Quyết định số 22/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 22/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 22/QĐ-TTg về việc tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 22/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số: 22/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 1 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Tờ trình số 02/TTr- UBND-VX ngày 02 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 33/TTr-BTĐKT ngày 04 tháng 01 năm 2008), QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 5 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia xây dựng Cầu Thủ Thiêm nối liền từ quận Bình Thạnh đến quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (có danh sách kèm theo). Điều 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - UBND thành phố Hồ Chí Minh; - Ban Thi đua-Khen thưởng TW; - VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc; - Website Chính phủ, Nguyễn Tấn Dũng - Lưu: Văn thư, TCCB(3b), 11 DANH SÁCH
  2. TẶNG BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-TTg, ngày 05 tháng 1 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ) 1. Ông Lê Toàn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh; 2. Ông Nguyễn Xuân Bảng, Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh; 3. Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh; 4. Ông Nguyễn Văn Toàn, Trưởng ban Ban Quản lý dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh; 5. Ông Vương Quang Hưng, Phó Trưởng ban Ban Quản lý dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm, Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1, Sở Giao thông Công chính thành phố Hồ Chí Minh;
Đồng bộ tài khoản