Quyết định số 220/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
55
lượt xem
3
download

Quyết định số 220/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 220/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 220/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 220/Q -TTg Hà N i, ngày 18 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T NHI M V QUY HO CH CHUNG XÂY D NG KHU KINH T VÂN N, T NH QU NG NINH N NĂM 2020 VÀ T M NHÌN N 2030 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v Quy ho ch xây d ng; Xét ngh c a B Xây d ng t i t trình s 09/TTr-BXD ngày 22 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Nhi m v Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Vân n, t nh Qu ng Ninh n năm 2020 và t m nhìn n năm 2030 (sau ây g i t t là Khu kinh t ) v i nh ng n i dung chính như sau: 1. Tính ch t - Là khu kinh t t ng h p ư c v n hành theo quy ch riêng nh m ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a t nh Qu ng Ninh và vùng duyên h i B c B ; - Là trung tâm du l ch bi n, o ch t lư ng cao, trung tâm d ch v vui chơi gi i trí cao c p vùng B c B , o H i Nam và các thành ph phía ông Trung Qu c; - Là u m i giao thương qu c t , là m t trong nh ng ng l c chính phát tri n Vùng kinh t tr ng i m B c B ; có h th ng h t ng k thu t và h t ng xã h i hi n i, ng b g n v i b o v môi trư ng và phát tri n b n v ng; b o m an ninh qu c phòng khu v c ông B c c a T qu c. 2. V trí, ph m vi và quy mô - V trí: trong t a a lý t 20040’ n 21016’ Vĩ B c và t 107015’ n 1080 Kinh ông. - Ph m vi nghiên c u: toàn b di n tích Khu kinh t , bao g m ph n t li n và m t bi n (thu c ch quy n lãnh th trên bi n c a Vi t Nam): + Phía B c và phía ông B c giáp huy n Tiên Yên, huy n m Hà;
  2. + Phía ông Nam giáp huy n Cô Tô và v nh B c B ; + Phía Tây giáp th xã CNm Ph , thành ph H Long và vùng V nh H Long. - Quy mô di n tích: kho ng 2.171,33 km2, trong ó di n tích t t nhiên 551,33 km2, di n tích m t bi n kho ng 1.620 km2. 3. Quy mô dân s Dân s c a toàn huy n Vân n hi n tr ng năm 2007 kho ng 41.600 ngư i. D báo quy mô dân s Khu kinh t n năm 2020 t kho ng 150.000 ngư i. Tư v n xu t quy mô dân s c th trên cơ s hi n tr ng và nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a Khu kinh t và c a t nh Qu ng Ninh nhưng ph i b o m phù h p v ngư ng dân s và phát tri n b n v ng. 4. M c tiêu và quan i m quy ho ch a) Quan i m: - Quy ho ch xây d ng Khu kinh t tr thành m t khu kinh t hi n i, ng b , b o m phát tri n theo các giai o n ng n h n và dài h n. Quy ho ch ph i có tính khoa h c, k th a các quy ho ch ã và ang tri n khai trong khu v c. - Quy ho ch xây d ng Khu kinh t ph i m b o phát tri n kinh t - xã h i - chính tr n nh g n v i an ninh - qu c phòng và phát tri n b n v ng. b) M c tiêu: - Xây d ng Khu kinh t năng ng, u m i giao thương, t o ng l c phát tri n kinh t cho t nh Qu ng Ninh, Vùng duyên h i B c B và Vùng kinh t tr ng i m B c B . - Hình thành các khu du l ch bi n, o b n v ng và ch t lư ng cao, t o i m n du l ch gi i trí vui chơi cao c p. - T o môi trư ng an sinh b n v ng, sinh ng và ch t lư ng cao cho ngư i dân trong vùng. - T o s liên k t ch t ch gi a Khu kinh t v i Khu công nghi p - C ng bi n H i Hà, Khu kinh t ình Vũ - Cát H i, thành ph c a khNu Móng Cái, o H i Nam và v i Trung Qu c. -B o m qu c phòng - an ninh xã h i và kh ng nh ch quy n lãnh th trên bi n. - Làm cơ s pháp lý thu hút các ngu n v n, chuNn b u tư và qu n lý xây d ng theo quy ho ch, b o m phát tri n b n v ng. 5. Các ch tiêu kinh t - k thu t chính Căn c vào quy chuNn, tiêu chuNn, quy ph m hi n hành v quy ho ch xây d ng và theo c thù là khu kinh t có tính ch t du l ch, d ch v sinh thái bi n, o, khuy n
  3. khích tư v n nghiên c u, áp d ng các ch tiêu kinh t - k thu t theo tiêu chuNn qu c t nhưng ph i m b o phù h p v i i u ki n c a Khu kinh t , theo hư ng hi n i, mang t m qu c t và ư c B Xây d ng xem xét, ch p thu n. 6. N i dung nghiên c u Quy ho ch a) ánh giá i u ki n t nhiên và hi n tr ng: - Phân tích, ánh giá m i liên h vùng trong t nh Qu ng Ninh, Vùng duyên h i B c B , trong toàn qu c cũng như các nư c trong khu v c, c bi t là m i quan h v i khu v c phía Nam Trung Qu c; - Phân tích, ánh giá các i u ki n t nhiên; hi n tr ng v kinh t xã h i, t ai, dân s lao ng, h t ng k thu t,... c a Khu kinh t ; - Làm rõ các ưu i m, h n ch , ti m năng và thách th c trong quá trình hình thành, phát tri n c a Khu kinh t . b) Phân khu ch c năng: Trên cơ s các ng l c chính phát tri n Khu kinh t g m: - Khu du l ch: là ng l c chính phát tri n, b trí các lo i hình du l ch: sinh thái; vui chơi gi i trí cao c p; văn hoá - di tích l ch s và lo i hình du l ch khác. - Khu trung tâm tài chính và thương m i qu c t : bao g m các khu tài chính, phi thu quan, thương m i, d ch v hàng h i... - Trung tâm u m i giao thông và h u c n qu c t : xây d ng sân bay qu c t Vân n, các công trình u m i - d ch v giao thông thu - b và hàng không, k t n i h t ng v i t li n và v i Trung Qu c; - Khu công nghi p s ch: các ngành công nghi p s ch có giá tr cao và thân thi n v i môi trư ng. - Các khu nông nghi p, lâm nghi p, thu s n: phát tri n các vùng nông nghi p, a d ng gi ng cây tr ng và v t nuôi; các vùng tr ng c s n a phương, cây thu c…; nghiên c u m r ng và phát tri n nuôi tr ng thu s n g n v i ho t ng du l ch. - Các khu ch c năng khác: khu ô th sinh thái - d ch v bi n n m trên o Cái B u và m ts o l n khác có nhi u cư dân sinh s ng. c) nh hư ng phát tri n không gian Nghiên c u các phương án t ch c không gian quy ho ch và l a ch n phương án t i ưu, theo các tiêu chí sau: - B o m tính hi n i, gi u b n s c dân t c, hài hoà v i c nh quan thiên nhiên, h n ch t i a tác ng n c nh quan môi trư ng.
  4. - Có gi i pháp v cơ c u t ch c không gian phù h p v i tính ch t c a Khu kinh t . - m b o thu n ti n cho các ho t ng giao thông và làm vi c trong Khu kinh t . d) Quy ho ch s d ng t Tính toán t ng h p nhu c u s d ng t toàn Khu kinh t ; ch tiêu v di n tích, m t xây d ng, h s s d ng t, t ng cao t i a - t i thi u c a các khu ch c năng trong Khu kinh t ph i m b o s d ng hi u qu , ti t ki m tài nguyên t - nư c - bi n và phát tri n b n v ng c a Khu kinh t . ) nh hư ng quy ho ch h t ng k thu t - H th ng giao thông: + B o m liên h thu n ti n gi a các khu ch c năng trong Khu kinh t g n k t v i h th ng giao thông c a t nh Qu ng Ninh, qu c gia và qu c t . + D báo nhu c u v n chuy n hành khách, hàng hoá và các lo i phương ti n giao thông trong Khu kinh t xác nh qu t xây d ng dành cho các phương ti n giao thông s phát tri n trong tương lai, phát tri n và t ch c m ng lư i giao thông v n t i hành khách công c ng hi n i, các u m i chuy n ti p v n t i gi a ư ng b - ư ng s t - ư ng thu và hàng không. C th c n nghiên c u phát tri n: . V ư ng b : nghiên c u xây d ng h th ng ư ng b k t n i các phân khu ch c năng trên o Cái B u v i h th ng ư ng b qu c gia và khu v c; . V ư ng hàng không: l a ch n a i m xây d ng sân bay Vân n; nghiên c u, xu t m t s sân bay cho máy bay tr c thăng trên các o c a Khu kinh t ; . V ư ng s t: nghiên c u xây d ng h th ng ư ng s t nh k t n i các trung tâm - khu ch c năng quan tr ng, v i sân bay và h th ng ư ng s t qu c gia; . V ư ng th y: l a ch n và hình thành h th ng c ng hành khách qu c t , có quy mô phù h p trong Khu kinh t . - ChuNn b k thu t: + San n n: . Xác nh c t xây d ng t i ưu cho t ng khu v c trên cơ s t n d ng t i a a hình t nhiên, tránh phá v c nh quan. xu t các gi i pháp k thu t xây d ng công trình phù h p v i a hình, phù h p v i các công trình u m i cơ b n; . Tính toán, xác nh kh i lư ng t ào và kh i lư ng t p h p lý, phù h p v i i u ki n a hình. + Thoát nư c mưa:
  5. . Nghiên c u thoát nư c m t theo lưu v c, h n ch t p trung các dòng ch y làm phá v a hình t nhiên ưa ra gi i pháp quy ho ch h th ng thoát nư c mưa phù h p. Tính toán các gi i pháp thu gom, thoát nư c mưa b ng các h i u hoà - h ch a nư c trên các o Quan L n, B n Sen, Ba Mùn ph c v cho sinh ho t và s n xu t. - C p i n: + Xác nh nhu c u dùng i n theo các giai o n, ngu n i n và thi t l p h th ng c p i n và các tuy n cáp thông tin liên l c cho phù h p và liên thông các o. - C p nư c: + Xác nh nhu c u dùng nư c, ngu n nư c và thi t l p h th ng c p nư c cho phù h p. + Nghiên c u a hình t n d ng ngu n nư c m t c a o, nâng c p và xây m i h th ng h p nh m khai thác t i a ngu n nư c t i ch , h n ch ưa nư c t t li n ra o, áp ng nhu c u nư c sinh ho t cho dân cư và khách du l ch, nư c s n xu t công nghi p, nư c d ch v công c ng và thương m i, c u h a... - Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: + Thoát nư c th i: . Căn c vào nhu c u dùng nư c, a hình khu v c tính toán lư ng nư c th i thu gom, phân lo i và x lý nư c th i phù h p. . Nghiên c u h th ng x lý nư c th i c c b cho các o, nư c th i sinh ho t và nư c th i công nghi p ph i ư c x lý t tiêu chuNn cho phép trư c khi x ra bi n. + V sinh môi trư ng: . Tính toán quy mô, l a ch n v trí và gi i pháp thu gom và x lý rác th i h p lý, tránh làm nh hư ng n môi trư ng và m quan khu v c; . L a ch n các khu t xây d ng nghĩa trang c a Khu kinh t m b o không nh hư ng n c nh quan - môi trư ng, phù h p v i giai o n trư c m t và lâu dài. e) Quy ho ch xây d ng ng n h n n năm 2015 - Quy ho ch, t ch c không gian c a Khu kinh t n năm 2015; các gi i pháp ki m soát và qu n lý không gian ki n trúc, c nh quan ô th n năm 2015; - Quy ho ch s d ng t và h th ng h t ng k thu t - xã h i n năm 2015; - xu t chương trình và các d án ưu tiên u tư trong gian o n 2009 - 2015 phù h p v i ngu n l c; các cơ ch chính sách phát tri n d án ưu tiên có tính ch t c thù c a Khu kinh t như: các khu du l ch, khu ô th trên các o, gìn gi và b o t n Vư n qu c gia, các khu v c sinh thái môi trư ng…;
  6. - xu t gi i pháp khai thác các ngu n v n u tư: ngân sách Nhà nư c; t ch c tín d ng trong và ngoài nư c; các t ch c, cá nhân u tư trong nư c và nư c ngoài; các t ch c xã h i, ngh nghi p. g) ánh giá môi trư ng chi n lư c - Tri n khai ánh giá môi trư ng chi n lư c i v i các quy ho ch, các d án, k ho ch phát tri n trong Khu kinh t theo quy nh c a Lu t B o v môi trư ng nh m gi m thi u tác ng x u n môi trư ng, b o m gi gìn môi trư ng, sinh thái và c nh quan khu v c, phát tri n n nh, b n v ng; - ánh giá môi trư ng chi n lư c Khu kinh t ph i t trong m i quan h tác ng trong t nh Qu ng Ninh như: thành ph H Long, V nh H Long, th xã CNm Ph , Khu công nghi p - c ng bi n H i Hà, huy n o Cô Tô, huy n Tiên Yên, Vư n qu c gia Bái T Long.... h) D th o quy nh v qu n lý xây d ng - xu t các v n liên quan n t ch c qu n lý, tri n khai quy ho ch và các ngu n l c tài chính phát tri n ô th . - L p Quy ch qu n lý ki n trúc ô th trên cơ s nghiên c u thi t k ô th cho các khu ch c năng c a Khu kinh t bao g m các ch tiêu cơ b n (v m t xây d ng, t ng cao, các ch d n khác v ki n trúc c nh quan, h t ng k thu t ô th ) và các ch s liên quan khác. 7. Thành ph n h sơ H sơ án Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t th c hi n theo quy nh t i i u 17 Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và quy nh hi n hành v hư ng d n l p, thNm nh, phê duy t quy ho ch xây d ng. S lư ng, n i dung b n v quy ho ch là nh ng b n v ch y u c n th c hi n theo Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng và các quy nh hi n hành. nâng cao tính thuy t ph c và hi u qu án, khuy n khích t ch c tư v n nghiên c u, th hi n nhi u b n v , sơ , minh h a chi ti t cho t ng ý tư ng phát tri n các khu ch c năng v i ch t lư ng và phương pháp ti p c n qu c t . 8. T ch c th c hi n - Cơ quan qu n lý d án quy ho ch: y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh; - Cơ quan t ch c l p quy ho ch: Ban Qu n lý Khu kinh t Vân n; - Cơ quan nghiên c u, xu t quy ho ch: T p oàn Gi i pháp toàn c u Thiên Niên k MIGS (M ) - Công ty DPZ Pacific (Malaysia) và Vi n Ki n trúc, Quy ho ch ô th và Nông thôn (Vi t Nam);
  7. - Cơ quan thNm nh và trình duy t: B Xây d ng; - C p phê duy t: Th tư ng Chính ph ; - Ti n th c hi n: 12 tháng k t ngày nhi m v quy ho ch ư c c p có thNm quy n phê duy t. i u 2. Giao y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh có trách nhi m b trí ngu n v n, phê duy t t ng d toán chi phí l p Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t ; ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan t ch c l p Quy ho ch chung xây d ng Khu kinh t Vân n, t nh Qu ng Ninh n năm 2020 và t m nhìn n năm 2030. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Qu ng Ninh, B trư ng B Xây d ng, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Xây d ng, K ho ch và u tư, Qu c phòng, Giao thông v n t i, Tài chính, Văn hoá, Th thao và Du l ch, Công thương, Tài nguyên và Môi trư ng, Thông tin và Truy n thông, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; - T nh y, H ND, UBND t nh Qu ng Ninh; - Ban Qu n lý Khu kinh t Vân n; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : KTTH, NC, P; Hoàng Trung H i - Lưu: VT, KTN (5b).M
Đồng bộ tài khoản