Quyết định số 22-BT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 22-BT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22-BT về việc phân vạch địa giới hành chính một số xã và thị trấn thuộc các huyện Ninh Giang, Chí Linh, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Nam Sách và thị xã Hải Dương thuộc tỉnh Hải Hưng do Phủ Thủ tướng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22-BT

  1. PH TH TƯ NG VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22-BT Hà N i, ngày 11 tháng 03 năm 1974 QUY T Đ NH V VI C PHÂN V CH Đ A GI I HÀNH CHÍNH M T S XÃ VÀ TH TR N THU C CÁC HUY N NINH GIANG, CHÍ LINH, T KỲ, C M GIÀNG, NAM SÁCH VÀ TH XÃ H I DƯƠNG THU C T NH H I HƯNG B TRƯ NG PH TH TƯ NG Căn c vào quy t đ nh s 214- CP ngày 21-11-1970 c a H i đ ng Chính ph u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n vi c phân v ch đ a gi i hành chính có liên quan đ n các đơn v hành chính xã và th tr n; Theo ngh c a y ban Hành chính t nh H i Hưng, QUY T NNH: i u 1.- Nay phê chuNn vi c i u ch nh a gi i hành chính m t s xã và th tr n thu c các huy n Ninh Giang, Chi Linh, T Kỳ, CNm Giàng, Nam Sách và th xã H i Dương thu c t nh H i Hưng như sau: 1. ưa xóm oàn k t c a xã ng Tâm thu c huy n Ninh Giang sát nh p vào th tr n Ninh giang cùng huy n. 2. ưa thôn Cao- ư ng c a xã Hưng- o thu c huy n Chi – Linh sát nh p vào th tr n Ph - L i cùng huy n. 3. ưa thôn L ng – Khê c a xã Phương Kỳ thu c huy n T - Kỳ sát nh p vào xã Tiên - ng cùng huy n. 4. ưa thôn Gia-Xuyên c a xã T Xuyên thu c huy n T -Kỳ sát nh p vào xã Vân- T cùng huy n . 5. ưa thôn Kim-Xuyên c a xã T -Xuyên thu c huy n T -Kỳ sát nh p vào xã Tây- Kỳ cùng huy n . 6. Thành l p xã H i-Tân tr c thu c th xã H i-Dương thu c t nh H i-Hưng. a gi i hành chính xã H i-Tân g m các thôn Phúc-Duyên, thôn B o-Tháp và thôn Bá-Li u thu c xã H i-dương . 7. gi i phóng lòng sông ,nay di chuy n nhân dân xã CNm Sơn ( huy n CNm-Giang ) t phía ngoài ê sông Thái Bình ưa vào phía trong ê sông Thái Bình.
  2. a) Xã CNm sơn m i ư c l p trên m t ph n t c a các xã CNm-hoàng xã Th ch-Lôi xã Kim-Giang xã CNm- nh và xã Tân-Trư ng cùng huy n như ng l i; b) a gi i hành chính xã CNm-sơn m i có chi u dài 2 kilômét, chi u r ng 1.700 kilômét, phía b c giáp xã CNm-Hoàng, xã Th ch-Lôi, tây giáp xã Kim-Giang, ông giáp xã CNm- nh, nam giáp Tân-Trư ng; c) t ai còn l i c a xã CNm-Sơn nay i u ch nh như sau : - ưa thôn Hương-phú và xóm ông (thôn An-Trang) sát nh p vào xã c-Chính cùng huy n; - ưa các thôn Th - c, c-Trai, Tr m-Du, Uyên- c và xóm Tây ( thôn An- Trang) sát nh p vào xã CNm-vân cùng huy n; - ưa xóm Sáu (thôn An-Trang) sát nh p vào xã Thái-Tân thu c huy n Nam-Sách. i u 2. - U ban hành chánh t nh H i-Hưng ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. B TRƯ NG PH TH TƯ NG Tr n H u D c
Đồng bộ tài khoản