các cơ quan ch c năng trên a bàn 1. S Công Thương ch trì, ph i h p v i các ngành Tài chính, H i quan, Ki m d ch, Y t , và các cơ quan liên quan c a a phương có trách nhi m ban hành các quy nh c th v qu n lý ch t i a phương và hư ng d n cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c v thương m i c p huy n, th xã, nơi có ch th c hi n vi c qu n lý kinh doanh t i ch .
  5. 2. nh kỳ 3 tháng, S Công Thương t ng h p tình hình th trư ng và s li u kinh doanh t i ch và báo cáo v B Công Thương theo m u s 3 ban hành kèm theo Quy ch này. 3. S Công Thương và Cơ quan qu n lý ch có trách nhi m niêm y t công khai b ng ti ng Vi t Nam và ti ng nư c có chung biên gi i nh ng n i dung liên quan n vi c th c hi n quy n và nghĩa v c a thương nhân kinh doanh trong ch . 4. Cơ quan qu n lý nhà nư c v thương m i c p huy n, th xã có nhi m v giúp y ban nhân dân huy n và S Công Thương t ch c và qu n lý ch biên gi i, ch c a khNu trên a bàn. i u 14. X lý vi ph m T ch c, cá nhân có hành vi vi ph m các quy nh t i Quy ch này s b x lý theo quy nh t i Ngh nh s 02/2003/N -CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 c a Chính ph v phát tri n và qu n lý ch . M u s 1a ƠN XIN KINH DOANH THƯ NG XUYÊN T i ch biên gi i, ch c a khNu…………….. ......, ngày .... tháng .... năm 200... Kính g i: Ông Giám c S Công Thương t nh… 1. Tên doanh nghi p (h kinh doanh): 2. i di n (Ông/bà) Tu i: Ch c v : 3. S h chi u: (ho c ch ng minh thư biên gi i) - Ngày c p: - Cơ quan c p: - Th i h n : 4. a ch : - Tr s chính : - Nơi ăng ký h khNu thư ng trú : - i n tho i: Fax: 5. (*) Tài kho n: - Ti n Vi t Nam: T i Ngân hàng: - Ngo i t : T i Ngân hàng:
  6. 6. Ch tài kho n: 7. V n: Trong ó: - V n c nh: - V n lưu ng: 8. Xin phép kinh doanh t i ch .......... 9. Ngành hàng, m t hàng xin kinh doanh t i ch : a) Hàng ưa t nư c ngoài sang bán: - Tên hàng: b) Hàng mua t ch Vi t Nam em sang nư c ngoài: - Tên hàng: 10. C a khNu xin phép mang hàng hóa qua l i (phía Vi t Nam): 11. Cam k t: Tôi xin cam oan nh ng n i dung ghi trong ơn là úng s th t. N u có sai tôi ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam. Khi ư c ch p thu n, tôi xin cam k t tuân th pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. Xác nh n c a Chính quy n nư c s t i Ngư i làm ơn (Ghi rõ ngày tháng năm, tên, ch c v ngư i ký và (Ghi rõ tên, ch c v ngư i ký và óng d u) óng d u) Ghi chú: (*) b t bu c i v i doanh nghi p, không b t bu c i v i h kinh doanh. M u s 1b ƠN XIN KINH DOANH THƯ NG XUYÊN T i ch trong Khu kinh t c a khNu……….. ......, ngày .... tháng .... năm 200... Kính g i: Ông Trư ng ban Ban qu n lý Khu kinh t c a khNu… 1. Tên doanh nghi p (h kinh doanh): 2. i di n (Ông/bà) Tu i: Ch c v :
  7. 3. S h chi u: (ho c ch ng minh thư biên gi i) a. Ngày c p: b. Cơ quan c p: c. Th i h n : 4. a ch : a. Tr s chính : b. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú : c. i n tho i: Fax: 5. (*) Tài kho n: - Ti n Vi t Nam: T i Ngân hàng: - Ngo i t : T i Ngân hàng: 6. Ch tài kho n: 7. V n: Trong ó: - V n c nh: - V n lưu ng: 8. Xin phép kinh doanh t i ch …… 9. Ngành hàng, m t hàng xin kinh doanh t i ch : a) Hàng ưa t nư c ngoài sang bán: - Tên hàng: b) Hàng mua t ch Vi t Nam em sang nư c ngoài: - Tên hàng: 10. C a khNu xin phép mang hàng hóa qua l i (phía Vi t Nam): 11. Cam k t: Tôi xin cam oan nh ng n i dung ghi trong ơn là úng s th t. N u có sai tôi ch u trách nhi m trư c pháp lu t Vi t Nam. Khi ư c ch p thu n, tôi xin cam k t tuân th pháp lu t và các quy nh c a Nhà nư c Vi t Nam. Xác nh n c a Chính quy n nư c s t i Ngư i làm ơn (Ghi rõ ngày tháng năm, tên, ch c v ngư i ký và (Ghi rõ tên, ch c v ngư i ký và óng d u) óng d u)
  8. Ghi chú: (*) b t bu c i v i doanh nghi p, không b t bu c i v i h kinh doanh. M u s 2a UBND ... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S CÔNG THƯƠNG c l p - T do - H nh phúc S :……../SCT-GP ......, ngày .... tháng .... năm 200... GI Y PHÉP KINH DOANH (T i ch ..................................) nh 3x4 1. C p cho: (Tên doanh nghi p h kinh doanh): 2. i di n (Ông/bà) Tu i: Ch c v : 3. S h chi u: (ho c ch ng minh thư biên gi i) a. Ngày c p: b. Cơ quan c p: c. Th i h n: 4. a ch : a. Tr s chính : b. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú : c. i n tho i: Fax: 5. ư c phép kinh doanh t i ch …….. 6. Th i h n t ngày .... tháng .... năm 200... n ngày .... tháng .... năm 200...
  9. GIÁM C (ho c ngư i ư c y quy n) (ký tên, óng d u) M u s 2b UBND ... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM BAN QU N LÝ KHU KINH T C A KH U c l p - T do - H nh phúc S :……../KTCK-GP ......, ngày .... tháng .... năm 200... GI Y PHÉP KINH DOANH (T i ch ..................................) nh 3x4 1. C p cho: (Tên doanh nghi p h kinh doanh): 2. i di n (Ông/bà) Tu i: Ch c v : 3. S h chi u: (ho c ch ng minh thư biên gi i) a. Ngày c p: b. Cơ quan c p: c. Th i h n: 4. a ch : a. Tr s chính : b. Nơi ăng ký h khNu thư ng trú : c. i n tho i: Fax: 5. ư c phép kinh doanh t i ch …….. 6. Th i h n t ngày….tháng.…năm 200... n ngày…tháng…năm 200…
  10. TRƯ NG BAN (ký tên, óng d u) M us 3 UBND t nh... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM S CÔNG THƯƠNG c l p - T do - H nh phúc S :……../STM-BC ......, ngày .... tháng .... năm 200... BÁO CÁO QUÝ ..../200... S li u v mua bán hàng hóa c a các i tư ng ư c phép kinh doanh t i ch biên gi i I. S h kinh doanh: II. Hàng hóa ưa qua c a kh u biên gi i vào bán ch Vi t Nam Tên hàng ơn v tính S lư ng Tr giá C a khNu Ghi chú 1. T ng tr giá 2. M t hàng chính ….. III. Hàng hóa mua t ch Vi t Nam bán qua biên gi i Tên hàng ơn v tính S lư ng Tr giá C a khNu Ghi chú 1. T ng tr giá 2. M t hàng chính ….. IV. S thu ã thu t i c a kh u trong các tháng: .......... (tri u ng) V. Nh ng khó khăn và ki n ngh c a a phương: GIÁM C (ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản