Quyết định số 220-BYT/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
4
download

Quyết định số 220-BYT/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 220-BYT/QĐ về việc ban hành nhiệm vụ kỹ thuật trong công tác bảo vệ sức khoẻ bà mẹ trẻ em và kế hoạch hoá gia đình tại các tuyến y tế địa phương do Bộ Trưởng Bộ y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 220-BYT/QĐ

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 220-BYT/Q Hà N i, ngày 22 tháng 2 năm 1993 QUY T NNH C A B TRƯ NG B Y T S 220-BYT/Q NGÀY 22 THÁNG 2 NĂM 1993 BAN HÀNH NHI M V K THU T TRONG CÔNG TÁC B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH T I CÁC TUY N Y T NA PHƯƠNG B TRƯ NG B YT - Theo ngh c a ông V trư ng V B o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình. QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo quy t nh này b n quy nh nhi m v k thu t trong công tác B o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình t i các tuy n y t a phương. i u 2: Quy t nh này có hi u l c k t ngày ban hành, m i quy nh trư c ây trái v i quy nh trong quy t nh này u bãi b . i u 3: Các ng chí: Chánh Văn phòng, V trư ng V T ch c lao ng, V K ho ch, V B o v s c kho bà m tr em và K ho ch hoá gia ình, Thanh tra B Y t , các V trong cơ quan B , th trư ng các ơn v tr c thu c B , Giám c các S Y t a phương, y t các ngành và Giám c các Trung tâm B o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. Nguy n Tr ng Nhân ( ã ký) QUY NNH NHI M V K THU T TRONG CÔNG TÁC B O V S C KHO BÀ M TR EM VÀ K HO CH HOÁ GIA ÌNH T I CÁC TUY N Y T NA PHƯƠNG (Ban hành kèm theo Q s 220/BYT-Q ngày 22/2/1993)
  2. Tuy n y t a phương bao g m t y t t nh, y t huy n cho n y t thôn, làng, b n, p buôn, nhi m v k thu t trong công tác B o v s c kho bà m tr em và k ho ch hoá gia ình (BVSKBMTE & KHHG ) bao g m c qu n lý và chuyên môn k thu t. I. Y T THÔN, P: (Trư c ây là t y t HTX ho c i s n xu t) 1.1. Qu n lý: 1.1.1. Phát hi n thai nghén s m, v n ng khám thai và n t i tr m y t . 1.1.2. V n ng tuyên truy n v sinh ph n . 1.1.3. V n ng KHHG : Phân ph i bao cao su, phân ph i l n 2 thu c u ng tránh thai. 1.1.4. K t h p v i y t xã qu n lý s c kho tr em theo các chương trình chăm sóc s c kho tr em. 1.1.5. V n ng theo dõi vi c nuôi con b ng s a m . Hư ng d n cách cho tr bú và ăn sam, bi t s d ng thu c Nam và các kinh nghi m dân t c ch a b nh t i nhà cho các tr b ho, c m, a ch y thông thư ng (không dùng kháng sinh). 1.1.6. Phát hi n tr em suy dinh dư ng cho tr m y t xã, hu n luy n các bà m cân và th c hi n phi u theo dõi s c kho tr em dư i 5 tu i. 1.1.7. L p danh sách tr em, v n ng giáo d c các bà m ưa tr em tiêm phòng 6 b nh, bi t s tr em trong di n ư c tiêm ch ng , theo dõi phát hi n bi n ch ng sau tiêm phòng. 1.1.8. N m rõ s sinh, s ch t tr em, s ch t các bà m . 1.2. Chuyên môn: i v i y t thôn có trình chuyên môn t y tá tr lên: 1.2.1. Phát hi n x lý ban u các trư ng h p c p c u thông thư ng v s n, nhi, tác d ng ph c a các phương pháp tránh thai và g i ngay lên tuy n trên. 1.2.2. Săn sóc theo dõi s n ph sau khi v t i nhà. 1.2.3. Th c hi n và ôn c i u tr , tiêm thu c theo ơn i u tr c a tuy n trên. II. Y T XÃ 2.1. Qu n lý - N m rõ s sinh, s ch t (chung), s ch t các bà m trong xã.
  3. - T ch c qu n lý, các i tư ng g m: Ph n trong tu i sinh (15 - 49 tu i), ph n có ch ng, ph n có thai, tr em t 0 - 15 tu i. - Th ng kê theo 10 ch s , l p k ho ch ho t ng c a xã, báo cáo nh kỳ, b o qu n s sách. - T ch c giáo d c tuyên truy n v n ng và qu n lý nh ng ngư i ch p nh n các bi n pháp tránh thai. - Giáo d c chăm sóc thai nghén và nh c nh ch em ph n khám thai ít nh t t 3 l n trong th i kỳ thai nghén. - Th c hi n qu n lý các d án vi n tr n u có như: PAM, CDD, ARI .. 2.2. Chuyên môn 2.2.1. S n ph - Khám thai: 3 l n cho m i ph n có thai: L p "phi u theo dõi s c kho bà m t i nhà". - Qu n lý và tiêm v cxin phòng u n ván r n (TT2). - thư ng, c t khâu t ng sinh môn rách 1. - Hư ng d n cách cho tr bú ngay sau . - Th c hi n bi u chuy n d . - Ki m soát t cung gi i quy t băng huy t sau . -V n ng cho bú s m, bú kéo dài theo yêu c u c a tr . - Phát hi n s m các trư ng h p thai có nguy cơ g i tuy n trên g m: ChNn oán: * Ngôi trán, ngôi ngang, ngôi ngư c, ngôi m t. * Rau ti n o. * Do và nghi v t cung. *V i s m t 6 gi tr lên. * nhi u l n (t l n th 5 tr lên). * M có b nh n i khoa: Tim, gan, th n, huy t áp cao, lao, thi u máu, s t rét, thi u dinh dư ng v.v...
  4. * Khung ch u h p và khung ch u có các ư ng kính gi i h n. * M l n tu i con so. * M quá th p dư i 1,40 - 1,45m ho c quá nh cân dư i 40 kg. * M cũ ho c có ti n s khó ho c con ch t sau . - ư c s d ng các lo i thu c thi t y u quy nh cho tuy n xã theo bi u i u tr : c p c u b ng oxytoxin ho c ergometrine sau , sau n o, sau s y - i u tr ch y máu. - Làm thu c và theo dõi săn sóc s n ph sau t i tr m và t i nhà. - Khám ch a các b nh ph khoa thông thư ng: Viêm âm o, viêm âm h , làm thu c t thu c cho b nh nhân ph khoa theo ch nh c a tuy n trên. 2.2.2. K ho ch hoá gia ình: - Nh ng nơi có NHS cao ng, trung h c, c nhân k thu t y t h sinh, y s chuyên khoa s n ho c ã ư c hu n luy n ho c ào t o l i có i u ki n trang thi t b thì ư c t vòng, tháo vòng. - Ch nh, và cung c p các d ch v tránh thai: thu c u ng, bao cao su, vòng tránh thai. - Hút i u hoà kinh nguy t b ng bơm Karman nh ng nơi có n h sinh trung h c, y sĩ chuyên khoa s n hay c nhân k thu t y t h sinh ã ư c hu n luy n. 2.2.3. Nhi: - Săn sóc sơ sinh tháng, thi u tháng t 2 kg tr lên không có b nh kèm theo. Hư ng d n cách cho tr bú, ch bi n ăn sam, hư ng d n s d ng t pha dung d ch Oresol t i nhà phòng m t nư c. Nh n bi t các dâú hi u m t nư c chuy n lên tuy n trên s m. - i u tr sơ sinh ng t tim, h i s c, hô h p nhân t o, th i ng t, chuy n lên tuy n trên n u ti n tri n không t t. - Tiêm và cho u ng và úng k thu t các lo i văcxin phòng 6 b nh: lao, ho gà, b ch h u, b i li t, s i, u n ván. - Sơ c u ng c các lo i (r a d dày) n u không k t qu g i tuy n trên. Phát hi n và x lý ban u, c bi t các ng c thư ng g p như ng c th c ăn ho c ng c hoá ch t (thu c tr sâu). -V n ng và hư ng d n nuôi con b ng s a m . - L p bi u tăng trư ng tr em dư i 5 tu i, bi t phát hi n các trư ng h p có nguy cơ.
  5. - Phòng b nh và i u tr còi xương nh và trung bình. - Phòng b nh và i u tr thi u vitamin A . - Phòng b nh và i u tr a ch y b ng oresol. - Phòng b nh và i u tr nhi m khuNn hô h p c p tr em. i u tr các b nh thông thư ng, sau 3 ngày không gi m ph i g i lên tuy n trên. Ngoài ra y t xã ư c phép th c hi n toàn b các d ch v k thu t c a y t thôn. III. C M K HO CH HOÁ GIA ÌNH LIÊN XÃ: - C m k ho ch hoá gia ình liên xã m i xây d ng nên n m trong Phòng khám a khoa khu v c ti n ph i h p. 3.1. ư c phép th c hi n các d ch v k thu t c a tuy n xã, thôn. 3.2. Chuyên môn: S n ph và k ho ch hoá gia ình. - N o thai dư i 3 tháng, hút i u hoà kinh nguy t. - N o sót rau. - Th c hi n bi u chuy n d . - Truy n huy t thanh. - S d ng kháng sinh theo danh m c thu c thi t y u. - S d ng oxytoxin, ergometrin sau n o, sNy và sau s rau i u tr băng huy t. - X trí c p c u ban u các tai bi n s n khoa và g i tuy n trên. 3.3. Nhi: - Gi i quy t các c p c u nhi trư c khi chuy n tuy n trên. - i u tr ngo i trú các b nh thông thư ng ho c theo y l nh c a tuy n trên i v i các b nh mãn tính. IV. TRUNG TÂM Y T HUY N ( I BVSKBMTE/KHHG , KHOA S N, KHOA NHI B NH VI N HUY N) 4.1. V qu n lý: - T ch c màng lư i BVSKBMTE/KHHG n t n xã, thôn. - Theo dõi, ch o giám sát, ki m tra chuyên môn k thu t tuy n dư i.
  6. - ào t o hu n luy n l i t i ch cho cán b tuy n dư i t i ch (chú ý u n n n nh ng v n chuyên môn thư ng x y ra sai sót tuy n dư i trong huy n). - Tuyên truy n giáo d c nhân dân và báo cáo nh kỳ lên tuy n trên Trung tâm BVSKBMTE/KHHG (b ng văn b n và bi u m u th ng kê) tình hình BVSKBMTE/KHHG . - Theo dõi bi n ng dân s trong toàn huy n. - T ng h p phân tích ánh giá các i tư ng th c hi n KHHG trong huy n. - L p k ho ch ho t ng hàng năm v công tác BVSKBMTE/KHHG . 4.2. Chuyên môn: b o v s c kho bà m . gi m t vong và b nh t t cho ph n có thai, h th ng d ch v BVSKBMTE/KHHG c a tuy n huy n ph i tr thành tuy n ti p nh n u tiên gi i quy t các trư ng h p khó theo các ch c năng nhi m v thi t y u sau: 4.2.1. Th c hi n các ph u thu t s n khoa các cơ s i u tr có bác sĩ chuyên khoa ph s n. - M l y thai l n u, m c p c u c t t cung bán ph n khi băng huy t sau không i u tr n i khoa ư c. - i u tr các trư ng h p nhi m khuNn. - M t cung (n u phương ti n h i s c c p c u y u thì m i tuy n trên v h tr ) - M c p c u ch a ngoài t cung, u nang xoăn. 4.2.2. Th c hi n k thu t gây mê h i s c. 4.2.3. i u tr và x trí s n b nh g m: i u tr choáng váng trong s n khoa, nhi m khuNn s n khoa, ti n s n gi t và s n gi t, thi u máu, b nh tim, b nh ph i, b nh th n, huy t áp... 4.2.4. Truy n máu, truy n dich, s d ng thu c an toàn và h p lý. 4.2.5. Các th thu t s n ph khoa: focxep, giác hút, ngôi m t, ngôi ngư c, bóc rau băng tay, th c hi n bi u chuy n d . 4.2.6. X trí thai ngôi ngang, ngôi trán. 4.2.7. Th c hi n d ch v KHHG : ình s n nam, ình s n n , t vòng, tháo vòng, c y thu c, tiêm thu c, cung c p các d ch v tránh thai, n o thai dư i 3 tháng, hút i u hoà kinh nguy t. 4.2.8. Qu n lý thai nghén các trư ng h p có nguy cơ cao;
  7. Qu n lý theo dõi thông qua y t tuy n dư i. 4.2.9. Chăm sóc sơ sinh c bi t: nuôi tr non t 1800gr tr lên, tr sơ sinh b nh lý thông thư ng như: a ch y, viêm ph i suy hô h p, c p c u sơ sinh sang ch n và ng t. 4.3. B o v s c kho tr em * i u tr ho c c p c u các b nh - Ng c th c ăn, u ng và các lo i thu c (k c thu c tr sâu) - a ch y m t nư c trung bình và n ng. - Viêm ph qu n. - Viêm ph i (có suy hô h p 1 -2) - Viêm th n c p th thông thư ng ho c có bi n ch ng nh . - Nhi m trùng ư ng ti t ni u th nh . - Th p kh p không có bi n ch ng tim. - Viêm a kh p ang i ti n tri n. - Giun và các bi n ch ng c a giun. - C p c u và g i lên tuy n trên các ch ng b nh ch y máu màng não, u n ván r n, s t rét ác tính, h i ch ng não c p. * i u tr các b nh mãn tính thư ng g p: - Suy dinh dư ng nh và trung bình, thi u Vitamin - Còi xương nh và trung bình. - Thi u máu do ăn u ng. - i u tr và theo dõi ti n tri n các b nh xã h i do tuy n trên phân c p v qu n lý các b nh g m: lao, s t rét, bư u c , ng kinh, tâm th n, m t h t, phong. - Khám và qu n lý s c kho tr em lành, phát hi n s m các b nh thông thư ng và các b nh xã h i. - i u tr và thông báo các trư ng h p b nh thu c 6 lo i b nh tiêm phòng văcxin: lao, ho gà, b ch h u, b i li t, s i, u n ván. 4.4. ư c th c hi n t t c các d ch v BVSKBMTE/KHHG c a tuy n "C m KHHG liên xã".
  8. Chú ý: T t c các trư ng h p trên (s n và nhi) n u i u tr quá 7 ngày mà chưa thuyên gi m ph i g i lên tuy n trên. V. TUY N Y T T NH, THÀNH PH 1. V i khoa s n, khoa nhi c a các b nh vi n a khoa t nh hay b nh vi n s n ph khoa t nh: - Th c hi n toàn b các chuyên môn k thu t th thu t s n ph khoa, nhi khoa, tr trư ng h p vư t quá kh năng gi i quy t . - Th c hi n nghiên c u khoa h c, ào t o cán b , ch o tuy n i u tr các bi n ch ng c a d ch v KHHG và các b nh s n ph khoa do tuy n dư i g i lên. 2. V i Trung tâm BVSKBMTE/KHHG t nh: Dư i s lãnh o tr c ti p c a S y t t nh, thành ph Trung tâm BVSKBMTE/KHHG ch u trách nhi m toàn b v nhi m v BVSKBMTE/KHHG t i t nh, thành ph . Trung tâm BVSKBMTE/KHHG ph i là nơi có k th t cao, m b o nhi m v hu n luy n ch o u n n n k thu t cho tuy n dư i. ng th i có ch c năng nghiên c u khoa h c v d ch v KHHG . - Th c hi n các k thu t v KHHG như: n o phá thai, các k thu t t tháo vòng, c y Norpalnt, k thu t ình s n n và ình s n nam (dùng dao ho c không dùng dao). - i u tr các b nh n i khoa và s n ph khoa. - Th c hi n các k thu t BVSKBMTE/KHHG : Chăm lo s n ph , thư ng, khó.
Đồng bộ tài khoản