Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
50
lượt xem
2
download

Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg về việc Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 220/2005/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 220/2005/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ. QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 1. Thành lập Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở sắp xếp các đơn vị nghiên cứu khoa học sau: Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Viện Di truyền Nông nghiệp, Viện Thổ nhưỡng nông hóa, Viện Bảo vệ thực vật, Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Nghiên cứu Rau quả, Viện Nghiên cứu Chè, Trung tâm Nghiên cứu Cà phê Ba Vì (trực thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam). 2. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam là tổ chức nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo sau đại học về lĩnh vực nông nghiệp phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển nông nghiệp. 3. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có tên giao dịch quốc tế là Vietnamese Academy of Agricultural Sciences (VAAS). Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Viện đặt tại thành phố Hà Nội. Điều 2. Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 1. Các đơn vị nghiên cứu: a) Viện Di truyền nông nghiệp;
  2. b) Viện Thổ nhưỡng nông hóa; c) Viện Bảo vệ thực vật; d) Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm; đ) Viện Nghiên cứu Ngô; e) Viện Nghiên cứu Rau quả (sáp nhập Trung tâm nghiên cứu Dâu tằm tơ Trưng ương); g) Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc: trên cơ sở Viện Nghiên cứu Chè, Trung tâm Nghiên cứu Cà phê Ba Vì và các cơ sở khoa học công nghệ khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong vùng; trụ sở chính của Viện đặt tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; h) Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ: trên cơ sở Trung tâm Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ và các cơ sở khoa học công nghệ khác thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện có trong vùng; trụ sở chính đặt tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; i) Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ: trên cơ sở Trung tâm Khoa học kỹ thuật nông nghiệp duyên hải Nam Trung Bộ và các đơn vị khoa học công nghệ về nông nghiệp hiện có trong vùng; trụ sở chính của Viện đặt tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; k) Trung tâm Tài nguyên thực vật. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể cơ cấu tổ chức bộ máy của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam . 2. Lãnh đạo Viện: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam có Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc Viện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ hoạt động của Viện. Các Phó Giám đốc Viện do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Viện về lĩnh vực công tác được Giám đốc Viện phân công. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ và Quy chế tổ chức hoạt động của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
  3. Điều 5. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Phan Văn Khải - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Toà án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Học viện Hành chính Quốc gia; - VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ban điều hành 112, Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, TCCB (5b).
Đồng bộ tài khoản