Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 22/2008/Q -UBND Hà N i, ngày 29 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A S KHOA H C VÀ CÔNG NGH THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Ngh quy t s 15/2008/QH12 ngày 29 tháng 5 năm 2008 c a Qu c h i v i u ch nh a gi i hành chính thành ph Hà N i và m t s t nh có liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Thông tư liên t ch s 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 c a liên B : Khoa h c và Công ngh - N i v hư ng d n ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a cơ quan chuyên môn v khoa h c và công ngh thu c UBND c p t nh, c p huy n; Căn c Ngh quy t s 06/2008/NQ-H ND ngày 02 tháng 8 năm 2008 c a H ND thành ph Hà N i v vi c phê chu n cơ c u t ch c các cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i; Xét ngh c a Giám c S Khoa h c và Công ngh thành ph Hà N i t i T trình s 96/TTr-SKHCN ngày 03 tháng 9 năm 2008 và c a Giám c S N i v thành ph Hà N i t i T trình s 187/TTr-SNV ngày 16 tháng 9 năm 2008 v vi c quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH i u 1. Quy nh v trí, ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a S Khoa h c và Công ngh thành ph Hà N i như sau: 1. V trí và ch c năng S Khoa h c và Công ngh là cơ quan chuyên môn thu c UBND thành ph Hà N i, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng; ch u s qu n lý toàn di n, tr c ti p v t ch c, biên ch và công tác c a UBND thành ph Hà N i; ng th i, ch u s ch o, hư ng d n, thanh tra, ki m tra v chuyên môn, nghi p v c a B Khoa h c và Công ngh . S Khoa h c và Công ngh có ch c năng tham mưu giúp UBND thành ph Hà N i qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh , bao g m: ho t ng khoa h c và công ngh ; phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh ; tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng; s
  2. h u trí tu ; ng d ng b c x và ng v phóng x ; an toàn b c x và h t nhân; các d ch v công trong lĩnh v c thu c S qu n lý trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nhi m v và quy n h n a. Trình UBND thành ph Hà N i: a.1. D th o quy t nh, ch th , quy ho ch, k ho ch dài h n, 05 năm và hàng năm v khoa h c và công ngh ; chương trình, bi n pháp t ch c th c hi n các nhi m v c i cách hành chính nhà nư c và phân c p qu n lý trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn; a.2. Các cơ ch , chính sách, bi n pháp thúc Ny ho t ng nghiên c u khoa h c và phát tri n công ngh , chuy n giao công ngh , phát tri n th trư ng công ngh , s d ng hi u qu ti m l c và ng d ng các thành t u khoa h c và công ngh ; a.3. D th o quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Chi c c tr c thu c; quy t nh thành l p và quy nh v t ch c và ho t ng c a Qu phát tri n khoa h c và công ngh c a a phương; a.4. D th o quy nh v tiêu chuNn ch c danh i v i Trư ng, Phó các t ch c thu c S ; quy nh tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v c a ch c danh lãnh o, qu n lý v lĩnh v c khoa h c và công ngh c a Phòng Kinh t ho c Phòng Công thương thu c UBND c p qu n, huy n; a.5. D toán ngân sách nhà nư c hàng năm dành cho lĩnh v c khoa h c và công ngh c a a phương trên cơ s t ng h p d toán c a các S , ban, ngành, UBND c p qu n, huy n và các cơ quan liên quan; b. Trình Ch t ch UBND thành ph Hà N i: b.1. D th o quy t nh thành l p, sáp nh p, gi i th các ơn v thu c S theo quy nh c a pháp lu t; thành l p H i ng khoa h c và công ngh c a c p thành ph theo quy nh t i Lu t Khoa h c và Công ngh , hư ng d n c a B Khoa h c và Công ngh ; b.2. D th o quy t nh, ch th thu c thNm quy n ban hành c a Ch t ch UBND thành ph Hà N i v lĩnh v c khoa h c và công ngh ; c. Hư ng d n, ki m tra và t ch c th c hi n các văn b n pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, cơ ch , chính sách sau khi ư c c p có thNm quy n ban hành, phê duy t; thông tin, tuyên truy n, hư ng d n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v khoa h c và công ngh ; hư ng d n các S , Ban, ngành, UBND c p qu n, huy n, t ch c khoa h c và công ngh c a a phương v qu n lý khoa h c và công ngh ; d. T ch c ki m tra, giám sát vi c s d ng ngân sách nhà nư c cho lĩnh v c khoa h c và công ngh c a thành ph Hà N i theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c;
  3. . Qu n lý vi c c p, i u ch nh, thu h i, gia h n các lo i gi y phép, gi y ch ng nh n, gi y ăng ký trong ph m vi qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t, s phân công, phân c p ho c y quy n c a UBND thành ph Hà N i. e. V ho t ng khoa h c và công ngh , phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh : e.1. T ch c tuy n ch n, xét ch n, ánh giá, nghi m thu các nhi m v khoa h c và công ngh ; Ny m nh ho t ng ng d ng, công b , tuyên truy n k t qu nghiên c u khoa h c, phát tri n công ngh và các ho t ng khác; qu n lý các nhi m v khoa h c và công ngh tr ng i m c a thành ph Hà N i; ph i h p tri n khai th c hi n nhi m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c t i a phương; e.2. Hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n chuy n i các t ch c khoa h c và công ngh công l p ho t ng theo cơ ch t ch , t ch u trách nhi m, vi c thành l p và phát tri n doanh nghi p khoa h c và công ngh ; hư ng d n các t ch c, cá nhân ươm t o công ngh , ươm t o doanh nghi p khoa h c và công ngh ; h tr các t ch c, cá nhân i m i công ngh , phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t và các ho t ng khác áp d ng vào s n xu t, kinh doanh; e.3. Hư ng d n, qu n lý ho t ng chuy n giao công ngh trên a bàn, bao g m: chuy n giao công ngh và ánh giá, nh giá, giám nh công ngh , môi trư ng và tư v n chuy n giao công ngh ; thNm nh công ngh các d án u tư và thNm nh n i dung khoa h c và công ngh các quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i c a a phương theo thNm quy n; e.4. T ch c th c hi n vi c ăng ký và ki m tra ho t ng c a các t ch c khoa h c và công ngh ; ch ng nh n doanh nghi p khoa h c và công ngh trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; e.5. T ch c th c hi n các cơ ch , chính sách v s d ng, tr ng d ng cán b khoa h c và công ngh ; t ch c ào t o, b i dư ng hàng năm cho cán b qu n lý khoa h c và công ngh c a a phương; e.6. T ch c th c hi n công tác thông tin, truy n thông, thư vi n, th ng kê khoa h c và công ngh và phát tri n th trư ng công ngh ; hư ng d n ho t ng cho các t ch c d ch v thông tin khoa h c và công ngh ; xây d ng cơ s h t ng k thu t cho thông tin và th ng kê khoa h c và công ngh , t ch c các ch công ngh và thi t b , các trung tâm giao d ch công ngh , tri n lãm khoa h c và công ngh , xây d ng cơ s d li u v nhân l c và thành t u khoa h c và công ngh , u tư phát tri n các m ng thông tin khoa h c và công ngh tiên ti n k t n i v i Trung ương và các a phương; e.7. Ch trì, ph i h p v i các S , Ban, ngành và các cơ quan liên quan t ch c th c hi n cơ c u v n u tư phát tri n khoa h c và công ngh , v n s nghi p khoa h c và công ngh ư c phân b ; e.8. Ph i h p v i các S , Ban, ngành và các cơ quan liên quan xu t danh m c các nhi m v khoa h c và công ngh c p nhà nư c có tính liên ngành, liên vùng ph c v phát tri n kinh t - xã h i c a a phương; xu t các d án u tư phát tri n ti m l c
  4. khoa h c và công ngh c a a phương và t ch c th c hi n sau khi ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; e.9. Làm nhi m v Thư ng tr c H i ng khoa h c và công ngh c a UBND thành ph Hà N i; g. V s h u trí tu : g.1. T ch c th c hi n các bi n pháp phát tri n ho t ng s h u công nghi p và phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t và các ho t ng khác trên a bàn thành ph ; hư ng d n nghi p v s h u công nghi p i v i các t ch c và cá nhân t i a phương; g.2. T ch c th c hi n các bi n pháp b o v quy n l i h p pháp c a Nhà nư c, t ch c, cá nhân trong lĩnh v c s h u công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; g.3. Ch trì, ph i h p các S , Ban, ngành x lý các hành vi xâm ph m quy n s h u công nghi p trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t; g.4. Ph i h p v i S Văn hóa, Th thao và Du l ch, S Thông tin và Truy n thông, S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n qu n lý nhà nư c v s h u trí tu i v i các lĩnh v c liên quan theo phân c p ho c y quy n c a UBND thành ph Hà N i; h. V tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng: h.1. T ch c vi c xây d ng và tham gia xây d ng quy chuNn k thu t a phương; h.2. T ch c ph bi n áp d ng quy chuNn k thu t qu c gia, quy chuNn k thu t a phương, tiêu chuNn qu c gia, tiêu chuNn qu c t , tiêu chuNn khu v c, tiêu chuNn nư c ngoài; hư ng d n xây d ng tiêu chuNn cơ s i v i các t ch c, cá nhân trên a bàn; h.3. T ch c qu n lý, hư ng d n các t ch c, cá nhân s n xu t, kinh doanh th c hi n vi c công b tiêu chuNn áp d ng i v i các s n phNm, hàng hóa, d ch v , quá trình và môi trư ng theo phân công, phân c p c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; h.4. Ti p nh n b n công b h p chuNn c a t ch c, cá nhân ăng ký ho t ng s n xu t, kinh doanh t i a phương; ti p nh n b n công b h p quy trong lĩnh v c ư c phân công và t ng h p, báo cáo UBND thành ph và B Khoa h c và Công ngh v ho t ng công b h p chuNn, h p quy trên a bàn; h.5. Th c hi n nhi m v thông báo và h i áp v tiêu chuNn, o lư ng, ch t lư ng và hàng rào k thu t trong thương m i trên a bàn; h.6. T ch c m ng lư i ki m nh, hi u chuNn v o lư ng áp ng yêu c u c a a phương; th c hi n vi c ki m nh, hi u chuNn v o lư ng trong các lĩnh v c và ph m vi ư c công nh n;
  5. h.7. T ch c th c hi n vi c ki m tra phép o, hàng óng gói s n theo nh lư ng; th c hi n các bi n pháp các t ch c, cá nhân có th ki m tra phép o, phương pháp o; h.8. T ch c th c hi n vi c th nghi m ph c v yêu c u qu n lý nhà nư c v ch t lư ng s n phNm, hàng hóa trên a bàn; h.9. Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c th c hi n ki m tra v nhãn hàng hóa, ch t lư ng s n phNm hàng hóa lưu thông trên a bàn, hàng hóa xu t khNu, hàng hóa nh p khNu theo phân công, phân c p ho c y quy n c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; i. V ng d ng b c x và ng v phóng x , an toàn b c x và h t nhân: i.1. V ng d ng b c x và ng v phóng x : - T ch c th c hi n các chương trình, d án và các bi n pháp thúc Ny ng d ng b c x và ng v phóng x ph c v phát tri n kinh t - xã h i; t ch c tri n khai ho t ng ng d ng b c x và ng v phóng x trong các ngành kinh t - k thu t trên a bàn; - Qu n lý các ho t ng quan tr c phóng x môi trư ng trên a bàn; - T ch c th c hi n các d ch v k thu t liên quan n ng d ng b c x và ng v phóng x ; - T ch c ăng ký ho t ng d ch v h tr ng d ng năng lư ng nguyên t trên a bàn theo phân c p c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i.2. V an toàn b c x và h t nhân: - T ch c th c hi n vi c ăng ký v an toàn b c x và h t nhân theo quy nh c a pháp lu t ho c phân công, phân c p, y quy n c a UBND thành ph Hà N i; - Qu n lý vi c khai báo, th ng kê các ngu n phóng x , thi t b b c x , ch t th i phóng x trên a bàn theo quy nh c a pháp lu t - T ch c th c hi n vi c ki m soát và x lý s c b c x , s c h t nhân trên a bàn; - Xây d ng và tích h p v i cơ s d li u qu c gia v ki m soát an toàn b c x và h t nhân t i a phương; k. V d ch v công: k.1. Hư ng d n các t ch c s nghi p th c hi n d ch v công trong lĩnh v c khoa h c và công ngh trên a bàn; k.2. T ch c th c hi n các quy trình, th t c, nh m c kinh t - k thu t i v i các ho t ng cung ng d ch v công thu c lĩnh v c khoa h c và công ngh ;
  6. k.3. Hư ng d n, t o i u ki n h tr cho các t ch c th c hi n d ch v công v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t; l. Giúp UBND thành ph qu n lý nhà nư c i v i doanh nghi p, t ch c kinh t t p th , kinh t tư nhân và hư ng d n, ki m tra ho t ng c a các h i, các t ch c phi chính ph ho t ng trong lĩnh v c khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t m. Th c hi n h p tác qu c t v khoa h c và công ngh theo quy nh c a pháp lu t, s phân công, phân c p ho c y quy n c a UBND thành ph Hà N i; n. T ch c nghiên c u, ng d ng ti n b khoa h c k thu t; xây d ng h th ng thông tin, lưu tr ph c v công tác qu n lý nhà nư c v khoa h c và công ngh ; o. Thanh tra, ki m tra và x lý vi ph m trong lĩnh v c khoa h c và công ngh iv i các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t; gi i quy t khi u n i, t cáo, phòng, ch ng tham nhũng, th c hành ti t ki m, ch ng lãng phí theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p ho c y quy n c a UBND thành ph Hà N i; p. Quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c, m i quan h công tác c a Văn phòng, phòng chuyên môn, nghi p v và các t ch c s nghi p tr c thu c S ; qu n lý biên ch , th c hi n ch ti n lương và chính sách, ch ãi ng , ào t o, b i dư ng, khen thư ng, k lu t i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân c p c a UBND thành ph Hà N i; q. Qu n lý tài chính, tài s n c a S theo quy nh c a pháp lu t và phân công, phân c p c a UBND thành ph Hà N i; r. Th c hi n công tác thông tin, báo cáo nh kỳ ho c t xu t v tình hình th c hi n nhi m v ư c giao theo quy nh c a UBND thành ph Hà N i và B Khoa h c và công ngh ; s. Th c hi n m t s nhi m v khác do UBND thành ph giao ho c theo quy nh c a pháp lu t; 3. T ch c b máy a. Lãnh oS : S Khoa h c và công ngh có Giám c và các Phó Giám c. Giám c S là ngư i ng u S , ch u trách nhi m trư c UBND thành ph , Ch t ch UBND thành ph và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a S ; ch u trách nhi m báo cáo công tác trư c UBND thành ph , H i ng nhân dân thành ph và B Khoa h c và công ngh theo quy nh. Phó Giám c S là ngư i giúp Giám c S , ch u trách nhi m trư c Giám c S và trư c pháp lu t v các nhi m v ư c phân công; khi Giám c S v ng m t, m t Phó Giám c S ư c Giám c y nhi m i u hành các ho t ng c a S .
  7. Vi c b nhi m Giám c, Phó Giám c S do Ch t ch UBND thành ph quy t nh theo tiêu chuNn chuyên môn, nghi p v do B Khoa h c và công ngh ban hành và theo quy nh c a pháp lu t Vi c mi n nhi m, cách ch c, khen thư ng, k lu t và th c hi n các ch , chính sách i v i Giám c, Phó Giám c S th c hi n theo quy nh c a pháp lu t b. Các phòng chuyên môn, nghi p v và tương ương thu c S : b.1. Văn phòng; b.2. Thanh tra; b.3. Phòng K ho ch - Tài chính; b.4. Phòng Qu n lý khoa h c; b.5. Phòng Công ngh ; b.6. Phòng An toàn b c x và h t nhân; b.7. Phòng S h u trí tu ; b.8. Phòng Qu n lý khoa h c và công ngh cơ s ; b.9. Phòng Thông tin và th ng kê khoa h c và công ngh ; Ch c năng, nhi m v , quy n h n c a Văn phòng, các phòng chuyên môn, nghi p v thu c S và trách nhi m ngư i ng u do Giám c S Khoa h c và công ngh thành ph Hà N i quy t nh theo quy nh c a pháp lu t. c. Chi c c tr c thu c S : - Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng. Chi c c Tiêu chuNn o lư ng ch t lư ng ư c thành l p ơn v s nghi p tr c thu c. d. Các ơn v s nghi p tr c thu c S : d.1. Trung tâm Tin h c và thông tin khoa h c và công ngh ; d.2. Trung tâm Nghiên c u - Chuy n giao công ngh và phân tích; d.3. Trung tâm ng d ng ti n khoa h c và công ngh ; d.4. Trung tâm Công ngh sinh h c và công ngh th c phNm; d.5. Ban Qu n lý các d án t ngu n v n ngân sách.
  8. Chi c c và các ơn v s nghi p thu c S Khoa h c và công ngh do UBND thành ph quy t nh thành l p, có tư cách pháp nhân, có con d u và tài kho n riêng giao d ch, ho t ng theo quy nh c a pháp lu t. 4. Biên ch Biên ch c a S Khoa h c và công ngh bao g m biên ch hành chính và biên ch s nghi p. Biên ch hành chính c a S Khoa h c và công ngh do UBND thành ph phân b hàng năm trong t ng biên ch hành chính c a thành ph ư c Trung ương giao. Biên ch s nghi p c a S Khoa h c và công ngh do UBND thành ph phân b hàng năm cho các ơn v s nghi p tr c thu c S theo nh m c quy nh. Giám c S Khoa h c và công ngh căn c vào s lư ng biên ch ư c giao, có trách nhi m b trí, s d ng cán b , công ch c, viên ch c phù h p v i ch c danh, tiêu chuNn ng ch công ch c, viên ch c nhà nư c theo quy nh hi n hành c a pháp lu t i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b các Quy t nh trư c ây c a UBND t nh Hà Tây (cũ) và UBND thành ph Hà N i (cũ) ban hành trái v i Quy t nh này. i u 3. Chánh Văn phòng UBND thành ph , Giám c các S : N i v , Khoa h c và công ngh , Th trư ng các S , Ban, ngành, Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph tr c thu c và các cơ quan, ơn v , cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n: -B N iv ; - B Khoa h c và công ngh ; - B Tư pháp (C c Ki m tra văn b n); - Thư ng tr c Thành y, H ND TP; - Ch t ch, các Phó Ch t ch UBND TP; - oàn BQH TP; Nguy n Th Th o - Các Ban H ND TP; - Như i u 3; - Báo Hà N i m i; - CVP, PVP; Công báo; - TH, KG, PC; - Lưu: Văn thư, NC1 (2b)
Đồng bộ tài khoản